Untitled Document
 
 
เข้าชมแล้ว 92,901 ครั้ง 
 
 
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล คำถวายพระพร วันที่
1 นาย ประพรรณ อำพรรณแดง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 12-10-16 20:24:02
2 นาง สมจิตต์ อำพรรณแดง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 12-10-16 20:23:17
3 เด็กชาย ฤทธิ์ชัย อำพรรณแดง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 12-10-16 20:21:08
4 นาย อนิรุทธิ์ เกษมสุขพิพัฒน์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-10-16 08:53:59
5 นาย สมัย ศรีชมภู ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-10-16 08:53:36
6 นาย บุญมา ศรีชมภู ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-10-16 08:53:20
7 นาง รัตนา ศรีชมภู ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-10-16 08:52:15
8 นางสาว กัลยากร วิชัยธรรม ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-10-16 08:51:41
9 นาง ปรานี เกิดโพชา ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-10-16 08:50:55
10 นางสาว อรทัย ศรีชมภู ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-10-16 08:49:29
11 นาย นายจตุรงค์ เพาธทัต ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 01-10-16 11:19:00
12 นางสาว ฑิตยา สัมภวะคุปต์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 26-09-16 23:26:49
13 นาย ปฐมพร สุทธิประภา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 23-09-16 09:45:48
14 นางสาว อัญชลี กำจร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 23-09-16 09:45:30
15 เด็กหญิง ปิยนุตช เจริญยิ่งและครอบครัว ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 22-09-16 18:56:54
16 เด็กหญิง ปิยนุช เจริญยิ่ง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 22-09-16 18:55:17
17 นางสาว ทราภรณ์ ศุภรักษ์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 20-09-16 10:40:55
18 นาย ฉัตรชัย กาละสิรัมย์ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 19-09-16 15:22:55
19 นางสาว ภาวิณี ลาโพธิ์ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 16-09-16 09:24:12
20 นางสาว เบญจมาศ ทองขวัญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 15-09-16 21:04:38
21 นาย โรจนศักดิ์ ศักดิ์ศิริ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 15-09-16 16:49:27
22 นาง ภัคจิรา ศรีพิทักษ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 13-09-16 11:49:29
23 นาย กิตติภพ ตั้งแก้ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 13-09-16 11:30:01
24 นาย สุชาติ รัตนาสกุล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 13-09-16 11:29:39
25 นาย ศักดิ์ รัตนาสกุล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 13-09-16 11:29:24
26 นาง ดวงใจ รัตนาสกุล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 13-09-16 11:29:04
27 นาย สุพร รัตนาสกุล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 13-09-16 11:28:48
28 นางสาว มลฤดี รัตนาสกุล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 13-09-16 11:28:24
29 นาง จงรักษ์ พันธุ์ประเสริฐ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 07-09-16 16:29:27
30 นางสาว ศุภกร พันกรวรโชติ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 06-09-16 21:11:44
31 นาย นาย อดิศร ศิริสาขา ขอพระบารมีงาน ทำลาย อุปสรรค ศัตรู ไม่เร่งรีบ ศัตรู สลายหลับไป ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-09-16 17:38:16
32 นาย อดิศร ศิริสาขา ขอพระบารมี งาน คอนโด ลุมพินี ก.ม 8 ที่นั่ง สดชื่นไม่เหนื่อยไม่ระคายเคือง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-09-16 17:37:10
33 นาย นาย อดิศร ศิริสาขา ขอพระบารมีการงาน คอนโดลุมพินี ก.ม 8 สดชื่นไม่หลับ 02.00น-06.00น สดชื่นสบาย ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-09-16 17:36:12
34 นาย อดิศร ศิริสาขา ขอพระบารมีงาน ไม่หลับ สดชื่นกลางคืน ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 04-09-16 17:35:18
35 นาย กิตติพงษ์ ทองเพ็ง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 03-09-16 22:23:56
36 นางสาว สุมิตตา เหลาอ่อน ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 03-09-16 22:22:02
37 นางสาว นงค์นุช พิมซาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 01-09-16 15:53:21
38 นาย ณรงค์ รำจวนจร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 31-08-16 19:55:00
39 นาย นิธาร ปั่นหอม ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 27-08-16 13:51:13
40 นาย โรจนศักดิ์ ศักดิ์ศิริ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 25-08-16 15:38:27
41 นางสาว สุภาวดี ทูพันดุง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 24-08-16 13:57:31
42 นาย ประสิทธิ์ สิงห์จันทร์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 24-08-16 13:56:42
43 นางสาว วาสนา โนรี ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 23-08-16 23:16:27
44 นางสาว วรรณภา ศรีโท และครอบครัว ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 23-08-16 14:41:10
45 นางสาว ณัธภรณ์ ขติฌานัง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 23-08-16 12:22:47
46 นาย อดิศร ศิริสาขา ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 21-08-16 04:33:17
47 นางสาว เปรมกมล สีสมุทร ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 21-08-16 04:32:57
48 นาย เทพปราณี ศิริสาขา ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 21-08-16 04:32:23
49 นางสาว มัทนา สังข์วิเศษ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 19-08-16 20:43:57
50 นาย วรวุฒิ เขียวมณี ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 17-08-16 09:19:04
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51