คกก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาปรับค่าเป้าหมายอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปี ไม่เกิน 15 ต่อพันประชากร ในปี 2570

26 ธ.ค. 2565 เวลา 21:42 | อ่าน 78
แชร์ไปยัง
line
-Advertisement-
 
คกก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาปรับค่าเป้าหมายอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปี ไม่เกิน 15 ต่อพันประชากร ในปี 2570


คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับค่าเป้าหมายอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปี เป็นไม่เกิน 15 ต่อพันประชากร ในปี 2570 หลังพบอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ลดลงต่อเนื่องเหลือร้อยละ 24.4 ต่อพันประชากร ส่วนอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 10 - 14 ปี ให้คงค่าเป้าหมายเดิม ไม่เกิน 0.5 ต่อพันประชากร ในปี 2570 และเสนอแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565


วันนี้ (26 ธันวาคม 2565) ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมประชุม

-Advertisement-

นายอนุทินกล่าวว่า ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีความคืบหน้าอย่างมาก โดยในปี 2564 อัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี อยู่ในระดับคงที่ ร้อยละ 0.9 ต่อพันประชากรอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง เหลือร้อยละ 24.4 ต่อพันประชากร ส่วนอัตราการคลอดซ้ำในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ลดลงต่อเนื่องเช่นกัน เหลือร้อยละ 7.7 ขณะที่การคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่
ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อัตราการคลอดในวัยรุ่นที่ลดลงเป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปีแรก ซึ่งตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2564 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบให้ปรับค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ฯ ในระยะ 5 ปีหลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานและสถานการณ์ในปัจจุบันจึงกำหนดค่าเป้าหมายใหม่ในการลดอัตราคลอดในวัยรุ่น ช่วง พ.ศ. 2566-2570 โดยอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ
15 - 19 ปี จากเดิมไม่เกิน 25 ต่อพันประชากร ภายในปี 2569 ลดลงเป็น ไม่เกิน 15 ต่อพันประชากร ภายในปี 2570 และให้คงค่าเป้าหมายอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 10 - 14 ปี ตามเดิมคือ ไม่เกิน 0.5 ต่อพันประชากรภายในปี 2570 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและอนุมัติต่อไป


นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 – 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ภายใต้วิสัยทัศน์ “วัยรุ่นมีความรู้ด้านเพศวิถีศึกษา มีทักษะชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรเป็นส่วนตัว รักษาความลับ และได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาค พร้อมกำหนดพันธกิจ และประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์ 5 ประเด็น คือ 1) การพัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม 2) การส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการในการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น การเลี้ยงดูบุตรหลาน และการสร้างสัมพันธภาพ 3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร 4) การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น และ 5) การบูรณาการฐานข้อมูล การวิจัย การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมอบหมายให้กระทรวงที่เป็นเจ้าภาพยุทธศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนร่างเนื้อหา และส่งกลับมายังฝ่ายเลขานุการ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

****************************** 26 ธันวาคม 2565

-Advertisement-

26 ธ.ค. 2565 เวลา 21:42 | อ่าน 78


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
-Advertisement-
 
มาใหม่
ส่วนราชการทยอยออกแนวปฏิบัติรับ พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ล่าสุดถึงคิวกรมที่ดินกำหนดวิธีแสดงใบอนุญาต 3 วิธี
51 29 ม.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 29 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2566
55 29 ม.ค. 2566
ครม.ขยายเวลาลดหย่อนภาษี 2 เท่า เมื่อบริจาค 13 มูลนิธิด้านสาธารณสุข ผ่านระบบ e-Donation อีก 2 ปี จนถึงสิ้นปี 67
78 25 ม.ค. 2566
โฆษกรัฐบาลเผยฯ พระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้
82 23 ม.ค. 2566
​แจงชัด ลงทะเบียนบัตรประชาชนดิจิทัล ผ่านแอป D.DOPA ไม่ต้องไปแจ้งเขตหรืออำเภอ ใช้บริการแล้ว เกือบ6 หมื่นคน
65 23 ม.ค. 2566
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ปลื้ม ประเทศไทยติด 1 ใน 23 สถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการท่องเที่ยวในปี 2023 จากเว็บไซต์ Insider ขึ้นชื่อมีเทศกาลที่น่าสนใจตลอดทั้งปี เหมาะกับนักชิมนักชอปทั่วโลก
78 22 ม.ค. 2566
แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ.
66 22 ม.ค. 2566
สรรพากรแนะประชาชน โทร 1161 สอบถามข้อเท็จจริง อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ
61 22 ม.ค. 2566
โฆษกรัฐบาลเผยฐานะการเงิน-การคลังไทยแข็งแกร่ง! 3 เดือนแรกปีงบฯ 2566 จัดเก็บรายได้อยู่ที่ 6.33 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการกว่า 7.36 หมื่นล้านบาท เศรษฐกิจส่งสัญญาณบวก
75 22 ม.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 22-28 มกราคม 2566
69 22 ม.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน

advertisement