รวมอักษรย่อภาษาไทย ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

25 เม.ย. 2556 เวลา 13:46 | อ่าน 87,753
แชร์ไปยัง
L
 
อักษรย่อภาษาไทยก. - กรัม, คำกริยา
กก. - กรรมการ, กิโลกรัม, คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
กกต. - คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กกท. - การกีฬาแห่งประเทศไทย
ก.ค. - สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู, กรกฎาคม
กคช. - การเคหะแห่งชาติ
ก.จ. - คณะกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด
ก.ต. - คณะกรรมการตุลาการ
ก.ต.ง. - คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ปัจจุบันใช้ คตง.)
กทท. - การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กทธ. - กรมทรัพยากรธรณี
กทพ. - การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กทม. - กรุงเทพมหานคร
กทอ. - คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม
กน. - กรมการค้าภายใน
กนข. - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายและมาตรการข้าว
กนอ. - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กบข. - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กบว. - คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
กปจ. - คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด
กปช. - คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กปน. - การประปานครหลวง
กปภ. - การประปาส่วนภูมิภาค
กปร. - คณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กปส. - กรมประชาสัมพันธ์
ก.ป.ส. - คณะกรรมการกลางปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
กปอ. - คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ, คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
ก.พ. - กุมภาพันธ์
กพร. - สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ก.พ.ด. - กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
กฟน. - การไฟฟ้านครหลวง
กฟผ. - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ. - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กม. - กิโลเมตร
ก.ม. - กฎหมาย, คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย
ก.ย. - กันยายน
ก.ร. - คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
กรป.กลาง - กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
กรล. - คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
กรอ. - กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กล. - กิโลลิตร
ก.ล.ต. - คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก.ว. - คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
กศ.ด. - การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
กศน. - กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กศ.บ. - การศึกษาบัณฑิต
กศ.ม. - การศึกษามหาบัณฑิต
ก.ศ.ว. - คณะกรรมการช่วยเหลือตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
กษ. - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กษ.ม. - เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
กสช. - โครงการสร้างงานในชนบท
กสท. - การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ก.ส.ท. - กรมการขนส่งทางบก
กส.บ. - เกษตรศาสตรบัณฑิต
กสส. - คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
กสอ. - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ก.ส.อ. - คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าออก
กห. - กระทรวงกลาโหม
กอ.ปค. - กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์
กอ.รมน. - กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน


ขจก. - ขบวนการโจรก่อการร้าย
ข.ท.ร. - ข่าวทั่วราชอาณาจักร
ขส.ทบ. - กรมการขนส่งทหารบก
ขส.ทร. - กรมการขนส่งทหารเรือ
ขสมก. - องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (เดิมใช้ ขส.มก.)


ค. - คำคุณศัพท์
คค. - กระทรวงคมนาคม
คจก. - โครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม
ค.ด. - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คตง. - คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (เดิมใช้ ก.ต.ง.)
ค.บ. - ครุศาสตรบัณฑิต
คปอส. - สำนักงานคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน
ค.พ.ส. - โครงการพัฒนาการการศึกษา
ค.ม. - ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คมช. - คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ค.ร.น. - คูณร่วมน้อย
ค.ร.ฟ. - คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ครม. - คณะรัฐมนตรี (เดิมใช้ ค.ร.ม.)
ค.ศ. - คริสต์ศักราช
คสช. - โครงการส่งเสริมการศึกษาชุมชน
คอท. - โครงการจัดการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
คอทส. - คณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
คอส. - โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม


จ. - จังหวัด, วันจันทร์
จ.ท. - จ่าโท
จ.ต. - จ่าตรี
จนท. - เจ้าหน้าที่
จ.ป.ร. - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จ.ม. - จดหมาย
จยย. - จักรยานยนต์
จ.ศ. - จุลศักราช
จ.ส.ต. - จ่าสิบตรี
จ.ส.ท. - จ่าสิบโท
จ.ส.อ. - จ่าสิบเอก
จ.อ. - จ่าเอก
จ.อ.ร. - คณะกรรมการจัดระเบียบอาชีพราษฎร


ฉ. - ฉบับ


ช. - ชาย
ช.ค. - ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
ช.ค.บ. - เงินพิเศษช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
ช.พ.ค. - การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา
ชม. - ชั่วโมง


ซ. - เซลเซียส, เซนติเกรด, ซอย
ซก. - เซนติกรัม
ซ.ต.พ. - ซึ่งต้องพิสูจน์
ซม. - เซนติเมตร


ฌกส. - ฌาปนกิจสงเคราะห์


ญ. - หญิง


ดคก. - เดคากรัม
ด.ช. - เด็กชาย
ด.ญ. - เด็กหญิง
ด.ต. - นายดาบตำรวจ
ดร. - ดอกเตอร์ (Dr. - Doctor : ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก, ดุษฎีบัณฑิต)
ดล. - เดซิลิตร
ด.ศ.ร. - การเดินทางเพื่อการศึกษาระหว่างปิดภาคฤดูร้อน


ต. - ตำบล
ต.ก. - ต้นกล
ต.ค. - ตุลาคม
ตชด. - ตำรวจตระเวนชายแดน (เดิมใช้ ต.ช.ด.)
ตม. - กองตรวจคนเข้าเมือง (เดิมใช้ ต.ม.)
ตร. - ตำรวจ, ตาราง (เช่น ตารางเมตร ตารางกิโลเมตร)
ต.ร. - ต้นเรือ
ตร.ม. - ตารางเมตร, ตารางไมล์
ตร.ว. - ตารางวา
ต.ศ.ร. - การเดินทางต่างประเทศเพื่อการศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน
ต.ห. - ต้นหน


ถ. - ถนน
ถ.พ. - ความถ่วงจำเพาะ


ทกท. - ท่าอากาศยานกรุงเทพ
ททท. - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ททบ., ท.ทบ. - สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ทนพ. - เทคนิคการแพทย์
ทนพญ. - เทคนิคการแพทย์หญิง
ทบ. - กองทัพบก
ท.บ. - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทพ. - ทันตแพทย์ (เดิมใช้ ท.พ.)
ทพญ. - ทันตแพทย์หญิง (เดิมใช้ ท.ญ.)
ทม. - ทบวงมหาวิทยาลัย
ทร. - กองทัพเรือ
ทรท. - โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย, พรรคไทยรักไทย
ทศท. - องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ทส. - นายทหารคนสนิท
ทสปช. - ไทยอาสาป้องกันชาติ
ทอ. - กองทัพอากาศ
ทอท. - การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (เดิมใช้ ท.อ.ท.)
ทูลเกล้าฯ - ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
โทร. - โทรศัพท์


ธ. - ธนาคาร
ธกส. - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เดิมใช้ ธ.ก.ส.)
ธ.ค. - ธันวาคม
ธ.บ. - ธรรมศาสตรบัณฑิต (มิได้หมายถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ธปท. - ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธอส. - ธนาคารอาคารสงเคราะห์


น. - คำนาม, ทิศเหนือ, นาฬิกา, นิ้ว,นาง
นคป. - หน่วยคุ้มครองประชาชน
น.ช. - นักโทษชาย
นจอ. - นักเรียนจ่าอากาศ
น.ญ. - นักโทษหญิง
น.ต. - นาวาตรี, นาวาอากาศตรี
น.น. - น้ำหนัก
นนร. - นักเรียนนายเรือ, นักเรียนนายร้อย
น.บ. - นิติศาสตรบัณฑิต
น.บ.ท. - เนติบัณฑิตไทย
นปก. - กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (พ.ศ. 2550)
นปข. - หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง
นพ. - นายแพทย์ (เดิมใช้ น.พ.)
นพค. - หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่
น.ม. - นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นร. - นักเรียน
น.ศ. - นักศึกษา
นศท. - นักศึกษาวิชาทหาร
นศ.บ. - นิเทศศาสตรบัณฑิต
น.ส. - นางสาว
น.ส.3, น.ส.3 ก. - หนังสือรับรองการทำประโยชน์
น.สพ. - นายสัตวแพทย์ (เป็นคำนำหน้านาม ตาม พรบ.วิชาชีพการสัตวแพทย์ ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นหนึ่ง เท่านั้น)
นสพ. - หนังสือพิมพ์ (เดิมใช้ น.ส.พ.)
น.อ. - นาวาเอก, นาวาอากาศเอก


