Untitled Document
 
 
เข้าชมแล้ว 91,521 ครั้ง 
 
 
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล คำถวายพระพร วันที่
601 นางสาว พัฒนี สีหะจันทร์ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 08-06-14 10:19:45
602 นางสาว พัฒนี สีหะจันทร์ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 08-06-14 10:19:14
603 นางสาว ศิริลักษณ์ วาสยศ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 03-06-14 14:51:00
604 นางสาว เมธปิยา มูลแก้ว ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 28-05-14 18:49:26
605 นางสาว ratchanee thantipukul ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 27-05-14 15:41:39
606 นาย อดิศักดิ์ ทิพย์มณี ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 24-05-14 22:15:25
607 นาย นาย กิตติศักดิ์ ศิริสาขา ขอพระบารมีการเงิน ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 24-05-14 19:35:40
608 นาย กิตติศักดิ์ ศิริสาขา ขอพระบารมีชัย ยุติธรรม ความด ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 24-05-14 19:34:38
609 นาย เกียรติศักดิ์ ตรงดี ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 21-05-14 15:09:47
610 นาย คัมภีร์ เหมือนสิงห์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 12-05-14 14:53:34
611 นาย เครือ ยามใสย และครอบครัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 05-05-14 20:54:07
612 นาง วัลภาพร บุญเฉลียว ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 29-04-14 09:51:47
613 นาย อำนวย เลิศกิจคุณานนท์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 28-04-14 14:48:59
614 นาย ส.ท.อธิพัฒน์ ตาลสุก ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 26-04-14 01:50:02
615 นาย ป.พัน 20 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11-04-14 17:27:52
616 นาย สุรศักดิ์ จันทรัตน์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 17-03-14 09:12:02
617 นาย เทวราช มหาไม้ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 23-02-14 01:52:50
618 นางสาว พรทิพย์ ตุมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 16-02-14 21:17:29
619 นาย นาย อดิศร ศิริสาขา ขอศัตรูอริเเม้ญาติพ่อเเม่จงพินา ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 16-02-14 15:47:02
620 นาย นาย อดิศร ศิริสาขา ขอพระบารมี ร่ำ รวย สุดๆ รางวัลท ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 16-02-14 15:26:07
621 นาย นาย อดิศร ศิริสาขา ขอลงทัณฑ์ เบญจจาภา ป่ายาง เหมรา ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 16-02-14 14:57:32
622 นาย นาย อดิศร ศิริสาขา /คฑาวุธ ลงทัณ เบญจาภา ก่อสร้าง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 16-02-14 14:55:07
623 นาย อดิศร ศิริสาขา ขอพระบารมี ให้ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ป่าย ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 16-02-14 14:53:27
624 นางสาว ปาริชาติ นุ่มจันทร์ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 12-02-14 12:46:44
625 นาย ศุภวุฒิ มากเวียง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 07-02-14 13:15:00
626 นางสาว สุดาวัลย์ ฝั้นปันวงค์ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 29-01-14 09:55:22
627 นางสาว ธีระศุภางค์ เรืองภัทรปัญญา และนายธีระวุฒิ อนุจร ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 28-01-14 15:01:47
628 นางสาว สายฝน ขวัญเกิด ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 09-01-14 08:03:36
629 นาย วีระชัย เทพซาว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 07-01-14 10:50:37
630 เด็กหญิง จิรฎา แดงพะเนิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 06-01-14 09:14:29
631 นาย ยศทวี กำเนิดทอง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 26-12-13 15:05:05
632 นาง มยุเรศ ประสงค์สัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26-12-13 10:21:15
633 นางสาว วันวิสา ศรีอ้าย ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 17-12-13 14:59:37
634 นางสาว มิตรนภา พังทูล ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 12-12-13 22:29:06
635 นาย ณัฐวัฒน์ ธีรธนวงษ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11-12-13 09:59:13
636 เด็กหญิง พนัชกร มหาโคตร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 09-12-13 15:34:23
637 นางสาว กาญจนา มหาโคตร ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 09-12-13 15:34:09
638 นาย ชัชวาลย์ ม่วงคะลา ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 09-12-13 10:40:02
639 นาย วุฒิไกร ดีไพร ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 09-12-13 10:31:20
640 นางสาว อนัญญา เขียวสอาด ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 07-12-13 19:51:20
641 นางสาว อุไร ชาญตระกูล ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 07-12-13 19:08:53
642 นาย ธีระศักดิ์ เวสนูสิทธ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 06-12-13 21:44:07
643 นาย มนต์ชัย ใจแก้ว ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 06-12-13 15:11:21
644 นางสาว ยุพิน เนื่องแก้ว ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 06-12-13 13:39:08
645 นาง วา มหาโคตร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 06-12-13 11:02:33
646 นางสาว กาญจนา มหาโคตร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 06-12-13 11:02:15
647 เด็กหญิง พนัชกร มหาโคตร ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 06-12-13 11:01:53
648 นาย สุชาติ รอดสุวรรณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 05-12-13 14:38:51
649 นางสาว พิจิตรา สมรัต์วงศ์ทวี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 04-12-13 17:01:58
650 นางสาว พชรพร สายเจียมจรัส ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 04-12-13 13:07:53
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]หน้า 13[ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51