มหาดไทย จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 67

26 พ.ย. 2562 เวลา 19:14 | อ่าน 1,457
 

มหาดไทย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 67 ย้ำให้ยึดมั่นในหลักจริยธรรมของข้าราชการ พร้อมร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรมผ่านความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา


มหาดไทย จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี

วันนี้ (25 พ.ย. 2562) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทยนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 67 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของราชการและการเป็นข้าราชการที่ดี มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย ข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ใช้ระยะเวลาศึกษาอบรม รวม 10 วัน ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอังกูร สุ่นกุล ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ กล่าวรายงานโอกาสนี้ นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การเป็นข้าราชการที่ดี” โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า ขึ้นชื่อว่า “ข้าราชการ” นั้น การตระหนักในเรื่อง “จริยธรรมของข้าราชการ” ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพราะหากข้าราชการอันเป็นกลไกหลักของทางราชการขาดซึ่งจริยธรรม จิตสำนึก จิตวิญญาณ หรืออุดมการณ์ที่ดีงามเพื่อส่วนรวมแล้ว ก็จะทำให้ข้าราชการประพฤติมิชอบในวงราชการได้ การกระทำหรือผลงานที่ปรากฏออกมาก็จะขาดประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากจิตใจหรือจริยธรรมย่อมมีส่วนสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมของตัวบุคคล ดังนั้น “จริยธรรมของข้าราชการ” จึงมีส่วนแสดงให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการที่มี “คุณธรรม” อันเป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกคนพึงมีควบคู่ไปกับการเป็นข้าราชการที่มี “คุณภาพ” โดยจริยธรรมของข้าราชการที่ทุกท่านพึงยึดถือและปฏิบัติตามนั้น ขอให้ยึดมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม ดังที่ปรากฏในหมวด 1 มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เป็นกรอบในการดำรงและประพฤติตน ซึ่งประกอบไปด้วย


(1) มีความยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

(3) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

(4) คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ

(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

และ (7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ และขอให้ทุกท่านร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรม ผ่านการพัฒนาตนเองตามหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา


ท้ายสุด นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวว่า การศึกษาอบรมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นข้าราชการที่ดี จึงขอให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทุกคนตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาอบรมดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอให้ใช้โอกาสดังกล่าวในการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เพื่อเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และราชการ พร้อมกันนี้ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาอบรม มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา เพื่อที่จะร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป.

กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถ
ครั้งที่ 198/2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

26 พ.ย. 2562 เวลา 19:14 | อ่าน 1,457


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
กระจายโชค รวยถ้วนหน้ากับ สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน ฝาก 100 ลุ้นแสน 900 รางวัลทุกเดือน
156 10 มิ.ย. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 9-15 มิถุนายน 2567
247 9 มิ.ย. 2567
คลังเตรียมออก หวยขูดดิจิทัล หวังจูงใจออมเงินเพื่อเกษียณ
317 6 มิ.ย. 2567
“สมศักดิ์” รับมอบประกันอุบัติเหตุ SCB Protect สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร สธ. และ อสม.ทั่วประเทศ 1.5 ล้านคน คิกออฟพร้อมกัน 25 มิ.ย. นี้
43 6 มิ.ย. 2567
ท่องเที่ยว อบรม สัมมนา ทั่วไทย ลดหย่อนภาษีได้!! “รัดเกล้า” เผย ครม. เห็นชอบ สองมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ
56 5 มิ.ย. 2567
รัฐบาล เคาะ 8 มาตรการ บริหารจัดการผลไม้และพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรอง ปี 67 ดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร
47 5 มิ.ย. 2567
แสงแดดกับภัยร้ายที่มองไม่เห็น
45 3 มิ.ย. 2567
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
40 3 มิ.ย. 2567
วิธีเข้าเกียร์ เมื่อจอดรถเพื่อถนอมเกียร์
44 2 มิ.ย. 2567
สอนวิธี จับพวงมาลัย และ คืนพวงมาลัยที่ถูกต้อง ใช้ให้ถูก
58 2 มิ.ย. 2567
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ไอเดียบ้านสวย
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC Online GED CU-TEP SAT
 
บทความกลุ่มเดียวกัน