ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

26 ธ.ค. 2560 เวลา 08:17 | อ่าน 2,596
Advertisement
 
ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560
กรมสรรพากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

1. ชื่อเรื่อง : เงินได้จากเงินเดือน ทั้งปีไม่เกิน 120,000 บาท ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ

คำถาม : นาย ก. สถานภาพโสด มีเงินได้จากเงินเดือน ๆ ละ 10,000 บาท ไม่มีรายได้อื่น ทั้งปีมีเงินได้ทั้งสิ้น 120,000 บาท จะต้องยื่นแบบแสดงรายการหรือไม่

คำตอบ : นาย ก. ไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการหากมีเงินได้ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร เกิน 120,000 บาท2. ชื่อเรื่อง : คำนวณภาษีแล้วไม่มีเงินต้องชำระ ยังคงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ

คำถาม : นาย ข. สถานภาพโสด มีเงินได้จากเงินเดือน ๆ ละ 11,000 บาท ไม่มีรายได้อื่น ทั้งปีมีเงินได้ทั้งสิ้น 132,000 บาท คำนวณภาษีแล้วไม่มีภาษีต้องเสีย จะต้องยื่นแบบแสดงรายการหรือไม่

คำตอบ : นาย ข. มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ แม้ว่าคำนวณภาษีแล้วไม่มีภาษีต้องชำระเพิ่มก็ตาม3. ชื่อเรื่อง : ได้รับรางวัลจากการชิงโชค ต้องนำเงินรางวัลมาคำนวณภาษีด้วย

คำถาม : นาย ค. มีเงินได้จากเงินเดือน และในเดือนมิถุนายน 2560 ได้รับรางวัลจากการชิงโชค
เป็นรถยนต์ 1 คัน มูลค่า 900,000 บาท ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วร้อยละ 5 และมีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 แล้วต้องยื่นแบบอย่างไร

คำตอบ : นาย ค จะต้องนำเงินได้ทั้งหมดที่ได้รับในปีภาษี 2560 (เงินเดือน + รางวัล) มารวมคำนวณ
เพื่อยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และสามารถนำภาษีที่ถูกหักไว้มาเครดิตในการคำนวณเงินได้4. ชื่อเรื่อง : ทำงาน 2 แห่ง ต้องนำเงินได้ทั้งหมดมารวมคำนวณภาษี

คำถาม : ในปีภาษี 2560 นาย ง. ทำงาน 2 แห่ง โดยได้รับเงินเดือนจาก บริษัท ABC จำกัด ในเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2560 และลาออกไปทำงานที่บริษัท XYZ จำกัด ในเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2560 จะต้องเสียภาษีอย่างไร

คำตอบ : นาย ง. จะต้องนำเงินได้ทั้งหมดที่ได้รับในปีภาษี 2560 (บริษัท ABC + บริษัท XYZ) มารวมคำนวณเพื่อยื่นแบบแสดงรายการและสามารถนำภาษีที่ถูกหักไว้มาเครดิตในการคำนวณเงินได้โดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จ่ายเงินได้เป็นของรายบริษัท ที่จ่ายเงินได้มากที่สุดเพียงรายเดียว5. ชื่อเรื่อง : เด็กอายุ 5 ขวบ ได้รับรางวัลยังคงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้

คำถาม : เด็กหญิง ป. อายุ 5 ขวบ ได้รับรางวัลจากการชิงโชคเป็นทองคำหนัก 20 บาทมูลค่า 400,000 บาท ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ร้อยละ 5 จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีอีกหรือไม่

คำตอบ : เด็กหญิง ป. ได้รับรางวัลมูลค่า 400,000 บาท ถือว่ามีเงินได้ตามมาตรา 40(8) แม้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วก็ตาม ยังคงมีหน้าที่ต้องนำเงินรางวัลที่ได้รับไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณภาษีเงินได้ โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นตัวแทนในการชำระภาษี6. ชื่อเรื่อง : อายุ 80 ปี มีเงินได้ยังคงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้

คำถาม : นาง ส. อายุ 80 ปี เป็นหม้าย มีเงินได้จากการให้เช่าบ้าน 2 หลัง ค่าเช่าหลังละ 5,000 บาท ต่อเดือน ต้องยื่นแบบเสียภาษีหรือไม่ เพราะได้รับยกเว้นเงินได้ จำนวน 190,000 บาท

คำตอบ : นาง ส. มีเงินได้ค่าเช่าทั้งปี จำนวน 120,000 บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ และ นาง ส. อายุ 80 ปี ได้รับยกเว้นเงินได้ไม่เกิน 190,000 บาท เมื่อคำนวณภาษีแล้วไม่มีภาษีต้องเสีย แต่ยังคงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ7. ชื่อเรื่อง : การยื่นแบบแสดงรายการเป็นหน้าที่ของผู้มีเงินได้

คำถาม : นาย ช. เป็นพนักงานได้รับเดือนทั้งปี 500,000 บาท แต่นายจ้างไม่ยื่นแบบแสดงรายการให้นาย ช. ใครเป็นผู้มีหน้าที่ระหว่าง นาย ช. หรือ นายจ้าง

คำตอบ : นาย ช. เป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา8. ชื่อเรื่อง : ยื่นแบบรวมคำนวณภาษีแล้ว ต่อมาจะขอแยกคำนวณต้องขออนุมัติอธิบดีกรมสรรพากร
คำถาม : สามีภริยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ หากยื่นแบบโดยรวมคำนวณภาษีแล้ว และประสงค์จะยื่นแบบใหม่โดยขอแยกการคำนวณภาษี สามารถทำได้หรือไม่

คำตอบ : หากสามีภริยา เมื่อได้เลือกยื่นรายการโดยรวมคำนวณภาษีในปีภาษีใดแล้ว ให้ถือว่าเป็นวิธีการยื่นรายการสำหรับปีภาษีนั้นตลอดไป เว้นแต่อธิบดีจะอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการดังกล่าว9. ชื่อเรื่อง : สามีภริยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ สามารถเลือกช่องทางในการยื่นแบบของแต่ละฝ่ายได้

คำถาม : นาย ช. และ นาง ว. ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้มีความประสงค์แยกยื่นแบบแสดงรายการ หากนาย ช. ยื่นแบบผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา นาง ว. จะต้องยื่นแบบผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด้วยหรือไม่

คำตอบ : การยื่นแบบแสดงรายการผู้เงินได้แต่ละคนสามารถเลือกช่องทางที่ตนเองสะดวก ได้แก่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ RD Smart Tax (เฉพาะ ภ.ง.ด.91)10. ชื่อเรื่อง : การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต จะต้องมีหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน

คำถาม : นาย ฉ. ต้องการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ : นาย ฉ. ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนจึงจะสามารถยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้11. ชื่อเรื่อง : ในแต่ละปีภาษี สามารถเลือกช่องทางในการยื่นแบบแสดงรายการได้

คำถาม : นาย ฌ. ในปีที่ผ่านมายื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต หากปีนี้ต้องการยื่นแบบด้วยกระดาษผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาได้หรือไม่

คำตอบ : สามารถกระทำได้12. ชื่อเรื่อง : บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้ใช้เลขประจำตัวที่ออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

คำถาม : บุคคลธรรมดาจะต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือไม่ และขอได้ที่ใด

คำตอบ : บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้ใช้เลขประจำตัวที่ออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยออกให้ ถือเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร จึงไม่ต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรอีก หากเป็นชาวต่างชาติ ยังคงมีหน้าที่ต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สามารถยื่นคำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ด้วย แบบ ล.ป. 10.1 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่ผู้ยื่นคำร้องมีภูมิลำเนาอยู่13. ชื่อเรื่อง : มีเงินได้ประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ใช้แบบ ภ.ง.ด.90

คำถาม : นาง ญ. มีเงินได้ประเภทเงินเดือนและค่าเช่าบ้าน จะต้องใช้แบบประเภทใดในการยื่นแบบเสียภาษี

คำตอบ : กรณีมีทั้งเงินเดือนและเงินได้อื่น หรือมีเงินได้อื่นอย่างเดียว ต้องใช้แบบ ภ.ง.ด.90 เพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา14. ชื่อเรื่อง : มีเงินได้ประเภทดอกเบี้ยถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 มีสิทธิเลือกไม่ไปยื่นแบบฯ

