Untitled Document
 
 
เข้าชมแล้ว 90,234 ครั้ง 
 
 
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล คำถวายพระพร วันที่
501 เด็กชาย ธดากรณ์ เล่บ้านเกาะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 06-12-14 09:08:22
502 นางสาว กฤษณา สิทธิภา ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 06-12-14 09:07:43
503 นาย พิสิศฐิ์ เล่บ้านเกาะ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 06-12-14 09:07:12
504 เด็กหญิง สิริลักษณ์ เล่บ้านเกาะ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 06-12-14 09:05:56
505 นาง ปราดับ ปลื้มใจ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 04-12-14 06:18:58
506 นาย ชนินทร์ ปลื้มใจ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 04-12-14 06:18:11
507 นาง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 03-12-14 13:05:24
508 นาย มาโนช ประมูล ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 03-12-14 09:13:26
509 นาย คมสัน เมฆขจร ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 02-12-14 16:37:21
510 นาง โชตินภา เมฆขจร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 02-12-14 16:35:50
511 เด็กหญิง กรกนก เมฆขจร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 02-12-14 16:35:06
512 เด็กหญิง วิภาวดี เมฆขจร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 02-12-14 16:31:46
513 เด็กหญิง เนตรนภา เชือกย้อย ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 02-12-14 16:29:12
514 นาย เมธี แสงศรี ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 02-12-14 14:41:10
515 นาย สำริด ฟันเฟื่องฟู ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 01-12-14 23:02:36
516 เด็กชาย ธนกร ฟันเฟื่องฟู ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 01-12-14 23:01:45
517 นาง ปราณี ฟันเฟื่องฟู ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 01-12-14 23:01:00
518 เด็กหญิง เนตนภา เชือกย้อย ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 01-12-14 19:15:43
519 เด็กชาย ฐาปกรณ์ จันเครื่อง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 01-12-14 16:15:05
520 เด็กชาย ณัฐพล พุฒคำ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 01-12-14 16:13:20
521 เด็กหญิง ฐิติกานต์ เมฆขจร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 01-12-14 16:12:16
522 เด็กหญิง สุพรรษา คำเคลือคง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 01-12-14 16:10:57
523 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 01-12-14 00:32:31
524 นางสาว ศศินันท์ ยาดี ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 30-11-14 22:15:06
525 นางสาว ณัฏฐ์ภคนันท์ โรจนเมธีโชติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 30-11-14 21:47:57
526 นาย ณภัทร น้อยแดง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 30-11-14 21:27:18
527 เด็กหญิง จิราภรณ์ ยิ่งชื่น ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 30-11-14 11:28:15
528 เด็กหญิง อมรวรรณ กันทองสุข ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 30-11-14 11:26:39
529 เด็กหญิง จันทิมา ด่านนอก ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 30-11-14 11:25:56
530 เด็กหญิง ปนัดดา แก่ข้างพลู ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 30-11-14 11:25:22
531 เด็กหญิง สุภัสรา บัวทอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 30-11-14 11:24:23
532 เด็กหญิง สุภัสรา บัวทอง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 30-11-14 11:23:47
533 นางสาว วิไลภรณ์ เชียงทอง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 29-11-14 11:51:10
534 นาย จิรศักดิ์ กิจการ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 28-11-14 22:06:13
535 นาย ชวลิต อัศวปกรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 28-11-14 14:14:10
536 นาง แก้วมณี สมบูรณ์ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 13-11-14 16:52:04
537 นาย วุฒิชัย สมบูรณ์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 13-11-14 16:51:26
538 นาย อำนวย กระชั้น ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 12-11-14 10:23:25
539 นาง ดอน กระชั้น ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 12-11-14 10:23:05
540 นาย องอาจ อนันตวรานนท์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 12-11-14 10:21:56
541 เด็กหญิง พิชญา อนันตวรานนท์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 12-11-14 10:20:48
542 เด็กชาย พุทธภูมิ อนันตวรานนท์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 12-11-14 10:20:24
543 นาง ธนัชภรณ์ อนันตวรานนท์ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 12-11-14 10:19:59
544 นางสาว ธัญภัส แก้วยอดนิล ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 05-11-14 16:06:31
545 นาย ยุทธนา ขันติยะชัยและครอบครัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 05-11-14 09:15:48
546 เด็กหญิง กัญญาพัชร พุ่มจิตร ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 03-11-14 20:34:35
547 นาย ประวิทย์ วจนะถาวร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 03-11-14 14:22:45
548 นาง สุกิจ วจนะถาวร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 03-11-14 14:22:30
549 เด็กชาย ธนกร วจนะถาวร ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 03-11-14 14:22:14
550 นาง เกษร สุวรรณฉัตร ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 03-11-14 14:21:56
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]หน้า 11[ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51