มหาดไทยจับมือพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายประกันรายได้เกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล

30 ก.ย. 2562 เวลา 19:56 | อ่าน 251
Advertisement
 
นโยบายประกันรายได้เกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล

วันนี้ (30 ก.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ำมัน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ทั่วประเทศ โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสรรเสริญ สมะลาภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษารัฐมนรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทน สนง.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานการประชุม กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการซักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะเป็นประธานคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด และคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด รวมถึงคณะกรรมการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเข้าใจในนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน

Advertisement

มีประสิทธิภาพและเกิดความเรียบร้อย ซึ่งนโยบายประกันรายได้ฯ เป็นนโยบายเร่งด่วน และเป็น 1 ใน 12 นโยบายที่รัฐบาลได้ชี้แจงต่อรัฐสภา

โดยรัฐบาลจะประกันรายได้ผลิตผลเกษตร 5 ชนิดได้แก่ ปาล์ม ข้าว ยาง ข้าวโพด และมันสำประหลัง และนอกเหนือจากพืช 5 ชนิดนี้ รัฐก็จะดูแลด้วยเช่นกัน โดยจะดูแลในวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมทุกผลผลิต สำหรับการประกันรายได้ข้าวและปาล์ม ตามมติครม.27 ส.ค. 2562 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการปฏิบัติ จึงต้องสร้างความเข้าใจ โดยหลักการประกันรายได้ เป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาให้เกษตรกรไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ และทำให้กลไกตลาดทำงานได้ปกติ ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันทางการค้าได้ ทำให้เกษตรกรจะมีรายได้ทั้งจากราคาพืชผลที่ขายได้จริง บวกกับ รายได้ส่วนต่างที่รัฐจ่ายชดเชยให้ ซึ่งการประกันรายได้ปาล์มจะเริ่มชดเชยงวดแรกในวันที่ 1 ต.ค. 2562 นี้ โดย ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยตรง สำหรับการประกันรายได้ข้าวเปลือก กำหนดไว้ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเจ้า ข้าวหอมปทุมธานี1 และข้าวเหนียว โดยกำหนดราคาประกัน และปริมาณที่แตกต่างกัน และข้าวจะเริ่มจ่ายชดเชยงวดแรกในวันที่ 15 ต.ค. 2562 นี้ โดย ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยตรง ทั้งนี้เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร หรือ สายด่วน 1569ท้ายนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
อย่างจริงจัง พร้อมทั้งขอให้ประชาสัมพันธ์กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบให้เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางปฏิบัติและวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดผลสัมฤทธิ์กับพี่น้องเกษตรกรอย่างรวดเร็ว เป็นรูปธรรม และทั่วถึงกัน

Advertisement

30 ก.ย. 2562 เวลา 19:56 | อ่าน 251

tags : รัฐบาล
  เรื่องเกี่ยวข้อง
เปิดรับสมัครงาน 5.5 หมื่นตำแหน่ง ทั่วประเทศ
39 2 มิ.ย. 2563
รัฐบาลเดินหน้าประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะ 2 มุ่งบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ
63 1 มิ.ย. 2563
คลายล็อก ระยะ 3 เริ่ม 1 มิ.ย. นี้
78 30 พ.ค. 2563
นายกรัฐมนตรีพร้อมอภิปราย พ.ร.ก. กู้เงิน ดึงภาคประชาชนร่วมตรวจสอบ ย้ำรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
76 26 พ.ค. 2563
ราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน .com ครบทุกมาตรการด้านการเงิน
82 26 พ.ค. 2563
แนะเกษตรกรใช้ “ไม้ยืนต้น” ค้ำประกันขอสินเชื่อ
77 25 พ.ค. 2563

 

Advertisement
 
10 ลำดับมาใหม่
เริ่มแล้ว...เปิดสอนอาชีพออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
11 4 มิ.ย. 2563
ยา 2 ขนานของคลินิกแก้หนี้ คือให้สิทธิเลื่อนชำระหนี้ และลดดอกเบี้ยเพื่อจูงใจให้จ่าย ทำให้ NPL ไม่เพิ่ม ลูกหนี้ไม่หลุดจากโครงการ และลูกหนี้ 72% มีภาระดอกเบี้ยลดลง
17 4 มิ.ย. 2563
ปรับปรุงเงินเพิ่ม 2563 สำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ
44 3 มิ.ย. 2563
บขส. เปิดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า 7 วัน ภาคเหนือ-อิสาน รวม 15 เส้นทาง ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มจองได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
68 2 มิ.ย. 2563
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
77 2 มิ.ย. 2563
เปิดรับสมัครงาน 5.5 หมื่นตำแหน่ง ทั่วประเทศ
38 2 มิ.ย. 2563
คนออกกำลังกาย โปรดฟังทางนี้ COVID-19
48 2 มิ.ย. 2563
รัฐบาลเดินหน้าประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะ 2 มุ่งบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ
63 1 มิ.ย. 2563
โอกาสคนซื้อบ้าน ปล่อยกู้คนได้สิทธิ “เราไม่ทิ้งกัน”
68 1 มิ.ย. 2563
ตั้ง ศูนย์ “ศปน.ตร.” เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
82 31 พ.ค. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือนใหม่ ปี 2558 - 2562 ปัจจุบัน
1,188,599 10 ก.พ. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค
978,565 4 ก.ย. 2556
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!
971,128 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
776,932 6 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน
650,140 26 พ.ค. 2560
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน
582,936 27 เม.ย. 2558
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ
580,848 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560
531,371 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010
513,734 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559
428,167 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
เริ่มแล้ว...เปิดสอนอาชีพออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
13 4 มิ.ย. 2563
ยา 2 ขนานของคลินิกแก้หนี้ คือให้สิทธิเลื่อนชำระหนี้ และลดดอกเบี้ยเพื่อจูงใจให้จ่าย ทำให้ NPL ไม่เพิ่ม ลูกหนี้ไม่หลุดจากโครงการ และลูกหนี้ 72% มีภาระดอกเบี้ยลดลง
18 4 มิ.ย. 2563
บขส. เปิดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า 7 วัน ภาคเหนือ-อิสาน รวม 15 เส้นทาง ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มจองได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
68 2 มิ.ย. 2563
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
77 2 มิ.ย. 2563
เปิดรับสมัครงาน 5.5 หมื่นตำแหน่ง ทั่วประเทศ
39 2 มิ.ย. 2563
คนออกกำลังกาย โปรดฟังทางนี้ COVID-19
48 2 มิ.ย. 2563
รัฐบาลเดินหน้าประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะ 2 มุ่งบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ
63 1 มิ.ย. 2563
โอกาสคนซื้อบ้าน ปล่อยกู้คนได้สิทธิ “เราไม่ทิ้งกัน”
68 1 มิ.ย. 2563
ตั้ง ศูนย์ “ศปน.ตร.” เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
83 31 พ.ค. 2563
คลายล็อก ระยะ 3 เริ่ม 1 มิ.ย. นี้
78 30 พ.ค. 2563
กปภ. ประกาศยกเว้นเก็บเงินค่าประกันการใช้น้ำประปา
80 30 พ.ค. 2563
ธอส. ขยายความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขยายระยะเวลาสิ้นสุด 7 มาตรการ ถึง 31 ต.ค. 63 และเปิดลงทะเบียนเพิ่มอีก 3 มาตรการ เริ่ม 1 มิ.ย. 63
100 29 พ.ค. 2563

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
มหาดไทยจับมือพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายประกันรายได้เกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล
252 30 ก.ย. 2562