ก.แรงงาน ชี้แจง มีมาตรการรองรับการเลิกจ้าง กรณีโรงงานปิดกิจการ

26 ก.พ. 2563 เวลา 22:41 | อ่าน 145
Advertisement
 

โฆษกกระทรวงแรงงาน เผย กระทรวงแรงงาน มี 3 มาตรการรองรับการเลิกจ้าง กรณีโรงงานปิดกิจการ ทั้งการเฝ้าระวังก่อนการเลิกจ้าง หลังเลิกจ้าง และระยะยาว ย้ำ ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมพบว่า มีโรงงานเปิดใหม่มากกว่าที่ปิดกิจการสูงถึงร้อยละ 88.0 หรือเกือบ 1 เท่าตัว


ก.แรงงาน ชี้แจง มีมาตรการรองรับการเลิกจ้าง กรณีโรงงานปิดกิจการ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงประเด็นการปิดตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ณ อาคารรัฐสภา โดยกล่าวว่า จากข้อมูลเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามข้อมูลการจดทะเบียนโรงงานจำพวก 2 และ 3 ของปี 2562 พบว่า แม้จะมีการยื่นขอปิดกิจการโรงงานจำนวน 1,689 โรงงาน แต่เมื่อเทียบกับการขอยื่นประกอบกิจการโรงงานใหม่ ซึ่งมีถึง 3,175 โรงงาน ถือว่าโรงงานเปิดใหม่มีมากกว่าที่ปิดกิจการสูงถึงร้อยละ 88.0 หรือเกือบ 1 เท่าตัว และหากนับรวมจำนวนโรงงานที่ยื่นขอขยายกิจการเข้าไปด้วยจะมีจำนวนทั้งสิ้น 4,303 โรงงาน ซึ่งมากกว่าที่ปิดกิจการถึงร้อยละ 154.8 หรือประมาณ 1.5 เท่าตัว ผลการบรรจุงานของกรมการจัดหางาน จำนวน 54,494 คน ทางด้านสถานการณ์ด้านแรงงาน ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ เดือนธันวาคม 2562 พบว่ากำลังแรงงานรวม 38.21 ล้านคน ผู้มีงานทำ 37.66 ล้านคน มีผู้ว่างงาน 367,000 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.0% ในจำนวนนี้มีผู้ว่างงานจบระดับอาชีวศึกษา จำนวน 24,200 คน โดยเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 16,900 คน


ก.แรงงาน ชี้แจง มีมาตรการรองรับการเลิกจ้าง กรณีโรงงานปิดกิจการ

โฆษก ก.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการรองรับผู้ว่างงานหรือหางานทำไม่ได้ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มี 3 มาตรการ ดังนี้

Advertisement

1. มาตรการเฝ้าระวัง ได้แก่ การให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้ง 5 หน่วยงานลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังตรวจสอบ การลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ การลดชั่วโมงการทำงาน ลดสวัสดิการที่เป็นคุณกับลูกจ้างน้อย การลดจำนวนลูกจ้าง เช่น งดรับเพิ่ม โครงการเกษียณก่อนกำหนด การหยุดส่งเงินสบทบประกันสังคมหรือส่งไม่ครบ รวมถึงนายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราวโดยใช้มาตรา 75 ของสถานประกอบการ


2. มาตรการหลังเลิกจ้าง ได้แก่ การตรวจสอบสิทธิ์ อัตราการจ่ายค่าชดเชย กรณีเลิกจ้าง สูงสุด 400 วัน การตรวจสอบสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการว่างงาน เลิกจ้าง กรณีเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน การจัดหางาน จับคู่ตำแหน่งงาน (Matching) ระหว่างผู้ที่กำลังหางานทำกับนายจ้าง การพัฒนาทักษะฝีมือการแนะแนวอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงการจ่ายเงินประกันการว่างงานจากกองทุนประกันสังคม ในกรณีเลิกจ้าง โดยให้ได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 180 วัน สำหรับกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานร้อยละ 30 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ส่วนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 180 วัน


3. มาตรการระยะยาว ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการแรงงานของทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจในเชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการวางแผน การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงาน (Labour Market Information :LMI) ให้ประชาชนรับรู้ เช่น รายได้ของแต่ละอาชีพ อัตราการว่างงานของผู้ที่เรียนจบในระดับการศึกษาต่างๆ อัตราการว่างงานของผู้ที่จบปริญญาตรีตามรายสาขาวิชา และการขาดแคลนแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย การให้บริการแนะแนวอาชีพ และจัดทดสอบความถนัดทางอาชีพ รวมถึงการประสานนายจ้าง สถานประกอบการ เตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ว่างงาน รวมทั้งมีหลักสูตรเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ อาทิ สาขาเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยี CNC เทคโนโลยี PLC เทคโนโลยี automation การใช้โปรแกรมเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติกส์ ไฮดรอลิกส์ ทักษะภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

Advertisement

26 ก.พ. 2563 เวลา 22:41 | อ่าน 145

tags : แรงงาน รัฐบาล
  เรื่องเกี่ยวข้อง
คำถามฮิต มาตรการเยียวยา 5,000 บาท
40 28 มี.ค. 2563
คุณสมบัติและหลักฐานรับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
196 27 มี.ค. 2563
ออมสิน ปิดบางสาขาที่ประชาชนหนาแน่นชั่วคราว แจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องมาที่ธนาคารฯ เงินพร้อมโอนเข้าบัญชีทุกธนาคาร
76 27 มี.ค. 2563
แถลงข่าวมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้น
143 26 มี.ค. 2563
มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
98 26 มี.ค. 2563
คนตกงาน ผู้ประกอบการ เฮ หม่อมเต่า แถลงมติ ครม.คลอดมาตรการเยียวยาพิษโควิด - 19
131 25 มี.ค. 2563

 

Advertisement
 
10 ลำดับมาใหม่
ดวงกับดาวประจำวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2563
32 28 มี.ค. 2563
สรรพากรจัดมาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19 รอบ 2
57 28 มี.ค. 2563
คำถามฮิต มาตรการเยียวยา 5,000 บาท
40 28 มี.ค. 2563
คุณสมบัติและหลักฐานรับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
196 27 มี.ค. 2563
ออมสิน ปิดบางสาขาที่ประชาชนหนาแน่นชั่วคราว แจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องมาที่ธนาคารฯ เงินพร้อมโอนเข้าบัญชีทุกธนาคาร
76 27 มี.ค. 2563
สมาชิก กอช. ที่เป็นแรงงานนอกระบบ หรือประกอบอาชีพอิสระไม่มีนายจ้าง ได้รับผลกระทบโควิด-19 ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เริ่ม 28 มีนาคมนี้!
366 27 มี.ค. 2563
แถลงข่าวมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้น
143 26 มี.ค. 2563
มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
97 26 มี.ค. 2563
คลินิกแก้หนี้เผยยา 2 สูตร เลื่อนงวดผ่อนและลดดอกเบี้ย 2% เพื่อช่วยลูกหนี้ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด19
50 26 มี.ค. 2563
คนตกงาน ผู้ประกอบการ เฮ หม่อมเต่า แถลงมติ ครม.คลอดมาตรการเยียวยาพิษโควิด - 19
130 25 มี.ค. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือนใหม่ ปี 2558 - 2562 ปัจจุบัน
1,184,314 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!
963,504 21 ก.พ. 2559
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค
941,061 4 ก.ย. 2556
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
773,061 6 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน
610,533 26 พ.ค. 2560
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ
578,733 27 ก.ค. 2557
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน
559,166 27 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560
526,856 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010
507,136 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559
425,508 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
สรรพากรจัดมาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19 รอบ 2
57 28 มี.ค. 2563
คำถามฮิต มาตรการเยียวยา 5,000 บาท
40 28 มี.ค. 2563
คุณสมบัติและหลักฐานรับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
196 27 มี.ค. 2563
ออมสิน ปิดบางสาขาที่ประชาชนหนาแน่นชั่วคราว แจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องมาที่ธนาคารฯ เงินพร้อมโอนเข้าบัญชีทุกธนาคาร
76 27 มี.ค. 2563
สมาชิก กอช. ที่เป็นแรงงานนอกระบบ หรือประกอบอาชีพอิสระไม่มีนายจ้าง ได้รับผลกระทบโควิด-19 ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เริ่ม 28 มีนาคมนี้!
366 27 มี.ค. 2563
แถลงข่าวมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้น
143 26 มี.ค. 2563
มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
98 26 มี.ค. 2563
คลินิกแก้หนี้เผยยา 2 สูตร เลื่อนงวดผ่อนและลดดอกเบี้ย 2% เพื่อช่วยลูกหนี้ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด19
50 26 มี.ค. 2563
คนตกงาน ผู้ประกอบการ เฮ หม่อมเต่า แถลงมติ ครม.คลอดมาตรการเยียวยาพิษโควิด - 19
131 25 มี.ค. 2563
เปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 สนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19
48 25 มี.ค. 2563
ฟังทางนี้ ผู้ประกันตน 39 และ 40 ป่วยจากไวรัสโควิด-19 ประกันสังคมดูแลแน่นอน
133 24 มี.ค. 2563
มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2
75 24 มี.ค. 2563

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
ก.แรงงาน ชี้แจง มีมาตรการรองรับการเลิกจ้าง กรณีโรงงานปิดกิจการ
146 26 ก.พ. 2563