ครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบในหลักการ กรอบแนวทางการพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร รวม 7 ด้าน 13 มาตรการ สนับสนุน SME รายย่อย และแก้ปัญหาสำคัญของ SME

1 พ.ย. 2562 เวลา 22:05 | อ่าน 258
Advertisement
 
ลักการกรอบแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร 7 ด้าน 13 มาตรการ

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุม ครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบในหลักการกรอบแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร 7 ด้าน 13 มาตรการ เพื่อสนับสนุน SME รายย่อย และแก้ปัญหาสำคัญของ SME


วันนี้ (1 พ.ย.62) เวลา 09.30 น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ครั้งที่ 6/2562 ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยภายหลังการประชุม นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กรรมการและเลขานุการ ครม.เศรษฐกิจ ได้แถลงผลการประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้


ครม.เศรษฐกิจมีมติเห็นชอบในหลักการกรอบแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร รวม 7 ด้าน 13 มาตรการ หรือมาตรการ MSME 2020 ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เสนอ เพื่อสนับสนุน SME รายย่อย และแก้ 5 ปัญหาสำคัญของ SME ทั้งปัญหาแหล่งเงินทุน ความรู้/ทักษะ/การบริหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และฟื้นฟูกิจการ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับกรอบแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจฯ ทั้ง 7 ด้าน รวม 13 มาตรการ มีดังนี้


ด้านการส่งเสริมเข้าถึงแหล่งเงินทุน ประกอบด้วยมาตรการ 1. การปรับสถานะกองทุนภาครัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับ MSME ให้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Revolving Fund) 2. การเพิ่มรูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SME (Direct Approach / Direct Guarantee) 3. สินเชื่อระยะสั้น – กลาง สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

ด้านการพัฒนาระบบการให้ความรู้ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ประกอบด้วยมาตรการ 4. พัฒนาระบบการให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร (SME Academy 365) 5. การส่งเสริมการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจรายย่อย 5.1) การสนับสนุนให้ MSME ใช้ซอฟต์แวร์/แอปพลิเคชันในการจัดทำบัญชี 5.2) การสร้างนักบัญชีชุมชนและการจัดทำมาตรฐานบัญชีสำหรับวิสาหกิจชุมชน

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการ ได้แก่ มาตรการ 6. Voucher การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน
Advertisement

ด้านการส่งเสริมด้านการตลาด ประกอบด้วยมาตรการ 7. พัฒนากลไกกลางในการพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่ SME 8. มหกรรมการจำหน่ายสินค้า SME (SME FEST)

ด้านการฟื้นฟูธุรกิจผู้ประกอบการ MSME ประกอบด้วยมาตรการ 9. MSME ล้มแล้วลุก 10. การลดอุปสรรคในการฟื้นฟูธุรกิจ

ด้านการประเมินศักยภาพและฐานข้อมูล SME Big Data ได้แก่ 11. มาตรการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring) และฐานข้อมูล SME Big Data

ด้านการพัฒนาระบบการสนับสนุนส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 12. มาตรการการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานในการให้การส่งเสริม MSME (Business Development Service: BDS)

ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้แก่ 13. มาตรการต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

พร้อมกันนี้ ครม.เศรษฐกิจ มีมติรับทราบโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีที่สุด โดยปัญหาของรถไฟฟ้าสายสีเขียวคือมีการเดินรถหลายช่วง มีผู้ลงทุนหลายราย หากไม่มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม จะทำให้ผู้ใช้บริการสายสีเขียวต้องขึ้นและลงตลอดสายรวม 3 ครั้ง จะทำให้มีค่าโดยสารรวมประมาณ 150 กว่าบาท โดยช่วงที่ผ่านมาได้มีคำสั่งตามมาตรา 44 ให้ไปดำเนินการประสานงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย และสร้างความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งในที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจวันนี้ กรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานผลการดำเนินการต่อ ครม.เศรษฐกิจ โดยครม.เศรษฐกิจ มีมติรับทราบผลการดำเนินการและอุปสรรค เช่น เรื่องขั้นตอนการทำ EIA ในช่วงสะพานตากสิน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป


นอกจากนี้ ครม.เศรษฐกิจมีมติรับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุด ในไตรมาสที่ 3 ของปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2562 โดยเมื่อดูตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ จะเห็นว่าการบริโภคภาคเอกชนแผ่วลงเล็กน้อย เนื่องจากการซื้อสินค้าคงทนโดยเฉพาะรถยนต์ ชะลอตัวลงจากการที่ผู้บริโภครอรถรุ่นใหม่ ทำให้ยอดขายรถยนต์ในเดือนกันยายนลดลง ส่งผลกระทบทำให้ดัชนีการบริโภคสินค้าคงทนลดลงไปพอสมควร แต่ถือเป็นข้อดีคือเมื่อรถรุ่นใหม่ออกมาในไตรมาสที่ 4 จะทำให้ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบกับดัชนีผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงในเดือนกันยายนเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ต้องรอการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จากนั้น ครม.เศรษฐกิจจะประชุมประมาณวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เพื่อประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจตลอดปี 2562 และปี 2563 หากตัวเลขไม่เป็นไปตามกรอบคือ 2.7 – 3.2 ก็จะได้มีการหารือถึงมาตรการเศรษฐกิจที่จะดำเนินการในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2562 ต่อไป

Advertisement

1 พ.ย. 2562 เวลา 22:05 | อ่าน 258

tags : รัฐบาล
  เรื่องเกี่ยวข้อง
เปิดรับสมัครงาน 5.5 หมื่นตำแหน่ง ทั่วประเทศ
38 2 มิ.ย. 2563
รัฐบาลเดินหน้าประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะ 2 มุ่งบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ
59 1 มิ.ย. 2563
คลายล็อก ระยะ 3 เริ่ม 1 มิ.ย. นี้
78 30 พ.ค. 2563
นายกรัฐมนตรีพร้อมอภิปราย พ.ร.ก. กู้เงิน ดึงภาคประชาชนร่วมตรวจสอบ ย้ำรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
76 26 พ.ค. 2563
ราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน .com ครบทุกมาตรการด้านการเงิน
82 26 พ.ค. 2563
แนะเกษตรกรใช้ “ไม้ยืนต้น” ค้ำประกันขอสินเชื่อ
77 25 พ.ค. 2563

 

Advertisement
 
10 ลำดับมาใหม่
เริ่มแล้ว...เปิดสอนอาชีพออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
0 4 มิ.ย. 2563
ยา 2 ขนานของคลินิกแก้หนี้ คือให้สิทธิเลื่อนชำระหนี้ และลดดอกเบี้ยเพื่อจูงใจให้จ่าย ทำให้ NPL ไม่เพิ่ม ลูกหนี้ไม่หลุดจากโครงการ และลูกหนี้ 72% มีภาระดอกเบี้ยลดลง
16 4 มิ.ย. 2563
ปรับปรุงเงินเพิ่ม 2563 สำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ
44 3 มิ.ย. 2563
บขส. เปิดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า 7 วัน ภาคเหนือ-อิสาน รวม 15 เส้นทาง ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มจองได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
68 2 มิ.ย. 2563
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
74 2 มิ.ย. 2563
เปิดรับสมัครงาน 5.5 หมื่นตำแหน่ง ทั่วประเทศ
37 2 มิ.ย. 2563
คนออกกำลังกาย โปรดฟังทางนี้ COVID-19
45 2 มิ.ย. 2563
รัฐบาลเดินหน้าประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะ 2 มุ่งบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ
58 1 มิ.ย. 2563
โอกาสคนซื้อบ้าน ปล่อยกู้คนได้สิทธิ “เราไม่ทิ้งกัน”
68 1 มิ.ย. 2563
ตั้ง ศูนย์ “ศปน.ตร.” เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
81 31 พ.ค. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือนใหม่ ปี 2558 - 2562 ปัจจุบัน
1,188,593 10 ก.พ. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค
978,561 4 ก.ย. 2556
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!
971,120 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
776,924 6 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน
650,089 26 พ.ค. 2560
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน
582,906 27 เม.ย. 2558
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ
580,844 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560
531,365 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010
513,730 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559
428,164 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
เริ่มแล้ว...เปิดสอนอาชีพออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
8 4 มิ.ย. 2563
ยา 2 ขนานของคลินิกแก้หนี้ คือให้สิทธิเลื่อนชำระหนี้ และลดดอกเบี้ยเพื่อจูงใจให้จ่าย ทำให้ NPL ไม่เพิ่ม ลูกหนี้ไม่หลุดจากโครงการ และลูกหนี้ 72% มีภาระดอกเบี้ยลดลง
17 4 มิ.ย. 2563
บขส. เปิดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า 7 วัน ภาคเหนือ-อิสาน รวม 15 เส้นทาง ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มจองได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
68 2 มิ.ย. 2563
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
77 2 มิ.ย. 2563
เปิดรับสมัครงาน 5.5 หมื่นตำแหน่ง ทั่วประเทศ
38 2 มิ.ย. 2563
คนออกกำลังกาย โปรดฟังทางนี้ COVID-19
48 2 มิ.ย. 2563
รัฐบาลเดินหน้าประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะ 2 มุ่งบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ
59 1 มิ.ย. 2563
โอกาสคนซื้อบ้าน ปล่อยกู้คนได้สิทธิ “เราไม่ทิ้งกัน”
68 1 มิ.ย. 2563
ตั้ง ศูนย์ “ศปน.ตร.” เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
82 31 พ.ค. 2563
คลายล็อก ระยะ 3 เริ่ม 1 มิ.ย. นี้
78 30 พ.ค. 2563
กปภ. ประกาศยกเว้นเก็บเงินค่าประกันการใช้น้ำประปา
79 30 พ.ค. 2563
ธอส. ขยายความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขยายระยะเวลาสิ้นสุด 7 มาตรการ ถึง 31 ต.ค. 63 และเปิดลงทะเบียนเพิ่มอีก 3 มาตรการ เริ่ม 1 มิ.ย. 63
100 29 พ.ค. 2563

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
ครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบในหลักการ กรอบแนวทางการพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร รวม 7 ด้าน 13 มาตรการ สนับสนุน SME รายย่อย และแก้ปัญหาสำคัญของ SME
259 1 พ.ย. 2562