Untitled Document
 
 
เข้าชมแล้ว 91,517 ครั้ง 
 
 
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล คำถวายพระพร วันที่
101 นางสาว ฤทัยชนก พงษ์สถิตย์พัฒน์ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 13-06-16 12:52:15
102 นาย มานพ ตากิ่มนอก พร้อมครอบครัว ตากิ่มนอก ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 12-06-16 07:37:00
103 เด็กชาย นพคุณ ตากิ่มนอก พร้อมครัว ตากิ่มนอก ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 12-06-16 07:36:18
104 นางสาว พรนภัส คันธจันทร์ พร้อมครอบครัว คันธจันทร์ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 12-06-16 07:34:04
105 นางสาว นางสาวปิยะนุช น้อยโสภณ และครอบครัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 12-06-16 06:30:18
106 นางสาว สุกัญญา หนุนเงิน ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 11-06-16 20:35:39
107 นางสาว จันทร์เพ็ญ เชื้อวงษ์ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 06-06-16 11:29:01
108 นางสาว เกศินี ถึงพร้อม ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 31-05-16 14:15:53
109 นางสาว วัชราภรณ์ แซ่เดียว ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 31-05-16 14:14:45
110 นาย จักรพันธุ์ ดวงดี ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 25-05-16 11:00:51
111 นาย อัฑฒ์ สุนทรีรัตน์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 23-05-16 08:58:54
112 นาย อดิศักดิ์ แก้วทะชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 20-05-16 20:53:22
113 นางสาว จริยา จันทร์ประเสริฐ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 20-05-16 15:23:59
114 นาง หนูเลียบ แสงทอง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 19-05-16 09:18:44
115 นาย ราวี แสงทอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 19-05-16 09:17:29
116 นางสาว พิมพ์ชนก รติณัทธรกุล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 18-05-16 15:40:44
117 นาย กันตพงษ์ บุตรโท ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 16-05-16 14:13:23
118 เด็กชาย กษิดิ์เดช พลายเผือก ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 15-05-16 13:08:40
119 นาย ชัยพฤกษ์ ศรีสมบูรณ์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 13-05-16 13:02:12
120 นางสาว วราพร แผลงฤทธิ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 10-05-16 22:14:57
121 นาย สุรสิทธิ์ คิดโสดา ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 10-05-16 14:20:32
122 นาย ่สุดารัตย์ เกยุราพันธิ์ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 09-05-16 17:30:09
123 นาย รัตนภวรรณ โกราษย์ ขอพระบารมี การเงิน งาน สะดวก ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 09-05-16 17:27:37
124 นาย รัตนภวรรณ (สมสมัย) โกราษย์ ขอพระบารมี บ้าน รถ ความปลอดภัย รักสมาชิกในบ้านทุกคน ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 09-05-16 17:25:18
125 นาย อดิศร ศิริสาขา ขอให้เพื่อนคู่กะ มี เดช อำนาจ พอตัว สปอตร์ ชอบดื่มชอบฟัง รักสนุก ใจเย็นสุขุมต่อนินทาพูดเก่ง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 09-05-16 17:23:27
126 นาย ออิศร ศิริสาขา ให้เพื่อนร่วมงานรักซื่อสัตย์และ เดชอำนาจ พลังจิตทำลายสูง งานคาซ่า อัสรา ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 09-05-16 17:21:01
127 นางสาว ศุภลักษณ์ เหขุนทด ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 08-05-16 21:58:17
128 นางสาว ศุภลักษณ์ เหขุนทด ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 08-05-16 21:56:54
129 นางสาว ดารารัตน์ ศรีต่างวงษ์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 06-05-16 09:39:19
130 นางสาว ศุภลักษณ์ เหขุนทด ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 03-05-16 22:01:10
131 นางสาว ศิริลักษณ์ ปะนาโท ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 29-04-16 12:03:48
132 นาง ภัชนีวรรณ. ไชยต้นเทือก ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 27-04-16 13:23:23
133 นาย ยุทธ มูลเดช ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26-04-16 23:06:31
134 นาย ยุทธ มูลเดช ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 26-04-16 23:05:41
135 นาง ทัศนีย์ มูลเดช ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 26-04-16 23:01:06
136 นางสาว neeny sansawak ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26-04-16 18:38:01
137 นางสาว รินรดา พรหมมณี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26-04-16 11:20:51
138 นาย สันติสุข จันท์เชาว์ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 25-04-16 13:26:53
139 นางสาว อำภา จันทะมูล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 19-04-16 19:25:14
140 นาย ศุภกิจ รู้อ่าน ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 18-04-16 21:36:19
141 นางสาว นราพร อาษาพันธ์ และครอบครัว ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 18-04-16 15:34:17
142 นาย เกียรติขจร กรวิภานันท์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 07-04-16 20:20:10
143 นางสาว พรรณวิภา ขันแก้ว ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 07-04-16 09:02:17
144 นางสาว จุฬาลักษณ์ พิกุลศรี ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 06-04-16 21:53:53
145 นาย ชาตรี สีนอร์ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 06-04-16 07:58:59
146 นาย วิรุฒ วงค์ศรี ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 03-04-16 09:42:48
147 นาย คตวัฒน์ งามสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 02-04-16 01:37:17
148 นางสาว เปรมศรีรักษ์ เทพสุวรรณละครอบครัว ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 01-04-16 01:15:43
149 นางสาว ขวัญรัก เศษโฐ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 31-03-16 20:17:24
150 เด็กหญิง ชนัญชิดา คงเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 29-03-16 17:23:56
[ 1 ][ 2 ]หน้า 3[ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51