สมาชิก กบข. ออกจากราชการแล้วจะถือว่าสมาชิกสิ้นสุดการเป็นสมาชิก โดยเมื่อได้รับคำสั่งให้ออกจากราชการตามประกาศเกษียณแล้ว สมาชิก กบข. จะมีสิทธิได้รับเงิน 2 ทาง

6 มิ.ย. 2565 เวลา 18:52 | อ่าน 106
แชร์ไปยัง
line
 

เมื่อถึงเวลาที่สมาชิกออกจากราชการแล้วจะถือว่าสมาชิกสิ้นสุดการเป็นสมาชิก โดยเมื่อได้รับคำสั่งให้ออกจากราชการตามประกาศเกษียณแล้ว สมาชิก กบข. จะมีสิทธิได้รับเงิน 2 ทาง คือ เงินจากภาครัฐที่กรมบัญชีกลางเป็นผู้ดำเนินการจ่ายคืนให้ คือ เงินบำเหน็จ หรือ เงินบำนาญ (เลือกรับตามสิทธิ์) และอีกทางคือ ได้รับเงินจาก กบข. ด้วย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


สมาชิก กบข. ออกจากราชการแล้วจะถือว่าสมาชิกสิ้นสุดการเป็นสมาชิก โดยเมื่อได้รับคำสั่งให้ออกจากราชการตามประกาศเกษียณแล้ว สมาชิก กบข. จะมีสิทธิได้รับเงิน 2 ทาง

1. กรณีสมาชิกมีสิทธิรับและเลือกรับบำเหน็จจากภาครัฐ จะได้รับเงินจาก กบข. ในส่วนของ เงินสะสม เงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว 2. กรณีสมาชิกมีสิทธิรับและเลือกรับบำนาญจากภาครัฐ จะได้รับจาก กบข. ในส่วนของ เงินสะสม เงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) เงินสมทบ เงินประเดิม (ถ้ามี) เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว
???? สิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพสำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ สมาชิกจะได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากเข้าเหตุ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 189) ดังนั้น สมาชิกที่เกษียณอายุ เมื่อได้รับเงินคืนจาก กบข. ไปแล้วเงินที่ได้รับคืนจาก กบข. ไม่ต้องนำไปคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงสมาชิกยังสามารถนำเงินสะสม และเงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) ไปลดหย่อนภาษีในปีภาษีที่เกษียณได้อีกด้วย

???? ขั้นตอนการขอรับเงินคืนจาก กบข.
สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ สามารถยื่นการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและเงิน กบข. ล่วงหน้าได้ 8 เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป โดยสมาชิกสามารถทำผ่านระบบ Digital Pension ที่เป็นระบบของกรมบัญชีกลางได้ด้วยตนเอง หรือสมาชิกจะต้องติดต่อส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อทำเรื่องขอรับเงินคืน ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานสามารถทำผ่านระบบ Digital Pension ของกรมบัญชีกลางเช่นกัน โดยหากทำผ่านระบบ Digital Pension ไม่ต้องจัดส่งเอกสารมายัง กบข. แต่ถ้าไม่ทำผ่านระบบดังกล่าวสามารถจัดทำเป็นเอกสารการขอรับคืนและแนบเอกสารประกอบการยื่นเรื่องมายัง กบข. สำหรับเอกสารที่ใช้ในการขอรับเงินคืนมีดังนี้

1. กรณีรับบำนาญ

• แบบ กบข. รง 008/1/2555 (https://bit.ly/2G7moGh)
• สำเนาคำสั่งออก พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้องเป็นลายเซ็นสด
• สำเนาหนังสือสั่งจ่ายบำนาญ พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้องเป็นลายเซ็นสด
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสมาชิกรับรองสำเนาถูกต้องเป็นลายเซ็นสด

สำหรับสมาชิกที่สังกัดส่วนท้องถิ่น จะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

