เปิดร่างกฎหมายยื่นถอดถอน "อบจ.-อบต." ได้

2 ก.ย. 2563 เวลา 21:58 | อ่าน 214
line
Advertisement
 
ครม.อนุมัติร่างกฎหมายประชาชนเข้าชื่อยื่นถอดถอน อบจ.-อบต.

มีหนาว! ครม.อนุมัติร่างกฎหมายประชาชนเข้าชื่อยื่นถอดถอน "อบจ.-อบต." ได้


เมื่อวานนี้ (1 กันยายน 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... และ ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 254 ที่บัญญัติให้ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอข้อบัญญัติหรือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริการท้องถิ่นได้ฉบับแรก คือ ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุงพ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น


สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... คือ


1.กำหนดนิยามของคำว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ข้อบัญญัติท้องถิ่น, ผู้บริหารท้องถิ่น, ประธานสภาท้องถิ่น, และ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้เกิดความชัดเจน


2.กำหนดจำนวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นไม่น้อยกว่า 5,000 คน หรือ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น


3.กำหนดให้ผู้เข้าชื่อสามารถยื่นคำร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติหรือดำเนินการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อหรือขอให้ดำเนินการทั้งสองกรณี และให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของคำร้อง หากเห็นว่า ไม่ถูกต้องให้แจ้งเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง เว้นแต่ความไม่ถูกต้องเกิดจากการปลอมลายมือชื่อให้ยุติการดำเนินการ


4.กำหนดให้สภาท้องถิ่นตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยมีผู้แทนของผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 2 คน ร่วมเป็นกรรมการวิสามัญ


5.กำหนดให้ในกรณีที่ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องตกไปเพราะเหตุอายุของสภาท้องถิ่นสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาท้องถิ่น ถ้าภายใน 120 วันนับแต่วันที่เรียกประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก ผู้แทนของผู้เข้าชื่อได้ยืนยันเป็นหนังสือให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นต่อไปให้ประธานสภาท้องถิ่นดำเนินการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นต่อสภาท้องถิ่นโดยเร็ว
Advertisement
ฉบับที่ 2 คือ ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุงวิธีการในการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ มาตรา 254 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนเพื่อประหยัดงบประมาณในการดำเนินการและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น


สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... คือ

1.กำหนดนิยามผู้กำกับดูแลของ อปท. แต่ละประเภทเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น


2.กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น โดยต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือถูกจำกัดสิทธิในการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

3.กำหนดวิธีการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ไว้ 2 กรณี ดังนี้

-การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

-การเข้าชื่อขอให้มีการสอบสวนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น


4.กำหนดพฤติการณ์ของสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะเป็นเหตุให้ถูกเข้าชื่อเพื่อถอดถอนออกจากตำแหน่ง เช่น มีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อย มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต ซึ่งการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องมีจำนวนผู้เข้าชื่อเกินกึ่งหนึ่งของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

สำหรับการเข้าชื่อขอให้มีการสอบสวนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง


5.กำหนดให้ในกรณีการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หากมีการถอนชื่อแล้วจำนวนเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้ผู้กำกับดูแลยุติเรื่อง หากมีการถอนชื่อหรือไม่ถอนชื่อ และมีจำนวนเกินกึ่งหนึ่งให้ผู้กำกับดูแลประกาศให้ประชาชนทราบและให้ถือวันประกาศเป็นวันพ้นจากตำแหน่งของผู้ถูกถอดถอน


6.กำหนดให้กรณีการเข้าชื่อขอให้มีการสอบสวนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หากมีการถอนชื่อแล้วจำนวนไม่ถึง 5,000 คน หรือไม่ถึง 1 ใน 5 ให้ผู้กำกับดูแลยุติเรื่อง หากมีการถอนชื่อหรือไม่ถอนชื่อและมีจำนวนเกิน 5,000 คน หรือเกิน 1 ใน 5 ให้ผู้กำกับดูแลตั้งคณะกรรมการสอบสวน และการสอบสวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด


7.กำหนดฐานความผิดของผู้กระทำความผิดฐานปลอมลายมือชื่อผู้ให้เสนอให้หรือสัญญาว่า จะให้ หรือผู้เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการเข้าชื่อหรือมิให้เข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น


ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ ผ่านทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 และเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2562 – 10 พฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นและผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายให้ประชาชนได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ thansettakij.com
Advertisement

2 ก.ย. 2563 เวลา 21:58 | อ่าน 214
tage : ข้าราชการท้องถิ่น
  เรื่องเกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงการหักเงินงบประมาณรายได้ประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
240 12 พ.ค. 2563

 

 
10 ลำดับมาใหม่
เตือน! ขายของออนไลน์ ต้องบอกราคาให้ชัดเจน
57 24 ก.ย. 2563
ขยายเวลาช่วยค่าไฟ - น้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 1 ปี
60 24 ก.ย. 2563
รมว.แรงงาน แจงเงื่อนไข จ้างงานเด็กจบใหม่ เพิ่มวุฒิ ม.6 ในโควตา
79 24 ก.ย. 2563
หมอมนูญ แนะนำคนเยี่ยมไข้ "โรเบิร์ต สายควัน" ตรวจวัณโรคปอด ชี้โรคติดต่อได้ง่าย
68 22 ก.ย. 2563
อนุทิน เผย ครม.ไฟเขียวค่าตอบแทน อสม.อีก 3 เดือน
70 22 ก.ย. 2563
เคาะวันหยุดติดต่อ 4 วัน 2 เดือนสุดท้าย
76 22 ก.ย. 2563
การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนได้ตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
61 21 ก.ย. 2563
นายกรัฐมนตรี เผยรัฐบาลพร้อมดูแล อสม. ทั่วประเทศ พร้อมโอนเงินเสี่ยงภัยให้ อสม. ทั่วประเทศ 7 เดือน วอนทุกคนไม่ประมาทร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ระลอก 2
52 21 ก.ย. 2563
โทษหนัก ข่มขืนรุมโทรมเด็ก
40 21 ก.ย. 2563
ดวงกับดาวประจำวันที่ 21-27 กันยายน 2563
125 20 ก.ย. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือนใหม่ ปี 2558 - 2562 ปัจจุบัน
1,196,576 10 ก.พ. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค
986,907 4 ก.ย. 2556
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!
975,819 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
782,532 6 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน
702,479 26 พ.ค. 2560
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน
602,885 27 เม.ย. 2558
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ
584,124 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560
537,461 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010
523,411 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559
432,005 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
เตือน! ขายของออนไลน์ ต้องบอกราคาให้ชัดเจน
57 24 ก.ย. 2563
ขยายเวลาช่วยค่าไฟ - น้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 1 ปี
60 24 ก.ย. 2563
รมว.แรงงาน แจงเงื่อนไข จ้างงานเด็กจบใหม่ เพิ่มวุฒิ ม.6 ในโควตา
79 24 ก.ย. 2563
อนุทิน เผย ครม.ไฟเขียวค่าตอบแทน อสม.อีก 3 เดือน
70 22 ก.ย. 2563
เคาะวันหยุดติดต่อ 4 วัน 2 เดือนสุดท้าย
76 22 ก.ย. 2563
นายกรัฐมนตรี เผยรัฐบาลพร้อมดูแล อสม. ทั่วประเทศ พร้อมโอนเงินเสี่ยงภัยให้ อสม. ทั่วประเทศ 7 เดือน วอนทุกคนไม่ประมาทร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ระลอก 2
52 21 ก.ย. 2563
โทษหนัก ข่มขืนรุมโทรมเด็ก
40 21 ก.ย. 2563
เคาะมาตรการเพิ่มกำลังซื้อประชาชน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.63)
125 16 ก.ย. 2563
มาแล้ว 10 อันดับเลขเด็ด งวด 16/9/63
173 16 ก.ย. 2563
ค่าปรับจราจรแบบใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2563
79 15 ก.ย. 2563
โฆษกรัฐบาลยืนยันเดินหน้าจ่ายเบี้ยผู้พิการและผู้สูงอายุ พร้อมพัฒนาระบบ E-Payment เพื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินโดยตรง
57 15 ก.ย. 2563
นายกรัฐมนตรียืนยันเดินทางเข้าไทย ต้องพำนักในสถานกักกัน 14 วัน ย้ำ “การ์ดไม่ตกและไม่ลดความเข้มงวด”
55 15 ก.ย. 2563

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
เปิดร่างกฎหมายยื่นถอดถอน "อบจ.-อบต." ได้
215 2 ก.ย. 2563