มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

22 ก.พ. 2566 เวลา 20:59 | อ่าน 116
แชร์ไปยัง
L
-Advertisement-
 
ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ

1. ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..)
2. ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ และค่าทดแทนกรณีการตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน
3. ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19) จำนวน 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้
-Advertisement-

ทั้งนี้ ร่างประกาศ รวม 3 ฉบับ ที่ รง. เสนอ เป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 และประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้กับแรงงานภาคเอกชน โดยได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ เช่น กำหนดเพิ่มจำนวนสิทธิวันลาเพื่อคลอดบุตรจาก 90 วัน เป็น 98 วัน กำหนดเพิ่มให้ลูกจ้างมีสิทธิในวันหยุดพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด กำหนดเพิ่มให้ลูกจ้างที่ถึงแก่ความตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงานในปีที่จะเกษียณอายุ มีสิทธิได้รับค่าทดแทนกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน เป็นต้น รวมทั้งเป็นการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 มีนาคม 2565)


รง. ได้นำร่างประกาศในเรื่องนี้ รวม 3 ฉบับ ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างประกาศรวม 3 ฉบับดังกล่าว นอกจากนี้ รง. ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยประมาณการว่าการแก้ไขเพิ่มเติมตามร่างประกาศในเรื่องนี้จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้สำหรับปี พ.ศ. 2566 ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าจ้างในวันลาเพื่อคลอดบุตรประมาณ 206,643,504.30 ล้านบาท และค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีประมาณ 38,211,206.81 ล้านบาทสาระสำคัญของร่างประกาศ


1. ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ในเรื่องดังต่อไปนี้
21 กุมภาพันธ์ 2566 ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

2. ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ และค่าทดแทนกรณีการตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ในเรื่องดังต่อไปนี้

2.1 กำหนดเพิ่มเติมให้ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไปและถึงความตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงานในปีที่จะเกษียณอายุ มีสิทธิได้รับค่าทดแทนกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน โดยค่าทดแทนดังกล่าวมีอัตราเดียวกันกับอัตราการจ่ายเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานซึ่งลูกจ้างจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ

2.2 กำหนดให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงานตามข้อ 2.1 เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(2) ลูกจ้างกระทำความผิดอาญาโดยเจตนา
(3) ลูกจ้างเสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอื่น
(4) ลูกจ้างฆ่าตัวตาย

3. ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19) มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในเรื่องดังต่อไปนี้
21 กุมภาพันธ์ 2566 ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

-Advertisement-

22 ก.พ. 2566 เวลา 20:59 | อ่าน 116


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
-Advertisement-
 
มาใหม่
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดี 4 มหาวิทยาลัยไทย จุฬาฯ-มหิดล-มช.-มข. สุดโดดเด่นในเวทีโลก ติดอันดับ Top 100 ในการจัดอันดับโลกด้านความยั่งยืนปี 2566
42 4 มิ.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 4-10 มิถุนายน 2566
105 4 มิ.ย. 2566
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 พนักงานราชการลาไปช่วยภรรยาที่คลอดบุตร
67 3 มิ.ย. 2566
โฆษกรัฐบาลยืนยัน รัฐบาลให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 4 เดือน (พ.ค.-ส.ค. 2566) แก่ผู้ใช้ไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน คืนจริงส่วนลดค่าไฟฟ้าเดือนพ.ค. 150 บาท/ราย แก่ผู้ใช้ไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน
98 1 มิ.ย. 2566
กรมบัญชีกลางปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ ด้านค่าบริการรังสีรักษา เพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบัน
35 30 พ.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 28 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2566
148 28 พ.ค. 2566
สพฐ. เปิดสอบครูผู้ช่วย 2566 ปฏิทินสอบรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี 2566
218 21 พ.ค. 2566
กทม. เตรียมเปิดสอบเจ้าพนักงานธุรการทั่วไปเพิ่มกว่า 371 ตำแหน่ง
347 21 พ.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2566
246 20 พ.ค. 2566
กรมอุทยานฯ ขอขึ้นเงินเดือนผู้พิทักษ์ป่าจาก 9,000 เป็น 11,000 บาท หลังไม่ขึ้นมาสิบปี
232 18 พ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน