รายชื่อรัฐวิสาหกิจไทยปัจจุบัน

15 ส.ค. 2564 เวลา 11:41 | อ่าน 3,926
แชร์ไปยัง
L
 
รายชื่อรัฐวิสาหกิจไทยปัจจุบัน


รัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน


1. สถาบันการบินพลเรือน
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2535
ประเภาสาขา : ขนส่ง

หมายเหตุ : -


2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงพลังงาน
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2512
ประเภาสาขา : พลังงาน

หมายเหตุ : เคยถูกแปรสภาพเป็น บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) มาแล้วครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549


3. การไฟฟ้านครหลวง
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2501
ประเภาสาขา : พลังงาน

หมายเหตุ : รวมกิจการ การไฟฟ้ากรุงเทพ กับกองไฟฟ้าหลวง เข้าด้วยกัน


4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2503
ประเภาสาขา : พลังงาน

หมายเหตุ : เริ่มดำเนินการในนามแผนกไฟฟ้า กองบุราภิบาล กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2473


5. การรถไฟแห่งประเทศไทย
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2494
ประเภาสาขา : ขนส่ง

หมายเหตุ : เดิมคือ กรมรถไฟหลวง


6. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2494
ประเภาสาขา : ขนส่ง

หมายเหตุ : รับโอนกิจการจากสำนักงานท่าเรือกรุงเทพฯ


7. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2543
ประเภาสาขา : ขนส่ง

หมายเหตุ : เดิมเป็นองค์การรถไฟฟ้ามหานคร (พ.ศ. 2535)


8. การประปานครหลวง
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2510
ประเภาสาขา : สาธารณูปการ

หมายเหตุ : เดิมเป็นการประปากรุงเทพฯ เริ่มดำเนินการ พ.ศ. 2457


9.การประปาส่วนภูมิภาค
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2522
ประเภาสาขา : สาธารณูปการ

หมายเหตุ : -


10. องค์การจัดการน้ำเสีย
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2538
ประเภาสาขา : ขนส่งสาธารณูปการ

หมายเหตุ : เดิมสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


11. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2515
ประเภาสาขา : อุตสาหกรรม

หมายเหตุ : เดิมจัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 พ.ศ. 2515


12. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2517
ประเภาสาขา : พาณิชย์และบริการ

หมายเหตุ : จัดตั้งเป็นส่วนราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2482


13. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2502
ประเภาสาขา : พาณิชย์และบริการ

หมายเหตุ : เดิมเป็นสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว กรมโฆษณาการ ต่อมาเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว


14. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2506
ประเภาสาขา : สังคมและเทคโนโลยี

หมายเหตุ : เดิมชื่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย


15. องค์การเภสัชกรรม
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงสาธารณสุข
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2509
ประเภาสาขา : สังคมและเทคโนโลยี

หมายเหตุ : จัดตั้งขึ้นจากการรวมโรงงานเภสัชกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ กองโอสถศาลา เข้าเป็นหน่วยงานหนึ่งเดียวกัน


16. องค์การสะพานปลา
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2496
ประเภาสาขา : เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

หมายเหตุ : -


17. การกีฬาแห่งประเทศไทย
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2528
ประเภาสาขา : สังคมและเทคโนโลยี

หมายเหตุ : -


18. ธนาคารออมสิน
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2456
ประเภาสาขา : การเงิน

หมายเหตุ : เดิมมีชื่อว่า คลังออมสิน


19. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2496
ประเภาสาขา : การเงิน

หมายเหตุ : -


20. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2486
ประเภาสาขา : การเงิน

หมายเหตุ : เดิมชื่อ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์

21. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2536
ประเภาสาขา : การเงิน

หมายเหตุ : -


22. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลังกระทรวงอุตสาหกรรม
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2545
ประเภาสาขา : การเงิน

หมายเหตุ : แปรสภาพมาจาก บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม


23. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2534
ประเภาสาขา : การเงิน

หมายเหตุ : -


24. การเคหะแห่งชาติ
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2515
ประเภาสาขา : สาธารณูปการ

หมายเหตุ : เดิมจัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๑๖


25. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2515
ประเภาสาขา : ขนส่ง

หมายเหตุ : เดิมจัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290


26. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2535
ประเภาสาขา : ขนส่ง

หมายเหตุ : รับโอนกิจการรถโดยสารจาก บริษัท มหานครขนส่ง จำกัด มาดำเนินการต่อ


27. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2535
ประเภาสาขา : เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

หมายเหตุ : -


28. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2499
ประเภาสาขา : เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

หมายเหตุ : -


29. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2517
ประเภาสาขา : เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

หมายเหตุ : -


30. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2514
ประเภาสาขา : เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

หมายเหตุ : รับโอนกิจการจาก โรงงานโคนมไทย-เดนมาร์ก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาดำเนินการต่อ


31. องค์การตลาด
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2496
ประเภาสาขา : พาณิชย์และบริการ

หมายเหตุ : -


32. องค์การสวนสัตว์
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2497
ประเภาสาขา : สังคมและเทคโนโลยี

หมายเหตุ : เดิมมีชื่อว่า องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย


33. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2538
ประเภาสาขา : สังคมและเทคโนโลยี

หมายเหตุ : -


34. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงพลังงาน
จัดตั้งโดย : กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2521
ประเภาสาขา : พลังงาน

หมายเหตุ : เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในปี พ.ศ. 2544 เดิมเป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2521)


35. บริษัท ขนส่ง จำกัด
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งโดย : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2473
ประเภาสาขา : ขนส่ง

หมายเหตุ : -


36. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงกลาโหม
จัดตั้งโดย : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2500
ประเภาสาขา : อุตสาหกรรม

หมายเหตุ : -


37. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งโดย : กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2522
ประเภาสาขา : ขนส่ง

หมายเหตุ : เดิมคือ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในปี พ.ศ. 2545


38. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งโดย : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2491
ประเภาสาขา : ขนส่ง

หมายเหตุ : -


39. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จัดตั้งโดย : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2546
ประเภาสาขา : สื่อสาร

หมายเหตุ : เดิมเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2520)


40. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : สำนักนายกรัฐมนตรี
จัดตั้งโดย : กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2520
ประเภาสาขา : สื่อสาร

หมายเหตุ : รับโอนกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์จากบริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2520 เดิมคือ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ต่อมาเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547


41. บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2499
ประเภาสาขา : พาณิชย์และบริการ

หมายเหตุ : -


42. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2547
ประเภาสาขา : พาณิชย์และบริการ

หมายเหตุ : -


43. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : ระเบียบ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2506
ประเภาสาขา : อุตสาหกรรม

หมายเหตุ : -


44. โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : ระเบียบ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2535
ประเภาสาขา : ข อุตสาหกรรม

หมายเหตุ : จัดตั้งเป็นส่วนราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2481


45. โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จัดตั้งโดย : ระเบียบ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2497
ประเภาสาขา : อุตสาหกรรม

หมายเหตุ : เป็นรัฐวิสาหกิจประเภท 2 (ไม่เป็นนิติบุคคล)


46. สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จัดตั้งโดย : ระเบียบ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2497
ประเภาสาขา : สังคมและเทคโนโลยี

หมายเหตุ : -


47. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2545
ประเภาสาขา : การเงิน

หมายเหตุ : -


48. องค์การคลังสินค้า
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงพาณิชย์
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2498
ประเภาสาขา : พาณิชย์และบริการ

หมายเหตุ : -


49. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งโดย : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2554
ประเภาสาขา : ขนส่ง

หมายเหตุ : -


50. การยางแห่งประเทศไทย
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2558
ประเภาสาขา : เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

หมายเหตุ : เกิดจากการรวม สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง และ สถาบันวิจัยยาง เข้าด้วยกัน


51. การยาสูบแห่งประเทศไทย
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2561
ประเภาสาขา : อุตสาหกรรม

หมายเหตุ : รัฐบาลไทยได้ซื้อกิจการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพายาสูบ มาบริหาร จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงงานยาสูบไทยสะพานเหลือง เมื่อ พ.ศ. 2482 ต่อมาใน พ.ศ. 2561 ได้ยกฐานะ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ขึ้นเป็นนิติบุคคล และเปลี่ยนชื่อเป็น "การยาสูบแห่งประเทศไทย"


52. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2564
ประเภาสาขา : สื่อสาร

หมายเหตุ : ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 จากการควบรวมกิจการระหว่าง กสท โทรคมนาคม และทีโอทีคำจำกัดความรัฐวิสาหกิจ


รัฐวิสาหกิจมีความหมายแตกต่างกันไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

.........................................

- พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
ในพระราชบัญญัตินี้ “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า

(1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐตามกฎหมาย
ที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(2) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กระทรวงการคลังมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ

.........................................

- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 "รัฐวิสาหกิจ" หมายความว่า
(1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(2) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
(3) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม (1) หรือ (2) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (1) และ (2) หรื่อที่รัฐวิสาหกิจตาม (2) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ

.........................................

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4 รัฐวิสาหกิจ หมายความว่า (1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือ กิจการของรัฐบาลตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้นและหมายความ รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของแต่ไม่รวมถึงองค์การหรือกิจการที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อสงเคราะห์ หรือส่งเสริมการใดๆที่มิใช่ธุรกิจ
2) บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง ที่มีฐานะเทียบเท่า และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยู่ด้วย เกินกว่าร้อยละห้าสิบ หรือ
(3) บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวงกรม หรือทบวงการเมือง ที่มีฐานะเทียบเท่า และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) และหรือ (2) มีทุนรวมอยู่ด้วยถึงสองในสาม
.........................................

- พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 มาตรา 4 รัฐวิสาหกิจ หมายความว่า
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า

(1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ

(2) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กระทรวงการคลังหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยู่ด้วย
เกินร้อยละห้าสิบ

ทั้งนี้ ความใน (1) และ (2) ไม่รวมถึงหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินหรือธุรกิจประกันภัย

.........................................

- พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า

(1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ

(2) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กระทรวงการคลังหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยู่ด้วย
เกินร้อยละห้าสิบ

ทั้งนี้ ความใน (1) และ (2) ไม่รวมถึงหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินหรือธุรกิจประกันภัย

.........................................

- พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 6 รัฐวิสาหกิจ หมายความว่า (1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ
(2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า หรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยู่ด้วย เกินร้อยละห้าสิบ

.........................................

- พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 รัฐวิสาหกิจ หมายความว่า (ก) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(ข) บริษัท จำกัด หรือบริษัท มหาชน จำกัด ที่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
(ค) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจตาม (ก) หรือ (ข) หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วย เกินร้อยละห้าสิบ โดยให้คำนวณเฉพาะทุนตามสัดส่วนที่เป็นของหน่วยงานของรัฐเท่านั้น

รัฐวิสาหกิจบางแห่ง อาจจะมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมายของกฎหมายฉบับหนึ่ง แต่มิได้มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมายของกฎหมายอื่นได้ อาทิเช่น บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งภาครัฐถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 แต่เนื่องจาก พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 4 (3) ที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้รัฐวิสาหกิจตาม (1) และหรือ (2) มีทุนรวมอยู่ด้วยถึงสองในสาม บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จึงมิได้เป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมาย ของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน สำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่เป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมายของพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ดังนั้น ในการพิจารณาว่าองค์กรหรือหน่วยงานใดเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ นอกจากต้องพิจารณาตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณแล้ว ยังต้องพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ประกอบด้วยข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ https://th.wikipedia.org/

15 ส.ค. 2564 เวลา 11:41 | อ่าน 3,926


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
เพิ่มเบี้ยหวัดบำนาญ 11,000 บาท พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2567
228 22 เม.ย. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 21-27 เมษายน 2567
230 21 เม.ย. 2567
เงื่อนไข คุณสมบัติ ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ มีสิทธิได้รับเงินเดือนละ 3,000 บาท เริ่มยื่นเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป
524 19 เม.ย. 2567
ก.พ. เพิ่มอัตราเงินข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการเก่า ตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่นี่
1,280 15 เม.ย. 2567
รถไม่ค่อยวิ่ง ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตอนไหนดี ?
68 13 เม.ย. 2567
นายกฯ ย้ำโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ถึงพี่น้องประชาชนระดับท้องถิ่นและชุมชน
80 12 เม.ย. 2567
สุริยะ รับข้อสั่งการนายกฯ อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนช่วงสงกรานต์ 2567 “สะดวก-รวดเร็ว-ปลอดภัย เผยการเดินทางวันแรก (11 เม.ย. 2567) พบการเดินทางคึกคัก อุบัติเหตุลดลง
622 12 เม.ย. 2567
แจ้งข่าวดี กองทุนหมู่บ้าน จับมือ ทิพยประกันภัย แจกประกันภัยอุบัติเหตุฟรีช่วงสงกรานต์ ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
818 12 เม.ย. 2567
ธอส. ลดอัตราดอกเบี้ย MRR 0.105% ต่อปี มอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ไทย​ เริ่ม 14 เมษายนนี้
419 12 เม.ย. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 7-13 เมษายน 2567
543 8 เม.ย. 2567
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC Online GED CU-TEP SAT
 
บทความกลุ่มเดียวกัน