เด็กไทยทุกคนต้องได้เรียนหนังสือ รัฐบาลสนับสนุนทุนเสมอภาค ปี63 ช่วยนักเรียนด้อยโอกาสแล้ว 1.07 ล้านคน

9 เม.ย. 2564 เวลา 20:21 | อ่าน 73
แชร์ไปยัง
line
-ADVERTISMENT-
 
ด็กไทยทุกคนต้องได้เรียนหนังสือ รัฐบาลสนับสนุนทุนเสมอภาค


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ว่า ครม. รับทราบรายงานประจำปี 2563 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในครอบครัวที่ยากจน กสศ. จึงได้ปรับแผนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม ภายใต้งบประมาณ จำนวน 5,915 ล้านบาท ผ่าน 9 โครงการ ดังนี้


1.โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการ ใน 20 จังหวัดนำร่อง จำนวน 26,055 คน

2 โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้จัดสรรเงินช่วยเหลือนักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความยากจนพิเศษตามเงื่อนไข ปีละ 3,000 บาทต่อคน ในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 994,428 คน และให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อีก 753,996 คน

3.โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ได้สนับสนุนทุนช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาและประกอบอาชีพตามความถนัดจำนวน 4,588 คน ใน 66 สถาบันการศึกษาสายอาชีพทั่วประเทศ

4.โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาอาชีพ”ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี มีความสามารถพิเศษ และมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 38 คน
-ADVERTISMENT-
5.โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส เพื่อศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จำนวน 328 คน ครอบคลุม 45 จังหวัด

6.โครงการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ได้พัฒนากลุ่มคนวัยแรงงานให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและศักยภาพของตน จำนวน 9,056 คน ใน 51 จังหวัด

7.โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยพัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้เรียนนอกระบบการศึกษาและให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิต ซึ่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้ 35,140 คน

8.โครงการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มี 834 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาจำนวน 19,660 คน และนักเรียนได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพ 194,600 คน

9.โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านการศึกษา มีการวิจัยนวัตกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ รวม 23 โครงการ

สำหรับผลการดำเนินงานทางการเงินของ กสศ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีรายได้ จำนวน 5,538 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย จำนวน 5,150 ล้านบาท มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จำนวน 388 ล้าน ซึ่งรายได้ร้อยละ 99 เป็นการอุดหนุนจากรัฐบาล ตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

--------------------------
-ADVERTISMENT-

9 เม.ย. 2564 เวลา 20:21 | อ่าน 73
 

 
10 ลำดับมาใหม่
ถูกเลิกจ้างเพราะติดโควิด ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าชดเชย
51 9 พ.ค. 2564
วัคซีนแบบฉีดเข็มเดียวตัวที่ 2 ของโลกชื่อสปุตนิกไลท์ ได้รับการอนุมัติจากประเทศรัสเซีย มีประสิทธิภาพป้องกันโรคโควิด-19 ได้ 79.4 %
40 9 พ.ค. 2564
วัคซีนแอสตราฯ คุณภาพสูง ผลข้างเคียงต่ำ
54 9 พ.ค. 2564
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 9-15 พฤษภาคม 2564
51 9 พ.ค. 2564
ถ้าหากลูกจ้าง/ พนักงานติดโควิด -19 ลางานถือเป็นวันลา หรือได้รับค่าจ้างหรือไม่
58 8 พ.ค. 2564
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติไฟเขียวเดินหน้าแนวทางการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและเปิดรับชาวต่างชาติ 4 ระยะ พร้อมหนุนคนทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วประเทศเป็นบุคลากรด่านหน้าต้องได้รับวัคซีน โควิด-19 สร้างความเชื่อมั่น
67 8 พ.ค. 2564
อัตราการตรวจพบภูมิคุ้มกันหลัฉีดวัคซีน แอสต้าเซนเนก้า (AstraZaneca) เปรียบเทียบกับกาาติดเชื้อในธรรมชาติ
54 7 พ.ค. 2564
วัคซีนบริษัทแอสตร้าเซเนก้าเพียงเข็มเดียว มีประสิทธิภาพดีแม้ในคนสูงอายุ
50 7 พ.ค. 2564
เปิดมาตรการเยียวยาประชาชน
77 6 พ.ค. 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอเพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกเมษายน 2564 ดังนี้
85 6 พ.ค. 2564
ดูเพิ่มเติม
 
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน
 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
เด็กไทยทุกคนต้องได้เรียนหนังสือ รัฐบาลสนับสนุนทุนเสมอภาค ปี63 ช่วยนักเรียนด้อยโอกาสแล้ว 1.07 ล้านคน