โฆษกรัฐบาลเผย รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลการกำหนดค่าไฟฟ้า คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบาง

30 มี.ค. 2566 เวลา 20:35 | อ่าน 135
แชร์ไปยัง
L
 
กำหนดค่าไฟฟ้า คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบาง

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรณีการปรับค่าไฟฟ้านั้น เป็นผลจากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งในส่วนของค่าไฟฟ้างวดเดือนมกราคม – เมษายน 2566 นั้น เป็นไปตามการประชุม กกพ. ซึ่งมีมติประกาศค่าไฟฟ้างวดใหม่ หรือรอบบิลค่าไฟเดือน มกราคม – เมษายน 2566 เป็น 2 กลุ่ม คือ ประเภทที่อยู่อาศัย มีอัตราค่าไฟที่ 4.72 บาทต่อหน่วย และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นที่ 5.33 บาทต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 13 เป็นไปตามมติคณะกรรมนโยบายพลังงานแห่งชาติที่มีนโยบายจัดสรรก๊าซอ่าวไทยในการผลิตไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย และให้ กกพ. ทบทวนค่าไฟฟ้า เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบาง ประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือนอย่างต่อเนื่อง


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมว่า โดยสถานการณ์ราคาพลังงานในช่วงนี้เริ่มอ่อนตัวลง จึงคาดว่าจะเข้าสู่สภาพเดิม และมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ทั้งนี้ ในส่วนของการปรับค่า Ft จะมีการปรับอยู่เรื่อย ๆ ทุก ๆ 4 เดือน เพื่อให้อัตราค่าไฟสอดคล้องกับราคาต้นทุนเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ ผู้ใช้ไฟบ้านทั่วไปยังคงต้องหามาตรการรับมือค่าไฟในหน้าร้อนกันทุกปี ซึ่งไม่เพียงค่า Ft ที่มีผลต่อค่าไฟเท่านั้น แต่อากาศที่ร้อนขึ้นก็ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟมากขึ้นด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น รัฐบาลได้มีนโยบายช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบาง ประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคมที่ผ่านมา จนถึงเดือนเมษายน 2566 ที่จะถึงนี้ โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ รัฐบาลได้อนุมัติวงเงิน 3,191.74 ล้านบาท ให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2566 เพื่อให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน โดยเป็นกรอบวงเงินของการไฟฟ้านครหลวงจำนวน 517.95 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 2,673.79 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบในการลดภาระค่าครองชีพให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นกลุ่มเปราะบาง

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของค่าไฟฟ้างวดพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 ที่ 4.77 บาทต่อหน่วยนั้น ได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะสะท้อนต้นทุนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด โดย กกพ. ระบุว่า การพิจารณาค่า Ft ในงวดดังกล่าวเป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อมูลจริงเฉลี่ยในเดือนมกราคม 2566 มาใช้เป็นฐานในการพิจารณา ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติปกติ หากการดำเนินการจริงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากค่าประมาณการดังกล่าว กกพ. จะนำส่วนต่างค่าใช้จ่ายมาปรับปรุงการคิดค่า Ft ในรอบต่อ ๆ ไป ตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่า Ft

“รัฐบาลให้ความสำคัญต่อกรณีการจัดการด้านพลังงาน คำนึงถึงการดูแล บริหาร ทั้งการผลิต ความมั่นคงพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ราคาพลังงานที่เป็นธรรม ให้สมดุลอยู่เสมอ และรับฟัง คำนึงถึงความเห็นของทุกภาคส่วนอยู่เสมอ ขณะเดียวกัน รัฐบาลมีนโยบายลดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ด้วยการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบาง ประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือนมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ รัฐบาลมีแนวทางที่เสาะหาพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างสมดุลและยั่งยืน ” นายอนุชาฯ กล่าว

30 มี.ค. 2566 เวลา 20:35 | อ่าน 135


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
เงินเดือนตำรวจและเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ถึงปัจจุบัน
193 28 ก.ย. 2566
มาตรการพักชำระหนี้ให้ลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ ธ.ก.ส. ผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ดังกล่าวภายใต้หลักการ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้
22 27 ก.ย. 2566
ครม. รับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
298 27 ก.ย. 2566
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 กันยายน 2566 เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566)
28 27 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24-30 กันยายน 2566
349 24 ก.ย. 2566
581 20 ก.ย. 2566
ข่าวดี !! 15 อัตรา รับสมัครชายไทย วุฒิ ปวช./ปวส. ทำงานช่างที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
212 20 ก.ย. 2566
ตำแหน่งครูว่าง 2566 การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
103 19 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 17-23 กันยายน 2566
530 17 ก.ย. 2566
ออมสิน ยื่นมือช่วยลูกหนี้ NPL สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ถูกกระทบช่วงวิกฤติโรคร้าย ตั้งต้นผ่อนเดือนละร้อย ดึงบัญชีกลับมาเป็นปกติ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธ.ค.2566
284 16 ก.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC CU-AAT คืออะไร จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน