บอร์ดเด็กปฐมวัยรับทราบร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับใหม่ คัดกรองเด็กพิเศษ-ด้อยโอกาสให้ได้ 99 เปอร์เซ็นต์

9 ต.ค. 2563 เวลา 20:48 | อ่าน 69
line
-ADVERTISMENT-
 
บอร์ดเด็กปฐมวัยรับทราบร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับใหม่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยรับทราบร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563-2570 หลังปรับปรุงยุทธศาสตร์ใหม่ เน้นเด็กปฐมวัยได้รับการดูแลพัฒนารอบด้าน ได้รับการคัดกรองภาวะความต้องการพิเศษหรือด้อยโอกาสไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 เมื่อร่างฯ ผ่านมติ ครม. 4 กระทรวงหลักบูรณาการการทำงานตามข้อเสนอผู้ตรวจการแผ่นดิน


วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3/2563 ว่า ที่ประชุมได้รับทราบร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563-2570 ซึ่งเป็นการปรับปรุงร่างฯ ฉบับเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อาทิ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย มีการปรับปรุงให้มีการพัฒนาระบบการดูแลและให้ความรู้แก่ทั้งพ่อและแม่ของทารกในครรภ์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เด็กปฐมวัยได้รับการสำรวจและคัดกรองค้นหาภาวะความต้องการพิเศษ/ด้อยโอกาส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 หากพบเด็กกลุ่มนี้จะต้องได้รับการส่งต่อ เพื่อวินิจฉัย ดูแล พัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และได้รับบริการด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียม มีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

-ADVERTISMENT-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอเปลี่ยนคำว่าสถานบริการเป็นหน่วยบริการ โดยให้หน่วยบริการจัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการดูแล พัฒนา และคุ้มครองสิทธิเด็กแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัว ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย ได้ปรับปรุงให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น


ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า สำหรับข้อเสนอ 5 ข้อของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีกรณีการจัดการศึกษาเด็กเล็ก ได้เสนอให้กำหนดแผนปฏิบัติการทำงานร่วมกันระหว่าง 4 กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ มหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรให้มีการดำเนินการแบบบูรณาการในหน่วยงานเดียวกัน (One Stop Service) ซึ่งจะสามารถทำได้เมื่อร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563-2570 ผ่านความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีแล้ว เนื่องจากกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงสาธารณสุข จะไปจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามแผน โดยมีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะเลขานุการ เป็นหน่วยงานในการประสานงานและติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กพิเศษและด้อยโอกาส โดยเพิ่มผู้แทนจากกรมสุขภาพจิต ชมรมกุมารแพทย์พัฒนาการ และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จากเดิมที่มีเพียงผู้แทนกรมอนามัย

-ADVERTISMENT-

9 ต.ค. 2563 เวลา 20:48 | อ่าน 69

 

 
10 ลำดับมาใหม่
เริ่มแล้ว! โครงการคนละครึ่ง เริ่มใช้จ่ายวันนี้วันแรก 23 ตุลาคม 2563
49 23 ต.ค. 2563
แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจหลังสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้
48 22 ต.ค. 2563
สธ. ให้การดูแลผู้บาดเจ็บและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุท่อส่งแก๊สระเบิด จ.สมุทรปราการ
38 22 ต.ค. 2563
ศบค. เตรียมเสนอ ครม. พิจารณาขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 7 ตั้งแต่ 1 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563
49 21 ต.ค. 2563
ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64
85 20 ต.ค. 2563
ดวงกับดาวประจำวันที่ 18-24 ตุลาคม 2563
151 18 ต.ค. 2563
สธ.ศึกษาการลดจำนวนวันกักตัวผู้เดินทาง เตรียมเสนอ ศบค. ประเทศต้องปลอดภัย
67 17 ต.ค. 2563
โครงการคนละครึ่งเริ่มลงทะเบียนพรุ่งนี้ 16 ตุลาคม 2563
273 15 ต.ค. 2563
“อนุทิน” ยืนยัน พร้อมรับมือโควิด 19 หากเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ
77 14 ต.ค. 2563
"อนุทิน" ผุดไอเดียจ้าง "หมอเกษียณ" รักษาคนไข้ สนับสนุน 30 บาทรักษาทุกที่
74 14 ต.ค. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
บอร์ดเด็กปฐมวัยรับทราบร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับใหม่ คัดกรองเด็กพิเศษ-ด้อยโอกาสให้ได้ 99 เปอร์เซ็นต์
69 9 ต.ค. 2563