Untitled Document
 
 
เข้าชมแล้ว 91,505 ครั้ง 
 
 
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล คำถวายพระพร วันที่
151 นางสาว การุณรัตน์ เอกชาวสวน ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 29-03-16 17:23:26
152 นาย วีระพจน์ คงเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 29-03-16 17:23:03
153 นาย ชาญณรงค์ กิ้มจีน ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 26-03-16 15:16:06
154 นาย สมชาย สถิตย์สร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 26-03-16 15:15:46
155 นาง เสาวนีย์ สถิตย์สร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26-03-16 15:15:27
156 นางสาว ธฤดี สถิตย์สร ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 26-03-16 15:15:03
157 นาง เยาวรักษ์ บุญรักษา ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 24-03-16 11:25:10
158 นาย อดิศร ศิริสาขา ขอพระบารมีโจมตี ศัตรูไม่รู้ตัว ลับพินาศ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 24-03-16 02:08:49
159 นาย อดิศร ศิริสาขา ขอพระอาวุธโจมตีมันพินาศ ระทวย ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 24-03-16 00:42:59
160 นาย อดิศร ศิริสาขา ขอพระองค์ประทานให้โจมตี ฯ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 24-03-16 00:40:10
161 นาย ิอดิศร ศิริสาขา ขอพระบารมีทหารเอกและอาวุธโจมตีศัตรูรบกวนและคนใกล้ตัว ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 24-03-16 00:38:13
162 นาย อดิศร ศิริสาขา ขอพระบารมี ร่ำรวย มั่นคง งานดี ผ.จ.ก ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 24-03-16 00:36:03
163 นาย วิชัย สมศรี ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 23-03-16 08:16:48
164 นางสาว ฐิติมา สมมาก (วรรณ์ประเสริฐ) ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 23-03-16 07:53:29
165 นาง มยุรี วรรณ์ประเสริฐ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 23-03-16 07:52:29
166 นาย ณัฐกร วรรณ์ประเสริฐ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 23-03-16 07:51:41
167 นาย สรศาสตร์ วรรณ์ประเสริฐ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 23-03-16 07:50:51
168 นางสาว พัชรินทร์ พลทา ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 20-03-16 10:06:22
169 นางสาว กฤษณา ทองแท้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 19-03-16 12:44:51
170 นาย พิทักษ์ นาสิงห์ทอง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 18-03-16 02:20:54
171 นาง ภรณ์ทิพย์ ใจรักษ์ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 17-03-16 10:34:47
172 นาง รัชดา สีขาว ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 16-03-16 13:36:30
173 นางสาว รัตนา แก้วโพธิ์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 14-03-16 09:52:33
174 นาย เพชรสวัสดิ์ สร้อยดอกจิก ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 08-03-16 18:34:55
175 นาง เตือนใจ ธนะเศวตร ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 08-03-16 17:02:50
176 นางสาว พรรณวดี ศรีบุญเพ็ง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 07-03-16 11:09:39
177 นาง นิรมล สนสกุล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 03-03-16 23:10:39
178 นางสาว จุฑารัตน์ อึ้งเจริญวงค์ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 02-03-16 10:58:13
179 นางสาว สุพรรณี ไชยสีหา ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 29-02-16 16:17:58
180 เด็กหญิง พิชชากร บุตรปราบ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 29-02-16 16:17:22
181 นาย ศิริชัย บุตรปราบ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 29-02-16 16:16:59
182 เด็กหญิง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 24-02-16 19:06:39
183 นาง นริศรา ทุ่งสง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 24-02-16 05:08:41
184 นาย ทวีศักดิ์ ทุ่งสง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 24-02-16 05:08:10
185 นางสาว อนุสรา ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 22-02-16 23:51:53
186 นางสาว ภาวิณี สารเสวก ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 22-02-16 15:58:31
187 นางสาว สุดารัตน์. นาคเทพ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 20-02-16 21:35:36
188 นางสาว อรอนงค์ ษารักษ์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 20-02-16 16:05:29
189 นาย ณัฐกร สีดากุล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 20-02-16 08:44:01
190 นางสาว ระพีพรรณ บุญประคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 18-02-16 21:32:24
191 เด็กชาย สรวิศ ใหม่อยู่ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 18-02-16 09:10:32
192 นาย ศราวุธ ใหม่อยู่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 18-02-16 09:10:09
193 นาย สงคราม ใหม่อยู่ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 18-02-16 09:09:51
194 นาง ปานใจ ใหม่อยู่ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 18-02-16 09:09:36
195 นางสาว อุไรพร ใหม่อยู่ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 18-02-16 09:09:14
196 นาย วิชัย ทองเงา ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 16-02-16 13:24:06
197 นางสาว พกามาศ เจือจันทร์ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 10-02-16 13:30:57
198 เด็กชาย จิณณะ ม่วงปิ่น ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 10-02-16 09:27:39
199 นางสาว สุมิตรา ม่วงปิ่น ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 10-02-16 09:25:52
200 นางสาว สุมณฑา จูกูล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 08-02-16 05:08:19
[ 1 ][ 2 ][ 3 ]หน้า 4[ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51