Untitled Document
 
 
เข้าชมแล้ว 91,509 ครั้ง 
 
 
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล คำถวายพระพร วันที่
2501 นาง สุนีย์ ชาวสวนทอง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 26-11-12 17:49:07
2502 นาย สุนัส ชาวสวนทอง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 26-11-12 17:48:53
2503 เด็กหญิง ปาณิภา ชาวสวนทอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26-11-12 17:47:57
2504 นาย ณัฐพล บรรลือ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 26-11-12 17:47:25
2505 เด็กชาย ธนกร ชาวสวนทอง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 26-11-12 17:46:25
2506 นางสาว ปาณิสรา ชาวสวนทอง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 26-11-12 17:45:53
2507 เด็กชาย ฐานพัฒน์ แซ่โง้ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26-11-12 16:03:58
2508 นาย เฉลิมศักดิ์ กำเหนิดคุณ ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 26-11-12 16:03:42
2509 นาง ประทวน กำเหนิดคุณ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 26-11-12 16:03:13
2510 นางสาว รุ่งอรุณ กำเหนิดคุณ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 26-11-12 16:02:52
2511 นางสาว ศิริรัตน์ กำเหนิดคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26-11-12 16:02:25
2512 นางสาว สุรัตนาภรณ์ ดีเลิศ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 26-11-12 15:57:59
2513 นางสาว สุรัตนาภรณ์ ดีเลิศ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 26-11-12 15:57:54
2514 นางสาว สุรัตนาภรณ์ ดีเลิศ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 26-11-12 15:57:45
2515 นางสาว สุรัตนาภรณ์ ดีเลิศ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 26-11-12 15:57:39
2516 นาย สุวสันต์ ดวงจันทร์โชติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26-11-12 14:55:03
2517 นาย เอกชัย สถิตย์กุลรัตน์ ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 26-11-12 13:42:16
2518 นางสาว ธัญพร ไชยากรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26-11-12 13:34:58
2519 นางสาว ธัญพร ไชยากรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26-11-12 13:22:52
2520 นาย วรชัย มหาโคตร ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 26-11-12 12:07:21
2521 นางสาว นาตยา มหาโคตร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 26-11-12 12:07:03
2522 นาย อนุชา มหาโคตร ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 26-11-12 12:06:47
2523 นาย กฤตธน ส่องใส ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 26-11-12 12:06:30
2524 นาง วา มหาโคตร ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 26-11-12 12:05:18
2525 นางสาว กาญจนา มหาโคตร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26-11-12 12:05:05
2526 เด็กหญิง พนัชกร มหาโคตร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 26-11-12 12:04:49
2527 นางสาว ภีรตยา บุญเถิง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26-11-12 11:25:30
2528 นางสาว พรวิภา พรมอ่อน ขอพระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 26-11-12 09:09:11
2529 นางสาว ปวริษา ประสงค์สุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26-11-12 09:07:45
2530 นางสาว บุษยมาศ พิณเทพ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 26-11-12 09:05:42
2531 นาง ยุตจิรา วงค์หลวง ร้อยรัดดวงใจเพือเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์นั้นฝ่าฝันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 26-11-12 08:29:33
2532 นางสาว ปุณญาดา เลื่อนกลิ่น ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 25-11-12 23:19:55
2533 นาย อนิรุทธิ์ ยามใสย ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 25-11-12 22:18:40
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ]หน้า 51