Untitled Document
 
 
เข้าชมแล้ว 91,525 ครั้ง 
 
 
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล คำถวายพระพร วันที่
451 นาย สุรชัย จันทะเวช ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 16-02-15 11:55:11
452 นาง รุจิรัตน์ จินดาวงษ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 16-02-15 11:36:18
453 นาง เสาวภา เครือกล่อม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 15-02-15 17:19:26
454 นางสาว ธนาพร ชูชื่น ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 14-02-15 21:37:46
455 นาย คณะเรือนธรรมพงวิราภา สำนักพิฆเนศวร 5เศียร คณะข้ารา ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 13-02-15 16:31:05
456 นาง บังอร (ธิดารัตย์) สีสมุทร และครอบครัว ขอพระบารมีส ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 13-02-15 16:30:05
457 นาย ทีม รปภ PSI ตลาดสี่มุมเมือง เเหลมฉบัง ท่าเรือ A2 ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 13-02-15 16:29:00
458 นาย อดิศร ศิริสาขา และแฟนเเเก่า ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 13-02-15 16:28:16
459 นาง กุลรัตน์ ไชยพรม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 12-02-15 09:37:19
460 นาง กุลรัตน์ ไชยพรม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 12-02-15 09:36:26
461 นางสาว เชษฐ์สุดา ดอกกะเบา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 09-02-15 16:22:47
462 นางสาว เชษฐ์สุดา ดอกกะเบา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 09-02-15 16:22:18
463 นางสาว อรัญญา เพ็งผล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 09-02-15 12:57:05
464 นางสาว จุฑาทิพย์. ร้องเพราะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 09-02-15 06:27:53
465 นาย ศศิศรศิลป์ หนูมาก ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 04-02-15 13:25:33
466 เด็กหญิง ชลิตา เกื้อผอม ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 04-02-15 13:24:52
467 นาย สำรอง จีนนุ้ย ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-02-15 13:24:16
468 นาง ยิ่น จีนนุ้ย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 04-02-15 13:23:41
469 เด็กหญิง จันจิรา เกื้อผอม ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-02-15 13:23:09
470 เด็กชาย ศุศิศฎา หนูมาก ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 04-02-15 13:22:37
471 นาย ชำนาญ หนูมาก ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-02-15 13:20:17
472 นาย สมนึก เกื้อผอม ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 04-02-15 13:19:43
473 นาง จำปี แสงทอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 04-02-15 13:19:01
474 เด็กหญิง บัณฑิตา เกื้อผอม ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 04-02-15 13:17:43
475 เด็กหญิง ศุศิศฬา หนูมาก ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 04-02-15 13:16:41
476 นาง บุญทิพย์ หนูมาก ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-02-15 13:16:05
477 นาย กิตติศักดิ์ ศิริสาขา ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 25-01-15 16:22:07
478 นาย ภูวดล สุดสวาท ขอพระบารมีงาน วันนี้ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 23-01-15 16:25:11
479 นาย นาย อดิศร ศิริสาขา ขอพระบารมีการงาน สอบ สมัคร ผ่าน ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 23-01-15 16:24:45
480 นางสาว ชุติพร ใจดี ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 14-01-15 15:13:17
481 นาย อ่อน พานทอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 14-01-15 08:49:14
482 นาง ทรัพย์ พานทอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 14-01-15 08:49:03
483 นาง ทองเจือน อรุณธัญญาวิรัช ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 14-01-15 08:48:42
484 นางสาว บุญสม พานทอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 14-01-15 08:48:24
485 นางสาว วัลภา พยับนพ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 14-01-15 08:48:06
486 นาย บัญชา อรุณธัญญาวิรัช ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 14-01-15 08:47:51
487 นาย ณัฐวุฒิ โตสมบัติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 14-01-15 08:47:34
488 นาง นางประสงค์ โตสมบัติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 14-01-15 08:47:15
489 เด็กชาย ปัฏฐวี อรุณธัญญาวิรัช ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 14-01-15 08:46:34
490 นาง อำนวย อรุณธัญญาวิรัช ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 14-01-15 08:46:07
491 นาย สมชาย อรุณธัญญาวิรัช ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 14-01-15 08:45:47
492 นางสาว จันทร์ธิมา อรุณธัญญาวิรัช ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 14-01-15 08:45:24
493 นาง ณภัค สุวรรณไกรษร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 06-01-15 21:31:22
494 เด็กชาย อนุวัฒน์ อุดมกัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 04-01-15 16:26:01
495 นาง ถนอม อุดมกัน ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-01-15 16:25:19
496 นาย เสกสรร นวลมณี ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 04-01-15 05:55:37
497 นางสาว พัฒนี สีหะจันทร์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 24-12-14 20:04:01
498 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 24-12-14 01:39:18
499 นางสาว ลาวัลย์ สุริโย ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 12-12-14 11:23:46
500 นางสาว จิรารัตน์ มิควาฬ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 10-12-14 20:36:32
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]หน้า 10[ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51