ครม.ไฟเขียวเพิ่มความเร็วรถไม่เกิน 120 กม./ชม.

1 ธ.ค. 2563 เวลา 20:34 | อ่าน 221
แชร์ไปยัง
line
-ADVERTISMENT-
 
ครม.ไฟเขียวเพิ่มความเร็วรถไม่เกิน 120 กม./ชม.

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้


1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วของยานพาหนะ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้


2. ให้ คค. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการต่อไป


3. ให้ คค. รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป


ทั้งนี้ คค. เสนอว่า ได้มีนโยบายปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทุกประเภทบนถนนที่มีช่องจราจรตั้งแต่ 4 ช่องขึ้นไป จากความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยได้มีการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการให้เกิดแนวทางที่สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และไม่เกิดผลกระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ และกำหนดมาตรการที่ถูกต้องเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้ อีกทั้งได้มีการจัดประชุมเพื่อหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรแล้ว ซึ่งประชาชนส่วนมากเห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วของยานพาหนะ พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง


กำหนดความเร็วในการขับรถในทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทที่มีทางเดินรถที่จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น (Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน รวมทั้งกำหนดความเร็วขั้นต่ำสำหรับการขับรถในช่องเดินรถช่องทางขวาสุดของทางเดินรถในทางหลวง ดังนี้


1. กำหนดให้ความเร็วขั้นสูงสำหรับการขับรถในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ที่มีทางเดินรถที่จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น (Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ให้ขับรถแต่ละประเภทในทางเดินรถโดยใช้ความเร็วไม่เกิน ดังนี้


1.1 รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม รถบรรทุกคนโดยสารที่บรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


1.2 รถในขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

-ADVERTISMENT-

1.3 รถจักรยานยนต์ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


1.4 รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


1.5 รถบรรทุกคนโดยสาร เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง1.6 รถยนต์อื่น ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


2. กำหนดความเร็วขั้นต่ำสำหรับการขับรถในช่องเดินรถช่องทางขวาสุดของทางเดินรถในทางหลวง ซึ่งจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป โดยให้รถยนต์อื่นนอกจากรถยนต์ตามข้อ 1.1, ข้อ 1.2, ข้อ 1.4 และข้อ 1.5 ขับในช่องทางเดินรถช่องขวาสุด โดยใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


3. กำหนดให้ในเขตทางที่มีป้ายหรือเครื่องหมายจราจรแสดงว่าเป็นเขตอันตราย หรือเขตให้ขับรถ ช้า ๆ ให้ลดความเร็วลงและเพิ่มความระมัดระวังขึ้นตามสมควร


4. กำหนดให้ในกรณีที่มีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วขั้นสูงต่ำกว่าที่กำหนดในข้อ 1. ในทางเดินรถใด ไม่ว่าตลอดทางเดินรถหรือกำหนดในช่วงใดช่วงหนึ่งของทางเดินรถ ให้ผู้ขับขี่รถทุกประเภทขับไม่เกินอัตราความเร็วขั้นสูงที่กำหนดไว้ในเครื่องหมายจราจรนั้น ตลอดทางเดินรถหรือในช่วงที่กำหนดดังกล่าว ยกเว้นกรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณรถในทางเดินรถ หรือเหตุขัดข้องอื่นใดอันมีเหตุผลสมควรแก่กรณี


5. กำหนดให้เครื่องหมายจราจรตามข้อ 4. ต้องแสดงให้ผู้ขับขี่เห็นได้ชัดเจนก่อนถึงทางเดินรถ หรือช่วงที่กำหนดของทางเดินรถนั้น ในระยะเพียงพอที่ผู้ขับขี่จะสามารถลดความเร็วเพื่อปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรนั้นได้ และต้องแสดงเครื่องหมายจราจรดังกล่าวเป็นระยะตลอดจนสิ้นสุดทางเดินรถ หรือสิ้นสุดช่วงที่กำหนด โดยให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทางเดินรถนั้น ๆ ดำเนินการจัดทำเครื่องหมายจราจร และมีหน้าที่ควบคุมกำหนดความเร็วในเครื่องหมายจราจรประเภทที่สามารถปรับเปลี่ยน รูปภาพ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ได้

-ADVERTISMENT-

1 ธ.ค. 2563 เวลา 20:34 | อ่าน 221
 

 
10 ลำดับมาใหม่
ดีอีเอส-ทีมพัฒนา จับมือแถลงส่งมอบแอปหมอชนะให้รัฐบาลเพื่อความยั่งยืน
38 18 ม.ค. 2564
นายกฯ กำชับ กระทรวงคลัง เตรียมพร้อมระบบลงทะเบียน ก่อนคลอดมาตรการช่วยเหลือประชาชน
79 17 ม.ค. 2564
วัคซีนโควิด-19: เลือกชนิดใดดี
48 17 ม.ค. 2564
iTest ข้อสอบภาค ก. ก.พ. ระดับ ป.ตรี - ป.โท ชุดมที่ 1/2564
69 17 ม.ค. 2564
ฟรี! ค่าดาต้าแอปหมอชนะ – เพิ่มสปีดเน็ตบ้าน สู้โควิด
38 17 ม.ค. 2564
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 17-23 มกราคม พ.ศ.2564
67 17 ม.ค. 2564
เปิด! มาตรการลดภาระ - เยียวยาโควิดระลอกใหม่
74 16 ม.ค. 2564
สรุป เหตุการณ์ปัจจุบัน ถาม-ตอบ 50 ข้อ
140 15 ม.ค. 2564
แนวข้อสอบ 100 ข้อ ภาค ข นักวิชาการศึกษา ท้องถิ่นปี 2564
99 15 ม.ค. 2564
น็อคข้อสอบ ครั้งที่ 9 ภาค ก 30 ข้อ
57 15 ม.ค. 2564
ดูเพิ่มเติม
 
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน
 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
ครม.ไฟเขียวเพิ่มความเร็วรถไม่เกิน 120 กม./ชม.