• สำเนาคำสั่งโอนไปท้องถิ่น พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง
• สำเนาคำสั่งการสั่งจ่ายบำนาญ (ซึ่งเป็นคำสั่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนลงนาม และเป็นหนังสือตราครุฑ)
• แบบคำนวณ บท. 4 (คือรายละเอียดการคำนวณบำนาญสูตร กบข.) เจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง
• สมุดประวัติ / ก.พ.7 ฉบับจริง (กรณีรับบำนาญ)

2. กรณีรับบำเหน็จ

• แบบ กบข. รง 008/1/2555 (https://bit.ly/2G7moGh)
• สำเนาคำสั่งออก พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้องเป็นลายเซ็นสด
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสมาชิกรับรองสำเนาถูกต้องเป็นลายเซ็นสด
เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแล้ว และจัดส่งมายัง กบข. ตามที่อยู่ ส่วนงานการจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสภาพ ตู้ ปณ. 12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341

???? สมาชิกสามารถเลือกที่จะรับเงินคืนจาก กบข. ทั้งจำนวน หรือจะเลือกฝากให้ กบข. บริหารเงินต่อให้โดยเลือกใช้ “บริการออมต่อ” กับ กบข. หากสมาชิกยังไม่มีแผนรีบใช้เงินก้อนหลังเกษียณทันที และอยากมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่ยังสามารถงอกเงยต่อได้ด้วยการลงทุน หรือเพื่อรอจังหวะเวลาให้ได้มูลค่า NAV ที่พอใจ โดยมีรูปแบบของบริการออมต่อมีให้เลือก 4 รูปแบบ ดังนี้

บริการ “ออมต่อ” มี 4 รูปแบบ รูปแบบไหน เหมาะกับใคร
???? แบบที่ 1 ออมต่อทั้งจำนวน คือเลือกฝากเงินไว้ทั้งก้อนให้ กบข. นําไปลงทุนสร้างดอกผลให้ต่อ
เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีแผนใช้เงินออมที่ได้รับเมื่อออกจากราชการและไม่อยากนำเงินไปลงทุนเอง ต้องการให้มีผู้เชี่ยวชาญช่วยจัดการลงทุนให้

???? แบบที่ 2 ทยอยรับเงินเป็นงวด ๆ คือเลือกออมต่อโดยให้ กบข. ทยอยจ่ายเงินคืนให้เป็นงวดๆ เช่นรับทุกเดือนทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ ปีละครั้ง โดยช่วงที่ทยอยรับเงินคืนเป็นงวดนี้เงินส่วนที่ยังอยู่ในกองทุนก็ยังได้รับผลตอบแทนการลงทุนตลอดด้วย
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการใช้เงินอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นรายงวดคล้ายบำนาญ ขณะเดียวกันก็ยังได้ผลประโยชน์ที่งอกเงยจากเงินออมในส่วนที่ กบข. ยังคงบริหารให้อยู่
???? แบบที่ 3 ขอรับเงินบางส่วน ที่เหลือให้ กบข.บริหารต่อ คือแบ่งบางส่วนรับคืนไปก่อน 1 ก่อน ส่วนที่เหลือฝากให้ กบข. ลงทุนให้ต่อและขอรับคืนเป็นก้อนภายหลัง
เหมาะสำหรับผู้ที่มีแผนการใช้เงินเพียงจํานวนหนึ่งส่วนที่เหลือยังคงประสงค์ให้ กบข. บริหารจัดการต่อไป
???? แบบที่ 4 ขอรับเงินบางส่วน ที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆ
คือ มีลักษณะเหมือนแบบที่ 2 และ 3 ผสมกัน คือ รับคืนบางส่วนไปก้อนก่อนนึง ส่วนที่เหลือฝากให้ กบข. ลงทุนต่อให้โดยให้ กบข. ทยอยจ่ายคืนเป็นงวด
เหมาะสำหรับผู้ที่มีแผนการใช้เงินก้อนเพียงจํานวนหนึ่ง ส่วนที่เหลือทยอยใช้ ขณะเดียวกันก็ยังได้ผลประโยชน์ที่งอกเงยจากเงินออมในส่วนที่ กบข. ยังคงบริหารจัดการให้อยู่
ประโยชน์ของการออมต่อ เป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน และผลประโยชน์ที่ได้รับสมาชิกจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