คำถาม : นาง ฐ. มีเงินได้จากดอกเบี้ย ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ร้อยละ 15 เมื่อถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการอีกหรือไม่

คำตอบ : นาง ฐ. มีสิทธิเลือกไม่นำเงินได้ดอกเบี้ยไปยื่นแบบแสดงรายการ เนื่องจากผู้จ่ายได้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้แล้ว15. ชื่อเรื่อง : มีเงินได้ประเภทเงินปันผล และถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ร้อยละ 10 มีสิทธิเลือกไม่ไปยื่นแบบฯ

คำถาม : นาง บ. มีเงินได้จากเงินปันผล ได้ถูกผู้จ่ายเงินได้ หักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้แล้วร้อยละ 10 เมื่อถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการอีกหรือไม่

คำตอบ : นาง บ. มีสิทธิเลือกไม่ต้องนำเงินปันผล ไปยื่นแบบแสดงรายการหากไม่ประสงค์จะขอคืนเงินภาษีที่ถูกหักไว้16. ชื่อเรื่อง : มีเงินได้ประเภทเงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 หากจะนำไปยื่นแบบฯต้องนำไปคำนวณทั้งหมด

คำถาม : นาง น. มีเงินได้จากเงินปันผล ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ร้อยละ 10 โดยเงินปันผลที่ได้รับ จะมีทั้งที่ได้เครดิตภาษีเงินปันผลและไม่ได้เครดิตภาษีเงินปันผล เมื่อถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ จะเลือกเฉพาะที่ได้เครดิตภาษีเงินปันผลไปยื่นเท่านั้น ได้หรือไม่

คำตอบ : หาก นาง น. จะนำเงินปันผลไปยื่นแบบแสดงรายการ จะต้องนำเงินปันผลทั้งหมดที่ได้รับไม่ว่าจะได้เครดิตภาษีเงินปันผลหรือไม่ได้เครดิตภาษีเงินปันผล ไปรวมคำนวณเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทั้งหมด17. ชื่อเรื่อง : มีเงินได้ประเภทดอกเบี้ย และ เงินปันผล เลือกยื่นเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งได้

คำถาม : นาง ล. มีเงินได้จากเงินปันผล และมีเงินได้จากดอกเบี้ย หากต้องการยื่นแบบฯ เฉพาะเงินปันผล
แต่ดอกเบี้ยเลือกไม่ยื่นแบบฯ ได้หรือไม่

คำตอบ : ทำได้ หากจะนำเงินปันผลไปยื่นแบบแสดงรายการ จะต้องนำเงินปันผลทั้งหมดที่ได้รับไม่ว่าจะได้เครดิตภาษีเงินปันผลหรือไม่ได้เครดิตภาษีเงินปันผล ไปรวมคำนวณทั้งหมด18. ชื่อเรื่อง : การยื่นแบบแสดงรายการใน application RD SMART TAX ได้เฉพาะแบบ ภ.ง.ด.91

คำถาม : การยื่นแบบใน application RD SMART TAX สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกประเภทหรือไม่

คำตอบ : ได้เฉพาะแบบ ภ.ง.ด.91 เท่านั้น19. ชื่อเรื่อง : ดาวน์โหลดแบบแสดงรายการ

คำถาม : ต้องการแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560 ต้องทำอย่างไร

คำตอบ : สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซด์กรมสรรพากร www.rd.go.th >เลือก Download แบบแสดงรายการภาษี/แบบคำร้องคำขอต่าง ๆ > แบบแสดงรายการภาษี > ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือสามารถขอได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ทุกแห่ง20. ชื่อเรื่อง : ได้รับแบบแสดงรายการหากไม่มีเงินได้ ไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ

คำถาม : ได้รับแบบ ภ.ง.ด.90/91 (ฉบับกระดาษ) จากกรมสรรพากร แต่ในปีภาษี 2560 ไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้ ต้องทำอย่างไร

คำตอบ : หากไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้แต่ไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ


21. ชื่อเรื่อง : เคยลงทะเบียนยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

คำถาม : เคยลงทะเบียนยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตไว้แล้ว โดยปี 2559 ยื่นแบบผ่าน สส. แต่ปี 2560 จะยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่

