Untitled Document
 
 
เข้าชมแล้ว 92,478 ครั้ง 
 
 
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล คำถวายพระพร วันที่
201 นาย กิตติโชติ บุญประคอง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 05-02-16 10:37:31
202 นางสาว นริศรา บุญประคอง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 05-02-16 10:36:33
203 นาง ยุวดี บุญประคอง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 05-02-16 10:00:10
204 นางสาว เพ็ญนภา สุขขี ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 04-02-16 10:41:59
205 นาย ณภัทร พระพร ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 04-02-16 10:08:48
206 นาย ร.31 พัน.2 รอ. ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 29-01-16 14:09:12
207 นาย ศักดิ์ศิลป์ ทวยไธสง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 24-01-16 10:55:41
208 นาย รุ่งโรจน์ ศรีพล ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 20-01-16 13:34:43
209 เด็กชาย ร.๓๑ พัน.๒ รอ. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 04-01-16 16:23:01
210 นาง บัวทิพย์ แพ่งเมือง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 01-01-16 10:19:50
211 นาย อ่อนสี ศิริสาขา และ ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านทุกคน ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 24-12-15 18:51:22
212 นาย เทพปราณี ศิริสาขา และ งาน เพื่อนๆ บ้านหนองวัวซอ อุดร ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 24-12-15 18:49:24
213 นางสาว ศิริลักษณ์ พรมศรี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 22-12-15 10:17:20
214 นางสาว วิจิตรา ภักดีจอหอ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 21-12-15 21:43:29
215 นาย ร.๓๑พัน.๒รอ. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 21-12-15 14:52:55
216 นาง ศิริรัตน์ วงศ์มั่น ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 17-12-15 16:48:41
217 นางสาว จุฬานินทร์ ศรีสุมังคลังกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 17-12-15 16:47:44
218 เด็กชาย ศวกร คงปิ่น ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 17-12-15 00:35:20
219 เด็กชาย ปิยบุตร คงปิ่น ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 17-12-15 00:34:55
220 นางสาว ศวพร ปัจจุทรา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 17-12-15 00:34:16
221 นาย วิศิษฐ์ คงปิ่น ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 17-12-15 00:33:05
222 นางสาว ณฤดี พันธุ์ศรี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 16-12-15 15:52:12
223 นางสาว รุจิเรศ นุตะดี ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 14-12-15 23:24:19
224 เด็กชาย ภัคพล ทองรุ่ง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 14-12-15 10:42:58
225 นาง อิสรา ทองรุ่ง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 14-12-15 10:41:17
226 นาง พัชรินทร์ มุขดารา ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 06-12-15 22:15:47
227 นาง วันเพ็ญ ปรีชม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 06-12-15 22:15:25
228 นางสาว รัชนี รติจันทร์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 06-12-15 22:15:03
229 นาย จิรวงค์ เสนเข้ม ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 06-12-15 22:13:34
230 นาง รัตนา เสนเข้ม ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 06-12-15 22:13:14
231 นาย ประทีป เสนเข้ม ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 06-12-15 22:12:55
232 นาง สร้อยลัดดาและครอบครัว ชมรมคนพิการขอพระบารมีพยายาล/บอย ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 05-12-15 17:52:15
233 นาง หยอง อ.บ.ต เทศบาล เเละอิ๋ว บอล การไฟฟ้าเเห่งประเทศไทย ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 05-12-15 17:50:56
234 นาง ราตรี โพธิยา และ นายหลำ สองเเถวเเดงสหกรณ์ อุดร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 05-12-15 17:48:10
235 นาย อ่อนสี ศิริสาขา คุณปู่ ข้าราชการ เกษียนอายุ กรมทางหลวงย้านดุง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 05-12-15 17:46:08
236 นาย นพดล ศิริสาขา ประธานชุมชน อาสา ตำรวจ และผู้สมัครสภาเทศบาล ขอพระบารมี พรหมเทพ คุ้มครอง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 05-12-15 17:44:43
237 นาย มนตรี ศิริสาขา ทีม ชาวบ้านหนองวัวซอ ช่างรับเหมาทุกคน ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 05-12-15 17:42:21
238 นาย นิพนธิ์ ศิริสาขา สถาปนิก และ ผ.จ.ก ไซด์ ขอพระบารมีการเงิน /บอย มอส มิว ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 05-12-15 17:40:54
239 นาย เทพปราณี ศิริสาขา ช่างนี บ้านหนองวัวซอ อุดร ขอพระบารมี10ทิศ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 05-12-15 17:38:44
240 นาง อุ่นเรือน พุทธิมา ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 05-12-15 15:54:43
241 นาง สุพิศ ปันทนันท์ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 05-12-15 15:54:06
242 นาง ขวัญตา ปันทนันท์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 05-12-15 12:46:24
243 นาย พิชัย ปันทนันท์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 05-12-15 12:45:41
244 เด็กหญิง ฐิติพร ปันทนันท์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 05-12-15 12:45:17
245 นาง บูเยอะ อาซอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 04-12-15 12:28:47
246 นาย อาหมื่อ อาซอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 04-12-15 12:28:24
247 นาย ธงชัย ทองถม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 03-12-15 22:05:24
248 นางสาว กาญจนา อินทร์ดี ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 02-12-15 05:47:50
249 นาย บัวพันธ์ อินทร์ดี ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 01-12-15 05:29:10
250 นาง นางทองเย็น อินทร์ดี ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 01-12-15 05:28:30
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]หน้า 5[ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51