Untitled Document
Untitled Document
  • สลากกินแบ่ง
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวนรวม 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2557
ชื่อตำแหน่ง  
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 
อัตราเงินเดือน  
-
 
ประเภท  
ข้าราชการ
 
จำนวนอัตรา  
รวมครั้งแรก 5 ตำแหน่ง
 
 
ระดับคุณวุฒิ  
1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ และเงินเดือนที่จะได้รับ

1.1  ตําแหน่ง ตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
 อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือน ตั้งแต่ ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเท่าใด
ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด 
 จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก ๒ อัตรา ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง ๑ อัตรา และสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง ๑ อัตรา 

1.2 ตําแหน่ง ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือน ตั้งแต่ ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเท่าใด
ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด 
 จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก ๓ อัตรา ที่กองคลัง (กรุงเทพฯ)
๒ อัตรา และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (กรุงเทพฯ) ๑ อัตรา 

2.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

3.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
 
ลักษณะงาน  
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแั้ต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ๗ ต่วันที่ ๗ ---- ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
 
(๑) เปิดเว็บไซต์ http://www.prd.go.th หัวข้อ ““““ข่าวรับสมัคร ข่าวรับสมัคร ข่าวรับสมัครสอบแข่งขัน สอบแข่งขัน สอบแข่งขันฯ”””” 

(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด 
ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 

(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น 
หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น 
Flash Drive เป็นต้น 
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ 
ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก 
แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

(๔) นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ ---- ๑ มีนาคม ๒๕๕ ๗ ภายในเวลาทําการของ
ธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครส อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว อบเรียบร้อยแล้ว
๔.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๒๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท 
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท 
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
๔....๓ ผู้สมัคร ผู้สมัคร ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจํ ที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ าตัวสอบ 
โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ และสามารถเข้าไปพิมพ์
ใบสมัครพร้อมเลขประจําตัวสอบได้เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ไ ใบสมัครพร้อมเลขประจําตัวสอบได้เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขั ด้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ 
เรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้ว 
ความรู้ที่ใช้สอบ  
-
 
   
 
 
เปิดรับสมัครเมื่อ  
7-28 กุมภาพันธ์ 2557
 
ประกาศเมื่อ  
6 มกราคม 2557
 
ลิงค์ไปยังหน่วยงาน
 
เพิ่มข่าวโดย : โกโก้( ผบ.สอบดี )
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 
สอบถาม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน่วยงานที่เปิดสอบ
 
 
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 
 
© copyright Sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา  
 

Back to Top

close X
 
close X