รวมอักษรย่อภาษาไทย ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

25 เม.ย. 2556 เวลา 13:46 | อ่าน 89,064
 
อักษรย่อภาษาไทยก. - กรัม, คำกริยา
กก. - กรรมการ, กิโลกรัม, คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
กกต. - คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กกท. - การกีฬาแห่งประเทศไทย
ก.ค. - สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู, กรกฎาคม
กคช. - การเคหะแห่งชาติ
ก.จ. - คณะกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด
ก.ต. - คณะกรรมการตุลาการ
ก.ต.ง. - คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ปัจจุบันใช้ คตง.)
กทท. - การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กทธ. - กรมทรัพยากรธรณี
กทพ. - การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กทม. - กรุงเทพมหานคร
กทอ. - คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม
กน. - กรมการค้าภายใน
กนข. - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายและมาตรการข้าว
กนอ. - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กบข. - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กบว. - คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
กปจ. - คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด
กปช. - คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กปน. - การประปานครหลวง
กปภ. - การประปาส่วนภูมิภาค
กปร. - คณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กปส. - กรมประชาสัมพันธ์
ก.ป.ส. - คณะกรรมการกลางปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
กปอ. - คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ, คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
ก.พ. - กุมภาพันธ์
กพร. - สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ก.พ.ด. - กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
กฟน. - การไฟฟ้านครหลวง
กฟผ. - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ. - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กม. - กิโลเมตร
ก.ม. - กฎหมาย, คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย
ก.ย. - กันยายน
ก.ร. - คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
กรป.กลาง - กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
กรล. - คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
กรอ. - กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กล. - กิโลลิตร
ก.ล.ต. - คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก.ว. - คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
กศ.ด. - การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
กศน. - กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กศ.บ. - การศึกษาบัณฑิต
กศ.ม. - การศึกษามหาบัณฑิต
ก.ศ.ว. - คณะกรรมการช่วยเหลือตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
กษ. - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กษ.ม. - เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
กสช. - โครงการสร้างงานในชนบท
กสท. - การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ก.ส.ท. - กรมการขนส่งทางบก
กส.บ. - เกษตรศาสตรบัณฑิต
กสส. - คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
กสอ. - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ก.ส.อ. - คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าออก
กห. - กระทรวงกลาโหม
กอ.ปค. - กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์
กอ.รมน. - กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน


ขจก. - ขบวนการโจรก่อการร้าย
ข.ท.ร. - ข่าวทั่วราชอาณาจักร
ขส.ทบ. - กรมการขนส่งทหารบก
ขส.ทร. - กรมการขนส่งทหารเรือ
ขสมก. - องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (เดิมใช้ ขส.มก.)


ค. - คำคุณศัพท์
คค. - กระทรวงคมนาคม
คจก. - โครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม
ค.ด. - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คตง. - คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (เดิมใช้ ก.ต.ง.)
ค.บ. - ครุศาสตรบัณฑิต
คปอส. - สำนักงานคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน
ค.พ.ส. - โครงการพัฒนาการการศึกษา
ค.ม. - ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คมช. - คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ค.ร.น. - คูณร่วมน้อย
ค.ร.ฟ. - คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ครม. - คณะรัฐมนตรี (เดิมใช้ ค.ร.ม.)
ค.ศ. - คริสต์ศักราช
คสช. - โครงการส่งเสริมการศึกษาชุมชน
คอท. - โครงการจัดการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
คอทส. - คณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
คอส. - โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม


จ. - จังหวัด, วันจันทร์
จ.ท. - จ่าโท
จ.ต. - จ่าตรี
จนท. - เจ้าหน้าที่
จ.ป.ร. - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จ.ม. - จดหมาย
จยย. - จักรยานยนต์
จ.ศ. - จุลศักราช
จ.ส.ต. - จ่าสิบตรี
จ.ส.ท. - จ่าสิบโท
จ.ส.อ. - จ่าสิบเอก
จ.อ. - จ่าเอก
จ.อ.ร. - คณะกรรมการจัดระเบียบอาชีพราษฎร


