มหาดไทยจับมือพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายประกันรายได้เกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล

30 ก.ย. 2562 เวลา 19:56 | อ่าน 78
Advertisement
 
นโยบายประกันรายได้เกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล

วันนี้ (30 ก.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ำมัน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ทั่วประเทศ โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสรรเสริญ สมะลาภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษารัฐมนรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทน สนง.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานการประชุม กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการซักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะเป็นประธานคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด และคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด รวมถึงคณะกรรมการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเข้าใจในนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน

Advertisement

มีประสิทธิภาพและเกิดความเรียบร้อย ซึ่งนโยบายประกันรายได้ฯ เป็นนโยบายเร่งด่วน และเป็น 1 ใน 12 นโยบายที่รัฐบาลได้ชี้แจงต่อรัฐสภา

โดยรัฐบาลจะประกันรายได้ผลิตผลเกษตร 5 ชนิดได้แก่ ปาล์ม ข้าว ยาง ข้าวโพด และมันสำประหลัง และนอกเหนือจากพืช 5 ชนิดนี้ รัฐก็จะดูแลด้วยเช่นกัน โดยจะดูแลในวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมทุกผลผลิต สำหรับการประกันรายได้ข้าวและปาล์ม ตามมติครม.27 ส.ค. 2562 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการปฏิบัติ จึงต้องสร้างความเข้าใจ โดยหลักการประกันรายได้ เป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาให้เกษตรกรไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ และทำให้กลไกตลาดทำงานได้ปกติ ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันทางการค้าได้ ทำให้เกษตรกรจะมีรายได้ทั้งจากราคาพืชผลที่ขายได้จริง บวกกับ รายได้ส่วนต่างที่รัฐจ่ายชดเชยให้ ซึ่งการประกันรายได้ปาล์มจะเริ่มชดเชยงวดแรกในวันที่ 1 ต.ค. 2562 นี้ โดย ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยตรง สำหรับการประกันรายได้ข้าวเปลือก กำหนดไว้ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเจ้า ข้าวหอมปทุมธานี1 และข้าวเหนียว โดยกำหนดราคาประกัน และปริมาณที่แตกต่างกัน และข้าวจะเริ่มจ่ายชดเชยงวดแรกในวันที่ 15 ต.ค. 2562 นี้ โดย ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยตรง ทั้งนี้เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร หรือ สายด่วน 1569ท้ายนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
อย่างจริงจัง พร้อมทั้งขอให้ประชาสัมพันธ์กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบให้เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางปฏิบัติและวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดผลสัมฤทธิ์กับพี่น้องเกษตรกรอย่างรวดเร็ว เป็นรูปธรรม และทั่วถึงกัน

Advertisement

30 ก.ย. 2562 เวลา 19:56 | อ่าน 78

tags : รัฐบาล
  เรื่องเกี่ยวข้อง
ททท. ดำเนินโครงการ "ถึงเวลาทัวร์ให้ทั่วไทย" เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่อง...
63 17 ต.ค. 2562
ยืนยันความพร้อมของระบบ รองรับการลงทะเบียนของประชาชนที่สนใจเข้ารับสิทธิ...
67 17 ต.ค. 2562
สธ. เพิ่มบริการป้องกัน-รักษาโรคช่องปากในเด็ก และหญิงตั้งครรภ์ ป้องกันส...
65 16 ต.ค. 2562
กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้กับผู...
109 15 ต.ค. 2562
90วันจ่ายทันที ! จุรินทร์ทำได้ไวทำได้จริง จ่ายเงินชาวนา ประกันรายได้ผู...
63 15 ต.ค. 2562
มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมห...
74 15 ต.ค. 2562

 
Advertisement
 
 
10 ลำดับมาใหม่
การวิ่งออกกำลังกาย จะได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้าง ?...
21 ต.ค. 2562 0
กศน.คลอดหลักสูตร “กัญชา-กัญชงศึกษา” สำหรับเด็ก ม.ปลาย ดีเดย์เปิดสอน พฤ...
21 ต.ค. 2562 11
มาตรฐานตำแหน่งคณาจารย์ และมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ตำแหน่งคณาจารย์ ในส...
21 ต.ค. 2562 11
พระบรมราชโองการ ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิส...
21 ต.ค. 2562 35
คลังลงพื้นที่สัญจรหัวเมืองใหญ่ เตรียมต่อยอด “ชิมช้อปใช้” เฟส 2...
21 ต.ค. 2562 31
ใช้เกียร์ S ตอนไหนดี ให้เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด...
19 ต.ค. 2562 65
ดวงกับดาวประจำวันที่ 21-27 ตุลาคม 2562...
19 ต.ค. 2562 111
ตัวอย่างการคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการ...
19 ต.ค. 2562 167
กรมบัญชีกลาง ขานรับ “ชิมช้อปใช้” เฟสสอง แนะผู้มีสิทธิ์ใช้จ่ายให้ทันภาย...
19 ต.ค. 2562 70
ประชาชนสนใจเข้าสมัครสมาชิกการออมทั่วประเทศแล้วกว่า 2 ล้านคน พร้อมจูงใจ...
19 ต.ค. 2562 56
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,171,970 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
949,259 21 ก.พ. 2559
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
808,800 4 ก.ย. 2556
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
766,044 6 เม.ย. 2558
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
573,084 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
527,063 26 พ.ค. 2560
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
524,885 27 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
515,866 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
489,539 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
420,328 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
กศน.คลอดหลักสูตร “กัญชา-กัญชงศึกษา” สำหรับเด็ก ม.ปลาย ดีเดย์เปิดสอน พฤ...
9 21 ต.ค. 2562
คลังลงพื้นที่สัญจรหัวเมืองใหญ่ เตรียมต่อยอด “ชิมช้อปใช้” เฟส 2...
31 21 ต.ค. 2562
กรมบัญชีกลาง ขานรับ “ชิมช้อปใช้” เฟสสอง แนะผู้มีสิทธิ์ใช้จ่ายให้ทันภาย...
68 19 ต.ค. 2562
ประชาชนสนใจเข้าสมัครสมาชิกการออมทั่วประเทศแล้วกว่า 2 ล้านคน พร้อมจูงใจ...
56 19 ต.ค. 2562
3 สารเคมีทางการเกษตรตกค้าง ในผักและผลไม้สด เกินมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุ...
87 18 ต.ค. 2562
ดูแลครูธุรการให้ได้รับสิทธิตามเดิม...
61 18 ต.ค. 2562
กรมบัญชีกลาง ปิดรับลงทะเบียน ร้านค้า “ชิมช้อปใช้” เฟสแรกแล้ว ร้านค้า W...
51 18 ต.ค. 2562
กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! ประชาชนยังพกพาและแสดงใบอนุญาตขับรถที่เป็นบัตรร...
70 17 ต.ค. 2562
ททท. ดำเนินโครงการ "ถึงเวลาทัวร์ให้ทั่วไทย" เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่อง...
63 17 ต.ค. 2562
ยืนยันความพร้อมของระบบ รองรับการลงทะเบียนของประชาชนที่สนใจเข้ารับสิทธิ...
67 17 ต.ค. 2562
สธ. เพิ่มบริการป้องกัน-รักษาโรคช่องปากในเด็ก และหญิงตั้งครรภ์ ป้องกันส...
65 16 ต.ค. 2562
ชิมช้อปใช้ ใช้จ่ายผ่าน g-Wallet เป๋า 2 รับ cash back 15% ได้อีก ไม่เกิ...
125 16 ต.ค. 2562

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
มหาดไทยจับมือพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายประกันรายได้เกษตรกรตามนโย...
79 30 ก.ย. 2562