คำตอบ : ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ให้นำหมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่าน login เพื่อยื่นแบบแสดงรายการได้เลย22. ชื่อเรื่อง : การยื่นแบบเพิ่มเติม ต้องทำรายการใหม่ทั้งหมด

คำถาม : การยื่นแบบเพิ่มเติมหากฉบับแรกได้ยื่นแบบไปเรียบร้อยแล้วมีภาษีชำระไว้เกิน แต่ทำรายการไว้ไม่ถูกต้องจะยื่นแบบใหม่ จะต้องทำรายการอย่างไร

คำตอบ : ให้ทำรายการใหม่ที่ถูกต้องทั้งหมดจากนั้นรายการหน้าสุดท้ายของแบบแสดงรายการ
ข้อสังเกต
แบบ ภ.ง.ด.91 ข้อ 19 หากแบบฉบับปกติ (ฉบับแรก)

ไม่มีภาษีชำระเพิ่มให้ระบุ 0 (เลขศูนย์)
มีภาษีชำระเพิ่มให้ระบุจำนวนเงินที่ได้ชำระไว้
แบบ ภ.ง.ด.90 ข้อ 22 หากแบบฉบับปกติ (ฉบับแรก)

ไม่มีภาษีชำระเพิ่มให้ระบุ 0 (เลขศูนย์)
มีภาษีชำระเพิ่มให้ระบุจำนวนเงินที่ได้ชำระไว้


23. ชื่อเรื่อง : ยื่นแบบไว้ไม่ถูกต้อง จะแก้ไขอย่างไร

คำถาม : ในกรณีที่พบว่า รายการข้อมูลการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ไม่ถูกต้อง ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : กรณีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อมาภายหลังพบว่า ข้อมูลที่แจ้งไว้นั้นไม่ถูกต้องสามารถดำเนินการได้ดังนี้
1. กรณีที่เป็นแบบฯ ที่มีภาษีชำระแต่ยังไม่ได้ชำระ ให้ Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ จะปรากฏสถานะแบบค้างชำระให้ Double Click ที่หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบฯ จะปรากฏแบบฯ ขึ้นมา ให้ทำการยกเลิกการยื่นแบบฯ ฉบับนั้น โดยกดปุ่ม “ยกเลิกการยื่นแบบ” (ที่ด้านล่างของแบบ) แล้วทำการยื่นแบบฯ ใหม่
2. กรณีที่เป็นแบบฯ ที่มีภาษีชำระและได้ชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว หรือเป็นแบบฯ ที่ไม่มีภาษีชำระ หรือเป็นแบบฯ ที่มีเงินคืนภาษี ถือว่าการยื่นแบบเสร็จสมบูรณ์ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกการยื่นแบบฯ ได้ ให้ทำรายการยื่นแบบฯ ใหม่ โดยการ Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ และบันทึกรายการข้อมูลใหม่ทั้งหมด โดยกรมสรรพากร จะถือว่าแบบฯ ที่ยื่นฉบับล่าสุด เป็นแบบฯ ที่ถูกต้องที่สุด แต่หากเป็นแบบฯ ที่มีเงินคืนภาษีจะทำให้การได้รับเงินคืนช้าลงเล็กน้อย เพราะเป็นแบบฯ ที่ติดเงื่อนไขเนื่องจากมีการยื่นแบบฯ มากกว่า 1 ฉบับ ในปีภาษีเดียวกัน24. ชื่อเรื่อง : ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตมีภาษีต้องชำระ ต้องชำระภายในกำหนดเวลา

คำถาม : ได้ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตและมีภาษีต้องชำระเพิ่ม แต่ลืมชำระ ต้องทำอย่างไร

คำตอบ : การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต หากมีภาษีต้องชำระแต่มิได้ชำระภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
ถือว่าแบบแสดงรายการดังกล่าวไม่สมบูรณ์ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการใหม่ (ฉบับกระดาษ) ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา พร้อมชำระเงินภาษีและเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน และค่าปรับกรณีไม่ได้ยื่นแบบฯ ภายในกำหนดเวลา25. ชื่อเรื่อง : ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว ต้องการนำเช็คไปชำระที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม่ได้

คำถาม : หากยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว จะนำเช็คไปชำระที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาได้หรือไม่

คำตอบ : ไม่ได้


26. ชื่อเรื่อง : ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว เลือกช่องทางชำระไว้แล้ว สามารถเปลี่ยนช่องทางได้

คำถาม : หากยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว ต้องชำระเพิ่มเติม และเลือกช่องทางชำระเป็น ATM ได้
หากต้องการเปลี่ยนเป็นชำระผ่าน Counter ธนาคาร ได้หรือไม่

คำตอบ : ทำได้ โดย Log in เพื่อเลือกช่องทางชำระใหม่อีกครั้ง27. ชื่อเรื่อง : ลืมรหัสผ่าน

คำถาม : ลงทะเบียนและยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ตแต่จำรหัสผ่านไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ : กรณีลืมรหัสผ่านสามารถนำเม้าส์คลิ้กที่ตัวอักษร “ลืมรหัสผ่าน” เพื่อกรอกข้อมูลและเลือกคำถาม – คำตอบที่ได้ให้ไว้เมื่อครั้งที่สมัครเข้ายื่นแบบฯ ถ้ากรอกข้อมูลได้ตรงกัน ระบบจะแสดงรหัสที่เคยตั้งไว้เพื่อนำไปใช้ในการเข้าระบบยื่นแบบแสดงรายการภาษี28. ชื่อเรื่อง : ลืมรหัสผ่านจำคำถาม/คำตอบ ไม่ได้

คำถาม : ลงทะเบียนยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต ลืมคำถาม - คำตอบที่ได้เลือกไว้จะขอรหัสผ่านใหม่ได้หรือไม่

คำตอบ : กรณีลืม “คำถาม” และหรือ “คำตอบ” ที่ได้เลือกไว้ ขอให้เข้าสู่ระบบ “ขอรหัสผ่านใหม่” ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th > “บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต”29. ชื่อเรื่อง : ไม่มีวันที่ หรือ เดือนเกิดในบัตรประจำตัวประชาชน

คำถาม : การลงทะเบียนต้องระบุวัน เดือน ปีเกิด หากไม่มีวันที่ หรือ เดือนเกิด จะต้องระบุอย่างไร

คำตอบ : ผู้ลงทะเบียนไม่มีวันที่ หรือ เดือนเกิด ทราบเพียงปีเกิด พ.ศ. 2524 กรอกวัน เดือน ปีเกิดดังนี้ 0000252430. ชื่อเรื่อง : ชาวต่างชาติ ลงทะเบียนเพื่อขอหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

คำถาม : ชาวต่างชาติลงทะเบียนยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบแจ้งว่า ชื่อหรือวัน/เดือน/ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลกรมสรรพากร จะแก้ไขอย่างไร

คำตอบ : ยื่นแบบ ล.ป.10.1 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่
ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสำนักงานประจำตั้งอยู่ก็ได้โดยแนบภาพถ่ายหนังสือเดินทางพร้อมบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม (ถ้ามี) ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้เรื่องกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร31. ชื่อเรื่อง : ชื่อเว็บไซต์หลัก ในการยื่นแบบ

คำถาม : ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตจะต้องกรอก “ชื่อเว็บไซต์หลัก” ที่ใช้ทำธุรกรรมหรือไม่

คำตอบ : การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ผ่านอินเทอร์เน็ต เมื่อเข้าสู่ระบบในหน้าจอแรกของการกรอกรายละเอียด ระบบจะแจ้งข้อความว่า “กรุณากรอกชื่อเว็บไซต์หลักที่ใช้ทำธุรกรรม หากมี กดปุ่ม OK หากไม่มีกดปุ่ม Cancel” กรณีที่ผู้มีเงินได้มีเว็บไซต์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกรรมให้ระบุชื่อเว็บไซต์ในรูปแบบของเว็บไซต์จริงเท่านั้น ก่อนกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อทำรายการยื่นแบบต่อไป


32. ชื่อเรื่อง : คนพิการยื่นแบบ ใช้สิทธิยกเว้น 190,000 บาท ได้

คำถาม : คนพิการจะยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้สิทธิยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท ได้หรือไม่

คำตอบ : ผู้มีเงินได้ที่เป็นคนพิการ อายุไม่เกิน 65 ปี สามารถใช้สิทธิยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท
ตามหลักเกณฑ์โดยสามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เนื่องจากกรมสรรพากรมีการปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการที่ได้รับสิทธิเป็นปัจจุบัน ตามข้อมูลที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)33. ชื่อเรื่อง : ข้อมูลผู้จ่ายเงินได้

คำถาม : ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ในหน้าจอบันทึกข้อมูลผู้จ่ายเงินได้ ให้กรอกอย่างไร

คำตอบ : ให้กรอกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ (กรณีผู้จ่ายเงินได้เป็นนิติบุคคล) หรือหมายเลขประจำตัวประชาชน (กรณีผู้จ่ายเงินได้เป็นบุคคลธรรมดา) ในแต่ละช่องตามประเภทเงินได้นั้นๆ โดยดูได้จากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ผู้จ่ายเงินได้ออกให้กรณีเงินได้ประเภทหนึ่งๆ มีผู้จ่ายเงินได้หลายราย ให้เลือกกรอกเพียงรายเดียวที่มีการจ่ายเงินได้สูงที่สุด
หากมีเงินได้ตามมาตรา 40(5) (6) เฉพาะแพทย์ และ (8) ที่ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย บันทึกเป็น 0.00 โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลผู้จ่ายเงินได้34. ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบผลการยื่นแบบ

คำถาม : หลังจากได้ดำเนินการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 แล้ว จะสามารถทราบได้อย่างไรว่ากรมสรรพากรได้รับแบบฯ แล้ว และถือว่าการยื่นแบบฯ นั้น เสร็จสมบูรณ์

คำตอบ : การยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตเมื่อทำรายการเสร็จสมบรูณ์กรมสรรพากรจะยืนยันข้อมูลและตอบรับการยื่นแบบฯ โดยแจ้งผลการยื่นแบบฯ พร้อมหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบฯ ให้ทราบทันทีที่หน้าจอและหากมีภาษีที่ต้องชำระการยื่นแบบฯ จะสมบรูณ์เมื่อกรมสรรพากรได้รับชำระภาษีที่ท่านชำระผ่านหน่วยรับชำระภาษีต่างๆ
- หรือตรวจสอบโดยการ Log in ด้วยหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านอีกครั้ง จะพบข้อความ “กรมสรรพากรได้รับแบบแสดงรายการของท่านแล้ว ประสงค์จะยื่นแบบฯ เพิ่มเติมหรือไม่” หมายถึง ท่านได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้แล้ว (เป็นกรณีที่ได้ยื่นแบบไว้แต่ไม่มีภาษีต้องชำระเพิ่ม)
- หรือตรวจสอบโดยการ Log in ด้วยหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านอีกครั้ง จะพบข้อความ สถานะค้างชำระ หมายถึง ท่านได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้แล้วแต่ยังมิได้ชำระภาษี

35. ชื่อเรื่อง : ขณะยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ต้องส่งเอกสาร

คำถาม : การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ตต้องนำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ในการหัก
ค่าลดหย่อนให้กรมสรรพากรหรือไม่ หากไม่ต้องนำส่งต้องเก็บรักษาเอกสารไว้นานเท่าใด และกรมสรรพากร
มีวิธีการตรวจสอบข้อมูลอย่างไร

คำตอบ : การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแต่อย่างใด แต่ผู้เสียภาษียังคงต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ในการลดหย่อนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี กรณีมีเหตุสงสัยเจ้าหน้าที่สรรพากรอาจขอตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จะต้องนำมาแสดงตามที่ได้ใช้สิทธิ์ไว้


36. ชื่อเรื่อง : ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 9 เมษายน 2561

คำถาม : สำหรับปีภาษี 2560 สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ถึงเมื่อใด

คำตอบ : กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษีและการนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านอินเทอร์เน็ต ออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี
ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 9 เมษายน 2561 (เนื่องจาก วันที่ 8 เมษายน 2561 ตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป)37. ชื่อเรื่อง : การติดตามการขอคืนภาษี

คำถาม : ต้องการทราบว่า สถานะเงินคืนภาษีเป็นอย่างไร

คำตอบ : สามารถตรวจสอบสถานะเงินคืนภาษีได้ด้วยตนเอง ที่เมนูสอบถามการขอคืน http://www.rd.go.th/publish/27942.0.html เพื่อความสะดวกในการค้นหา กรุณาใส่ ปีภาษี, ชื่อ, นามสกุล ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน38. ชื่อเรื่อง : กรมสรรพากรคืนเงินภาษีโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้
คำถาม : หากมีภาษีชำระไว้เกิน กรมสรรพากรจะคืนเงินให้โดยวิธีใด
คำตอบ : เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ชำระภาษีไว้เกิน กรมสรรพากรจะทำการคืนเงินภาษีโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่ท่านได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้โดยผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชน39. ชื่อเรื่อง : กรมสรรพากรคืนเงินเข้าบัญชีแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าเข้าบัญชีของธนาคารใด

คำถาม : ตรวจสอบสถานะ การขอคืน พบว่าเงินเข้าบัญชีแล้ว อยากทราบว่าเข้าบัญชีของธนาคาร

คำตอบ : สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง
- ช่องทางปกติตรวจสอบจากสมุดบัญชีเงินฝากทุกบัญชีของทุกธนาคารที่มีเช่นเคย เปิดบัญชีไว้กับธนาคารใดบ้าง เช่น ธกส. ธอส. ออมสิน กรุงไทย เป็นต้น
- ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กรณีมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร, ตู้ ATM หรือ Application Mobile ของแต่ละธนาคารได้โดยในการทำรายการเลือกบริการ Promptpay เมื่อได้ระบุเลขประจำตัวประชาชนระบบของธนาคารจะสามารถแจ้งได้ว่าท่านได้เคยลงทะเบียนไว้กับธนาคารใด จากนั้นขอให้ท่านติดต่อกับธนาคารนั้น ๆ โดยตรง40. ชื่อเรื่อง : สมัครพร้อมเพย์แล้ว ไม่ต้องแจ้งกรมสรรพากร

คำถาม : หากได้สมัครพร้อมเพย์ภายหลังยื่นแบบแสดงรายการต้องแจ้งกรมสรรพากรหรือไม่

คำตอบ : หากได้สมัครลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารแล้วกรมสรรพากร
จะดำเนินการตรวจสอบกับธนาคารและโอนเงินคืนภาษีเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของท่านโดยเร็ว โดยที่ไม่ต้องแจ้งกรมสรรพากรทราบแต่อย่างใดRD Intelligence Center 1161
บริการอย่างเป็นมิตรเพื่อนคู่คิดทางภาษี
Advertisement

Advertisement

26 ธ.ค. 2560 เวลา 08:17 | อ่าน 2,596

tags :
  เรื่องเกี่ยวข้อง
กปภ. ประกาศยกเว้นเก็บเงินค่าประกันการใช้น้ำประปา
33 30 พ.ค. 2563
ธอส. ขยายความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขยายระยะเวลาสิ้นสุด 7 มาตรการ ถึง 31 ต.ค. 63 และเปิดลงทะเบียนเพิ่มอีก 3 มาตรการ เริ่ม 1 มิ.ย. 63
58 29 พ.ค. 2563
​ส่งออกทุเรียน 4 เดือนไม่สนโควิด-19 ยอดขายไปจีนพุ่ง 78% ชี้เอฟทีเอปัจจัยหลักช่วยหนุน
30 28 พ.ค. 2563
ชาวประมงเฮ หลังรัฐบาลไฟเขียวสินเชื่อประมงหมื่นล้านยุควิกฤติโควิด “คณะกก.ฟื้นฟูประมง”นัดประชุมศุกร์นี้ เตรียมคิกออฟสินเชื่อเดือนหน้า
34 28 พ.ค. 2563
กรมอนามัย ย้ำ โรงแรมคุมเข้มความสะอาด-สุขอนามัยส่วนบุคคล หลังมาตรการปลดล็อค ระยะ 2
85 26 พ.ค. 2563
ธ.ก.ส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มีผล 1 มิถุนายน นี้
58 26 พ.ค. 2563

 

