คำนวณดอก กยศ. ใหม่ ใครชำระเกินได้คืน รัฐบาลอุ้มผู้กู้ กยศ.คำนวณยอดหนี้ใหม่ 3.5 ล้านราย พ.ร.บ.ฉบับใหม่จะทำให้ผู้กู้ กยศ.ได้ประโยชน์มากขึ้น โดยหลังจากคำนวณอัตราดอกเบี้ยใหม่แล้วหากมีการชำระเกิน กองทุน กยศ.ก็จะคืนเงินส่วนเกินนั้นให้กับผู้กู้

15 พ.ย. 2566 เวลา 08:04 | อ่าน 1,106
แชร์ไปยัง
L
 
คำนวณดอก กยศ. ใหม่ ใครชำระเกินได้คืน รัฐบาลอุ้มผู้กู้ กยศ.คำนวณยอดหนี้ใหม่ 3.5 ล้านราย พ.ร.บ.ฉบับใหม่จะทำให้ผู้กู้ กยศ.ได้ประโยชน์มากขึ้น โดยหลังจากคำนวณอัตราดอกเบี้ยใหม่แล้วหากมีการชำระเกิน กองทุน กยศ.ก็จะคืนเงินส่วนเกินนั้นให้กับผู้กู้


นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2566 ว่า คณะกรรมการได้หารือแนวทางแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย โดยเฉพาะประเด็นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่จะต้องได้รับการปรับหนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ที่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 20 มี.ค.2566 ให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกิน 1% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยปรับจาก 7.5% เหลือ 0.5% ต่อปี และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

รวมทั้งให้มีการปรับลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่ ให้หักชำระเงินต้นเฉพาะส่วนที่ครบกำหนด จากนั้นเป็นดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด และเงินเพิ่มตามลำดับ


รวมทั้งขณะนี้มีการประกาศกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ต่อไปจะเร่งรัดให้มีการคำนวณภาระหนี้ใหม่ (recalculation) ให้กับผู้กู้ กยศ.ทุกรายนับตั้งแต่ที่กฎหมายบังคับใช้ ปัจจุบันมีผู้กู้ กยศ.ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3.5 ล้านราย คิดเป็นมูลหนี้กว่า 4 แสนล้านบาท โดยจะเร่งดำเนินการให้กับ 2 กลุ่มเร่งด่วน ดังนี้

1.กลุ่มที่อยู่ในชั้นกรมบังคับคดี 4.6 หมื่นราย
และ 2.กลุ่มที่คดีใกล้หมดอายุความอีกราว 4 หมื่นราย ให้มีการคำนวณภาระหนี้ใหม่ก่อน ซึ่งบางรายอาจจะเหลือยอดน้อยลงอย่างมาก หรืออาจชำระหมดแล้วด้วย โดยจะให้ผู้กู้ได้เห็นยอดหนี้ใหม่ภายในเดือนธ.ค.นี้ เป็นของขวัญให้กับประชาชน และจะเร่งพัฒนาระบบคำนวณให้แล้วเสร็จภายใน 5 เดือน


นายกิตติรัตน์ กล่าวว่า การคำนวณภาระหนี้ใหม่จะทำให้ผู้กู้ที่ชำระหนี้แล้วเกิน 150% ของเงินต้น มีแนวโน้มที่จะชำระหนี้ครบแล้วทั้งหมด เช่น เงินต้น 1 แสนบาท ผ่อนชำระแล้ว 1.5 แสนบาท ซึ่งตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่จะทำให้ผู้กู้ กยศ.ได้ประโยชน์มากขึ้น โดยหลังจากคำนวณอัตราดอกเบี้ยใหม่แล้วหากมีการชำระเกิน กองทุน กยศ.ก็จะคืนเงินส่วนเกินนั้นให้กับผู้กู้

อยู่ระหว่างจ่ายหนี้ 3 ล้านคน


ทั้งนี้ สถิติข้อมูล กยศ.วันที่ 30 ก.ย.2566 มีจำนวนผู้กู้ กยศ. ทั้งหมด 6,739,085 ราย แบ่งเป็น ผู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,537,022 ราย สัดส่วน 53% อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,299,490 ราย สัดส่วน 19% ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,830,978 ราย สัดส่วน 27% และเสียชีวิต/ทุพพลภาพ 71,595 ราย สัดส่วน 1%

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน กยศ.ได้มีการขยายกรอบวงเงินให้กู้ยืมปีการศึกษา 2566 จากเดิมที่กำหนดไว้ 40,790 ล้านบาท เป็นจำนวน 46,168 ล้านบาท เพื่อรองรับผู้ขอกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น และเตรียมนำร่องการกู้ยืมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น (Reskill Upskill) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาตาม พ.ร.บ.กยศ. ฉบับใหม่

โดยในปีนี้มีผลการรับชำระหนี้ 25,719 ล้านบาท (ยอด ณ วันที่ 12 ก.ย.66) และกองทุนเตรียมทำสัญญาระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง และสัญญาปรับโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้ก่อนฟ้อง และหลังฟ้องทุกกลุ่มในปลายปี 2566 นี้

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนได้มีมติอนุมัติขยายกรอบการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2566 จากเดิมที่กำหนดไว้ 40,790 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 46,168 ล้านบาท เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมจากเดิม 643,256 ราย เนื่องจากมีจำนวนผู้ยื่นขอกู้ยืมเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ประมาณการไว้กว่า 117,000 ราย รวมจำนวนผู้กู้ยืมทั้งสิ้น 760,256 ราย และเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ


เร่งแก้ปัญหาหนี้ค้างชำระ


รวมทั้งตลอดปีที่ผ่านมา กองทุนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของผู้กู้ยืมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กฎหมายที่ได้แก้ไขใหม่ได้กำหนดให้กองทุนคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี อัตราเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระไม่เกิน 0.5% ต่อปี ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในทุกกรณี ปรับลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่โดยหักจากเงินต้น ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับตามลำดับ

รวมถึงผู้กู้ยืมสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด สำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่ โดยกองทุนคาดว่าจะเปิดทำสัญญาระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องและสัญญาปรับโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้ก่อนฟ้อง และหลังฟ้องทุกกลุ่มเข้ามาดำเนินการได้ในช่วงปลายปีนี้ และจะปลดภาระผู้ค้ำประกันเมื่อผู้กู้ยืมเงินได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทุนได้ให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 6.5 ล้านราย เป็นเงิน ให้กู้ยืมกว่า 734,127 ล้านบาท สำหรับภาพรวมการรับชำระหนี้ในปีนี้ กองทุนได้รับชำระเงินคืนจำนวน 25,719 ล้านบาท


ข้อมูลจาก bangkokbiznews.com

15 พ.ย. 2566 เวลา 08:04 | อ่าน 1,106


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
จอดรถ พวงมาลัยไม่ตรง เสียหายมากกว่าที่คิด
94 5 ธ.ค. 2566
เปิดไล่ฝ้าทิ้งไว้ อาจทำกระจกแตกทั้งบาน?
66 5 ธ.ค. 2566
ขับรถเกียร์ออโต้ อย่างไร ให้ประหยัดน้ำมัน ?
69 5 ธ.ค. 2566
รัดเกล้า ชูมาตรการแก้ปัญหาหนี้ทั้งในและนอกระบบ ย้ำไม่ใช่การลดหนี้ พักหนี้ หรือยกหนี้ แต่ช่วยไกล่เกลี่ย หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ ยืนยันรัฐบาลแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างยั่งยืน
18 3 ธ.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 3-9 ธันวาคม 2566
192 3 ธ.ค. 2566
โฆษกรัฐบาล เผย บริษัทรถ EV เตรียมลงทุนในไทยต่อเนื่อง
173 2 ธ.ค. 2566
ออมสิน ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าวาระแห่งชาติ “การแก้ไขหนี้นอกระบบ” ให้กู้ 50,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.75% ต่อเดือน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
343 1 ธ.ค. 2566
อนุทิน-พวงเพ็ชร จับมือเปิดตัวแอพ
294 29 พ.ย. 2566
​รองนายกฯ ภูมิธรรม กดปุ่ม Kick off ธ.ก.ส.โอนเงิน ช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ล็อตแรกวันนี้ จ่าย 5 รอบ
277 29 พ.ย. 2566
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็นวาระแห่งชาติ
134 28 พ.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC CU-AAT คืออะไร จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน