Untitled Document
 
 
เข้าชมแล้ว 91,561 ครั้ง 
 
 
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล คำถวายพระพร วันที่
1551 นางสาว กัญญาณัฐ สุขแรง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 01-07-13 09:47:06
1552 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 01-07-13 09:38:31
1553 นาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 01-07-13 09:38:27
1554 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 01-07-13 09:38:22
1555 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 01-07-13 09:38:17
1556 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 01-07-13 09:38:12
1557 นางสาว วิภา ชูผล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 30-06-13 15:35:57
1558 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 28-06-13 10:01:39
1559 นาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 28-06-13 10:01:34
1560 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 28-06-13 10:01:30
1561 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 28-06-13 10:01:25
1562 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 28-06-13 10:01:19
1563 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 27-06-13 12:38:23
1564 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 27-06-13 09:58:03
1565 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 27-06-13 09:57:59
1566 นาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 27-06-13 09:57:54
1567 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 27-06-13 09:57:48
1568 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 27-06-13 09:57:44
1569 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 27-06-13 09:57:40
1570 นาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 27-06-13 09:57:32
1571 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 27-06-13 09:57:26
1572 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 27-06-13 09:57:21
1573 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 27-06-13 09:57:16
1574 นางสาว อรสา บุญญวงค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 26-06-13 15:33:37
1575 นาย เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 24-06-13 09:29:17
1576 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 24-06-13 09:29:13
1577 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 24-06-13 09:29:09
1578 นาย เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 24-06-13 09:29:04
1579 นาย บุญชู พวงภู่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 22-06-13 21:13:29
1580 นาย ชุบ พวงภู่ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 22-06-13 21:11:42
1581 นาง ทองหล่อ พวงภู่ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 22-06-13 21:09:46
1582 นาย ชวลิต พวงภู่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 22-06-13 21:07:25
1583 นางสาว ศศิธร พูลสวัสดิ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 22-06-13 21:05:08
1584 นาย ชิต พวงภู่ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 22-06-13 21:02:04
1585 นาย ชิต พวงภู่ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 22-06-13 21:01:21
1586 นางสาว เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 21-06-13 09:35:30
1587 นางสาว เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 21-06-13 09:35:26
1588 นางสาว เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 21-06-13 09:35:22
1589 นางสาว เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 21-06-13 09:35:18
1590 นางสาว เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 21-06-13 09:35:14
1591 นางสาว เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 21-06-13 09:35:10
1592 นางสาว เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 21-06-13 09:35:05
1593 นางสาว เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 21-06-13 09:35:01
1594 นางสาว เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 21-06-13 09:34:57
1595 นางสาว เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 21-06-13 09:34:52
1596 เด็กหญิง เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 21-06-13 09:31:12
1597 เด็กหญิง เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 21-06-13 09:31:08
1598 เด็กหญิง เรารักในหลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 21-06-13 09:31:03
1599 เด็กหญิง เรารักในหลวง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 21-06-13 09:30:58
1600 เด็กหญิง เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 21-06-13 09:30:55
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ]หน้า 32[ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51