บ. - บริษัท, บาท, บ้าน, คำบุพบท
บก. - กองบัญชาการ
บ.ก. - บรรณาธิการ
บก.จร. - กองบังคับการตำรวจจราจร
บขส. - บริษัท ขนส่ง จำกัด(จาก http://www.transport.co.th/main.asp)
บงล. - บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
บช. - บัญชี, แผนกบัญชี
บช.บ. - บัญชีบัณฑิต
บช.ปส. - กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
บ/ช - บัญชี
บ.ด.ท. - บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด
บบส. - บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
บศอ. - กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ


ป. - ประกาศนียบัตรประโยคครูมูล, ประถมศึกษา, ปลัดอำเภอ, เปรียญ
ป.กศ. - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ป.กศ.สูง - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ปค. - กรมการปกครอง
ปชส. - กรมประชาสัมพันธ์, สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์
ปณ. - ที่ทำการไปรษณีย์ (เดิมใช้ ป.ณ., ป.ท. - ไปรษณีย์โทรเลข)
ปณก. - ไปรษณีย์กลาง, ที่ทำการไปรษณีย์กลาง (เดิมใช้ ป.ณ.ก.)
ปณค. - ที่ทำการไปรษณียภัณฑ์คืน
ปณจ. - ที่ทำการไปรษณีย์นำจ่าย
ปณช. - ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน
ปณฝ. - ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก
ปณศ. - ที่ทำการศูนย์ไปรษณีย์ทางอากาศ
ปตท. - การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ปธ. - ประธาน
ป.ธ. - เปรียญธรรม
ปธน. - ประธานาธิบดี
ปป. - เสมอควบครึ่งใช้ในเรื่องการ พนันฟุตบอล
ป.ป. - ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถม
ป.ป.ป. - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (เดิมใช้ ปปป.)
ป.ป.ส. - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ป.พย. - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ป.ม. - ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม
ปรส. - องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
ป.ล. - ปัจฉิมลิขิต
ปวช. - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปวท. - ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ปวส. - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปส. - กรมประชาสงเคราะห์
ปอ. - รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ
ปอ.พ. - รถโดยสารประจำทางปรับอากาศพิเศษ
โปรดเกล้าฯ - โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม


ผ. - แผนก
ผกก. - ผู้กำกับการ
ผกค. - ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
ผจก. - ผู้จัดการ
ผช. - ผู้ช่วย
ผญบ. - ผู้ใหญ่บ้าน
ผบ. - ผู้บังคับการ, ผู้บังคับบัญชา, ผู้บัญชาการ
ผบ.ทบ. - ผู้บัญชาการทหารบก
ผบ.ทร. - ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผบ.ทอ. - ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผว.กทม. - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผวจ. - ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผศ. - ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผอ. - ผู้อำนวยการ
ผอ.ปจ. - ผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัด
ผต.มท. - ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพ. - ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล, วันพุธ
พ.ก.ง. - บริการพัสดุเก็บเงินปลายทาง
พ.กศ. - พิเศษประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
พกส. - พนักงานเก็บค่าโดยสาร
พขร. - พนักงานขับรถ (เดิมใช้ พ.ข.ร.)
พ.ค. - พฤษภาคม
พคก. - พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา
พคจ. - พรรคคอมมิวนิสต์จีน
พคท. - พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
พ.จ.ต. - พันจ่าตรี
พ.จ.ท. - พันจ่าโท
พ.จ.อ. - พันจ่าเอก
พญ. - แพทย์หญิง (เดิมใช้ พ.ญ.)
พณ.บ. - พาณิชยศาสตรบัณฑิต
พ.ต. - พันตรี
พ.ต.ต. - พันตำรวจตรี
พ.ต.ท. - พันตำรวจโท
พ.ต.อ. - พันตำรวจเอก
พ.ต.อ.พิเศษ - พันตำรวจเอกพิเศษ
พท. - พื้นที่
พ.ท. - พันโท
พ.ป. - ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม
พปส. - สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
พ.ม. - ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม
พย. - นางพยาบาล
พ.ย. - พฤศจิกายน
พยช. - พยาบาลชาย
พ.ร.ก. - พระราชกำหนด
พ.ร.ฎ. - พระราชกฤษฎีกา
พ.ร.บ. - พระราชบัญญัติ
พรร. - พนักงานรักษารถ (การรถไฟแห่งประเทศไทย)
พฤ. - วันพฤหัสบดี
พล.ต. - พลตรี
พล.ต.ต. - พลตำรวจตรี
พล.ต.ท. - พลตำรวจโท
พล.ต.อ. - พลตำรวจเอก
พล.ท. - พลโท
พล.ร.อ. - พลเรือตรี
พล.ร.ท. - พลเรือโท
พล.ร.อ. - พลเรือเอก
พล.อ. - พลเอก
พล.อ.ต. - พลอากาศเอก
พล.อ.ท. - พลอากาศโท
พล.อ.อ. - พลอากาศเอก
พลฯ - พลทหาร
พว. - สำนักพระราชวัง
พ.ศ. - พุทธศักราช
พสวท. - โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.อ. - พันเอก, ประกาศนียบัตรครูพลศึกษาเอก
พ.อ.พิเศษ - พันเอกพิเศษ
พ.อ.ต. - พันจ่าอากาศตรี
พ.อ.ท. - พันจ่าอากาศโท
พอ.สว. - มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เดิมชื่อ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์)
พ.อ.อ. - พันจ่าอากาศเอก


ฟ. - ฟาเรนไฮต์


ภ. - ภาพยนตร์, ภาค
ภก. - เภสัชกร
ภ.ง.ด. - ภาษีเงินได้
ภ.ง.ด.91 - แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภกญ. - เภสัชกรหญิง (เดิมใช้ ภญ.)
ภ.พ. - ภาษีมูลค่าเพิ่ม


ม. - มหาวิทยาลัย, มัธยมศึกษา, เมตร, หมู่บ้าน
มก. - มิลลิกรัม
ม.ค. - มกราคม
ม.จ. - หม่อมเจ้า
มท. - กระทรวงมหาดไทย
มท.1 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มพด. - มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
มพบ. - มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
มม. - มิลลิเมตร
มร. - นาย (Mr. - Mister)
ม.ร.ว. - หม่อมราชวงศ์
มล. - มิลลิลิตร
ม.ล. - หม่อมหลวง
ม.ศ. - มหาศักราช
มอก. - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (เดิมใช้แทน การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม)
มิ.ย. - มิถุนายน
มี.ค. - มีนาคม
เม.ย. - เมษายน


ยธ. - กรมโยธาธิการ
ยศ.ทบ. - กรมยุทธศึกษาทหารบก
ยศ.ทร. - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ยศ.ทอ. - กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ


ร. - รัชกาล
ร.ง. - โรงงาน
ร.ด. - กรมการรักษาดินแดน, รักษาดินแดน
ร.ต. - ร้อยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี
ร.ต.ต. - ร้อยตำรวจตรี
ร.ต.ท. - ร้อยตำรวจโท
ร.ต.อ. - ร้อยตำรวจเอก
ร.ท. - ร้อยโท, เรือโท, เรืออากาศโท
รธน. - รัฐธรรมนูญ
ร.น. - แห่งราชนาวี (ต่อท้ายชื่อในยศทหารเรือ)
รบ. - ราชบัณฑิตยสถาน
ร.บ. - รัฐศาสตรบัณฑิต
รปภ. - รักษาความปลอดภัย
รพ. - โรงพยาบาล
ร.พ. - โรงพิมพ์
รพช. - สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
รฟท. - การรถไฟแห่งประเทศไทย (เดิมใช้ ร.ฟ.ท. - รถไฟไทย)
รฟม. - องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
ร.ฟ.ล. - รถไฟหลวง
รมช. - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (เดิมใช้ ร.ม.ช.)
รมต. - รัฐมนตรี (เดิมใช้ ร.ม.ต.)
รมน. - รักษาความมั่นคงภายใน
รมว. - รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ร.ย.ล. - รถยนต์หลวง
ร.ย.ส.ท. - ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ร.ร. - โรงเรียน
รร. - โรงแรม
รร.จอ. - โรงเรียนจ่าอากาศ
ร.ล. - เรือรบหลวง
รศ. - รองศาสตราจารย์
ร.ศ. - รัตนโกสินทร์ศก
รสก. - รัฐวิสาหกิจ
รสช. - คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
ร.ส.พ. - องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ร.อ. - ร้อยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอก


ล. - ลิตร
ล.ญ. - ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ลบ.ซม. - ลูกบาศก์เซนติเมตร
ล.ว. - ลูกเสือวิสามัญ
ลส.ชบ. - ลูกเสือชาวบ้าน


ว. - วิทยุ, วิทยาลัย, คำวิเศษณ์
วค., ว.ค. - วิทยาลัยครู
วช. - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ว.ช. - วัฒนธรรมแห่งชาติ
ว.ด.ป., ว/ด/ป - วัน เดือน ปี
วท. - วิทยาลัยเทคนิค, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งประเทศไทย
วท.บ. - วิทยาศาสตรบัณฑิต
ว.ทพ. - กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน (ก่อนแยกกระทรวง)
ว.ป.ถ. - วิทยุทหารสื่อสารประจำถิ่น
วปอ. - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (เดิมใช้ ว.ป.อ.)
วว. - กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ก่อนแยกกระทรวง)
วว. - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วอศ. - วิทยาลัยอาชีวศึกษา


ศ. - ศาสตราจารย์, วันศุกร์
ศก. - กรมศุลกากร, ด่านศุลกากร
ศชช. - ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
ศธ. - กระทรวงศึกษาธิการ
ศนท. - ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ศ.บ. - ศิลปบัณฑิต
ศบอ. - ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย, ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
ศ.ป.ก. - ศูนย์ปฏิบัติการ
ศปช. - ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ
ศศ.บ. - ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศษ.บ. - ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศส.บ. - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศสพ. - ศูนย์สงครามพิเศษ
ศอ. - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศอพป. - ศูนย์อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง


ส. - วันเสาร์, คำสรรพนาม
ส.ก. - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สกท. - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สกว. - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สกศ. - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ส.ก.ศ.ท. - สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
ส.ค. - สิงหาคม
ส.ค.1 - หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน
สคบ. - สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สคส. - สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ส.ค.ส. - ส่งความสุขปีใหม่
ส.ค.ร. - สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย
สจ. - สมาชิกสภาจังหวัด (เดิมใช้ ส.จ.)
สจร. - สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
สช. - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
สช. - สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ส.ต. - สตางค์
สตง. - สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ส.ต.ต. - สิบตำรวจตรี
ส.ต.ท. - สิบตำรวจโท
ส.ต.อ. - สิบตำรวจเอก
สถ.บ. - สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สทก. - ใบรับรองสิทธิทำกิน
สทท. - สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สทร. - สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์
ส.ทร. - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ
สธ. - กระทรวงสาธารณสุข
สน. - สถานีตำรวจ, สถานีตำรวจนครบาล
สนข. - สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
สนง. - สำนักงาน
สนญ. - สำนักงานใหญ่, สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
สนนท. - สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
สนท. - สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (เดิมใช้ ส.น.ท.)
สปก. - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เดิมใช้ ส.ป.ก.)
สปก.4-01 - เอกสารสิทธิครอบครองที่ดินแบบ 4-01
สปจ. - สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สปช. - สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
สปรส. - สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
สปศ. - สำนักงานการปฏิรูปการศึกษา
ส.ป.ส.ท. - สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
สปอ. - สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
ส.ป.อ. - สนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สผ. - สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
สพ. - สัตวแพทย์ เดิมใช้สำหรับนำหน้านาม บุคคลที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ของโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ โดยเป็นการเรียกอย่างไม่เป็นทางการ แต่ปัจจุบันโรงเรียนนี้ได้เปลี่ยนเป็น คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สพ.ญ. - สัตวแพทย์หญิง
สพ.บ. - สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เดิมใช้ สต.บ.- แผนกอิสระสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
สพช. - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
สภ. - สถานีตำรวจภูธร
สมอ. - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สยช. - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (เดิมใช้ ส.ย.ช.)
นร. - สำนักนายกรัฐมนตรี
ส.ร. - สรั่งเรือ
ส.ว. - สมาชิกวุฒิสภา
สวคท. - สมาคมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
สวช. - สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สวญ. - สารวัตรใหญ่
สวท. - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สวทช. - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ส.ว.ท. - สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
สวป. - สารวัตรปราบปราม, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย
สวล. - สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
สวส. - สารวัตรสอบสวน
ส.ว.ส.ท. - สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
สศช. - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส.ส. - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ส.ส.ท. - สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สส.บ. - สังคมศาสตรบัณฑิต
สสร. - สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
สสว. - สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สสวท. - สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส.ห. - สารวัตรทหาร
สัน. - คำสันธาน
เสธ. - เสนาธิการ


