"รองปลัดเกษตรฯ" ลุยชุมพร เตรียมความพร้อมมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนใต้

12 มิ.ย. 2566 เวลา 20:17 | อ่าน 12,022
แชร์ไปยัง
L
 

นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและติดตามการบริหารจัดการทุเรียนของจังหวัดชุมพร โดยมี นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายธราพงษ์ มีมุสิทธิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร พาณิชย์จังหวัดชุมพร นายกสมาคมชาวสวนไม้ผลชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลาง จ.ชุมพร จากนั้นลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการควบคุณคุณภาพทุเรียนที่จะออกสู่ตลาดตั้งแต่ สวน โรงคัดบรรจุ และตลาดส่งออก


ชุมพร เตรียมความพร้อมมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนใต้

รองปลัดเกษตรฯ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ให้ความสำคัญในการส่งออกทุเรียนไทย จึงมีนโยบายควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ พร้อมกำชับผลผลิตทุเรียนที่ส่งออกต้องได้คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการส่งออกที่กำหนด โดย จ.ชุมพร เป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญ มีพื้นที่ปลูกมากเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพอย่างเข้มข้นตลอดปี 2566 โดยถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานควบคุมคุณภาพทุเรียน ภาคตะวันออก หรือจันทบุรีโมเดล ใช้เป็นต้นแบบในภาคใต้ โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันกำหนดแนวทางมาตรการที่ชัดเจน มีเป้าหมายร่วมกัน ในการยกระดับคุณภาพของทุเรียน มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร เร่งอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ที่สำคัญต้องเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทาง เพื่อเป็นการตอกย้ำและสร้างความมั่นใจ “ทุเรียนชุมพร ทุเรียนคุณภาพดี ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”

รองปลัดฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ได้หารือร่วมกับนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในประเด็นการส่งเสริมให้ จ.ชุมพร เป็นศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตร เนื่องจากมีระบบการคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมทั้ง รถ ราง เรือ อากาศ โดยกระทรวงเกษตรฯ ยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมชลประทาน และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับทุเรียนและผลไม้อื่น ๆ ในช่วงที่เกิดภัยแล้ง

ทั้งนี้ ในปี 2566 จ.ชุมพร มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 276,254 ไร่ (ร้อยละ 11.88 ของพื้นที่เกษตรกรรม) ผลผลิต 337,376 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 1,521 กิโลกรัม เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 25,490 ราย มีโรงคัดบรรจุผลไม้ 439 แห่ง ขณะที่สถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้ ปี 2566 มีผลผลิตในฤดู 582,925 ตัน (มิ.ย. - ต.ค.66) ผลผลิตสูงที่สุดในเดือน ก.ค. 66 จำนวน 192,348 ตัน และจะสิ้นสุดฤดูกาลในเดือน ต.ค.66 โดยกำหนดวันเก็บเกี่ยวและวันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูกาลทุเรียน ปี 2566 ในพื้นที่ จ.ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์ พันธุ์หมอนทอง วันที่ 10 มิถุนายน 2566 ในส่วนราคารับซื้อทุเรียนหมอนทอง AB อยู่ที่ 165 บาท/กิโลกรัม, ทุเรียนหมอนทอง C อยู่ที่ 110 บาท/กิโลกรัม และทุเรียนชะนีอยู่ที่ 145 บาท/กิโลกรัม

ขณะเดียวกัน 14 จังหวัดภาคใต้ และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนเช่นเดียวกับภาคตะวันออก ได้แก่ 1) มาตรการควบคุมคุณภาพผลผลิตที่แหล่ง (สวน) : ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน 2) การขึ้นทะเบียนนักคัด นักตัดทุเรียน 3) มาตรการควบคุมคุณภาพผลผลิตตลาดส่งออก (โรงคัดบรรจุ) : ตรวจความอ่อนแก่ ของทุเรียนก่อนปิดตู้ส่งออก 4) มาตรการควบคุมคุณภาพการผลิต การตลาดทุเรียนของ จ.ชุมพร โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาทุเรียนจังหวัดชุมพร (Chumphon Durian Board) และ 5) มาตรการควบคุมผลผลิตตลาดในประเทศ (ค้าส่ง – ค้าปลีก) โดยมีคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และจุดบริการตรวจเปอร์เซ็นน้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน และ 6) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก


สำหรับความคืบหน้าผลการดำเนินงานควบคุมคุณภาพทุเรียน จ.ชุมพร ดังนี้ 1) ขึ้นทะเบียนนักคัด นักตัดทุเรียน รวม 793 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 66) 2) ผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ณ โรงคัดบรรจุ จำนวน 201 ตัวอย่าง (สะสมตั้งแต่ 1 พ.ค. - 9 มิ.ย.66) 3) ตรวจก่อนปิดตู้ เข้าตรวจโรงคัดบรรจุ 4 โรง ตรวจสอบคุณภาพทุเรียน 5 ตัวอย่าง ผ่านการตรวจ 5 ตัวอย่าง (ข้อมูลสะสม วันที่ 1 – 30 พ.ค.66)

โอกาสนี้ รองปลัดฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเรียนรู้ระบบน้ําอัจฉริยะในสวนทุเรียน ของนายจีระศักดิ์ เยาวเลิศ ประธานแปลงใหญ่ทุเรียน ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร จากนั้นติดตามการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดจ จ.ชุมพร ณ จุดบริการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ําหนักแห้งในเนื้อทุเรียน สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งตะโก ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดําเนินงานรับซื้อทุเรียนของโรงคัดบรรจุทุเรียน ณ บริษัท หมิงหยาง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จํากัด ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร

12 มิ.ย. 2566 เวลา 20:17 | อ่าน 12,022


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
1 วันสุดท้ายของการเปิดรับลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ก่อนปิดรับลงทะเบียนพรุ่งนี้ 29 ก.พ. 67 On-site ในเวลา 16.30 น. และ Online เวลา 24.00 น.
17 28 ก.พ. 2567
คารม เชิญชวนผู้สนใจทำงานในประเทศญี่ปุ่น ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมก่อสร้าง ยื่นสมัครออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ถึง มิ.ย. 2567 นี้
18 28 ก.พ. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
438 25 ก.พ. 2567
รองนายกฯสมศักดิ์ เรียก กมธ. พิจารณาร่างพ.ร.บ.ยกเลิกเช็ค ถกทางออก 29 ก.พ.นี้ หลังกฎหมายเดินหน้าไม่ได้ พร้อมสรุป เดินหน้ายกเลิกคำสั่ง คสช. 71 ฉบับ
71 23 ก.พ. 2567
​รัฐบาลเตือนประชาชนช่วงฤดูร้อน และอันตรายจากพายุ ขอให้ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแดดร้อนจัด หากพบเห็นผู้ป่วย โทร 1669
64 23 ก.พ. 2567
กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการยาฉีด สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพต่อการรักษา
224 22 ก.พ. 2567
คารม เผยข่าวดี กรมการจัดหางาน รับสมัครหญิงไทย ทำงานประเทศมาเลเซีย ไม่จำกัดวุฒิฯ จำนวน 50 อัตรา ฟรี! ค่าตั๋วเครื่องบินไป ค่ารถโดยสารประจำทางกลับ อาหาร ที่พัก มีประกันสุขภาพ
772 21 ก.พ. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2567
778 18 ก.พ. 2567
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางาน ทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันในประเทศบรูไน จำนวน 40 อัตรา ค่าจ้างวันละ 2,560 บาท สัญญาจ้าง 2 ปี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567
183 15 ก.พ. 2567
คปภ. แนะ..! ธุรกิจประกันภัยระมัดระวังการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ชี้ “รถยนต์ไฟฟ้า” มีปัจจัยเสี่ยง-ผู้รับประกันภัยต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
866 14 ก.พ. 2567
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC Online GED CU-TEP SAT
 
บทความกลุ่มเดียวกัน