???? อย่างไรก็ตาม สำหรับสมาชิกที่มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การลงทุน สามารถขอรับคำปรึกษาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจขอรับเงินคืน หรือใช้บริการ “ออมต่อ” กับ กบข. เพื่อเลือกรูปแบบการลงทุน และแผนการลงทุน กับศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน โดยใช้บริการได้ง่าย ๆ ผ่าน My GPF Application เพียงเข้าไปที่หน้ารวมเมนู แล้วกดเลือกเมนู “นัดหมายปรึกษา” จากนั้นเลือกหัวข้อที่ต้องการปรึกษาพร้อมระบุช่วงเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ


ขอบคุณข้อมูลจากคอลัมน์ GPF EXPERIENCE วารสาร กบข.
สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3M4MC8U

6 มิ.ย. 2565 เวลา 18:52 | อ่าน 106


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
10 ลำดับมาใหม่
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565
44 2 ก.ค. 2565
แนวทางดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพฐ. ประจำปี 2564 (ว14/2565)
แนวทางดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพฐ. ประจำปี 2564 (ว14/2565)
44 2 ก.ค. 2565
กรมการปกครอง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
กรมการปกครอง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
10 2 ก.ค. 2565
ครม. เคาะ คุมราคา “สินค้า - บริการ” ปี 65 จำนวน 51 รายการ
ครม. เคาะ คุมราคา “สินค้า - บริการ” ปี 65 จำนวน 51 รายการ
38 1 ก.ค. 2565
หมอพร้อม เพิ่ม 2 ฟังก์ชัน “ประเมินภาวะลองโควิด – ตรวจสุขภาพใจ” ช่วยรู้อาการผิดปกติ พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว
หมอพร้อม เพิ่ม 2 ฟังก์ชัน “ประเมินภาวะลองโควิด – ตรวจสุขภาพใจ” ช่วยรู้อาการผิดปกติ พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว
33 30 มิ.ย. 2565
กยศ. ขยายเวลา 5 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ถึง 31 ธ.ค. 65 นี้
กยศ. ขยายเวลา 5 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ถึง 31 ธ.ค. 65 นี้
39 30 มิ.ย. 2565
โฆษกรัฐบาลเผย
โฆษกรัฐบาลเผย "นายกฯ" ห่วงใยสังคม/เยาวชน ย้ำการขายกัญชา ต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง สั่งการส่วนราชการเร่งสร้างความรู้ ชี้คุณและโทษ ฝากผู้ปกครองช่วยสอดส่องบุตรหลาน
37 30 มิ.ย. 2565
Fruit Board โชว์ผลงานส่งออกทุเรียนผลสด ทะลุเป้า 5 แสนตัน เป็นครั้งแรกภายใน 4 เดือน 22 วัน
Fruit Board โชว์ผลงานส่งออกทุเรียนผลสด ทะลุเป้า 5 แสนตัน เป็นครั้งแรกภายใน 4 เดือน 22 วัน
189 28 มิ.ย. 2565
ค.ร.ม. เห็นชอบร่างประกาศยกเว้นอากรขาเข้าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat)
ค.ร.ม. เห็นชอบร่างประกาศยกเว้นอากรขาเข้าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat)
41 28 มิ.ย. 2565
ถึงเวลาชำระหนี้ กยศ. ปี 2565 ภายในวันที่ 5 ก.ค. 2565 ชำระผ่านช่องทางไหนบ้าง ?
ถึงเวลาชำระหนี้ กยศ. ปี 2565 ภายในวันที่ 5 ก.ค. 2565 ชำระผ่านช่องทางไหนบ้าง ?
69 28 มิ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน