ถาม-ตอบ เรื่องสอบภาค ก. 2564

4 ก.พ. 2564 เวลา 21:19 | อ่าน 411
แชร์ไปยัง
line
 
ถามตอบการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564


1. คำถาม : คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ มีอะไรบ้าง


คำตอบ :: 1.มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ในระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

2. คำถาม : สมัครสอบได้คนละกี่ระดับ และกี่ศูนย์สอบ


คำตอบ :: สมัครได้คนละ 1 ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกศูนย์สอบได้ 1 ศูนย์สอบ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

3. คำถาม : สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2564 แล้ว สามารถสมัครสอบแบบ Paper & Pencil ได้อีกหรือไม่


คำตอบ :: สามารถสมัครสอบแบบ Paper & Pencil ได้

4. คำถาม : กรณีที่ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ จะทำอย่างไร


คำตอบ :: ในช่วง 2-3 วันแรกของการรับสมัครสอบ จะมีผู้เข้ามาสมัครสอบเป็นจำนวนมาก อาจจะทำให้เข้าหน้าเว็บไซต์ได้ช้า เนื่องจากระบบรับสมัครกำลังให้บริการผู้สมัครสอบจำนวนมาก ขอให้ผู้สมัครสอบรอการประมวลผลของระบบรับสมัครและปฏิบัติตามคำแนะนำที่แจ้งทางหน้าเว็บไซต์

5. คำถาม : กรณีที่กรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ไม่สามารถเข้าระบบรับสมัครได้ จะต้องทำย่างไร


คำตอบ :: ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบว่าท่านได้กรอก ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด ถูกต้องหรือไม่ หากกรอกไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครได้

6. คำถาม : หากสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. แล้ว สมัครสอบได้อีกหรือไม่


คำตอบ :: 1. ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้
2. กรณีที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าวุฒิการศึกษาเดิมที่เคยสอบผ่านมาแล้ว สามารถสมัครสอบได้

7. คำถาม : หากสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. แล้วแต่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษาที่กำหนด จะต้องทำอย่างไร


คำตอบ :: ให้ผู้สมัครยื่นคำร้อง พร้อมส่งสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) หรือ เอกสารอื่น ๆ ได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบข้อมูลผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป”

8. คำถาม : กรณีที่กรอกข้อมูลการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอไม่สามารถแสดงแบบฟอร์มการชำระเงินได้ จะต้องทำอย่างไร


คำตอบ :: 1.ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) ในการดูแบบฟอร์มการชำระเงิน

2.เครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่มีโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ pdf ดังนั้น ต้องติดตั้งโปรแกรม สำหรับเปิดไฟล์ pdf เช่น โปรแกรม Acrobat reader หรือ โปรแกรม Foxit Reader จึงจะสามารถดูแบบฟอร์มการชำระเงินได้

9. คำถาม : กรณีที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขระดับวุฒิการศึกษาในภายหลัง จะทำได้หรือไม่


คำตอบ :: เมื่อสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลการสมัครสอบก่อนยืนยันการสมัครสอบ

10. คำถาม : การชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบมีช่องทางใดบ้าง


คำตอบ :: ผู้สมัครสอบสามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเวลาทำการ
2.ชำระผ่านทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อยซ้ายมือ เลือก“ธนาคารกรุงไทย NETBANK” ตั้งแต่เวลา 00.00 – 20.00 น.
3.ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เวลา 00.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : 1.เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบจะได้รับ SMS แจ้งผลการสมัครสอบในวันถัดไป หากไม่ได้รับ SMS ให้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-257-7159 กด 1 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
2.กรณีที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน โดยสังเกตที่ Ref 1 และ Ref 2 ว่าถูกต้อง ตรงตามแบบฟอร์มชำระเงินหรือไม่

11. คำถาม : กรณีชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ต้องตรวจสอบสถานะการสมัครสอบหรือไม่


คำตอบ :: ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้อง กรณีที่เกิดความผิดพลาดในการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ให้ผู้สมัครสอบติดต่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

12. คำถาม : เมื่อประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบจะต้องทำอย่างไร


คำตอบ :: 1. ให้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของท่านว่าถูกต้องหรือไม่ โดยสังเกตที่ Ref1 และ Ref2
2. หากใบเสร็จรับเงินถูกต้อง แต่ท่านไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบ ให้ติดต่อเบอร์โทร. 0 2547 1000 ต่อ 8710 ,8712, 8713 เพื่อยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ภายในวันที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

13. คำถาม : กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว จะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่


คำตอบ :: ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ผู้สมัครสอบใช้ชื่อเดิม นามสกุลเดิม ที่ใช้ในการสมัครสอบในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหัวหน้าห้องสอบ/เจ้าหน้าที่คุมสอบ จะตรวจสอบข้อมูลของท่านจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน

14. คำถาม : ผู้สมัครสอบสามารถยื่นหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC, IELTS, CU TEP และ TU GET ได้หรือไม่


คำตอบ :: สำนักงาน ก.พ. ไม่รับหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยผู้สมัครสอบต้องสอบทุกวิชาตามหลักสูตรที่ ก.พ. กำหนด

15. คำถาม : ผู้สมัครสอบสามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่สอบได้หรือไม่


คำตอบ :: ผู้สมัครสอบไม่สามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่สอบได้ แต่เลือกศูนย์สอบได้ ทั้งนี้ การกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

16. คำถาม : ผลการสอบถือเป็นโมฆะเกิดจากสาเหตุอะไร


คำตอบ :: 1. เลขประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านไม่ตรงกับเลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษาที่ประกาศรับสมัครสอบกำหนด
3. ผู้สอบผ่านเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบตามประกาศรับสมัครสอบ

4 ก.พ. 2564 เวลา 21:19 | อ่าน 411


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
10 ลำดับมาใหม่
หมอพร้อม เพิ่ม 2 ฟังก์ชัน “ประเมินภาวะลองโควิด – ตรวจสุขภาพใจ” ช่วยรู้อาการผิดปกติ พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว
หมอพร้อม เพิ่ม 2 ฟังก์ชัน “ประเมินภาวะลองโควิด – ตรวจสุขภาพใจ” ช่วยรู้อาการผิดปกติ พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว
31 30 มิ.ย. 2565
กยศ. ขยายเวลา 5 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ถึง 31 ธ.ค. 65 นี้
กยศ. ขยายเวลา 5 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ถึง 31 ธ.ค. 65 นี้
35 30 มิ.ย. 2565
โฆษกรัฐบาลเผย
โฆษกรัฐบาลเผย "นายกฯ" ห่วงใยสังคม/เยาวชน ย้ำการขายกัญชา ต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง สั่งการส่วนราชการเร่งสร้างความรู้ ชี้คุณและโทษ ฝากผู้ปกครองช่วยสอดส่องบุตรหลาน
34 30 มิ.ย. 2565
Fruit Board โชว์ผลงานส่งออกทุเรียนผลสด ทะลุเป้า 5 แสนตัน เป็นครั้งแรกภายใน 4 เดือน 22 วัน
Fruit Board โชว์ผลงานส่งออกทุเรียนผลสด ทะลุเป้า 5 แสนตัน เป็นครั้งแรกภายใน 4 เดือน 22 วัน
104 28 มิ.ย. 2565
ค.ร.ม. เห็นชอบร่างประกาศยกเว้นอากรขาเข้าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat)
ค.ร.ม. เห็นชอบร่างประกาศยกเว้นอากรขาเข้าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat)
38 28 มิ.ย. 2565
ถึงเวลาชำระหนี้ กยศ. ปี 2565 ภายในวันที่ 5 ก.ค. 2565 ชำระผ่านช่องทางไหนบ้าง ?
ถึงเวลาชำระหนี้ กยศ. ปี 2565 ภายในวันที่ 5 ก.ค. 2565 ชำระผ่านช่องทางไหนบ้าง ?
56 28 มิ.ย. 2565
สินเชื่อธนาคารออมสิน ช่วยให้คุณฟื้นได้หลังวิกฤษติ Covid-19 ด้วย สินเชื่อเพื่อคุณ
สินเชื่อธนาคารออมสิน ช่วยให้คุณฟื้นได้หลังวิกฤษติ Covid-19 ด้วย สินเชื่อเพื่อคุณ
91 27 มิ.ย. 2565
6 สิ่งที่ห้ามให้ยืม เพราะป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล
6 สิ่งที่ห้ามให้ยืม เพราะป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล
70 27 มิ.ย. 2565
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ออมสิน ปล่อยสินเชื่อประชาชนสุขใจ วงเงินกู้ 200,000 บาท ไม่ต้องใช้คนค้ำ
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ออมสิน ปล่อยสินเชื่อประชาชนสุขใจ วงเงินกู้ 200,000 บาท ไม่ต้องใช้คนค้ำ
49 27 มิ.ย. 2565
นายกฯ ยินดีสัญญาณท่องเที่ยวไทยเริ่มฟื้น หลังจีนเริ่มเปิดเที่ยวบินไทย-จีน กำชับ เตรียมมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติ ช่วงครึ่งปีหลัง
นายกฯ ยินดีสัญญาณท่องเที่ยวไทยเริ่มฟื้น หลังจีนเริ่มเปิดเที่ยวบินไทย-จีน กำชับ เตรียมมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติ ช่วงครึ่งปีหลัง
49 26 มิ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน