มติคณะรัฐมนตรี 28 ส.ค. 2561 เติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อย

28 ส.ค. 2561 เวลา 20:53 | อ่าน 6,104
แชร์ไปยัง
line
 

เรื่อง การเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


เติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ การปรับเปลี่ยนการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กำหนด (สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นฯ) รายเดือน (200/100 บาท/คน/เดือน) สำหรับระยะเวลาคงเหลืออีก 4 เดือน (กันยายน – ธันวาคม 2561) เป็นการเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้มีสิทธิตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนด้วยเงินจำนวนเท่าเดิมกับที่เคยได้รับเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและกำลังซื้อให้แก่ผู้มีสิทธิสามารถนำไปใช้จ่ายตามความต้องการอันจะช่วยบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ และส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ

สาระสำคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า การดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2561 (ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน) ซึ่งใช้งบประมาณในการดำเนินการฯ รวมทั้งสิ้น 5,695.83 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ดังนี้

(1) กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี จำนวนเงิน 4,868.85 ล้านบาท และ

(2) กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี จำนวนเงิน 826.98 ล้านบาท โดยมาตรการดังกล่าวสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี กค. ได้เสนอว่า เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและกำลังซื้อให้แก่ผู้มีสิทธิสามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ อันจะช่วยบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ และส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนแนวทางจากการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นฯ รายเดือน เป็น การเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิแทน ด้วยจำนวนเงินเท่าเดิมที่ได้รับ โดยจะใช้ดำเนินการในระยะเวลาที่เหลืออีก 4 เดือนของมาตรการนี้ คือ กันยายน – ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถถอนเงินที่เติมเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ฯ เป็นเงินสดได้ ผ่านตู้ ATM และสาขาของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย รวมทั้งหากมียอดคงเหลือของเดือน สามารถนำไปสะสมในเดือนถัดไปได้ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 (เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ในส่วนของข้อ 3.5 มาตรการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง


เรื่อง โครงการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560


โครงการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการโครงการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

2. เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

2.1 ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันเพื่อจัดทำแผนดำเนินโครงการในรายละเอียด เช่น แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการระยะเวลาดำเนินโครงการ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รูปแบบชุดข้อมูลแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นต้น รวมทั้งให้ร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจน และเป็นรูปธรรม เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอ กสทช. ในการขอใช้แหล่งรายได้จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามความเห็นของสำนักงาน กสทช. แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี ก่อนดำเนินโครงการต่อไป

2.2 ให้กระทรวงการคลังร่วมกับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้มีการจัดทำไว้เป็นรายบุคคลมาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการออกแบบข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ได้รับสิทธิตามโครงการแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักให้กับผู้เข้าร่วมโครงการถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลตามความเห็นของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการดำเนินโครงการต่อไปด้วย

2.3 ในการหารือแนวทางการให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ให้กระทรวงการคลังประสานงานกับสำนักงาน กสทช. เพื่อขอความร่วมมือให้หารือร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยคำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ควรสนับสนุนให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เข้าร่วมโครงการ จัดสรรการให้บริการที่เหมาะสมกับผู้มีรายได้น้อยและภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของภาครัฐและประชาชนเป็นสำคัญ (2) คำนึงถึงความซ้ำซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นของการให้บริการอินเทอร์เน็ตภายใต้โครงการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อยฯ ที่กระทรวงการคลังเสนอมาในครั้งนี้กับโครงการเน็ตประชารัฐที่ดำเนินการอยู่แล้ว

2.4 ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินโครงการเพื่อนายกรัฐมนตรีรับทราบในลักษณะข้อมูลออนไลน์ผ่านศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ตามความเห็นของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

3. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดกลไกการประเมินผลโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในภาพรวม เพื่อให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ ตลอดจนนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการของภาครัฐในระยะต่อไป


เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการในคู่มือการดำเนินโครงการฯ ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้

สาระสำคัญ 1. การขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่ตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562
2. การแก้ไขเพิ่มเติมหลักการในคู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ดังนี้
2.1 ระยะเวลาดำเนินการ หากมีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ เดิม “ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่ต้องไม่เกิน สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” เปลี่ยนแปลงเป็น “ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาให้ความเห็นชอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในกรอบระยะเวลา ดังนี้


ครั้งที่ 1 เห็นชอบให้ขยายได้ไม่เกินสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 30 กันยายน 2561)


ครั้งที่ 2 เห็นชอบให้ขยายได้ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561”

2.2 การให้ความเห็นชอบเฉพาะกรุงเทพมหานครให้ขยายระยะเวลาการจัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
2.3 การยกเลิกโครงการเดิมและขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก ภัยพิบัติหรือเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจทำให้ดำเนินโครงการได้ จะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดิม “ให้กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ภายใน 30 วัน นับแต่หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับแจ้งผลการเห็นชอบแผนฯ” เปลี่ยนแปลงเป็น “ให้กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่/สำนักงบประมาณภายในวันที่ 30 กันยายน 2561”

28 ส.ค. 2561 เวลา 20:53 | อ่าน 6,104


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
มาใหม่
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 4-10 ธันวาคม 2565
70 4 ธ.ค. 2565
องค์การเภสัชฯเจ๋ง พัฒนายาต้านไวรัสสูตรใหม่ สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับไวรัสตับอักเสบซี เพื่อการเข้าถึงยาอย่างเท่าเทียม
38 3 ธ.ค. 2565
เดือนสุดท้าย! ใช้สิทธิปีต่อปีประกันสังคมทำฟันฟรี900 บาท ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย
49 3 ธ.ค. 2565
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดีกระทรวงแรงงานได้โควตาจัดส่งแรงงานไทยไปเกาหลีใต้เพิ่มใน 3 กลุ่มแรงงาน เป็น 15,000 คน มั่นใจเป็นโอกาสเพิ่มงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทย
46 2 ธ.ค. 2565
กระทรวงการคลังชี้แจงเกี่ยวกับการยกเลิกการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
44 2 ธ.ค. 2565
รัฐบาลเพิ่มช่องทางเรียกรถยนต์รับจ้างถูกกฎหมาย มี 6 แอปแล้ว พร้อมเปิดอบรมออนไลน์ เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยและเป็นธรรม
40 2 ธ.ค. 2565
พรุ่งนี้ ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มกว่า 1,700 ล้านบาท
49 1 ธ.ค. 2565
ออมสินจัดของขวัญปีใหม่ เพิ่มรางวัลพิเศษสลากออมสิน 1 ลบ. 24 รางวัล ลุ้นส่งท้ายปีนี้ พร้อมออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 12 ปี ถอนได้ก่อนครบระยะ ดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุด 9.99% ไม่หักภาษี
48 1 ธ.ค. 2565
บขส. เปิดจองตั๋วล่วงหน้า รองรับการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวเดือนธันวาคมและช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
46 1 ธ.ค. 2565
เชิญชวนคนไทยตรวจสุขภาพใจผ่านไลน์ “หมอพร้อม” ทำแบบทดสอบ พร้อมมีระบบให้พูดคุย AI เก็บข้อมูลสีหน้า น้ำเสียงและเนื้อหาเพื่อประมวลผลให้คำแนะนำ
56 29 พ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน