ถาม-ตอบ เรื่องสอบภาค ก. 2564

4 ก.พ. 2564 เวลา 21:19 | อ่าน 573
แชร์ไปยัง
L
-Advertisement-
 
ถามตอบการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564


1. คำถาม : คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ มีอะไรบ้าง


คำตอบ :: 1.มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ในระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

2. คำถาม : สมัครสอบได้คนละกี่ระดับ และกี่ศูนย์สอบ


คำตอบ :: สมัครได้คนละ 1 ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกศูนย์สอบได้ 1 ศูนย์สอบ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

3. คำถาม : สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2564 แล้ว สามารถสมัครสอบแบบ Paper & Pencil ได้อีกหรือไม่


คำตอบ :: สามารถสมัครสอบแบบ Paper & Pencil ได้

4. คำถาม : กรณีที่ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ จะทำอย่างไร


คำตอบ :: ในช่วง 2-3 วันแรกของการรับสมัครสอบ จะมีผู้เข้ามาสมัครสอบเป็นจำนวนมาก อาจจะทำให้เข้าหน้าเว็บไซต์ได้ช้า เนื่องจากระบบรับสมัครกำลังให้บริการผู้สมัครสอบจำนวนมาก ขอให้ผู้สมัครสอบรอการประมวลผลของระบบรับสมัครและปฏิบัติตามคำแนะนำที่แจ้งทางหน้าเว็บไซต์

5. คำถาม : กรณีที่กรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ไม่สามารถเข้าระบบรับสมัครได้ จะต้องทำย่างไร


คำตอบ :: ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบว่าท่านได้กรอก ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด ถูกต้องหรือไม่ หากกรอกไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครได้

6. คำถาม : หากสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. แล้ว สมัครสอบได้อีกหรือไม่


คำตอบ :: 1. ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้
2. กรณีที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าวุฒิการศึกษาเดิมที่เคยสอบผ่านมาแล้ว สามารถสมัครสอบได้

7. คำถาม : หากสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. แล้วแต่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษาที่กำหนด จะต้องทำอย่างไร


คำตอบ :: ให้ผู้สมัครยื่นคำร้อง พร้อมส่งสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) หรือ เอกสารอื่น ๆ ได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบข้อมูลผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป”

8. คำถาม : กรณีที่กรอกข้อมูลการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอไม่สามารถแสดงแบบฟอร์มการชำระเงินได้ จะต้องทำอย่างไร


คำตอบ :: 1.ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) ในการดูแบบฟอร์มการชำระเงิน

2.เครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่มีโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ pdf ดังนั้น ต้องติดตั้งโปรแกรม สำหรับเปิดไฟล์ pdf เช่น โปรแกรม Acrobat reader หรือ โปรแกรม Foxit Reader จึงจะสามารถดูแบบฟอร์มการชำระเงินได้

9. คำถาม : กรณีที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขระดับวุฒิการศึกษาในภายหลัง จะทำได้หรือไม่


คำตอบ :: เมื่อสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลการสมัครสอบก่อนยืนยันการสมัครสอบ
-Advertisement-

10. คำถาม : การชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบมีช่องทางใดบ้าง


คำตอบ :: ผู้สมัครสอบสามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเวลาทำการ
2.ชำระผ่านทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อยซ้ายมือ เลือก“ธนาคารกรุงไทย NETBANK” ตั้งแต่เวลา 00.00 – 20.00 น.
3.ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เวลา 00.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : 1.เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบจะได้รับ SMS แจ้งผลการสมัครสอบในวันถัดไป หากไม่ได้รับ SMS ให้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-257-7159 กด 1 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
2.กรณีที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน โดยสังเกตที่ Ref 1 และ Ref 2 ว่าถูกต้อง ตรงตามแบบฟอร์มชำระเงินหรือไม่

11. คำถาม : กรณีชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ต้องตรวจสอบสถานะการสมัครสอบหรือไม่


คำตอบ :: ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้อง กรณีที่เกิดความผิดพลาดในการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ให้ผู้สมัครสอบติดต่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

12. คำถาม : เมื่อประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบจะต้องทำอย่างไร


คำตอบ :: 1. ให้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของท่านว่าถูกต้องหรือไม่ โดยสังเกตที่ Ref1 และ Ref2
2. หากใบเสร็จรับเงินถูกต้อง แต่ท่านไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบ ให้ติดต่อเบอร์โทร. 0 2547 1000 ต่อ 8710 ,8712, 8713 เพื่อยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ภายในวันที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

13. คำถาม : กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว จะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่


คำตอบ :: ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ผู้สมัครสอบใช้ชื่อเดิม นามสกุลเดิม ที่ใช้ในการสมัครสอบในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหัวหน้าห้องสอบ/เจ้าหน้าที่คุมสอบ จะตรวจสอบข้อมูลของท่านจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน

14. คำถาม : ผู้สมัครสอบสามารถยื่นหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC, IELTS, CU TEP และ TU GET ได้หรือไม่


คำตอบ :: สำนักงาน ก.พ. ไม่รับหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยผู้สมัครสอบต้องสอบทุกวิชาตามหลักสูตรที่ ก.พ. กำหนด

15. คำถาม : ผู้สมัครสอบสามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่สอบได้หรือไม่


คำตอบ :: ผู้สมัครสอบไม่สามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่สอบได้ แต่เลือกศูนย์สอบได้ ทั้งนี้ การกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

16. คำถาม : ผลการสอบถือเป็นโมฆะเกิดจากสาเหตุอะไร


คำตอบ :: 1. เลขประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านไม่ตรงกับเลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษาที่ประกาศรับสมัครสอบกำหนด
3. ผู้สอบผ่านเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบตามประกาศรับสมัครสอบ

-Advertisement-

4 ก.พ. 2564 เวลา 21:19 | อ่าน 573


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
-Advertisement-
 
มาใหม่
โอกาสมาแล้ว “ทิพานัน”ชวนคนไทยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น พร้อมรับเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี ฝึกครบ 3 ปี รับเงินกลับบ้านกว่า 1.5 แสนบาท
65 8 มิ.ย. 2566
รองโฆษก “ไตรศุลี” เชิญชวนผู้ใช้รถรับจ้างผ่านแอป เลือกรับบริการผ่านระบบที่มีการรับรองและจดทะเบียนตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัย ได้รับบริการและราคาที่เป็นธรรม
73 7 มิ.ย. 2566
ธอส. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
79 7 มิ.ย. 2566
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดี 4 มหาวิทยาลัยไทย จุฬาฯ-มหิดล-มช.-มข. สุดโดดเด่นในเวทีโลก ติดอันดับ Top 100 ในการจัดอันดับโลกด้านความยั่งยืนปี 2566
198 4 มิ.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 4-10 มิถุนายน 2566
238 4 มิ.ย. 2566
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 พนักงานราชการลาไปช่วยภรรยาที่คลอดบุตร
195 3 มิ.ย. 2566
โฆษกรัฐบาลยืนยัน รัฐบาลให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 4 เดือน (พ.ค.-ส.ค. 2566) แก่ผู้ใช้ไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน คืนจริงส่วนลดค่าไฟฟ้าเดือนพ.ค. 150 บาท/ราย แก่ผู้ใช้ไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน
240 1 มิ.ย. 2566
กรมบัญชีกลางปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ ด้านค่าบริการรังสีรักษา เพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบัน
50 30 พ.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 28 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2566
267 28 พ.ค. 2566
สพฐ. เปิดสอบครูผู้ช่วย 2566 ปฏิทินสอบรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี 2566
384 21 พ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน