เปิดประมวลจริยธรรมศาลรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด "9ประการ" ประกาศเป็นอิสระและเป็นกลาง

15 พ.ย. 2555 เวลา 08:42 | อ่าน 11,329
แชร์ไปยัง
L
 
เปิดประมวลจริยธรรมศาลรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด "9ประการ" ประกาศเป็นอิสระและเป็นกลาง
images by free.in.th

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ประมวลจริยธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง กำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดนั้น

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนและความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร เพื่อดำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดและเพื่อสร้างความเชื่อถือแก่องค์กรอื่น เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงกำหนดให้มีประมวลจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ประมวลจริยธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง จริยธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘
ข้อ ๔ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญรักษาการตามประกาศนี้
ข้อ ๕ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๑ จริยธรรม ส่วนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ ๖ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ส่วนที่ ๒ จริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๗ ปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจากอคติทั้งปวงเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนและความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร

ข้อ ๘ รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ

ข้อ ๙ ยึดมั่นความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่หวั่นไหวต่อกระแสหรือแรงกดดันใด ๆ

ข้อ ๑๐ รักษาความลับ ระเบียบ ข้อบังคับ และมารยาทในการประชุมปรึกษาอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๑๑ เคารพในมติและเหตุผลในการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก

ข้อ ๑๒ ระมัดระวังในการให้คำปรึกษาแก่บุคคลภายนอกในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ

ข้อ ๑๓ ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นต่อสื่อมวลชนหรือสาธารณชนในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เสนอหรืออาจจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ข้อ ๑๔ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจักต้องไม่ประพฤติปฏิบัติหรือดำเนินการใด อันอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเกียรติศักดิ์ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

หมวด ๒ การบังคับใช้และโทษทางจริยธรรม
ข้อ ๑๕ กรณีที่มีการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้ผู้มีส่วนได้เสียดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ดูเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/106/40.PDF
ข้อมูลจาก มติชนออนไลน์ www.matichon.co.th วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 18:30:00 น.


15 พ.ย. 2555 เวลา 08:42 | อ่าน 11,329


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
1 วันสุดท้ายของการเปิดรับลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ก่อนปิดรับลงทะเบียนพรุ่งนี้ 29 ก.พ. 67 On-site ในเวลา 16.30 น. และ Online เวลา 24.00 น.
17 28 ก.พ. 2567
คารม เชิญชวนผู้สนใจทำงานในประเทศญี่ปุ่น ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมก่อสร้าง ยื่นสมัครออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ถึง มิ.ย. 2567 นี้
18 28 ก.พ. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
441 25 ก.พ. 2567
รองนายกฯสมศักดิ์ เรียก กมธ. พิจารณาร่างพ.ร.บ.ยกเลิกเช็ค ถกทางออก 29 ก.พ.นี้ หลังกฎหมายเดินหน้าไม่ได้ พร้อมสรุป เดินหน้ายกเลิกคำสั่ง คสช. 71 ฉบับ
71 23 ก.พ. 2567
​รัฐบาลเตือนประชาชนช่วงฤดูร้อน และอันตรายจากพายุ ขอให้ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแดดร้อนจัด หากพบเห็นผู้ป่วย โทร 1669
64 23 ก.พ. 2567
กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการยาฉีด สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพต่อการรักษา
224 22 ก.พ. 2567
คารม เผยข่าวดี กรมการจัดหางาน รับสมัครหญิงไทย ทำงานประเทศมาเลเซีย ไม่จำกัดวุฒิฯ จำนวน 50 อัตรา ฟรี! ค่าตั๋วเครื่องบินไป ค่ารถโดยสารประจำทางกลับ อาหาร ที่พัก มีประกันสุขภาพ
772 21 ก.พ. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2567
782 18 ก.พ. 2567
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางาน ทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันในประเทศบรูไน จำนวน 40 อัตรา ค่าจ้างวันละ 2,560 บาท สัญญาจ้าง 2 ปี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567
183 15 ก.พ. 2567
คปภ. แนะ..! ธุรกิจประกันภัยระมัดระวังการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ชี้ “รถยนต์ไฟฟ้า” มีปัจจัยเสี่ยง-ผู้รับประกันภัยต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
870 14 ก.พ. 2567
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC Online GED CU-TEP SAT
 
บทความกลุ่มเดียวกัน