หจก. - ห้างหุ้นส่วนจำกัด
หน. - หัวหน้า
ห.ร.ม. - ตัวหารร่วมมาก


อ. - อาจารย์, อำเภอ, วันอังคาร, คำอุทาน
อก. - กระทรวงอุตสาหกรรม, อัยการ
อ.ก.ค. - อนุกรรมการข้าราชการครู
อ.ก.จ. - อนุกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด
อจ., อ.จ. - อาจารย์
อจญ. - อาจารย์ใหญ่
อชก. - เอเชียนเกมส์ (เดิมใช้ อ.ช.ก.)
อ.ช.พ. - องค์การเชื้อเพลิง
อต. - กรมอุตุนิยมวิทยา
อตก. - องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (เดิมใช้ อ.ต.ก.)
อตร. - องค์กรผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
อ.ตร. - อธิบดีกรมตำรวจ
อ.บ. - อักษรศาสตรบัณฑิต
อบจ. - องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบต. - องค์การบริหารส่วนตำบล
อพช. - องค์กรพัฒนาเอกชน
อพป. - หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
อพวช. - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อย. - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อ.ส. - สมาชิกอาสารักษาดินแดน
อสกท. - องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
อสค. - องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (เดิมใช้ อ.ส.ค.)
อ.ส.ท. - องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
อสม. - อาสาสมัครสาธารณสุข
อ.ส.ม.ท. - องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
อ.ส.ย. - องค์การสวนยาง
อสร. - องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
อส.รด. - อาสารักษาดินแดน
อ.อ.ป. - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
อา. - วันอาทิตย์


ฮ. - เฮลิคอปเตอร์
ฮ.ศ. - ฮิจเราะห์ศักราช

ข้อมูลจาก http://pakchong1.com/forum/index.php?topic=684.0

25 เม.ย. 2556 เวลา 13:46 | อ่าน 87,753


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
เงินเดือนตำรวจและเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ถึงปัจจุบัน
69 28 ก.ย. 2566
มาตรการพักชำระหนี้ให้ลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ ธ.ก.ส. ผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ดังกล่าวภายใต้หลักการ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้
13 27 ก.ย. 2566
ครม. รับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
181 27 ก.ย. 2566
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 กันยายน 2566 เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566)
18 27 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24-30 กันยายน 2566
281 24 ก.ย. 2566
486 20 ก.ย. 2566
ข่าวดี !! 15 อัตรา รับสมัครชายไทย วุฒิ ปวช./ปวส. ทำงานช่างที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
193 20 ก.ย. 2566
ตำแหน่งครูว่าง 2566 การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
98 19 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 17-23 กันยายน 2566
476 17 ก.ย. 2566
ออมสิน ยื่นมือช่วยลูกหนี้ NPL สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ถูกกระทบช่วงวิกฤติโรคร้าย ตั้งต้นผ่อนเดือนละร้อย ดึงบัญชีกลับมาเป็นปกติ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธ.ค.2566
275 16 ก.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC CU-AAT คืออะไร จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน