รัฐบาลเตรียมจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2561

Advertisement

 
วันนี้ (17 พฤษภาคม 2561) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2561 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รัฐบาลเตรียมจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา

ที่ประชุมรับทราบมติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ


ส่วนกลาง จะจัดขึ้น ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กร มูลนิธิ สถานศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาของพระสงฆ์ไทย ผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ฟังธรรม และการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป กิจกรรมวาดภาพพุทธศิลป์ของสามเณร เด็ก และเยาวชน ชมขบวนธรรมยาตราวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ฟังเทศน์แหล่ทำนอง 4 ภาค บรรยายธรรมภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ร่วมถวายโคมประทีปองค์พระประธานพุทธมณฑล กิจกรรมทำความดีจิตอาสา Big Cleaning day ถวายเป็นพุทธบูชา การปลูกไม้ทางพุทธประวัติ กิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล กิจกรรม ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย


ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ เป็นการขอความร่วมมือระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวัดไทยในต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมทั้งหลายดังกล่าวเช่นส่วนกลางตามความเหมาะสม


นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณศูนย์การประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานคร

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมรับทราบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2561 ณ มณฑลพิธีลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมหาเถรสมาคมมีมติให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2561 ฝ่ายบรรพชิต ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยจะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระองค์มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว เพื่อให้พระพุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา อีกทั้ง มีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีทำบุญตักบาตร ทอดผ้าป่า พิธีเวียนเทียน กิจกรรมธรรมะบันเทิงอีกด้วย


พร้อมกันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบการขอความร่วมมือคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัดงานกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ ทั้งในส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง
ณ พุทธมณฑล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น*******************************
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
Advertisement

17/05/2018 359 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,123,798
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
915,161
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
716,953
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
537,230
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
534,202
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
471,237
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
447,867
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
440,514
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
406,911
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
280,789
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
รัฐบาลได้รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ปลูกต้นไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรร...
83
นายกฯ ปลื้มอันดับความสามารถ 4.0 ไทยดีขึ้น ติดโผ 1 ใน 40 ของโลก แม้รายไ...
78
นบข. เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือ ผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ...
85
สธ. ลดการเสียชีวิต 3 โรคสำคัญ จัดระบบ “ฟาสต์แทร็ก” ในโรงพยาบาลศูนย์/โร...
129
สธ. จับมือ กสทช. เข้มงวดโฆษณาผลิตภัณฑ์เกินจริง...
116
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
รัฐบาลได้รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ปลูกต้นไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรร...

83
นายกฯ ปลื้มอันดับความสามารถ 4.0 ไทยดีขึ้น ติดโผ 1 ใน 40 ของโลก แม้รายไ...

78
นบข. เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือ ผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ...

85
สธ. ลดการเสียชีวิต 3 โรคสำคัญ จัดระบบ “ฟาสต์แทร็ก” ในโรงพยาบาลศูนย์/โร...

129
สธ. จับมือ กสทช. เข้มงวดโฆษณาผลิตภัณฑ์เกินจริง...

116
"บิ๊กอู๋" เตรียมตำแหน่งงานกว่า 1 แสนอัตรารองรับแรงงานไทยลักลอบไปทำงานก...

82
สธ.เร่งซ่อมแซม ปรับปรุง สร้างบ้านพัก หวังสร้างสุข ขวัญกำลังใจ เจ้าหน้า...

99
มหาดไทยเผย “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ลดความเหล...

123
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2562...

98
กรุงไทยมอง ศก.ไทย ปีหน้าโต 4.3% แม้ IMF คาดโตแค่ 3.9% คาดปีหน้าเงินบาท...

74
รัฐบาลยืนยัน โครงการบัตรทองปัจจุบันไม่ได้แยกคนรวยออกจากคนจน แต่เป็นการ...

101
พม. แถลงชี้แจงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบเดิม และการขับ...

161

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณเคยอ่าน
รัฐบาลเตรียมจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา...

360

สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2011-2018 | ติดต่อเรา