การลาของข้าราชการและพนักงานราชการ

10 ก.ย. 2565 เวลา 21:17 | อ่าน 197
แชร์ไปยัง
line
 
การลาของข้าราชการและพนักงานราชการ


ลาป่วย
ข้าราชการ พนักงานราชการ
• ลาตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
ต้องมีใบรับรองแพทย์

• ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลาในปีหนึ่งไม่เกิน 60 วันทำการ
ยกเว้น ปวท. เห็นชอบให้ลาต่อไปได้อีกไม่เกิน 60 วันทำการ

• ลาตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
ต้องมีใบรับรองแพทย์

• ลาได้เท่าที่ป่วยจริง มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนปีหนึ่ง ไม่เกิน 30 วัน

ลากิจ
ข้าราชการ พนักงานราชการ
• มีสิทธิลากิจได้ปีละไม่เกิน 45 วันทำการ
ปีแรกที่รับราชการมีสิทธิลาได้ 15 วันทำการ
• ลาได้ไม่เกิน 10 วันทกำการ
 
 


ลาคลอด
ข้าราชการ พนักงานราชการ
• มีสิทธิลาได้ 90 วัน โดยได้รับเงินเดือน
• ยื่นใบลาก่อนหรือในวันที่ลาคลอดบุตร
 
• มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วัน ได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา 45 วัน
 
 


ลาไปช่วยภรรยาคลอดบุตร
ข้าราชการ พนักงานราชการ
• ลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการได้รับเงินเดือนระหว่างการลา
• ยื่นใบลาก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับจากวันที่คลอดบุตร
 
• -
 
 
 


ลาพักผ่อน
ข้าราชการ พนักงานราชการ
• ปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน
• มีสิทธิลาพักผ่อนในปีหนึ่งได้ 10 วันทำการ

- ผู้ที่รับราชการติดต่อกันไม่ถึง 10 ปี สะสมวันลาปีต่อๆ ไปรวมกับปีปัจจุบันไม่เกิน 20 วันทำการ
- ผู้ที่รับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี สะสมวันลาปีต่อๆ ไปรวมกับปีปัจจุบันไม่เกิน 30 วันทำการ

• ปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน


มีสิทธิลาพักผ่อนในปีหนึ่งได้ 10 วัน สะสมวันลาปีต่อๆ ไปรวมกับปีปัจจุบันไม่เกิน 15 วันทำการ
ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ข้าราชการ พนักงานราชการ
• รับราชการไม่น้อยกว่า 12 เดือน

• ลาได้ไม่เกิน 120 วัน

• ขออนุมัติการลา ไม่น้อยกว่า 60 วัน

• จะต้องอุปสมบทภายใน 10 วัน นับจากวันลา และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน
• ได้รับการจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4 ปี

• ลาได้ไม่เกิน 120 วัน
 
 


ลาไปถือศิลและปฏิบัติธรรม
ข้าราชการ พนักงานราชการ
• ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน • ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน


ลาเพื่อรับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ข้าราชการ พนักงานราชการ
• ลาตามระยะเวลาที่ทางราชการทหารกำหนด
 
 
•ลาตามระยะเวลาที่ทางราชการทหารกำหนด

•ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน
 


ลาติดตามคู่สมรส
ข้าราชการ พนักงานราชการ
• ลาได้ไม่เกิน 2 ปี

• กรณีจำเป็นลาต่อได้อีก 2 ปี รวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี

• ไม่ได้รับเงินเดือน
•-
 


ลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติงานวิชัยหรือดูงาน
ข้าราชการ พนักงานราชการ
• ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ไม่เกิน 4 ปี

• หากลาต่อเมื่อรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6 ปี
•-
 

การลาของข้าราชการและพนักงานราชการ
การลาของข้าราชการและพนักงานราชการ
การลาของข้าราชการและพนักงานราชการ
การลาของข้าราชการและพนักงานราชการ


ข้อมูลสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

10 ก.ย. 2565 เวลา 21:17 | อ่าน 197


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
10 ลำดับมาใหม่
บัญชีอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษของพนักงานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
บัญชีอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษของพนักงานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
40 24 ก.ย. 2565
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
32 24 ก.ย. 2565
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565
55 24 ก.ย. 2565
คุณแม่เบิกค่าฝากครรภ์กับประกันสังคมได้ทั้งหมดกี่บาท ?
คุณแม่เบิกค่าฝากครรภ์กับประกันสังคมได้ทั้งหมดกี่บาท ?
51 21 ก.ย. 2565
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ยกเลิกโควิด-19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ยกเลิกโควิด-19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
52 21 ก.ย. 2565
สินเชื่อสวัสดิการ สำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
สินเชื่อสวัสดิการ สำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
50 20 ก.ย. 2565
ครม. ไฟเขียว! ปรับลดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค. 65 ลดภาระนายจ้าง เพิ่มสภาพคล่องผู้ประกันตน
ครม. ไฟเขียว! ปรับลดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค. 65 ลดภาระนายจ้าง เพิ่มสภาพคล่องผู้ประกันตน
58 20 ก.ย. 2565
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 18-24 กันยายน 2565
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 18-24 กันยายน 2565
66 18 ก.ย. 2565
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
113 17 ก.ย. 2565
ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
96 17 ก.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน