Untitled Document
 
 
เข้าชมแล้ว 92,479 ครั้ง 
 
 
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล คำถวายพระพร วันที่
51 นาย อดิศร ศิริสาขา ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 15-08-16 19:55:18
52 นาย อดิศร ศิริสาขา ต้องการเงินค่าจ้างและออกจากบริษัท เบล็คฮอร์ค ซอย ลาซาล 1ท้ายซอย ถนน สุขุมวิท 105 ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 15-08-16 19:54:44
53 นาย อดิศร ศิริสาขา ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 15-08-16 19:34:28
54 นาย นาย อดิศร ศิริสาขา ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 15-08-16 19:34:06
55 นาย นาย อดิศร ศิริสาขา ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 14-08-16 20:08:38
56 นางสาว จิตรา ผาสี ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 09-08-16 10:32:47
57 นางสาว ชาติตา แสงสุข ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 07-08-16 19:41:05
58 นาย นนทพงษ์ อ่างทอง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 07-08-16 10:02:25
59 นาย ศรีจันทร์ อ่างทอง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 07-08-16 10:01:52
60 นางสาว ผกา อ่างทอง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 07-08-16 10:01:29
61 นาย ชาญชัย อ่างทอง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 07-08-16 10:01:07
62 นาย ชูชาติ อ่างทอง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 07-08-16 10:00:49
63 นาง จิตรา ดีใจ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 07-08-16 10:00:33
64 นาย คมสัน ชูโฉมงาม ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 07-08-16 10:00:13
65 นาง พา ชูโฉมงาม ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 07-08-16 09:59:44
66 นาง อูน อ่างทอง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 07-08-16 09:59:23
67 นาง วิมลรัตน์ ชูโฉมงาม ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 07-08-16 09:58:12
68 นาย ศราวุธ พลซา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 04-08-16 19:25:24
69 นาย นายกฤชฏา หมื่นลือ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 04-08-16 14:00:21
70 นาย ฉลอง บุดดา ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 03-08-16 17:13:56
71 นางสาว ลัดดาวรรณ บางเมือง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 01-08-16 16:07:29
72 นางสาว นางสาวมัทนี ยอดขวัญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 01-08-16 13:11:40
73 นาง วรรณา ทะเรรัมย์ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 30-07-16 18:02:59
74 นาย ปรีชา ทะเรรัมย์ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 30-07-16 18:02:33
75 นาง ละออง ทะเรรัมย์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 30-07-16 18:02:10
76 นางสาว จินตนา ทะเรรัมย์ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 30-07-16 18:01:37
77 นาย อานนท์ ถมจอหอ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 28-07-16 15:18:26
78 นาย นาย อดิศร ศิริสาขา ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 27-07-16 19:14:34
79 นาย เทพปราณี ศิริสาขา ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 26-07-16 20:20:12
80 นาง บังอร ศิริสาขา และครอบครัว ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 26-07-16 20:19:48
81 นาง เปรมกมล สีสมุทร ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 26-07-16 20:19:21
82 นาย อดิศร ศิริสาขา ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 26-07-16 18:55:59
83 นาย ธนิศร เหลาสิงห์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 22-07-16 21:27:20
84 เด็กหญิง ฐิติมน คงสม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 20-07-16 20:50:02
85 นาง เปรมกมล สีสมุทร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 19-07-16 20:48:52
86 นาง ธิดารัตย์ สีสมุทร ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 19-07-16 20:48:38
87 นาย รัตนภวรรณ (สมสมัย) โกราษย์ ในวันเข้าพรรษา ขอพระบารมี วันนี้ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 19-07-16 20:48:15
88 นาย เกียรติเทวาพิทักษ์ สายแก้ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 14-07-16 09:49:51
89 นางสาว ณัฏฐ์ชรินทร์ สีสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 14-07-16 04:38:53
90 นางสาว อนุสรา บูรณะจารุ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 12-07-16 11:58:30
91 นาย Natanon Thongwong ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 11-07-16 23:04:17
92 นาย วัชรินทร์ วังสาร ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 11-07-16 19:46:02
93 นางสาว นพวรรณ สมรักษ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 10-07-16 18:45:57
94 นางสาว รัตนา สะอาด ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 07-07-16 22:47:54
95 นาย พรประดิษฐ บุญรอด ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 30-06-16 20:47:06
96 นางสาว กรรณิการ์ ทิอ้าย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 30-06-16 16:05:55
97 เด็กหญิง เพชรพร คงวัน ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 28-06-16 19:39:08
98 นางสาว วรรณิษา ขำดี ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 21-06-16 11:10:41
99 นางสาว ณุจรี ภูคง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 17-06-16 13:42:26
100 นาย สมเกียรติ สุทธิอาคาร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 15-06-16 14:58:40
[ 1 ]หน้า 2[ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51