มหาดไทย จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 67

26 พ.ย. 2562 เวลา 19:14 | อ่าน 1,391
แชร์ไปยัง
L
 

มหาดไทย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 67 ย้ำให้ยึดมั่นในหลักจริยธรรมของข้าราชการ พร้อมร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรมผ่านความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา


มหาดไทย จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี

วันนี้ (25 พ.ย. 2562) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทยนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 67 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของราชการและการเป็นข้าราชการที่ดี มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย ข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ใช้ระยะเวลาศึกษาอบรม รวม 10 วัน ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอังกูร สุ่นกุล ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ กล่าวรายงานโอกาสนี้ นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การเป็นข้าราชการที่ดี” โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า ขึ้นชื่อว่า “ข้าราชการ” นั้น การตระหนักในเรื่อง “จริยธรรมของข้าราชการ” ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพราะหากข้าราชการอันเป็นกลไกหลักของทางราชการขาดซึ่งจริยธรรม จิตสำนึก จิตวิญญาณ หรืออุดมการณ์ที่ดีงามเพื่อส่วนรวมแล้ว ก็จะทำให้ข้าราชการประพฤติมิชอบในวงราชการได้ การกระทำหรือผลงานที่ปรากฏออกมาก็จะขาดประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากจิตใจหรือจริยธรรมย่อมมีส่วนสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมของตัวบุคคล ดังนั้น “จริยธรรมของข้าราชการ” จึงมีส่วนแสดงให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการที่มี “คุณธรรม” อันเป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกคนพึงมีควบคู่ไปกับการเป็นข้าราชการที่มี “คุณภาพ” โดยจริยธรรมของข้าราชการที่ทุกท่านพึงยึดถือและปฏิบัติตามนั้น ขอให้ยึดมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม ดังที่ปรากฏในหมวด 1 มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เป็นกรอบในการดำรงและประพฤติตน ซึ่งประกอบไปด้วย


(1) มีความยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

(3) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

(4) คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ

(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

และ (7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ และขอให้ทุกท่านร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรม ผ่านการพัฒนาตนเองตามหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา


ท้ายสุด นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวว่า การศึกษาอบรมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นข้าราชการที่ดี จึงขอให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทุกคนตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาอบรมดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอให้ใช้โอกาสดังกล่าวในการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เพื่อเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และราชการ พร้อมกันนี้ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาอบรม มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา เพื่อที่จะร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป.

กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถ
ครั้งที่ 198/2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

26 พ.ย. 2562 เวลา 19:14 | อ่าน 1,391


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
จอดรถ พวงมาลัยไม่ตรง เสียหายมากกว่าที่คิด
94 5 ธ.ค. 2566
เปิดไล่ฝ้าทิ้งไว้ อาจทำกระจกแตกทั้งบาน?
66 5 ธ.ค. 2566
ขับรถเกียร์ออโต้ อย่างไร ให้ประหยัดน้ำมัน ?
69 5 ธ.ค. 2566
รัดเกล้า ชูมาตรการแก้ปัญหาหนี้ทั้งในและนอกระบบ ย้ำไม่ใช่การลดหนี้ พักหนี้ หรือยกหนี้ แต่ช่วยไกล่เกลี่ย หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ ยืนยันรัฐบาลแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างยั่งยืน
18 3 ธ.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 3-9 ธันวาคม 2566
192 3 ธ.ค. 2566
โฆษกรัฐบาล เผย บริษัทรถ EV เตรียมลงทุนในไทยต่อเนื่อง
173 2 ธ.ค. 2566
ออมสิน ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าวาระแห่งชาติ “การแก้ไขหนี้นอกระบบ” ให้กู้ 50,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.75% ต่อเดือน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
343 1 ธ.ค. 2566
อนุทิน-พวงเพ็ชร จับมือเปิดตัวแอพ
294 29 พ.ย. 2566
​รองนายกฯ ภูมิธรรม กดปุ่ม Kick off ธ.ก.ส.โอนเงิน ช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ล็อตแรกวันนี้ จ่าย 5 รอบ
277 29 พ.ย. 2566
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็นวาระแห่งชาติ
134 28 พ.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC CU-AAT คืออะไร จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน