เริ่มแล้ว ! กองทุนตั้งตัวได้ เปิดช่องนักศึกษาจบใหม่ ไม่เกิน 5 ปี กู้ลงทุนสร้างอาชีพ

27 ต.ค. 2555 เวลา 00:21 | อ่าน 6,059
แชร์ไปยัง
line
 
images by free.in.th

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กองทุนตั้งตัวได้ พ.ศ.๒๕๕๕โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาดังกล่าวมาแล้วไม่เกินห้าปีการศึกษา ซึ่งนักศึกษานั้นได้มีความมุ่งมั่นหรือมีความประสงค์


และมีศักยภาพในการดำเนินการเกี่ยวกับวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่หรือการลงทุนในเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนแก่นักศึกษาให้สามารถกู้ยืมเพื่อการสร้างอาชีพ สร้างงาน หรือสร้างรายได้ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและก่อให้เกิดผู้ประกอบการรายย่อย โดยอาศัยกลไกของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาดังกล่าว อันจะมีผลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕๕ หมวด ๑
การจัดตั้งกองทุน

ข้อ ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า “กองทุนตั้งตัวได้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นหรือมีความประสงค์ และมีศักยภาพในการดำเนินการเกี่ยวกับวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่หรือการลงทุนในเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงธุรกิจสำหรับการลงทุนในการพัฒนาอาชีพ การสร้างโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ และสำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาไทย รวมทั้งสนับสนุนและสร้างเสริมเศรษฐกิจที่มั่นคงให้กับประเทศ

ข้อ ๖ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน
(๔) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายอื่น

ข้อ ๗ การใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหารกองทุน

หมวด ๔
การสนับสนุนทางการเงินของกองทุน

ข้อ ๒๐ ให้กองทุนสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนและตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการขอบเขตการสนับสนุนทางการเงิน และหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับและการพิจารณาการสนับสนุนทางการเงิน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนดโดยต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ

ข้อ ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของกองทุนตามข้อ ๒๐ คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ได้
(๑) ให้การสนับสนุนทางการเงินให้แก่นักศึกษา
(๒) ทำความตกลงร่วมดำเนินการกับสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อหรือสนับสนุนทางการเงินให้แก่นักศึกษา
(๓) สนับสนุนให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษาแห่งนั้น ในการดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจ การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัตินักศึกษาที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุน
(๔) มอบหมายให้คณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็นผู้วิเคราะห์โครงการ จัดทำความตกลงกับสถาบันการเงิน หรือเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการสนับสนุนทางการเงินแทนคณะกรรมการบริหารกองทุนภายในวงเงินหรือตามลักษณะโครงการที่กองทุนกำหนด
(๕) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเพื่อช่วยเหลือการประกอบการของนักศึกษา
(๖) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การดำเนินการของกองทุนสำเร็จตามวัตถุประสงค์

หมวด ๕
การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน

ข้อ ๒๒ ให้สำนักงานเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี ชื่อ “กองทุนตั้งตัวได้” เพื่อฝากเงินกองทุนตามข้อ ๖ และห้ามมิให้นำเงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้าบัญชีเงินฝาก

ข้อ ๒๓ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน กรณีที่มีความจำเป็น สำนักงานสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ ณ ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ชื่อบัญชีเดียวกันกับข้อ ๒๒เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ ๒๔ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การบริหารกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

หมวด ๖
การจัดการกองทุนตั้งตัวได้

ข้อ ๒๕ ให้สำนักงานจัดทำบัญชีกองทุนตามหลักบัญชีคู่เกณฑ์คงค้าง ตามมาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด การปิดบัญชีให้กระทำปีละครั้ง โดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชีและให้จัดทำงบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบก่อน เพื่อส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีและเมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้ว ให้ส่งสำเนางบการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณเพื่อทราบต่อไป

ข้อ ๒๖ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทำรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ข้อ ๒๗ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของแผ่นดิน ให้สำนักงานจัดส่งข้อมูลทางบัญชีของกองทุนเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.matichon.co.th/www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/162/1.PDF
ข้อมูลจาก www.matichon.co.th วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 18:10:00 น.

27 ต.ค. 2555 เวลา 00:21 | อ่าน 6,059


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
10 ลำดับมาใหม่
สลากตัวเลข 3 หลัก
สลากตัวเลข 3 หลัก
35 6 ก.ค. 2565
ดีเดย์! 19 ก.ค. นี้ เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ (6 เดือน) กว่า 10.95 ล้านคน
ดีเดย์! 19 ก.ค. นี้ เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ (6 เดือน) กว่า 10.95 ล้านคน
34 6 ก.ค. 2565
ประเทศไหนโทษหนักห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์กัญชา - กัญชง
ประเทศไหนโทษหนักห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์กัญชา - กัญชง
50 4 ก.ค. 2565
รถโดนสวมทะเบียนปลอม ทำอย่างไรดี?
รถโดนสวมทะเบียนปลอม ทำอย่างไรดี?
41 3 ก.ค. 2565
โฆษกรัฐบาลเผย สลากดิจิทัลงวดสาม ได้รับความนิยมต่อเนื่อง จำหน่ายหมดแล้ว 5.14 ล้านใบ ภายใน 2 วัน ขณะที่ “นายกฯ” ย้ำสำรวจความพอใจคู่ขนานแก้ปัญหา
โฆษกรัฐบาลเผย สลากดิจิทัลงวดสาม ได้รับความนิยมต่อเนื่อง จำหน่ายหมดแล้ว 5.14 ล้านใบ ภายใน 2 วัน ขณะที่ “นายกฯ” ย้ำสำรวจความพอใจคู่ขนานแก้ปัญหา
41 3 ก.ค. 2565
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565
69 2 ก.ค. 2565
แนวทางดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพฐ. ประจำปี 2564 (ว14/2565)
แนวทางดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพฐ. ประจำปี 2564 (ว14/2565)
58 2 ก.ค. 2565
กรมการปกครอง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
กรมการปกครอง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
19 2 ก.ค. 2565
ครม. เคาะ คุมราคา “สินค้า - บริการ” ปี 65 จำนวน 51 รายการ
ครม. เคาะ คุมราคา “สินค้า - บริการ” ปี 65 จำนวน 51 รายการ
56 1 ก.ค. 2565
หมอพร้อม เพิ่ม 2 ฟังก์ชัน “ประเมินภาวะลองโควิด – ตรวจสุขภาพใจ” ช่วยรู้อาการผิดปกติ พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว
หมอพร้อม เพิ่ม 2 ฟังก์ชัน “ประเมินภาวะลองโควิด – ตรวจสุขภาพใจ” ช่วยรู้อาการผิดปกติ พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว
48 30 มิ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน