โปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 191 นาย เป็นกรณีพิเศษ (เปิดดูชื่อโดยพลัน)

13 ก.พ. 2556 เวลา 19:00 | อ่าน 15,815
แชร์ไปยัง
line
-Advertisement-
 
images by free.in.th
วันนี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน ๑๙๑ ราย ดังนี้


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑. พลโท ชัชวาลย์ วงษ์เอก เป็น พลเอก
๒. พลโท พันเลิศ วงศ์วานิช เป็น พลเอก
๓. พลโท สมพงศ์ มุกดาสกุล เป็น พลเอก
๔. พลโท สัญญลักขณ์ เกิดผล เป็น พลเอก
๕. พลโท สมโภชน์ นนทชัย เป็น พลเอก
๖. พลอากาศโท บัญชา สัทธาพงศ์ เป็น พลอากาศเอก
๗. พลตรีหญิง ปรางจิตต์ พูลเพ็ชร์ เป็น พลโทหญิง
๘. พันเอก เกรียงไกร แรงเพ็ชร เป็น พลตรี
๙. พันเอก จักรพงษ์ จันทร์อ่อน เป็น พลตรี
๑๐. พันเอก พิชิต บุตรวงศ์ เป็น พลตรี
๑๑. พันเอก ภาคภูมิ จันทรศัพท์ เป็น พลตรี
๑๒. พันเอก วรากร โกศลยุทธสาร เป็น พลตรี
๑๓. พันเอก วิฑูรย์ อำพันทอง เป็น พลตรี
๑๔. พันเอก สมาน คมกฤษ เป็น พลตรี
๑๕. นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ ปาลศรี เป็น พลอากาศตรี
๑๖. พันเอกหญิง กฤตินี มีเพียร เป็น พลตรีหญิง
๑๗. พันเอกหญิง สุทธิรักษ์ บางบุญฤทธิ์ เป็น พลตรีหญิง
๑๘. พันเอกหญิง สุมนมาลย์ ศรีศรศาสตร์ เป็น พลตรีหญิง
๑๙. พันเอกหญิง อรทัย อมรศรีสวัสดิ์ เป็น พลตรีหญิง
๒๐. นาวาเอกหญิง ปิยวรรณ จารุวัสตร์ เป็น พลเรือตรีหญิง
๒๑. นาวาเอกหญิง มณฑา สงวนศักดิ์โยธิน เป็น พลเรือตรีหญิง
๒๒. นาวาอากาศเอกหญิง ชุดาวรรณ ฉิมคล้าย เป็น พลอากาศตรีหญิง
กองบัญชาการกองทัพไทย
๒๓. พลโท ยุทธศักดิ์ ธนะธนิต เป็น พลเอก
๒๔. พลตรี ปราโมทย์ ชนไมตรี เป็น พลโท
๒๕. พลตรี สานิต วรรณรัตน์ เป็น พลโท
๒๖. พลตรี เอนก แสงสุก เป็น พลโท
๒๗. พันเอก เกริกศักดิ์ บรรจงจิตร เป็น พลตรี
๒๘. พันเอก ไกรสร ยุชยะทัต เป็น พลตรี
๒๙. พันเอก ชาญชัย ขาวสะอาด เป็น พลตรี
๓๐. พันเอก ชาติชาย ขุนพันธุ์ เป็น พลตรี
๓๑. พันเอก ดำรง บำรุงศักดิ์ เป็น พลตรี
๓๒. พันเอก ธนชัย แสงสว่าง เป็น พลตรี
๓๓. พันเอก ธนาพันธุ์ จักษุศรี เป็น พลตรี
๓๔. พันเอก ธีรศักดิ์ กรุษประยูร เป็น พลตรี
๓๕. พันเอก ผณินทร์ ทองชำนิ เป็น พลตรี
๓๖. พันเอก พงษ์เดช วัจนะรัตน์ เป็น พลตรี
๓๗. พันเอก ไพจิตร มนต์ชัยกุล เป็น พลตรี
๓๘. พันเอก รัชเดช ดำรงเดชโสภณ เป็น พลตรี
๓๙. พันเอก ฦาชัย สิงหพงษ์ เป็น พลตรี
๔๐. พันเอก วิระฉัตร ดำรงหัด เป็น พลตรี
๔๑. พันเอก วิศิษฐ์ จีตนิยม เป็น พลตรี
๔๒. พันเอก วีระชัย พันธ์ไพศาล เป็น พลตรี
๔๓. พันเอก วุฒิไกร เพชรบัวศักดิ์ เป็น พลตรี
๔๔. พันเอก สมบูรณ์ แตงไทย เป็น พลตรี
๔๕. พันเอก อนุมัติ เภกะสุต เป็น พลตรี
๔๖. พันเอก อุทัย รามสมภพ เป็น พลตรี
๔๗. นาวาเอก ประภาส แจ่มพึ่ง เป็น พลเรือตรี
๔๘. นาวาอากาศเอก ศักดิ์ณรงค์ พรหมบุตร เป็น พลอากาศตรี
๔๙. นาวาอากาศเอก ศุภมิตร ตันติพงศ์ เป็น พลอากาศตรี
๕๐. นาวาอากาศเอก สุบิน เจริญศักดิ์ เป็น พลอากาศตรี
๕๑. นาวาอากาศเอก หิรัญ สินปรุ เป็น พลอากาศตรี
๕๒. พันเอกหญิง เทวีวรรณ บุญช่วยเกื้อกูล เป็น พลตรีหญิง
๕๓. พันเอกหญิง กมลพรรณ ชินะโชติ เป็น พลตรีหญิง
๕๔. พันเอกหญิง กศิกา รุกขมธุร์ เป็น พลตรีหญิง
๕๕. พันเอกหญิง จันทิมา ศรีสุข เป็น พลตรีหญิง
๕๖. พันเอกหญิง ทินประภา แสงขำ เป็น พลตรีหญิง
๕๗. พันเอกหญิง ธนิดา สุนทรภัค เป็น พลตรีหญิง
๕๘. พันเอกหญิง ปทุมมาลย์ พินิจจันทร์ เป็น พลตรีหญิง
๕๙. พันเอกหญิง พิไลจิตร ไทยกล้า เป็น พลตรีหญิง
๖๐. พันเอกหญิง ภมรพรรณ ศิริกุลวัฒนา เป็น พลตรีหญิง
๖๑. พันเอกหญิง รดาวรรณ สิงหกลางพล เป็น พลตรีหญิง
๖๒. พันเอกหญิง ละเอียด วัฒนากิตติกูล เป็น พลตรีหญิง
๖๓. พันเอกหญิง ลักษณาจิต ทัตตานนท์ เป็น พลตรีหญิง
๖๔. พันเอกหญิง ศรีวลัย ทรวดทรง เป็น พลตรีหญิง
๖๕. พันเอกหญิง ศิริรัฐ ศรีตรีเวทย์ เป็น พลตรีหญิง
๖๖. พันเอกหญิง ศิริลักขณ์ จันทร์แสงสุก เป็น พลตรีหญิง
๖๗. พันเอกหญิง สุจิตรา นิจจันทร์พันธ์ศรี เป็น พลตรีหญิง
๖๘. พันเอกหญิง สุพัชรา รักตประจิต เป็น พลตรีหญิง
๖๙. พันเอกหญิง สุภาชนิตร แสงเพชร เป็น พลตรีหญิง
๗๐. พันเอกหญิง อังสนา อยู่เจริญ เป็น พลตรีหญิง
๗๑. พันเอกหญิง อัญรัช สาริกัลยะ เป็น พลตรีหญิง
๗๒. นาวาเอกหญิง ปฤษณา จริยภมรกุร เป็น พลเรือตรีหญิง
๗๓. นาวาเอกหญิง พูนสุข สุนทรธนผล เป็น พลเรือตรีหญิง
๗๔. นาวาเอกหญิง เพ็ญโฉม จันทรประเสริฐ เป็น พลเรือตรีหญิง
๗๕. นาวาเอกหญิง ยุวนุช ทองดี เป็น พลเรือตรีหญิง
๗๖. นาวาเอกหญิง วัชรีมาศ ท้าวทอง เป็น พลเรือตรีหญิง
๗๗. นาวาเอกหญิง สุเนตรา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็น พลเรือตรีหญิง
๗๘. นาวาเอกหญิง อำไพพรรณ อิ่มบัว เป็น พลเรือตรีหญิง
๗๙. นาวาอากาศเอกหญิง กาญจนา ภักดีไทย เป็น พลอากาศตรีหญิง
๘๐. นาวาอากาศเอกหญิง เสาวภา สุปการ เป็น พลอากาศตรีหญิง
กองทัพบก
๘๑. พลโท ชวลิต ศรีศิลปนันทน์ เป็น พลเอก
๘๒. พลโท ธนยศ พริ้งทองฟู เป็น พลเอก
๘๓. พลโท ธวัชชัย นุ่มนิ่ม เป็น พลเอก
๘๔. พลโท จำลอง คุณสงค์ เป็น พลเอก
๘๕. พลโท พิทยา กระจ่างวงษ์ เป็น พลเอก
๘๖. พลโท เสรี พหลเวชช์ เป็น พลเอก
๘๗. พลตรี ณัฏฐ์นภนต์ อังสวานนท์ เป็น พลโท
๘๘. พลตรี นฤทธิ์ สูนานนท์ เป็น พลโท
๘๙. พลตรี ประจักษ์ สาตราวาหะ เป็น พลโท
๙๐. พลตรี วิเชียร ศรีแก่นวงษ์ เป็น พลโท
๙๑. พลตรี วิทยา บุญญาจันทร์ เป็น พลโท
๙๒. พลตรี สุธี ชูจันทร์ เป็น พลโท
๙๓. พลตรี สุเมธ อนวัชกุล เป็น พลโท
๙๔. พลตรี สรชัย นิตยพันธ์ เป็น พลโท
๙๕. พลตรี พชร สาตร์เงิน เป็น พลโท
๙๖. พลตรี สรรชัย กาญจนลาภ เป็น พลโท
๙๗. พลตรี สุพจน์ รัตนาภิรมย์ เป็น พลโท
๙๘. พลตรี ธีระ อติชน เป็น พลโท
๙๙. พลตรี ณรงค์ ชาติทองคำ เป็น พลโท
๑๐๐. พลตรี รณรงค์ บุญวนิช เป็น พลโท
๑๐๑. พลตรีหญิง สุขุมาล เวศวงศ์ษาทิพย์ เป็น พลโทหญิง
๑๐๒. พันเอก กมล มีคุณเอี่ยม เป็น พลตรี
๑๐๓. พันเอก จิระ โลกะกะลิน เป็น พลตรี
๑๐๔. พันเอก ชยันต์ เดชศร เป็น พลตรี
๑๐๕. พันเอก ชาญชัย มานะกิจ เป็น พลตรี
๑๐๖. พันเอก ชาติชาย ชื่นประดิษฐ์ เป็น พลตรี
๑๐๗. พันเอก ฌาน สิทธิเหรียญชัย เป็น พลตรี
๑๐๘. พันเอก ณัติภพ คล้ายสุบรรณ เป็น พลตรี
๑๐๙. พันเอก เดชา ใกล้ชิต เป็น พลตรี
๑๑๐. พันเอก ทนง ทรัพย์สอน เป็น พลตรี
๑๑๑. พันเอก บัณฑิต กาญจนพยัฆ เป็น พลตรี
๑๑๒. พันเอก ประดิยุทธ์ ศุขจิตต์ เป็น พลตรี
๑๑๓. พันเอก ประสิทธิ์ ประภายนต์ เป็น พลตรี
๑๑๔. พันเอก ปราเมศวร์ เจริญไทย เป็น พลตรี
๑๑๕. พันเอก ปริญญา เหลี่ยมไทย เป็น พลตรี
๑๑๖. พันเอก เปรมชัย สโรบล เป็น พลตรี
๑๑๗. พันเอก ไพโรจน์ แก้วทอง เป็น พลตรี
๑๑๘. พันเอก ไพโรจน์ มณีอ่อน เป็น พลตรี
๑๑๙. พันเอก หม่อมหลวงรวินท์ กมลาสน์ เป็น พลตรี
๑๒๐. พันเอก รักเกียรติ ชุมศารทูล เป็น พลตรี
๑๒๑. พันเอก วัฒนะ มีสงฆ์ เป็น พลตรี
๑๒๒. พันเอก วิชัยพร ศกุนะสิงห์ เป็น พลตรี
๑๒๓. พันเอก วิโรจน์ พงษ์สะอาด เป็น พลตรี
๑๒๔. พันเอก วิวัฒน์ อุตสาห์ปัน เป็น พลตรี
๑๒๕. พันเอก วิษณุ รัตนประดิษฐ์ เป็น พลตรี
๑๒๖. พันเอก ศานติ ปิลกศิริ เป็น พลตรี
๑๒๗. พันเอก ศิลปานันต์ ลำกูล เป็น พลตรี
๑๒๘. พันเอก เศรษฐา จามีกร เป็น พลตรี
๑๒๙. พันเอก สรรเสริญ สอนปาน เป็น พลตรี
๑๓๐. พันเอก สิริ รามโยธิน เป็น พลตรี
๑๓๑. พันเอก สุเทพ กุลกิจพิวัฒน์ เป็น พลตรี
๑๓๒. พันเอก สุพล มีกุล เป็น พลตรี
๑๓๓. พันเอก สุรศักดิ์ ชอบธรรม เป็น พลตรี
๑๓๔. พันเอก เสน่ห์ ลี้นิยม เป็น พลตรี
๑๓๕. พันเอก โสภณ วรเสียงสุข เป็น พลตรี
๑๓๖. พันเอก โสภณ หอยสังข์ เป็น พลตรี
๑๓๗. พันเอก อภิชาติ บูรณดิลก เป็น พลตรี
๑๓๘. พันเอก อาทร เรืองดิลกรัตน์ เป็น พลตรี
๑๓๙. พันเอก อำนาจ จันทราสินธุ์ เป็น พลตรี
๑๔๐. พันเอกหญิง กรองทอง ศรีสุวรรณ เป็น พลตรีหญิง
๑๔๑. พันเอกหญิง กัญชลัช เทศะภู เป็น พลตรีหญิง
๑๔๒. พันเอกหญิง กุลนรี ราชปรีชา เป็น พลตรีหญิง
๑๔๓. พันเอกหญิง ขวัญสุดา จงฤทธิพร เป็น พลตรีหญิง
๑๔๔. พันเอกหญิง จุฬารัตน์ ชูจิตารมย์ เป็น พลตรีหญิง
๑๔๕. พันเอกหญิง ทัศนีย์ ศุภวัชระ เป็น พลตรีหญิง
๑๔๖. พันเอกหญิง ธีระตา ประดับเวทย์ เป็น พลตรีหญิง
๑๔๗. พันเอกหญิง เบญญาภรณ์ สมบัติเปี่ยม เป็น พลตรีหญิง
๑๔๘. พันเอกหญิง พรสวรรค์ พงศ์สุวรรณ เป็น พลตรีหญิง
๑๔๙. พันเอกหญิง มนทกานต์ สายหัสดี เป็น พลตรีหญิง
๑๕๐. พันเอกหญิง มนัสสวาสดิ์ อานุภาพ เป็น พลตรีหญิง
๑๕๑. พันเอกหญิง รังสิมา อิงอร่าม เป็น พลตรีหญิง
๑๕๒. พันเอกหญิง รัตนา สิงห์โต เป็น พลตรีหญิง
๑๕๓. พันเอกหญิง อดุลยศิริ สุวรรณตรา เป็น พลตรีหญิง
๑๕๔. พันเอกหญิง อาสยา วงศ์ยฤทธิ์ เป็น พลตรีหญิง
กองทัพเรือ
๑๕๕. พลเรือโท ธนภัทร แสงฉายา เป็น พลเรือเอก
๑๕๖. พลเรือโท ทวีป สุขพินิจ เป็น พลเรือเอก
๑๕๗. พลเรือตรี กมล อุณหกะ เป็น พลเรือโท
๑๕๘. พลเรือตรี สุวิทย์ จันทรเมธากุล เป็น พลเรือโท
๑๕๙. นาวาเอก ประสิทธิ์ ภู่แกมแก้ว เป็น พลเรือตรี
๑๖๐. นาวาเอก ประเสริฐ ดารารัตน์ เป็น พลเรือตรี
๑๖๑. นาวาเอก เฉลิมพล ศรีประพัทธ์ เป็น พลเรือตรี
๑๖๒. นาวาเอก ดนัย จุลละสุขุม เป็น พลเรือตรี
๑๖๓. นาวาเอก สุวิทย์ จิวชัยศักดิ์ เป็น พลเรือตรี
๑๖๔. นาวาเอก วัชรา เอี่ยมสะอาด เป็น พลเรือตรี
๑๖๕. นาวาเอก อาณัติ ปานเพียร เป็น พลเรือตรี
๑๖๖. นาวาเอก ศิริวัฒน์ พรรณวัลย์ เป็น พลเรือตรี
๑๖๗. นาวาเอก วิษณุสรรค์ ศรีแก่นจันทร์ เป็น พลเรือตรี
๑๖๘. นาวาเอก วัชระ การุณยวนิช เป็น พลเรือตรี
๑๖๙. นาวาเอกหญิง วาทินี ชูเอม เป็น พลเรือตรีหญิง
๑๗๐. นาวาเอกหญิง สพฤดี อุดหนุน เป็น พลเรือตรีหญิง
๑๗๑. นาวาเอกหญิง ดวงมณี วสันต์ศิริกุล เป็น พลเรือตรีหญิง
๑๗๒. นาวาเอกหญิง อรรถรส เตชะศิริเชษฐ์ เป็น พลเรือตรีหญิง
๑๗๓. นาวาเอกหญิง สินีพิชญ์ มาไพสาลย์ เป็น พลเรือตรีหญิง
๑๗๔. นาวาเอกหญิง วิไล มนัสศิริวิทยา เป็น พลเรือตรีหญิง
๑๗๕. นาวาเอกหญิง อรวรรณ ชูดวง เป็น พลเรือตรีหญิง
๑๗๖. นาวาเอกหญิง วรรณาภา พรหมภิบาล เป็น พลเรือตรีหญิง
๑๗๗. นาวาเอกหญิง ประพีร์ นาคทับที เป็น พลเรือตรีหญิง
๑๗๘. นาวาเอกหญิง สายชล กองอ่อน เป็น พลเรือตรีหญิง
๑๗๙. นาวาเอกหญิง วรรณนภา อังคสุวัฒน์ เป็น พลเรือตรีหญิง
๑๘๐. นาวาเอกหญิง เสาวรัจ บุญเอี่ยม เป็น พลเรือตรีหญิง
กองทัพอากาศ
๑๘๑. พลอากาศโท ธานินทร์ ทัตตานนท์ เป็น พลอากาศเอก
๑๘๒. พลอากาศโท ชุมพร จันทวานิช เป็น พลอากาศเอก
๑๘๓. พลอากาศตรี จักรกฤช ถนอมกุลบุตร เป็น พลอากาศโท
๑๘๔. นาวาอากาศเอก กฤษฎ์ มีมุข เป็น พลอากาศตรี
๑๘๕. นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน์ จิตจรูญ เป็น พลอากาศตรี
๑๘๖. นาวาอากาศเอก ธนกฤต ลิ้มรัตน์ เป็น พลอากาศตรี
๑๘๗. นาวาอากาศเอก ประยูร มงคลหมู่ เป็น พลอากาศตรี
๑๘๘. นาวาอากาศเอก ยงค์ศักดิ์ เลียงอุดม เป็น พลอากาศตรี
๑๘๙. นาวาอากาศเอก วิบูลย์ เรืองชัยนิคม เป็น พลอากาศตรี
๑๙๐. นาวาอากาศเอก สาโรช สุวรรณพงษ์ เป็น พลอากาศตรี
๑๙๑. นาวาอากาศเอก สุรพงษ์ อรรถยุติ เป็น พลอากาศตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

ข้อมูลจาก มติชนออนไลน์ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1360747602&grpid=01&catid=&subcatid= วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 18:03:03 น.
-Advertisement-

-Advertisement-

13 ก.พ. 2556 เวลา 19:00 | อ่าน 15,815


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
-Advertisement-
 
มาใหม่
สธ. สั่งการให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากผลกระทบฝุ่น PM 2.5 หลังสถานการณ์ค่าฝุ่นแนวโน้มเพิ่มขึ้น พร้อมเร่งสื่อสารประชาชนดูแลและป้องกันสุขภาพตนเอง
23 4 ก.พ. 2566
สธ.ออกข้อบังคับปรับเพิ่มค่าตอบแทน OT และเวรบ่ายดึกบุคลากร เจ้าหน้าที่มีผลบังคับใช้ทันที
31 4 ก.พ. 2566
รมว. เฮ้ง เตือน “ผีน้อย” เกาหลีกำหนดเส้นตาย 28 ก.พ. 66 เจอจับปรับ 30 ล้านวอน
29 4 ก.พ. 2566
เตือน ระวังมิจฉาชีพ แอบอ้างชื่อมาตรการรัฐ บัตรสวัสดิการฯ-คนละคนครึ่ง หลอกให้สูญทรัพย์ แนะอย่าแชร์ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ
29 4 ก.พ. 2566
นายกฯ แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังอากาศช่วง 2-3 ก.พ.นี้ หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านควรใช้หน้ากากป้องกัน PM2.5 ขอให้ส่วนราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ประชาชน พิจารณา Work From Home ตามความเหมาะสม
37 2 ก.พ. 2566
ส่วนราชการทยอยออกแนวปฏิบัติรับ พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ล่าสุดถึงคิวกรมที่ดินกำหนดวิธีแสดงใบอนุญาต 3 วิธี
61 29 ม.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 29 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2566
85 29 ม.ค. 2566
ครม.ขยายเวลาลดหย่อนภาษี 2 เท่า เมื่อบริจาค 13 มูลนิธิด้านสาธารณสุข ผ่านระบบ e-Donation อีก 2 ปี จนถึงสิ้นปี 67
91 25 ม.ค. 2566
โฆษกรัฐบาลเผยฯ พระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้
98 23 ม.ค. 2566
​แจงชัด ลงทะเบียนบัตรประชาชนดิจิทัล ผ่านแอป D.DOPA ไม่ต้องไปแจ้งเขตหรืออำเภอ ใช้บริการแล้ว เกือบ6 หมื่นคน
78 23 ม.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน

advertisement