แนวข้อสอบภาค ก ก.พ. 100 ข้อ พร้อมเฉลย

2 ก.พ. 2562 เวลา 11:20 | อ่าน 201,831
 

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย จำนวน 100 ข้อแนวข้อสอบภาค 1 ก.พ. 100 ข้อ พร้อมเฉลย

จากข้อ 1 - 5 จงหาจำนวนที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

ข้อ 1 2 3 5 8 12 .......

ก. 14 ข. 16 ค. 16 ง. 17


ข้อ 2 119 120 122 123 126 127 …....

ก. 130 ข. 131 ค. 140 ง. 141


ข้อ 3 4 11 30 67 128 …….

ก. 147 ข. 186 ค. 195 ง. 219


ข้อ 4 3H8 5I9 7J11 9K14 …….

ก. 10L17 ข. 11L18 ค. 15M17 ง. 17O19


ข้อ 5 จากอนุกรม 2 ชุด ที่กำหนดให้ จงพิจารณาว่า ตัวเลขที่ผิดในอนุกรมชุดที่ 1 และ 2 คือข้อใด
อนุกรมชุดที่ 1 คือ 2 3 5 8 11 17
อนุกรมชุดที่ 2 คือ 10 15 16 20 22 27

ก. 11, 20 ข. 5, 16 ค. 27, 8 ง. 11, 16


ข้อ 6 นายต่อซื้อของที่โลตัส และให้ธนบัตรกับพนักงานขายของใบละ 1,000 บาท โดย ซื้อของ 2 ชิ้น ราคา X และ Y บาท ตามลำดับ อยากทราบว่า นายต่อจะได้รับเงิน ทอนเท่าใด
ก. 1,000+(X-Y) ข. 1,000- (X-Y)
ค. 1,000-XY ง. 1,000- (X+Y)


ข้อ 7 จงหา ค.ร.น. ของจำนวน 21 84 และ 105
ก. 3 ข. 275 ค. 420 ง. 565


ข้อ 8 5 % ของจำนวนหนึ่ง มีค่าเท่ากับ 200 อยากทราบว่าจำนวนนั้นมีค่าเท่าใด
ก. 4,000 ข. 3,500 ค. 4,600 ง. 12,500

ข้อ 9 สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวเพิ่มขึ้น 20% อยากทราบว่าพื้นที่จะเพิ่มขึ้นเท่าใด
ก. 40 % ข. 44% ค. 65 % ง. 80%


ข้อ 10 นางสาวพอใจได้รับเงินเดือนๆ 14,775 เพราะถูกหักเข้ากองทุนประกันสังคม หาก อัตราเงินเดือนนางสาวพอใจคือ 15,000 บาท อยากทราบว่า นางสาวพอใจถูกหัก ค่าประกันสังคมกี่เปอร์เซ็นต์
ก. 1.5 % ข. 1.7 % ค. 2.5% ง. 3%


ข้อ 11 นายเป็นต่อได้รับเงินเดือน 16,800 บาท ได้มีการหักเงินเดือนเข้ากองทุนเงิน ทดแทน จำนวน 1.5% ของเงินเดือน อยากทราบว่า หลังจากหักเงินเข้ากองทุนเงิน ทดแทนแล้ว นายเป็นต่อจะมีเงินเหลือเท่าไร
ก. 15,250 บาท ข. 14,550 บาท
ค. 16,548 บาท ง. 16,648 บาท


ข้อ 12 แรงงาน 15 คน สร้างบ้านหนึ่งหลังเสร็จในเวลา 20 วัน ถ้ามีแรงงานเพียง 10 คน จะสร้างบ้านให้เสร็จต้องเพิ่มเวลาในการสร้างบ้านอีกกี่เปอร์เซ็นต์
ก. 20% ข. 35% ค. 40% ง. 50%


ข้อ 13 ติดป้ายราคาตุ๊กตาไว้ให้ได้กำไร 50% และลดให้ผู้ซื้อ 20 % จากราคาป้ายที่ติดไว้ อยากทราบว่าถ้าขายตุ๊กตาแล้ว จะได้กำไรหรือขาดทุน เท่าใด
ก. กำไร 35 บาท ข. ขาดทุน 20 บาท
ค. ขาดทุน 15 บาท ง. กำไร 20 บาท


ข้อ 14 กำหนดให้ 3* 10 = 25
6 * 12 = 42
9* 14 = 59
12 * 16 = ?
ก. 73 ข. 76 ค. 82 ง. 96


ข้อ 15 เมื่อ 4 ปีก่อน ละมุดอายุมากกว่าส้มโอ 8 ปี ปัจจุบันส้มโอมีอายุเป็น 3 เท่าของ มะนาว อีก 15 ปีข้างหน้า มะนาวจะมีอายุ 30 ปี อยากทราบว่าปัจจุบันละมุดอายุ เท่าใด
ก. 53 ข. 42 ค. 35 ง. 26


ข้อ 16 นงนุชมองนาฬิกาบนผนังห้อง พบว่าขณะนี้เป็นเวลา 08.00 น. อยากทราบว่าเข็ม สั้นจะทำมุมกับเข็มยาวกี่องศา
ก. 6 ข. 120 ค. 90 ง. 45


ข้อ 17 รถไฟฟ้าบีทีเอสแล่นผ่านชานชาลาโดยมีสถานียาว 40 เมตร ในเวลา 1 นาที ถ้า รถไฟยาว 60 เมตร อยากทราบว่ารถไฟฟ้าบีทีเอสแล่นผ่านชานชาลาของสถานี ด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก. 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ข. 18 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ค. 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง ง. 6 กิโลเมตร/ชั่วโมง


จากข้อ 18-20 จงตอบคำถามโดยมีเงื่อนไข คือ
ครูประจำชั้นวัดส่วนสูงของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง มีค่าส่วนสูงดังนี้
145 132 149 144 148 151 154 137 145


ข้อ 18 นักเรียนกลุ่มนี้มีส่วนสูงโดยเฉลี่ยเท่าใด
ก. 149 ข. 150 ค. 145 ง. 152

ข้อ 19 ฐานนิยมความสูงของนักเรียนกลุ่มนี้เป็นเท่าใด
ก. 132 ข. 145 ค. 150 ง. 154


ข้อ 20 มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่าใด
ก. 154 ข. 132 ค. 144 ง. 145


จากข้อ 21 – 25 โจงพิจารณาเงื่อนที่กำหนดให้ และเลือกคำตอบจากตัวเลือก ดังต่อไปนี้
ก. ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง
ข. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริง
ค. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัด หรือสรุปแน่นอนไม่ได้
ง. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่ซ้ำกัน

เงื่อนไข คือ
- นายจันทร์และเพื่อนไม่สูบบุหรี่ - นายอังคารเพื่อนของนายพุธเป็นชาวนา
- นายพฤหัสเพื่อนนายพุธเป็นข้าราชการ - นายพุธไม่ได้เป็นชาวนา
- นายศุกร์เป็นน้องของนายอังคารแต่เป็นเพื่อนของนายจันทร์
- เพื่อนของนายพุธทุกคนสูบบุหรี่


ข้อ 21 ข้อสรุป 1 นายพุธสูบบุหรี่
ข้อสรุป 2 นายศุกร์รู้จักกับนายพุธ


ข้อ 22 ข้อสรุป 1 นายศุกร์ไม่สูบบุหรี่
ข้อสรุป 2 นายพฤหัสสูบบุหรี่


ข้อ 23 ข้อสรุป 1 นายศุกร์เป็นเพื่อนของนายพุธ
ข้อสรุป 2 นายพุธมีอาชีพทำนา


ข้อ 24 ข้อสรุป 1 นายจันทร์รู้จักนายอังคาร
ข้อสรุป 2 นายพุธมีเพื่อนเป็นข้าราชการ

ข้อ 25 ข้อสรุป 1 นายจันทร์เป็นชาวนา
ข้อสรุป 2 ชาวนาบางคนสูบบุหรี่


ข้อ 26 เลข 2 จำนวน มีผลบวกเท่ากับ 30 และผลต่างเท่ากับ 6 จงหาเลขจำนวนน้อย
ก. 10 ข. 11 ค. 12 ง. 13


ข้อ 27 ในงานเลี้ยงวันปีใหม่ มีแขกมาร่วมงาน 30 คน และแต่ละคนต้องมีการแลก ของขวัญซึ่งกันและกันให้ครบทุกคน อยากทราบว่าในงานเลี้ยงนี้มีของขวัญใน งานทั้งหมดกี่ชิ้น
ก. 870 ชิ้น ข. 960 ชิ้น ค. 1,250 ชิ้น ง. 1,300 ชิ้น


ข้อ 28 สนามโรงเรียนแห่งหนึ่งปลูกต้นไม้ห่างกันต้นละ 100 เมตร อยากทราบว่า ระยะทางจากต้นที่ 1 – 15 ห่างกันเท่าใด
ก. 1 กิโลเมตร 400 เมตร ข. 1 กิโลเมตร 500 เมตร
ค. 1 กิโลเมตร 440 เมตร ง. 1 กิโลเมตร 200 เมตร


ข้อ 29 ในงานเลี้ยงบริษัทแห่งหนึ่ง มีจำนวนผู้มาร่วมงาน 32 คน แต่ละคนต้องทักทาย และสัมผัสมือซึ่งกันและกัน อยากทราบว่าจำนวนผู้มาร่วมงานรวมแล้วจะมีการ สัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง
ก. 64 ข. 496 ค. 992 ง. 1,024


ข้อ 30 รถบรรทุกดินบรรทุกได้เที่ยวละ 15 ลูกบาศก์เมตร ถ้าต้องการถมที่ซึ่งมีความ กว้าง 40 เมตร ยาว 100 เมตร ให้สูงขึ้น 30 เซนติเมตร อยากทราบว่าจะต้อง บรรทุกดินมาถมที่ดังกล่าวกี่เที่ยว
ก. 65 ข. 80
ค. 96 ง. 122


ข้อ 31 45% ของ 1,000 มีค่าเท่าไร
ก. 250 ข. 300
ค. 400 ง. 450


ข้อ 32 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนึ่งมีด้านยาวเป็น 5 เท่าของด้านกว้าง โดยมีด้านกว้างยาว X หน่วย อยากทราบว่า ผลบวกของด้านทั้งสี่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นเท่าใด
ก. 5X หน่วย ข. 8X หน่วย
ค. 12X หน่วย ง. 15X หน่วยจากข้อ 33 - 40 จงพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อความแล้วเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด

ข้อ 33 ทวด : ป้า ..... : ..... ?
ก. หลาน : ลูกสะใภ้ ข. อา : น้อง
ค. ลุง : ลูกเขย ง. พลาย : พัง


ข้อ 34 กีต้าร์ : ขลุ่ย ..... : ..... ?
ก. รำมะนา : สังข์ ข. กลอง : แคน
ค. ซอ : โปงลาง ง. พินน : ไวโอลีน


ข้อ 35 ตำรวจ : โจร ..... : ..... ?
ก. ครู : โรงเรียน ข. นักโทษ : อิสรภาพ
ข. ผู้พิพากษา : ศาล ง. หมอ : เชื้อโรค


ข้อ 36 กวาง : เสือ ..... : ..... ?
ก. นก : ปลา ข. ยุง : ลูกน้ำ
ข. ไก่ : นกอินทรีย์ ง. สิงโต : เก้ง


ข้อ 37 ลำไย : แอบเปิ้ล ..... : ..... ?
ก. ทุเรียน : ลิ้นจี่ ข. ขนุน : เงาะ
ค. ลองกอง : มะม่วง ง. สับปะรด : น้อยหน่า


ข้อ 38 ลอนดอน : ฮานอย ..... : ..... ?
ก. พนมเปญ : ปักกิ่ง ข. บรูไน : ปารีส
ค. เวียนนา : เวียงจันท์ ง. นิวยอร์ค : ออสเตรเลีย


ข้อ 39 รัศมี : เส้นผ่าศูนย์กลาง ..... : ..... ?
ก. กิโลเมตร : เมตร ข. เดือน : ปักษ์
ค. หลา : วา ง. คืบ : ศอก


ข้อ 40 หก : วิสาขบูชา ..... : ..... ?
ก. หนึ่ง : วันสงกรานต์ ข. 4 : ปีใหม่
ค. สิงสอง : วาเลนไทน์ ง. แปด : วันแม่


ข้อ 41 ถ้าหิมะตกแล้วแดดจะออก วันนี้หิมะไม่ตก สรุปได้ว่า
ก. วันนี้แดดไม่ออก ข. วันนี้แดดออก
ข. วันนี้อากาศร้อน ง. สรุปแน่นอนไม่ได้


ข้อ 42 ถ้าหิมะตกแล้วแดดจะออก วันนี้หิมะตก สรุปได้ว่า
ก. วันนี้แดดไม่ออก ข. วันนี้แดดออก
ข. วันนี้อากาศเย็น ง. สรุปแน่นอนไม่ได้


ข้อ 43 ถ้าหิมะตกแล้วแดดจะออก วันนี้แดดออก สรุปได้ว่า
ก. วันนี้หิมะไม่ตก ข. วันนี้หิมะตก
ข. วันนี้อากาศเย็น ง. สรุปแน่นอนไม่ได้


ข้อ 44 ปลาฉลามไม่ใช่ปลา ปลาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สรุปได้ว่า
ก. ปลาฉลามเป็นปลาชนิดหนึ่ง ข. ปลาฉลามเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ค. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดไม่ใช่ปลา ง. สรุปแน่นอนไม่ได้


ข้อ 45 ถ้ามะตูมไม่เป็นน้า ก็เป็นอาของรวงข้าว แต่พ่อของรวงข้าว ไม่ใช่พี่ชายของมะตูม ฉะนั้น
ก. มะตูมเป็นน้าของรวงข้าว
ข. มะตูมเป็นอาของรวงข้าว
ค. พ่อของรวงข้าวเป็นพี่ชายของมะตูม
ง. มะตูมเป็นหลานของรวงข้าว


ข้อ 46 ยาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดี บุหรี่เป็นยาเสพติด สรุปได้ว่า
ก. คนสูบบุหรีเป็นคนไม่ดี ข. ยาเสพติดคือบุหรี่
ค. บุหรี่เป็นสิ่งไม่ดี ง. สรุปแน่นอนไม่ได้


จากข้อ 47 - 50 เลือกคำตอบจากข้อ ก. ข. ค. และ ง. ให้ตรงกับเงื่อนไขที่สรุปให้ ว่าข้อใดถูกต้อง
ก. ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข
ข. ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
ค. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข
ง. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่ซ้ำกัน

เงื่อนไขคือ A>B>C I > G > H ≤ D

ข้อ 47 ข้อสรุปที่ 1 B>D
ข้อสรุปที่ 2 G < I


ข้อ 48 ข้อสรุปที่ 1 A>C
ข้อสรุปที่ 2 D ≥ H


ข้อ 49 ข้อสรุปที่ 1 H < I
ข้อสรุปที่ 2 D < C


ข้อ 50 ข้อสรุปที่ 1 F > D
ข้อสรุปที่ 2 C > A

จากข้อ 51 - 55 จงเรียงลำดับและตอบคำถามให้ถูกต้อง

ข้อ 51 จากตัวเลือก ข้อใดอยู่ในลำดับที่ 4
ก. เป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด
ข. สิทธิมนุษยชน คือสิทธิของความเป็นมนุษย์
ค. ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ง. การกระทำต่อกันอย่างหยามเกียรติและละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นคน


ข้อ 52 จากตัวเลือก ข้อใดอยู่ในลำดับที่ 2
ก. ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม
ข. โดยคิดจากรายได้สุทธิของบุคคล
ค. บุคคลธรรมดามีหน้าที่ต้องเสียภาษีเมื่อมีเงินได้
ง. และคิดอัตราภาษีตามจำนวนรายได้สุทธิที่สูงขึ้น


ข้อ 53 จากตัวเลือก ข้อใดอยู่ในลำดับที่ 1
ก. เพื่อบูชาเทพเจ้าซีอุสทุกๆ 4 ปี
ข. แต่เดิมเชื่อว่าเป็นการเฉลิมฉลอง
ค. โดยชาวกรีกในปี 776 ก่อนคริสตกาล
ง. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก


ข้อ 54 จากตัวเลือก ข้อใดอยู่ในลำดับที่ 3
ก. เพื่อขอรับใบสูติบัตร
ข. ต่อนายทะเบียนท้องถิ่นภายใน 15 วัน
ค. ถ้าแจ้งเกิดเกินกำหนดจะถูกปรับไม่เกิน 200 บาท
ง. ถ้าเด็กเกิดต้องแจ้งเกิดพร้อมชื่อและนามสกุลของเด็ก


ข้อ 55 จงเรียงลำดับให้ถูกต้อง
1. เมื่อมีการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศในโลก
2. อาเซียนจึงต้องหันมาขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกระหว่างกันมากขึ้น
3. อาเซียนก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
4. ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่งเสริมสันติภาพ
ก. 1 2 3 4 ข. 3 4 1 2
ค. 3 2 1 4 ง. 1 2 4 3


ข้อ 56 จงเรียงลำดับให้ถูกต้อง
1. ไม่น้อยเกินไป
2. โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
3.ไม่มากเกินไป
4. ความพอประมาณ คือความพอดี
ก. 2 1 3 4 ข. 4 3 1 2
ค. 3 2 1 4 ง. 4 1 3 2
จากข้อ 57 – 60 ให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำที่กำหนดให้มากที่สุด


ข้อ 57 เขาเป็นคนไม่เอาถ่าน ทำให้ไม่มีใครสนใจ
ก. ไม่มีความรู้ ข. ไม่ดี
ค. ไม่อาการเอางาน ง. ไม่ขยัน


ข้อ 58 วันนี้การจราจรคับคั่งไปด้วยคนและรถยนต์
ก. เบียดเสียด ข. มากมาย
ค. แน่น ง. วุ่นวาย


ข้อ 59 นอกจากจะเป็นคนฉลาด เขายังเป็นคนคมในฝักอีกด้วย
ก. เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ข. เสือซ่อนเล็บ
ค. แจงสี่เบี้ย ง. ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม


ข้อ 60 เขาชอบคนประจบและถือหางลูกน้อง
ก. ยอม ข. ไว้วางใจ
ค. ยกย่อง ง. เข้าข้าง


ข้อ 61 ข้อความใดไม่เข้าพวก
ก. เขาไปไหนนะ ข. นี่ยังไม่กินข้าวกันอีกหรือ
ค. เธอจะไปไหนก็ไปเถอะ ง. กี่โมงแล้วครับ


ข้อ 62 เมื่อคืน เขามา..........เวรกับผมตามที่ตกลงกันไว้ แต่เขาลืมเอากุญแจมาคืน จึงขอ ...........มาส่งในวันพรุ่งนี้
ก. ผัด, ผัด ข. ผลัด, ผัด
ค. ผลัด, ผลัด ผัด, ผลัด


ข้อ 63 ความคุมใจไว้ให้เหมือนทะเลสงบ จะประสบผลดีเป็นที่ยิ่ง
ต้องใจเย็นเข้าไว้ไม่ไหวติง เขาชนะกันเพราะนิ่งมีถมไป
ข้อใดมีความหมายตรงกับร้อยกรองดังกล่าว
ก. ตีสองหน้า ข. แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร
ค. ผจญคนมักโกรธด้วยไมตรี ง. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง


ข้อ 64 คำว่า การสังเคราะห์ ตรงข้ามกับข้อใด
ก. วิเคราะห์ ข. ประเมินสถานการณ์
ค. การแยกแยะ ง. ข้อเท็จจริง


ข้อ 65 กว่ารอยยิ้มอย่างวันนี้จะมีได้ ต้องร้องไห้ ร้องไห้มาหลายหน
กว่าเลือกเราจะเข้มอย่างเต็มคน เราอ่อนแอกันจนเหลือทนนัก
ร้อยกรองบทนี้กล่าวถึงอะไร
ก. ความทุกข์ ข. ความเข้มแข็ง
ค. ความอ่อนแอ ง. ความอดทน


จากข้อ 66 - 70 ข้อใดสะกดผิด

ข้อ 66 ก. สิงโต ข. อิสาน
ค. ประหัตประหาร ง. ประกายพรึก


ข้อ 67 ก. กิจจะลักษณะ ข. เกษียรสาคร
ค. เกล็ดปลา ง. ปรารมย์


ข้อ 68 ก. ปรำปรา ข. ปัจเจกบุคคล
ค. มณฑป ง. ปฏิจจสมุปบาท


ข้อ 69 ก. พลวัต ข. พราหมณ์
ค. พราหมณี ง. รัสระ


ข้อ 70 ก. ขะมักขเม้น ข. บุคลิกลักษณะ
ค. คณนา ง. กรณี


จากข้อ 71 - 75 : จงเลือกตัวเลือก ก. ข. ค. หรือ ง. ที่ไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

ข้อ 71 ก. เขาคัดค้านการเลือกตั้งเพราะไม่เห็นใจการทำงานของฝ่ายบริหาร
ข. เด็กๆ ควรดื่มนมตอนเช้าทุกวันเพื่อร่างกายที่แข็งแรง
ค. เขาหนีหัวซุกหัวซุนจากการตามล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ง. ความขัดแย้งในสังคมเป็นอุปสรรคที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ


ข้อ 72 ก. การบริจาคโลหิตเป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
ข. กาแฟคือพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในโครงการพัฒนาการเพาะปลูกของเกษตรกร
ค. รัฐบาลมีหน้าที่แถลงนโยบายกับสภา
ง. จังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย คือ จังหวัดเชียงราย


ข้อ 73 ก. ประชากรส่วนใหญ่นิยมเลือกตัวบุคคลมากกว่าพรรค
ข. ระบอบประชาธิไตยมี 2 รูปแบบ เช่น ประชาธิปไตยทางตรง และ
ประชาธิปไตยทางอ้อม
ค. วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นมรดกสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ง. บุคลากรของหน่วยงานนี้มีความน่าเชื่อถือ


ข้อ 74 ก. วันนี้ฝนตกเขาจึงไม่ไปทำงาน
ข. นายรักชาติมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาไทย
ค. กฎหมายที่ตราขึ้นโดยสภากรุงเทพ เรียกว่า ข้อบัญญัติ
ง. กีฬารักบี้เกิดขึ้นครั้งแรกของประเทศอังกฤษ


ข้อ 75 ก. เพื่อป้องกันความขัดแย้ง จึงมีการร่างมาตรการนี้ขึ้น
ข. การฟังเป็นพฤติกรรมการรับรู้ของมนุษย์
ค. เราควรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ง. เจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการจำเป็นที่ยึดถือแบบแผนอย่างเคร่งครัด


