สรุปประเด็นนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

 
สรุปประเด็นนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับประชาชนผ่านรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม2561 เวลา 20.15 น. ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

เนื่องในโอกาสวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นี้ ตรงกับวันวิสาขบูชานับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง 3เหตุการณ์คือวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นจึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันพระพุทธเจ้า”โดยเกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก พร้อมทั้งยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตาต่อหมู่มวลมนุษย์ โดยในปีนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเตือนประชาชนอย่าขาดสติ รู้ทันกาย วาจา ใจ อันเป็นหนทางดับความทุกข์ อีกทั้ง ทรงสั่งสอนให้ประชาชนทั้งหลาย ละกิเลส ความโลภ โกรธ หลง อันเป็นบ่อเกิดแห่งความชั่ว ความเห็นแก่ตัว หากบุคคลใด ครอบครัวใด ชุมชนใด หรือ สังคมใด ปรารถนาจะประสบความสันติสุข จำเป็นต้องตื่นรู้ เพื่อรู้เท่าทันการคิด การกระทำด้วยสัมมาสติ อันเป็นหนทางสู่ปัญญา นำมาซึ่งความหลุดพ้นห้วงทุกข์ได้อย่างแท้จริง

นายกรัฐมนตรีจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤษภาคม นี้
ณ วัด และพุทธศาสนสถานใกล้บ้านด้วยการรักษาศีล 5 ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน พร้อมร่วมประดับธงธรรมจักร เพื่อสร้างเสริมสิริมงคลทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปทั้งนี้ การรักษาศีล 5 และการครองสติเป็นนิจซึ่งรัฐบาลได้น้อมนำศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับหลักการการปลูกต้นไม้ในใจคน มาประยุกต์เป็นหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยชี้ให้เห็นโทษของการโกงต่อตนเองและส่วนรวม รวมทั้ง การปลูกจิตสำนึก “โตไปไม่โกง” ซึ่งจะให้บรรจุไว้ตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา และตลอดจนหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร อีกด้วย ทั้งนี้ การปลูกต้นไม้ในใจคนยังเป็นวันต้นไม้แห่งชาติต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 คือ “ต้นรวงผึ้ง” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำวันพระราชสมภพและผลิดอกเป็นสีเหลืองในช่วงวันพระราชสมภพ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำรัชกาล ไม้มงคล หรือต้นไม้ประจำจังหวัด ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในพื้นที่ป่าชุมชน ป่าในเมือง หรือพื้นที่ของตนเอง รวมทั้ง การปลูกต้นไม้ตามเส้นทางหรือสวนสาธารณะต่าง ๆ

ด้านเศรษฐกิจของประเทศ จากตัวเลขที่ออกมาล่าสุด ใน 3 เดือนแรกของปี 2561 นี้ เศรษฐกิจไทยเติบโตจากช่วงเดียวกัน หรือ 3 เดือนแรกของปีก่อน ถึงร้อยละ 4.8 ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ดีที่สุดใน 20 ไตรมาส ที่ผ่านมา จากการใช้จ่ายปริมาณการส่งออกสินค้าขยายตัวได้ถึงร้อยละ 5 จากประเทศคู่ค้า และการลงทุนของภาคเอกชนที่ขยายตัวดีต่อเนื่องเช่นกัน โดยไตรมาสนี้มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 3.1 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความสนใจที่จะลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศด้วยสำหรับการวางรากฐานสำคัญได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านทักษะ และด้านกรอบความยั่งยืน คือ การจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อกำหนดทิศทางในการผลักดันนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้องและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและประชาชนในระยะยาว
ทั้งนี้ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและโทรคมนาคม โครงการเน็ตประชารัฐ ทุกหมู่บ้าน และโครงการระบบเคเบิลใต้น้ำ ระยะทาง 25,000 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระบบเคเบิลใต้น้ำเส้นแรกเสมือนเป็น land bridge ทางด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศที่จะทำให้ประเทศไทย มีวงจรเชื่อมต่อโดยตรงไปยังประเทศที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สำคัญของโลก ตามนโยบายThailand4.0 ของรัฐบาล และการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Big data)สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลในมิติต่างๆ ให้เกิดความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอีกด้วย

ปัจจุบันนี้รัฐบาลมีมาตรการที่ครอบคลุมเพื่อดูแลและสนับสนุนการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีแผนงานระยะยาวในการดูแลสุขภาพและพัฒนาทักษะผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิแผนจัดหางานให้ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ขณะเดียวกันในด้านสวัสดิการ รัฐบาลมีการอุดหนุนเงินยังชีพของผู้สูงอายุ เดือนละ 600 – 1,000 บาท อย่างต่อเนื่อง โดยดูแลให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแรงงานผู้สูงอายุ ในกรณีที่ประสงค์จะกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในชนบทผ่านวิสาหกิจชุมชน พร้อมมาตรการจูงใจให้องค์กรต่างๆ เข้าร่วมสนับสนุนด้วย รวมทั้ง การเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ ถือเป็นการดูแลผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมในทุกมิติดังนั้น จะเห็นว่าการปฏิรูปในภาพรวมของประเทศนี้ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ดิจิทัล กฎหมายและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)มีส่วนสำคัญต่อการกระจายความเจริญและรายได้สู่ท้องถิ่นทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องแต่อาจต้องอาศัยเวลาและความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงอีกหนึ่งบทกลอนในช่วงสุดสัปดาห์ ดังนี้
จะมีไหม เมื่อไร ไทยสงบ
ทุกคนพบ ความสุข ตามที่หวัง
อย่าทำให้ ไทยทั้งชาติ ขาดพลัง
สิ้นความหวัง หมดสุข ให้ทุกคน
ทั้งการเมือง บริหาร ต้องสานต่อ
ให้เพียงพอ เพื่อประโยชน์ มหาศาล
หากเนิ่นช้า เกินไป จะเสียการ
ให้ทุกท่าน ทุกคน นั้นสุขใจ
ขอพี่น้อง ผองไทย ช่วยสร้างชาติ
ป่าวประกาศ ร่วมใจ ไทยเข้มแข็ง




…………………………………………………….
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
Advertisement

26/05/2018 280 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,106,267
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
895,230
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
657,727
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
525,181
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
453,581
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
437,109
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
425,684
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
407,433
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
399,297
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
256,507
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
งานทุเรียนศรีสะเกษ 2561
191
กสร. ขานรับนโยบายรัฐ ยกเลิกรับสำเนาบัตรปชช. 100%...
131
ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุด เกษตรมั่นคง 2”...
278
โฆษก สธ.เตือนหน้าฝนเด็กเล็ก–ผู้สูงอายุ เสี่ยงปอดบวม แนะดูแลสุขภาพให้แข...
187
บตท. แนะคนไทยเลือกดอกเบี้ยบ้านคงที่ระยะยาว ลดความเสี่ยงช่วงดอกเบี้ยขาข...
206
กรุงไทยให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐกู้ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน...
140
ธอส. ให้บริการลูกค้าในงาน “Thailand Smart Money ขอนแก่น ครั้งที่ 6”...
154
กยศ. ร่วมกับกรุงไทยรับชำระหนี้ กยศ.และ กรอ. ผ่าน QR Code ฟรีค่าธรรมเนี...
184
รัฐบาลเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล ปักหมุดสถานที่ราชการ กว่า 60,000 จุด ทั...
234
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน...
78
สธ.พบกระทรวงการคลัง หารือระเบียบการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง จากเงินนอกงบ...
105
มติเห็นชอบในเรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่อง...
322

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา