Untitled Document
 
 
เข้าชมแล้ว 92,924 ครั้ง 
 
 
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล คำถวายพระพร วันที่
2451 นางสาว ประวีณา พันธ์คูณ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-12-12 20:45:37
2452 นางสาว พรศิริ ศรีพรม ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-12-12 15:37:14
2453 นางสาว จันทรา หนูมาก ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 04-12-12 14:05:51
2454 นาย ธีรโชติ ทองศรี ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-12-12 13:40:00
2455 นาย ธีรโชติ ทองศรี ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-12-12 13:39:55
2456 นาย ธีรโชติ ทองศรี ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-12-12 13:39:41
2457 นาง ปา ไชยเชษฐ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 04-12-12 11:11:23
2458 นาย ธาตุ ไชยเชษฐ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 04-12-12 11:11:06
2459 นาย ชัยพฤษ์ โมเล้น ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 04-12-12 11:10:40
2460 นางสาว สุกานดา ไชยเชษฐ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 04-12-12 11:09:34
2461 นาย นิกร ชัยบุรมย์ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 03-12-12 22:26:55
2462 นางสาว ปิยะนันท์ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 03-12-12 15:15:16
2463 นางสาว นภัสสร อ้วนจี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 03-12-12 14:19:20
2464 นางสาว นศพร รุจี บรรพตาธิและครอบครัว ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 03-12-12 12:58:49
2465 นาย ชวภณ พรหมอารักษ์ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 03-12-12 11:55:56
2466 นาย สมบัติ ธรรมวงค์ และ ครอบครัว ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 02-12-12 00:21:14
2467 นาย สมบัติ ธรรมวงค์ และ ครอบครัว ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 02-12-12 00:21:04
2468 นางสาว ศุภกาญจน์ ลิมปนานนท์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 01-12-12 20:35:04
2469 นางสาว ณัทธมนกาญจน์ แก้วศรีรักษ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 01-12-12 19:21:53
2470 นาย ศุภวัชร กาญจนมานนท์ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 01-12-12 17:18:56
2471 นาง กระจ่าง รอดเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 01-12-12 08:55:01
2472 นาย นายสุรศักดิ์ รอดเจริญ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 01-12-12 08:54:46
2473 นาย ธีรพัทธ์ ชาญตระกูล ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 01-12-12 08:54:17
2474 เด็กชาย ษิตกวัต ชาญตระกูล ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 01-12-12 08:53:43
2475 นาย หสดินห์ ชาญตระกูล ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 01-12-12 08:53:05
2476 นาง กันยา ชาญตระกูล ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 01-12-12 08:52:48
2477 นางสาว กิติยา ชาญตระกูล ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 01-12-12 08:52:33
2478 นางสาว สินีนาฎ ชาญตระกูล ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 01-12-12 08:52:18
2479 นาง สมาน ชาญตระกูล ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 01-12-12 08:51:58
2480 นาย เบญจะ ชาญตระกูล ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 01-12-12 08:51:41
2481 นางสาว อุไร ชาญตระกูล ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 01-12-12 08:50:19
2482 เด็กหญิง วราภรณ์ ทองทพย์ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 30-11-12 12:49:04
2483 นาย คำก้อน หินนาง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 30-11-12 12:48:32
2484 นาง ทองสด หินนาง ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 30-11-12 12:48:19
2485 นาง ธนวรรณ ทองเนตร ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 30-11-12 12:47:59
2486 นาย ชุติพงษ์ ทองเนตร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 30-11-12 12:47:33
2487 เด็กหญิง ญาณกวี ทองเนตร ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 30-11-12 12:46:33
2488 นางสาว นันท์นลิน ปลื้มเปรมจิตร ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 30-11-12 09:45:51
2489 นาย ชาณินทร์ สุนทรเนตร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 30-11-12 08:43:07
2490 นางสาว ศรัณย์ภัทร วัชระเกียรติศักดิ์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 30-11-12 08:42:14
2491 นางสาว นัฎฐา สุวัฒนานันท์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 29-11-12 15:14:53
2492 นางสาว พรรวินท์ หัสดี ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 29-11-12 08:47:54
2493 นาย ทวิช เนาว์แสง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 27-11-12 21:28:05
2494 นางสาว อนัญญา เขียวสอาด ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 27-11-12 21:27:46
2495 นางสาว กัญญาภัค วัฒนะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 27-11-12 20:47:21
2496 นาง พิชชาภา วีระพันธุ์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 27-11-12 15:42:38
2497 นางสาว วรรธนา อ๊อตศิริ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 27-11-12 11:19:15
2498 นาง ดาวใจ วงษ์ไกร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 27-11-12 10:21:11
2499 นาย สิทธิชัย ทองปาน ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 27-11-12 09:28:55
2500 นางสาว ศิชาภัทร อรรถเสนา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26-11-12 20:10:05
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ]หน้า 50[ 51