ฉ. - ฉบับ


ช. - ชาย
ช.ค. - ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
ช.ค.บ. - เงินพิเศษช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
ช.พ.ค. - การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา
ชม. - ชั่วโมง


ซ. - เซลเซียส, เซนติเกรด, ซอย
ซก. - เซนติกรัม
ซ.ต.พ. - ซึ่งต้องพิสูจน์
ซม. - เซนติเมตร


ฌกส. - ฌาปนกิจสงเคราะห์


ญ. - หญิง


ดคก. - เดคากรัม
ด.ช. - เด็กชาย
ด.ญ. - เด็กหญิง
ด.ต. - นายดาบตำรวจ
ดร. - ดอกเตอร์ (Dr. - Doctor : ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก, ดุษฎีบัณฑิต)
ดล. - เดซิลิตร
ด.ศ.ร. - การเดินทางเพื่อการศึกษาระหว่างปิดภาคฤดูร้อน


ต. - ตำบล
ต.ก. - ต้นกล
ต.ค. - ตุลาคม
ตชด. - ตำรวจตระเวนชายแดน (เดิมใช้ ต.ช.ด.)
ตม. - กองตรวจคนเข้าเมือง (เดิมใช้ ต.ม.)
ตร. - ตำรวจ, ตาราง (เช่น ตารางเมตร ตารางกิโลเมตร)
ต.ร. - ต้นเรือ
ตร.ม. - ตารางเมตร, ตารางไมล์
ตร.ว. - ตารางวา
ต.ศ.ร. - การเดินทางต่างประเทศเพื่อการศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน
ต.ห. - ต้นหน


ถ. - ถนน
ถ.พ. - ความถ่วงจำเพาะ


ทกท. - ท่าอากาศยานกรุงเทพ
ททท. - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ททบ., ท.ทบ. - สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ทนพ. - เทคนิคการแพทย์
ทนพญ. - เทคนิคการแพทย์หญิง
ทบ. - กองทัพบก
ท.บ. - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทพ. - ทันตแพทย์ (เดิมใช้ ท.พ.)
ทพญ. - ทันตแพทย์หญิง (เดิมใช้ ท.ญ.)
ทม. - ทบวงมหาวิทยาลัย
ทร. - กองทัพเรือ
ทรท. - โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย, พรรคไทยรักไทย
ทศท. - องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ทส. - นายทหารคนสนิท
ทสปช. - ไทยอาสาป้องกันชาติ
ทอ. - กองทัพอากาศ
ทอท. - การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (เดิมใช้ ท.อ.ท.)
ทูลเกล้าฯ - ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
โทร. - โทรศัพท์


ธ. - ธนาคาร
ธกส. - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เดิมใช้ ธ.ก.ส.)
ธ.ค. - ธันวาคม
ธ.บ. - ธรรมศาสตรบัณฑิต (มิได้หมายถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ธปท. - ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธอส. - ธนาคารอาคารสงเคราะห์


น. - คำนาม, ทิศเหนือ, นาฬิกา, นิ้ว,นาง
นคป. - หน่วยคุ้มครองประชาชน
น.ช. - นักโทษชาย
นจอ. - นักเรียนจ่าอากาศ
น.ญ. - นักโทษหญิง
น.ต. - นาวาตรี, นาวาอากาศตรี
น.น. - น้ำหนัก
นนร. - นักเรียนนายเรือ, นักเรียนนายร้อย
น.บ. - นิติศาสตรบัณฑิต
น.บ.ท. - เนติบัณฑิตไทย
นปก. - กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (พ.ศ. 2550)
นปข. - หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง
นพ. - นายแพทย์ (เดิมใช้ น.พ.)
นพค. - หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่
น.ม. - นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นร. - นักเรียน
น.ศ. - นักศึกษา
นศท. - นักศึกษาวิชาทหาร
นศ.บ. - นิเทศศาสตรบัณฑิต
น.ส. - นางสาว
น.ส.3, น.ส.3 ก. - หนังสือรับรองการทำประโยชน์
น.สพ. - นายสัตวแพทย์ (เป็นคำนำหน้านาม ตาม พรบ.วิชาชีพการสัตวแพทย์ ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นหนึ่ง เท่านั้น)
นสพ. - หนังสือพิมพ์ (เดิมใช้ น.ส.พ.)
น.อ. - นาวาเอก, นาวาอากาศเอก


บ. - บริษัท, บาท, บ้าน, คำบุพบท
บก. - กองบัญชาการ
บ.ก. - บรรณาธิการ
บก.จร. - กองบังคับการตำรวจจราจร
บขส. - บริษัท ขนส่ง จำกัด(จาก http://www.transport.co.th/main.asp)
บงล. - บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
บช. - บัญชี, แผนกบัญชี
บช.บ. - บัญชีบัณฑิต
บช.ปส. - กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
บ/ช - บัญชี
บ.ด.ท. - บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด
บบส. - บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
บศอ. - กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ


ป. - ประกาศนียบัตรประโยคครูมูล, ประถมศึกษา, ปลัดอำเภอ, เปรียญ
ป.กศ. - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ป.กศ.สูง - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ปค. - กรมการปกครอง
ปชส. - กรมประชาสัมพันธ์, สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์
ปณ. - ที่ทำการไปรษณีย์ (เดิมใช้ ป.ณ., ป.ท. - ไปรษณีย์โทรเลข)
ปณก. - ไปรษณีย์กลาง, ที่ทำการไปรษณีย์กลาง (เดิมใช้ ป.ณ.ก.)
ปณค. - ที่ทำการไปรษณียภัณฑ์คืน
ปณจ. - ที่ทำการไปรษณีย์นำจ่าย
ปณช. - ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน
ปณฝ. - ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก
ปณศ. - ที่ทำการศูนย์ไปรษณีย์ทางอากาศ
ปตท. - การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ปธ. - ประธาน
ป.ธ. - เปรียญธรรม
ปธน. - ประธานาธิบดี
ปป. - เสมอควบครึ่งใช้ในเรื่องการ พนันฟุตบอล
ป.ป. - ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถม
ป.ป.ป. - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (เดิมใช้ ปปป.)
ป.ป.ส. - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ป.พย. - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ป.ม. - ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม
ปรส. - องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
ป.ล. - ปัจฉิมลิขิต
ปวช. - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปวท. - ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ปวส. - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปส. - กรมประชาสงเคราะห์
ปอ. - รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ
ปอ.พ. - รถโดยสารประจำทางปรับอากาศพิเศษ
โปรดเกล้าฯ - โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม


ผ. - แผนก
ผกก. - ผู้กำกับการ
ผกค. - ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
ผจก. - ผู้จัดการ
ผช. - ผู้ช่วย
ผญบ. - ผู้ใหญ่บ้าน
ผบ. - ผู้บังคับการ, ผู้บังคับบัญชา, ผู้บัญชาการ
ผบ.ทบ. - ผู้บัญชาการทหารบก
ผบ.ทร. - ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผบ.ทอ. - ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผว.กทม. - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผวจ. - ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผศ. - ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผอ. - ผู้อำนวยการ
ผอ.ปจ. - ผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัด
ผต.มท. - ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพ. - ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล, วันพุธ
พ.ก.ง. - บริการพัสดุเก็บเงินปลายทาง
พ.กศ. - พิเศษประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
พกส. - พนักงานเก็บค่าโดยสาร
พขร. - พนักงานขับรถ (เดิมใช้ พ.ข.ร.)
พ.ค. - พฤษภาคม
พคก. - พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา
พคจ. - พรรคคอมมิวนิสต์จีน
พคท. - พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
พ.จ.ต. - พันจ่าตรี
พ.จ.ท. - พันจ่าโท
พ.จ.อ. - พันจ่าเอก
พญ. - แพทย์หญิง (เดิมใช้ พ.ญ.)
พณ.บ. - พาณิชยศาสตรบัณฑิต
พ.ต. - พันตรี
พ.ต.ต. - พันตำรวจตรี
พ.ต.ท. - พันตำรวจโท
พ.ต.อ. - พันตำรวจเอก
พ.ต.อ.พิเศษ - พันตำรวจเอกพิเศษ
พท. - พื้นที่
พ.ท. - พันโท
พ.ป. - ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม
พปส. - สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
พ.ม. - ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม
พย. - นางพยาบาล
พ.ย. - พฤศจิกายน
พยช. - พยาบาลชาย
พ.ร.ก. - พระราชกำหนด
พ.ร.ฎ. - พระราชกฤษฎีกา
พ.ร.บ. - พระราชบัญญัติ
พรร. - พนักงานรักษารถ (การรถไฟแห่งประเทศไทย)
พฤ. - วันพฤหัสบดี
พล.ต. - พลตรี
พล.ต.ต. - พลตำรวจตรี
พล.ต.ท. - พลตำรวจโท
พล.ต.อ. - พลตำรวจเอก
พล.ท. - พลโท
พล.ร.อ. - พลเรือตรี
พล.ร.ท. - พลเรือโท
พล.ร.อ. - พลเรือเอก
พล.อ. - พลเอก
พล.อ.ต. - พลอากาศเอก
พล.อ.ท. - พลอากาศโท
พล.อ.อ. - พลอากาศเอก
พลฯ - พลทหาร
พว. - สำนักพระราชวัง
พ.ศ. - พุทธศักราช
พสวท. - โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.อ. - พันเอก, ประกาศนียบัตรครูพลศึกษาเอก
พ.อ.พิเศษ - พันเอกพิเศษ
พ.อ.ต. - พันจ่าอากาศตรี
พ.อ.ท. - พันจ่าอากาศโท
พอ.สว. - มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เดิมชื่อ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์)
พ.อ.อ. - พันจ่าอากาศเอก


ฟ. - ฟาเรนไฮต์


ภ. - ภาพยนตร์, ภาค
ภก. - เภสัชกร
ภ.ง.ด. - ภาษีเงินได้
ภ.ง.ด.91 - แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภกญ. - เภสัชกรหญิง (เดิมใช้ ภญ.)
ภ.พ. - ภาษีมูลค่าเพิ่ม


ม. - มหาวิทยาลัย, มัธยมศึกษา, เมตร, หมู่บ้าน
มก. - มิลลิกรัม
ม.ค. - มกราคม
ม.จ. - หม่อมเจ้า
มท. - กระทรวงมหาดไทย
มท.1 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มพด. - มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
มพบ. - มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
มม. - มิลลิเมตร
มร. - นาย (Mr. - Mister)
ม.ร.ว. - หม่อมราชวงศ์
มล. - มิลลิลิตร
ม.ล. - หม่อมหลวง
ม.ศ. - มหาศักราช
มอก. - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (เดิมใช้แทน การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม)
มิ.ย. - มิถุนายน
มี.ค. - มีนาคม
เม.ย. - เมษายน


ยธ. - กรมโยธาธิการ
ยศ.ทบ. - กรมยุทธศึกษาทหารบก
ยศ.ทร. - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ยศ.ทอ. - กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ


ร. - รัชกาล
ร.ง. - โรงงาน
ร.ด. - กรมการรักษาดินแดน, รักษาดินแดน
ร.ต. - ร้อยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี
ร.ต.ต. - ร้อยตำรวจตรี
ร.ต.ท. - ร้อยตำรวจโท
ร.ต.อ. - ร้อยตำรวจเอก
ร.ท. - ร้อยโท, เรือโท, เรืออากาศโท
รธน. - รัฐธรรมนูญ
ร.น. - แห่งราชนาวี (ต่อท้ายชื่อในยศทหารเรือ)
รบ. - ราชบัณฑิตยสถาน
ร.บ. - รัฐศาสตรบัณฑิต
รปภ. - รักษาความปลอดภัย
รพ. - โรงพยาบาล
ร.พ. - โรงพิมพ์
รพช. - สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
รฟท. - การรถไฟแห่งประเทศไทย (เดิมใช้ ร.ฟ.ท. - รถไฟไทย)
รฟม. - องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
ร.ฟ.ล. - รถไฟหลวง
รมช. - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (เดิมใช้ ร.ม.ช.)
รมต. - รัฐมนตรี (เดิมใช้ ร.ม.ต.)
รมน. - รักษาความมั่นคงภายใน
รมว. - รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ร.ย.ล. - รถยนต์หลวง
ร.ย.ส.ท. - ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ร.ร. - โรงเรียน
รร. - โรงแรม
รร.จอ. - โรงเรียนจ่าอากาศ
ร.ล. - เรือรบหลวง
รศ. - รองศาสตราจารย์
ร.ศ. - รัตนโกสินทร์ศก
รสก. - รัฐวิสาหกิจ
รสช. - คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
ร.ส.พ. - องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ร.อ. - ร้อยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอก


ล. - ลิตร
ล.ญ. - ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ลบ.ซม. - ลูกบาศก์เซนติเมตร
ล.ว. - ลูกเสือวิสามัญ
ลส.ชบ. - ลูกเสือชาวบ้าน


ว. - วิทยุ, วิทยาลัย, คำวิเศษณ์
วค., ว.ค. - วิทยาลัยครู
วช. - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ว.ช. - วัฒนธรรมแห่งชาติ
ว.ด.ป., ว/ด/ป - วัน เดือน ปี
วท. - วิทยาลัยเทคนิค, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งประเทศไทย
วท.บ. - วิทยาศาสตรบัณฑิต
ว.ทพ. - กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน (ก่อนแยกกระทรวง)
ว.ป.ถ. - วิทยุทหารสื่อสารประจำถิ่น
วปอ. - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (เดิมใช้ ว.ป.อ.)
วว. - กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ก่อนแยกกระทรวง)
วว. - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วอศ. - วิทยาลัยอาชีวศึกษา


ศ. - ศาสตราจารย์, วันศุกร์
ศก. - กรมศุลกากร, ด่านศุลกากร
ศชช. - ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
ศธ. - กระทรวงศึกษาธิการ
ศนท. - ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ศ.บ. - ศิลปบัณฑิต
ศบอ. - ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย, ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
ศ.ป.ก. - ศูนย์ปฏิบัติการ
ศปช. - ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ
ศศ.บ. - ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศษ.บ. - ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศส.บ. - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศสพ. - ศูนย์สงครามพิเศษ
ศอ. - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศอพป. - ศูนย์อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง


ส. - วันเสาร์, คำสรรพนาม
ส.ก. - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สกท. - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สกว. - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สกศ. - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ส.ก.ศ.ท. - สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
ส.ค. - สิงหาคม
ส.ค.1 - หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน
สคบ. - สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สคส. - สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ส.ค.ส. - ส่งความสุขปีใหม่
ส.ค.ร. - สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย
สจ. - สมาชิกสภาจังหวัด (เดิมใช้ ส.จ.)
สจร. - สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
สช. - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
สช. - สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ส.ต. - สตางค์
สตง. - สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ส.ต.ต. - สิบตำรวจตรี
ส.ต.ท. - สิบตำรวจโท
ส.ต.อ. - สิบตำรวจเอก
สถ.บ. - สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สทก. - ใบรับรองสิทธิทำกิน
สทท. - สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สทร. - สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์
ส.ทร. - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ
สธ. - กระทรวงสาธารณสุข
สน. - สถานีตำรวจ, สถานีตำรวจนครบาล
สนข. - สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
สนง. - สำนักงาน
สนญ. - สำนักงานใหญ่, สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
สนนท. - สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
สนท. - สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (เดิมใช้ ส.น.ท.)
สปก. - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เดิมใช้ ส.ป.ก.)
สปก.4-01 - เอกสารสิทธิครอบครองที่ดินแบบ 4-01
สปจ. - สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สปช. - สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
สปรส. - สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
สปศ. - สำนักงานการปฏิรูปการศึกษา
ส.ป.ส.ท. - สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
สปอ. - สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
ส.ป.อ. - สนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สผ. - สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
สพ. - สัตวแพทย์ เดิมใช้สำหรับนำหน้านาม บุคคลที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ของโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ โดยเป็นการเรียกอย่างไม่เป็นทางการ แต่ปัจจุบันโรงเรียนนี้ได้เปลี่ยนเป็น คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สพ.ญ. - สัตวแพทย์หญิง
สพ.บ. - สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เดิมใช้ สต.บ.- แผนกอิสระสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
สพช. - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
สภ. - สถานีตำรวจภูธร
สมอ. - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สยช. - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (เดิมใช้ ส.ย.ช.)
นร. - สำนักนายกรัฐมนตรี
ส.ร. - สรั่งเรือ
ส.ว. - สมาชิกวุฒิสภา
สวคท. - สมาคมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
สวช. - สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สวญ. - สารวัตรใหญ่
สวท. - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สวทช. - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ส.ว.ท. - สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
สวป. - สารวัตรปราบปราม, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย
สวล. - สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
สวส. - สารวัตรสอบสวน
ส.ว.ส.ท. - สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
สศช. - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส.ส. - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ส.ส.ท. - สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สส.บ. - สังคมศาสตรบัณฑิต
สสร. - สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
สสว. - สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สสวท. - สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส.ห. - สารวัตรทหาร
สัน. - คำสันธาน
เสธ. - เสนาธิการ


หจก. - ห้างหุ้นส่วนจำกัด
หน. - หัวหน้า
ห.ร.ม. - ตัวหารร่วมมาก


อ. - อาจารย์, อำเภอ, วันอังคาร, คำอุทาน
อก. - กระทรวงอุตสาหกรรม, อัยการ
อ.ก.ค. - อนุกรรมการข้าราชการครู
อ.ก.จ. - อนุกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด
อจ., อ.จ. - อาจารย์
อจญ. - อาจารย์ใหญ่
อชก. - เอเชียนเกมส์ (เดิมใช้ อ.ช.ก.)
อ.ช.พ. - องค์การเชื้อเพลิง
อต. - กรมอุตุนิยมวิทยา
อตก. - องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (เดิมใช้ อ.ต.ก.)
อตร. - องค์กรผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
อ.ตร. - อธิบดีกรมตำรวจ
อ.บ. - อักษรศาสตรบัณฑิต
อบจ. - องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบต. - องค์การบริหารส่วนตำบล
อพช. - องค์กรพัฒนาเอกชน
อพป. - หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
อพวช. - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อย. - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อ.ส. - สมาชิกอาสารักษาดินแดน
อสกท. - องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
อสค. - องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (เดิมใช้ อ.ส.ค.)
อ.ส.ท. - องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
อสม. - อาสาสมัครสาธารณสุข
อ.ส.ม.ท. - องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
อ.ส.ย. - องค์การสวนยาง
อสร. - องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
อส.รด. - อาสารักษาดินแดน
อ.อ.ป. - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
อา. - วันอาทิตย์


ฮ. - เฮลิคอปเตอร์
ฮ.ศ. - ฮิจเราะห์ศักราช

ข้อมูลจาก http://pakchong1.com/forum/index.php?topic=684.0

25 เม.ย. 2556 เวลา 13:46 | อ่าน 89,064


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
กระจายโชค รวยถ้วนหน้ากับ สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน ฝาก 100 ลุ้นแสน 900 รางวัลทุกเดือน
156 10 มิ.ย. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 9-15 มิถุนายน 2567
247 9 มิ.ย. 2567
คลังเตรียมออก หวยขูดดิจิทัล หวังจูงใจออมเงินเพื่อเกษียณ
317 6 มิ.ย. 2567
“สมศักดิ์” รับมอบประกันอุบัติเหตุ SCB Protect สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร สธ. และ อสม.ทั่วประเทศ 1.5 ล้านคน คิกออฟพร้อมกัน 25 มิ.ย. นี้
43 6 มิ.ย. 2567
ท่องเที่ยว อบรม สัมมนา ทั่วไทย ลดหย่อนภาษีได้!! “รัดเกล้า” เผย ครม. เห็นชอบ สองมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ
56 5 มิ.ย. 2567
รัฐบาล เคาะ 8 มาตรการ บริหารจัดการผลไม้และพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรอง ปี 67 ดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร
47 5 มิ.ย. 2567
แสงแดดกับภัยร้ายที่มองไม่เห็น
45 3 มิ.ย. 2567
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
40 3 มิ.ย. 2567
วิธีเข้าเกียร์ เมื่อจอดรถเพื่อถนอมเกียร์
44 2 มิ.ย. 2567
สอนวิธี จับพวงมาลัย และ คืนพวงมาลัยที่ถูกต้อง ใช้ให้ถูก
58 2 มิ.ย. 2567
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ไอเดียบ้านสวย
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC Online GED CU-TEP SAT
 
บทความกลุ่มเดียวกัน