เริ่มแล้ว ! กองทุนตั้งตัวได้ เปิดช่องนักศึกษาจบใหม่ ไม่เกิน 5 ปี กู้ลงทุนสร้างอาชีพ

27 ต.ค. 2555 เวลา 00:21 | อ่าน 6,916
แชร์ไปยัง
L
 
images by free.in.th

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กองทุนตั้งตัวได้ พ.ศ.๒๕๕๕โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาดังกล่าวมาแล้วไม่เกินห้าปีการศึกษา ซึ่งนักศึกษานั้นได้มีความมุ่งมั่นหรือมีความประสงค์


และมีศักยภาพในการดำเนินการเกี่ยวกับวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่หรือการลงทุนในเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนแก่นักศึกษาให้สามารถกู้ยืมเพื่อการสร้างอาชีพ สร้างงาน หรือสร้างรายได้ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและก่อให้เกิดผู้ประกอบการรายย่อย โดยอาศัยกลไกของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาดังกล่าว อันจะมีผลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕๕ หมวด ๑
การจัดตั้งกองทุน

ข้อ ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า “กองทุนตั้งตัวได้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นหรือมีความประสงค์ และมีศักยภาพในการดำเนินการเกี่ยวกับวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่หรือการลงทุนในเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงธุรกิจสำหรับการลงทุนในการพัฒนาอาชีพ การสร้างโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ และสำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาไทย รวมทั้งสนับสนุนและสร้างเสริมเศรษฐกิจที่มั่นคงให้กับประเทศ

ข้อ ๖ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน
(๔) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายอื่น

ข้อ ๗ การใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหารกองทุน

หมวด ๔
การสนับสนุนทางการเงินของกองทุน

ข้อ ๒๐ ให้กองทุนสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนและตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการขอบเขตการสนับสนุนทางการเงิน และหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับและการพิจารณาการสนับสนุนทางการเงิน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนดโดยต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ

ข้อ ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของกองทุนตามข้อ ๒๐ คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ได้
(๑) ให้การสนับสนุนทางการเงินให้แก่นักศึกษา
(๒) ทำความตกลงร่วมดำเนินการกับสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อหรือสนับสนุนทางการเงินให้แก่นักศึกษา
(๓) สนับสนุนให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษาแห่งนั้น ในการดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจ การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัตินักศึกษาที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุน
(๔) มอบหมายให้คณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็นผู้วิเคราะห์โครงการ จัดทำความตกลงกับสถาบันการเงิน หรือเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการสนับสนุนทางการเงินแทนคณะกรรมการบริหารกองทุนภายในวงเงินหรือตามลักษณะโครงการที่กองทุนกำหนด
(๕) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเพื่อช่วยเหลือการประกอบการของนักศึกษา
(๖) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การดำเนินการของกองทุนสำเร็จตามวัตถุประสงค์

หมวด ๕
การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน

ข้อ ๒๒ ให้สำนักงานเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี ชื่อ “กองทุนตั้งตัวได้” เพื่อฝากเงินกองทุนตามข้อ ๖ และห้ามมิให้นำเงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้าบัญชีเงินฝาก

ข้อ ๒๓ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน กรณีที่มีความจำเป็น สำนักงานสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ ณ ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ชื่อบัญชีเดียวกันกับข้อ ๒๒เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ ๒๔ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การบริหารกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

หมวด ๖
การจัดการกองทุนตั้งตัวได้

ข้อ ๒๕ ให้สำนักงานจัดทำบัญชีกองทุนตามหลักบัญชีคู่เกณฑ์คงค้าง ตามมาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด การปิดบัญชีให้กระทำปีละครั้ง โดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชีและให้จัดทำงบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบก่อน เพื่อส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีและเมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้ว ให้ส่งสำเนางบการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณเพื่อทราบต่อไป

ข้อ ๒๖ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทำรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ข้อ ๒๗ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของแผ่นดิน ให้สำนักงานจัดส่งข้อมูลทางบัญชีของกองทุนเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.matichon.co.th/www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/162/1.PDF
ข้อมูลจาก www.matichon.co.th วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 18:10:00 น.


27 ต.ค. 2555 เวลา 00:21 | อ่าน 6,916


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
รัดเกล้า ชูมาตรการแก้ปัญหาหนี้ทั้งในและนอกระบบ ย้ำไม่ใช่การลดหนี้ พักหนี้ หรือยกหนี้ แต่ช่วยไกล่เกลี่ย หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ ยืนยันรัฐบาลแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างยั่งยืน
16 3 ธ.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 3-9 ธันวาคม 2566
137 3 ธ.ค. 2566
โฆษกรัฐบาล เผย บริษัทรถ EV เตรียมลงทุนในไทยต่อเนื่อง
134 2 ธ.ค. 2566
ออมสิน ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าวาระแห่งชาติ “การแก้ไขหนี้นอกระบบ” ให้กู้ 50,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.75% ต่อเดือน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
285 1 ธ.ค. 2566
อนุทิน-พวงเพ็ชร จับมือเปิดตัวแอพ
273 29 พ.ย. 2566
​รองนายกฯ ภูมิธรรม กดปุ่ม Kick off ธ.ก.ส.โอนเงิน ช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ล็อตแรกวันนี้ จ่าย 5 รอบ
236 29 พ.ย. 2566
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็นวาระแห่งชาติ
131 28 พ.ย. 2566
มติคณะรัฐมนตรี ขึ้นเงินเดือน ป.ตรี เรื่อง รายงานผลการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 (เรื่อง การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ และการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
484 28 พ.ย. 2566
สธ.รับลูกรัฐบาลแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เปิดคลินิกสุขภาพการเงิน 8 ธ.ค. ช่วยบุคลากร สธ. กว่า 5 แสนคน
30 28 พ.ย. 2566
แก้ปัญหาหนี้ รัฐบาล เตรียมแถลงแก้หนี้ 28 พ.ย.นี้ รองโฆษกฯรัฐบาล “รัดเกล้า” ยืนยันรัฐบาลเอาจริงในการแก้ไขปัญหา ยกเป็นวาระแห่งชาติ
508 27 พ.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC CU-AAT คืออะไร จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน