นายกฯ เน้นทำความเข้าใจให้คุมเข้มมาตรการตามข้อกำหนด ไม่มี VIP

23 ก.ค. 2563 เวลา 20:28 | อ่าน 113
line
Advertisement
 
ไม่มี VIP

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้


นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันชี้แจง ทำความเข้าใจกับประชาชนในทุกช่องทาง โดยภายหลังเกิดเหตุการณ์ที่จังหวัดระยอง ตนได้ลงพื้นที่ทันทีในวันรุ่งขึ้น เพื่อไปตรวจสถานการณ์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน ประชาชนกำลังคาดหวังกับเหตุการณ์ที่กำลังดีขึ้นโดยเฉพาะเตรียมตัวรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงกระทบกับเศรษฐกิจในจังหวัดค่อนข้างมาก โชคดีที่ผลการตรวจสอบสวนโรคกระทำได้อย่างดี โดยมีการให้บริการของรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นรถพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันเยียวยา โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง โดยพิจารณาจัดกิจกรรมการประชุม สัมมนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ภาคเอกชนในจังหวัดระยองได้ร้องขอด้วย

Advertisement

ด้านสถานการณ์การชุมนุม เป็นอีกเหตุการณ์ที่น่าห่วงกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยนายกฯ ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการอย่างเข้มงวดรอบคอบ ทั้งฝ่ายมั่นคง และสาธารณสุขต้องดูแล ไม่ละเลยมาตรการป้องกันโรค โดยภาครัฐต้องส่งเสริมช่องทาง และเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นอย่างสันติ


ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายเกี่ยวกับ ประเด็นเรื่องการอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร ยังอยู่ในช่วงเตรียมการ ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้ทุกฝ่ายสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง พัฒนาปัจจัยความพร้อมในการดำเนินการ โดยขอให้จัดทำสื่อ infographic ประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงให้ประชาชนทราบ ให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกเวลา เพื่อให้ประชาชนคลายความตระหนกและเป็นการป้องกันการเผยแพร่และขยายผลของข่าวปลอมได้อีกช่องทางหนึ่ง


ส่วนการนำแรงงาน 3 สัญชาติ (ลาว เมียนมา กัมพูชา) กลับเข้ามาทำงาน นายกฯ สั่งการให้กระทรวงแรงงานพิจารณาวางแผนการนำเข้าในรายละเอียดตามห้วงเวลาที่เหมาะสม แบ่งกลุ่มจัดลำดับตามความจำเป็น และปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค. กำหนดโดยกำหนดลำดับความเร่งด่วนของแรงงานตามกลุ่มธุรกิจที่มีความจำเป็น และมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ตามลำดับเวลา (Timeline) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการ ณ บริเวณด่านช่องทางเข้าราชอาณาจักรที่ได้รับอนุญาตไว้ รวมถึงขีดความสามารถในการตรวจคัดกรองโรคต่อวัน โดยจะต้องเข้มงวดกับมาตรการในการขนส่งแรงงานดังกล่าวไปยังสถานที่กักกันโรค ซึ่งสถานที่ฯ ดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ส่วนมาตรการบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง ขอให้ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างเข้มงวด ระมัดระวัง ไม่ปกปิดข้อมูล และพร้อมชี้แจงในทุกรายละเอียด ทั้งนี้ ต่อปัญหาเรื่องศักยภาพการตรวจ การกักกัน ไม่สอดรับกับจำนวนแรงงาน ซึ่งส่วนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องค่าใช้จ่ายจึงจะมีการหารือกันเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาปัญหา โดยต้องร่วมมือกับนายจ้างต่อไป


ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ นายกฯ สั่งการให้กระทรวงการคลัง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดตามการดำเนินมาตรการช่วยเหลือให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกกลุ่ม และกำหนดมาตรการเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ให้เพียงพอรองรับแรงงานที่ต้องการทำงาน และเร่งสร้างทักษะใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพหรือลักษณะการทำงานที่จะเปลี่ยนแปลงไป


ด้านความก้าวหน้าในการสนับสนุนวัคซีนโรคโควิด – 19 ในประเทศไทย นายกฯ ยินดีสนับสนุนงบประมาณในการคิดค้นและผลิตวัคซีน โดยการพัฒนาวัคซีนมีพัฒนาการอย่างมากทั้งในต่างประเทศ และในประเทศไทย โดยต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ และภาคเอกชนในไทยกับภาคเอกชนในต่างประเทศ โดยประเทศไทยมีผู้ผลิตที่มีศักยภาพที่จะผลิตวัคซีนนี้ จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ และได้มาตรฐานสากล


ส่วนการพิจารณาความเหมาะสมในการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรนั้นสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า ในภาพรวมทั่วโลกยังคงมีการระบาดที่รุนแรง อีกทั้ง มีคนไทยจากต่างประเทศและชาวต่างชาติที่ได้รับการผ่อนผันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ มาตรการผ่อนคลายภายในประเทศที่ดำเนินการอยู่ เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลโดยเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายเชิงป้องกันในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีระบบการบริหารในลักษณะการรวมศูนย์ที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ และอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะเป็นเครื่องมือเตรียมความพร้อมประเทศในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ฐานชีวิตใหม่ ในส่วนนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ทำความเข้าใจว่ารัฐบาลไม่ได้อนุญาตหรืออนุโลมให้ VIP การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดและความจำเป็น และมีมาตรการเข้มข้นขึ้น


ด้านการจัดทำข้อตกลงพิเศษ (Special Arrangement) มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญ ที่เดินทางเข้าไทยในระยะสั้นไม่เกิน 14วัน และพิจารณาภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
การพิจารณาการเตรียมความพร้อมเพื่อผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายในอนาคต เช่น การอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาจัดการแสดงสินค้าในราชอาณาจักร การอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ การอนุญาตให้ชาวต่างชาติในรูปแบบ Package Tour ที่เชื่อมโยงกับ Medical and Wellness เข้ามาในราชอาณาจักร การดำเนินการต่อผู้ถือบัตรสมาชิกพิเศษประเทศไทย หรือไทยแลนด์ อีลิท การ์ด (Thailand Elite Card) ที่ประชุมได้มอบหมายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องร่วมกับคณะกรรมการเฉพาะกิจ และกระทรวงสาธารณสุข โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กำหนดข้อปฏิบัติอย่างชัดเจน ควบคุม ติดตามตัวผู้เดินทางเข้าประเทศได้***********************
Advertisement

23 ก.ค. 2563 เวลา 20:28 | อ่าน 113
tage : COVID-19ระยองนายรัฐมนตรี
  เรื่องเกี่ยวข้อง
“หมออนามัย” ช่วยเฝ้าระวังการระบาดโควิดระลอก 2 ชวนคนไทยสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่
90 14 ก.ย. 2563
การดูแลผู้สูงอายุในช่วง COVID-19
86 13 ก.ย. 2563
อนุมัติค่าเสี่ยงภัยให้แก่ อสม. รายละ 500 บาท เป็นเวลา 7 เดือน
158 23 ส.ค. 2563
สธ.-ศธ. กำหนด 1+ 5 มาตรการหลักป้องกันโควิด 19 ในโรงเรียน
94 17 ส.ค. 2563
เพิ่มปุ่มสีเขียวเข้ม สำหรับตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท แต่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ
316 11 ส.ค. 2563
ออมสิน เปิดแล้วให้กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท รอบ 2 สำหรับผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ยื่นผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินเท่านั้น ตั้งแต่ 4 สิงหาคม 2563
276 4 ส.ค. 2563

 

 
10 ลำดับมาใหม่
หมอมนูญ แนะนำคนเยี่ยมไข้ "โรเบิร์ต สายควัน" ตรวจวัณโรคปอด ชี้โรคติดต่อได้ง่าย
57 22 ก.ย. 2563
อนุทิน เผย ครม.ไฟเขียวค่าตอบแทน อสม.อีก 3 เดือน
48 22 ก.ย. 2563
เคาะวันหยุดติดต่อ 4 วัน 2 เดือนสุดท้าย
51 22 ก.ย. 2563
การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนได้ตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
50 21 ก.ย. 2563
นายกรัฐมนตรี เผยรัฐบาลพร้อมดูแล อสม. ทั่วประเทศ พร้อมโอนเงินเสี่ยงภัยให้ อสม. ทั่วประเทศ 7 เดือน วอนทุกคนไม่ประมาทร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ระลอก 2
48 21 ก.ย. 2563
โทษหนัก ข่มขืนรุมโทรมเด็ก
32 21 ก.ย. 2563
ดวงกับดาวประจำวันที่ 21-27 กันยายน 2563
101 20 ก.ย. 2563
เคาะมาตรการเพิ่มกำลังซื้อประชาชน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.63)
118 16 ก.ย. 2563
มาแล้ว 10 อันดับเลขเด็ด งวด 16/9/63
167 16 ก.ย. 2563
ค่าปรับจราจรแบบใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2563
74 15 ก.ย. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือนใหม่ ปี 2558 - 2562 ปัจจุบัน
1,196,414 10 ก.พ. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค
986,715 4 ก.ย. 2556
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!
975,765 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
782,306 6 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน
700,450 26 พ.ค. 2560
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน
601,793 27 เม.ย. 2558
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ
584,073 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560
537,290 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010
523,086 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559
431,927 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
อนุทิน เผย ครม.ไฟเขียวค่าตอบแทน อสม.อีก 3 เดือน
48 22 ก.ย. 2563
เคาะวันหยุดติดต่อ 4 วัน 2 เดือนสุดท้าย
55 22 ก.ย. 2563
นายกรัฐมนตรี เผยรัฐบาลพร้อมดูแล อสม. ทั่วประเทศ พร้อมโอนเงินเสี่ยงภัยให้ อสม. ทั่วประเทศ 7 เดือน วอนทุกคนไม่ประมาทร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ระลอก 2
48 21 ก.ย. 2563
โทษหนัก ข่มขืนรุมโทรมเด็ก
32 21 ก.ย. 2563
เคาะมาตรการเพิ่มกำลังซื้อประชาชน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.63)
118 16 ก.ย. 2563
มาแล้ว 10 อันดับเลขเด็ด งวด 16/9/63
167 16 ก.ย. 2563
ค่าปรับจราจรแบบใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2563
74 15 ก.ย. 2563
โฆษกรัฐบาลยืนยันเดินหน้าจ่ายเบี้ยผู้พิการและผู้สูงอายุ พร้อมพัฒนาระบบ E-Payment เพื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินโดยตรง
53 15 ก.ย. 2563
นายกรัฐมนตรียืนยันเดินทางเข้าไทย ต้องพำนักในสถานกักกัน 14 วัน ย้ำ “การ์ดไม่ตกและไม่ลดความเข้มงวด”
50 15 ก.ย. 2563
ก.ล.ต. สนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ พร้อมรับ “คนรุ่นใหม่” 100 ตำแหน่ง ภายใต้ “โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน”
128 15 ก.ย. 2563
กรมบัญชีกลางแจงกรณีข้อวิจารณ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการล่าช้า
64 15 ก.ย. 2563
“หมออนามัย” ช่วยเฝ้าระวังการระบาดโควิดระลอก 2 ชวนคนไทยสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่
90 14 ก.ย. 2563

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
นายกฯ เน้นทำความเข้าใจให้คุมเข้มมาตรการตามข้อกำหนด ไม่มี VIP
114 23 ก.ค. 2563