Advertisement
 
10 ลำดับมาใหม่
กปภ. ประกาศยกเว้นเก็บเงินค่าประกันการใช้น้ำประปา
33 30 พ.ค. 2563
ธอส. ขยายความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขยายระยะเวลาสิ้นสุด 7 มาตรการ ถึง 31 ต.ค. 63 และเปิดลงทะเบียนเพิ่มอีก 3 มาตรการ เริ่ม 1 มิ.ย. 63
58 29 พ.ค. 2563
​ส่งออกทุเรียน 4 เดือนไม่สนโควิด-19 ยอดขายไปจีนพุ่ง 78% ชี้เอฟทีเอปัจจัยหลักช่วยหนุน
30 28 พ.ค. 2563
ชาวประมงเฮ หลังรัฐบาลไฟเขียวสินเชื่อประมงหมื่นล้านยุควิกฤติโควิด “คณะกก.ฟื้นฟูประมง”นัดประชุมศุกร์นี้ เตรียมคิกออฟสินเชื่อเดือนหน้า
34 28 พ.ค. 2563
กรมอนามัย ย้ำ โรงแรมคุมเข้มความสะอาด-สุขอนามัยส่วนบุคคล หลังมาตรการปลดล็อค ระยะ 2
85 26 พ.ค. 2563
ธ.ก.ส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มีผล 1 มิถุนายน นี้
58 26 พ.ค. 2563
นายกรัฐมนตรีพร้อมอภิปราย พ.ร.ก. กู้เงิน ดึงภาคประชาชนร่วมตรวจสอบ ย้ำรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
65 26 พ.ค. 2563
ราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน .com ครบทุกมาตรการด้านการเงิน
71 26 พ.ค. 2563
เพิ่มช่องทางผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ตั้งรหัสใหม่ ที่ตู้ ATM
69 25 พ.ค. 2563
เทคนิคการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านให้ประหยัดไฟ สบายใจตอนบิลมา
57 25 พ.ค. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือนใหม่ ปี 2558 - 2562 ปัจจุบัน
1,188,330 10 ก.พ. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค
978,072 4 ก.ย. 2556
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!
970,757 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
776,727 6 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน
647,687 26 พ.ค. 2560
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน
582,269 27 เม.ย. 2558
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ
580,664 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560
531,071 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010
513,315 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559
428,006 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
กปภ. ประกาศยกเว้นเก็บเงินค่าประกันการใช้น้ำประปา
33 30 พ.ค. 2563
ธอส. ขยายความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขยายระยะเวลาสิ้นสุด 7 มาตรการ ถึง 31 ต.ค. 63 และเปิดลงทะเบียนเพิ่มอีก 3 มาตรการ เริ่ม 1 มิ.ย. 63
58 29 พ.ค. 2563
​ส่งออกทุเรียน 4 เดือนไม่สนโควิด-19 ยอดขายไปจีนพุ่ง 78% ชี้เอฟทีเอปัจจัยหลักช่วยหนุน
30 28 พ.ค. 2563
ชาวประมงเฮ หลังรัฐบาลไฟเขียวสินเชื่อประมงหมื่นล้านยุควิกฤติโควิด “คณะกก.ฟื้นฟูประมง”นัดประชุมศุกร์นี้ เตรียมคิกออฟสินเชื่อเดือนหน้า
34 28 พ.ค. 2563
กรมอนามัย ย้ำ โรงแรมคุมเข้มความสะอาด-สุขอนามัยส่วนบุคคล หลังมาตรการปลดล็อค ระยะ 2
85 26 พ.ค. 2563
ธ.ก.ส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มีผล 1 มิถุนายน นี้
58 26 พ.ค. 2563
นายกรัฐมนตรีพร้อมอภิปราย พ.ร.ก. กู้เงิน ดึงภาคประชาชนร่วมตรวจสอบ ย้ำรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
65 26 พ.ค. 2563
ราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน .com ครบทุกมาตรการด้านการเงิน
71 26 พ.ค. 2563
เพิ่มช่องทางผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ตั้งรหัสใหม่ ที่ตู้ ATM
70 25 พ.ค. 2563
เทคนิคการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านให้ประหยัดไฟ สบายใจตอนบิลมา
57 25 พ.ค. 2563
แนะเกษตรกรใช้ “ไม้ยืนต้น” ค้ำประกันขอสินเชื่อ
58 25 พ.ค. 2563
ออมสินสานต่อก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด จัดมาตรการ “เยียวยา ฟื้นฟู ส่งเสริมสร้างอาชีพ คืนความสุข สร้างภูมิคุ้มกัน”
64 25 พ.ค. 2563

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560
2,597 26 ธ.ค. 2560