Untitled Document
Untitled Document
  • สลากกินแบ่ง
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
สมัครสอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ภาค ก, ข และ ค สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 26 ธันวาคม 2556
ชื่อตำแหน่ง  
-
 
อัตราเงินเดือน  
-
 
ประเภท  
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
จำนวนอัตรา  
-
 
 
ระดับคุณวุฒิ  
1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดรับสมัครเป็นภาค/เขต จำนวน 10 เขต ตามตำแหน่งและอัตราที่ว่างของภาค/เขต นั้น ดังนี้

1.1 ภาคกลาง เขต 1 (ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง) โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม "บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคกลาง เขต 1" แนบท้ายประกาศ

1.2 ภาคกลาง เขต 2 (ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว) โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม "บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคกลาง เขต 2" แนบท้ายประกาศ

1.3 ภาคกลาง เขต 3 (ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี) โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม "บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคกลาง เขต 3" แนบท้ายประกาศ

1.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 (ประกอบด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม) โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม "บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 " แนบท้ายประกาศ

1.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 (ประกอบด้วยจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี) โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม "บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 " แนบท้ายประกาศ

1.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 (ประกอบด้วยจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี) โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม "บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 " แนบท้ายประกาศ

1.7 ภาคเหนือ เขต 1 (ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน) โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม "บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคเหนือ เขต 1 " แนบท้ายประกาศ

1.8 ภาคเหนือ เขต 2 (ประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี) โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม "บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคเหนือ เขต 2 " แนบท้ายประกาศ

1.9 ภาคใต้ เขต 1 (ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี) โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม "บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคใต้ เขต 1 " แนบท้ายประกาศ

1.10 ภาคใต้ เขต 2 (ประกอบด้วยจังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล) โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม "บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคใต้ เขต 2 " แนบท้ายประกาศ
 
ลักษณะงาน  
การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

1.เปิดเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant.com หัวข้อ "สมัครสอบแข่งขัน อปท."

2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

3.พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก้บไว้ในรูปแบบ File ลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น ยูเอสบีแฟลชไดรฟ หรือ Deskette เป็นต้น เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง

4.นำแบบฟอรฒการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว โดยให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

4.4 ผู้สมัครที่ชะระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2557 ที่เว็บไซต์ http://www.dlaapplicant.com หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัครสอบ"
ความรู้ที่ใช้สอบ  
-
 
   
 
 
เปิดรับสมัครเมื่อ  
4 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 26 ธันวาคม 2556
 
ประกาศเมื่อ  
20 พฤศจิกายน 2556
 
ลิงค์ไปยังหน่วยงาน
เว็บสมัครสอบ http://www.dlaapplicant.com/Login.htm?mode=index

ขั้นตอนการสมัครสอบ http://www.dlaapplicant.com/file/notice/manual.pdf

ประกาศรับสมัครสอบ http://www.dlaapplicant.com/file/notice/notice.pdf

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน http://www.dlaapplicant.com/file/notice/curriculum.pdf
 
เพิ่มข่าวโดย : โกโก้( ผบ.สอบดี )
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 
สอบถาม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน่วยงานที่เปิดสอบ
 
 
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 
 
© copyright Sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา  
 

Back to Top

close X
 
close X