จากข้อ 76 -7 8 ข้อใดอ่านผิด

ข้อ 76 ก. คณนา อ่านว่า คน-นา
ข. เกตุมาลา อ่านว่า เก-ตุ-มา-ลา
ค. โจรกรรม อ่านว่า โจน-ระ-กำ
ง. กริยา อ่านว่า กริ-ยา


ข้อ 77 ก. คุณวุฒิ อ่านว่า คุน-นะ-วุด-ทิ
ข. เพชรบุรี อ่านว่า เพ็ด-บุ-รี
ค. สวี อ่านว่า สะ-วี
ง. จระเข้ อ่านว่า จอ-ระ-เข้


ข้อ 78 ก. คุณโทษ อ่านว่า คุน-โทษ
ข. คุณภาพ อ่านว่า คุน-พาบ
ค. โฆษณา อ่านว่า โคด-สะ-นา
ง. จรด อ่านว่า จะ-หรด


ข้อ 79 เขาเป็นคนไม่สู้คน ได้แต่โวยวายแต่สุดท้ายก็ไม่กล้าทำจริง ข้อความดังกล่าวตรง กับข้อใด
ก. เสือซ่อนเล็บ ข. ขายผ้าเอาหน้ารอด
ค. หมาเห่าใบตองแห้ง ง. เอาเป็ดขันประชันไก่


ข้อ 80 หัวเหาเต่าเล็น หมายถึง
ก. พวกเศษเล็กเศษน้อย ข. เป็นเด็กตัวเล็กๆ
ค. คนต่ำต้อย ง. ลูกคนสุดท้อง


ข้อ 81 เขาไม่สบายจนตาแดง..........
ก. กล่ำ ข. กร่ำ ค. จัด ง. ก่ำ


ข้อ 82 งาช้างสอง..........นี้เขาซื้อมาด้วยความยากลำบาก
ก. กิ่ง ข. อัน ค. ลำ ง. ชิ้น

ข้อ 83 วันนี้เป็นงานบวชพระของลูกชายเขา คำว่า บวชพระ ใช้คำใดเหมาะสมที่สุด
ค. ลาสิกขา ข. ทรงศีล
ค. อุปสมบท ง. บรรพชา


ข้อ 84 เพื่อนของเขาขอ..........ไปเป็นพรุ่งนี้ จึงจะมา.............เวรกับเขา
ก. ผัด, ผัด ข. ผลัด, ผลัด
ค. ผลัด, ผัด ง. ผัด, ผลัด


ข้อ 85 ข่าวรายงานว่า ขณะนี้ตำรวจกำลัง..............เพื่อหาตัวคนร้ายมาลงโทษอยู่
ก. ติดตาม ข. สืบสวน ค. สอบสวน ง. วินิจฉัย


ข้อ 86 ข้อใดมีความหมายต่างจากพวก
ก. ทรามเชย ข. นงคราญ ค. อนงค์ ง. ดวงสมร


ข้อ 87 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. มหาบพิตร พระสงฆ์ใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดิน
ข. กราบอาราธนาธรรม ขอเชิญพระแสดงธรรม
ค. บรรพชา บวชพระ
ง. มรณภาพ ตาย


ข้อ 88 โดยปกติแล้วตำแหน่งของการเขียนเชิงอรรถนิยมเขียนไว้ท้ายเล่มหนังสือ คำที่ขีด เส้นใต้หมายถึง
ก. คำกล่าวปัจฉิมบท ข. ประวัติและความเป็นมาของผู้เขียน
ค. คำอธิบายหรือข้ออ้างอิง ง. รายละเอียดเรื่องย่อ

จงอ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 89 - 90
“สมัยโบราณนับถือผู้ที่สามารถตอบคำถามทุกอย่างแก่ทุกคนได้ว่าผู้นั้นคือ นักปราชญ์ แต่ปัจจุบันวิทยากรแต่ละแขนงมีความเจริญรุดหน้า และมีวิชาแขนงใหม่ ๆ เกิดขึ้นเรื่อยๆ จนเกินความสามารถของมนุษย์คนใดจะจดจำเรื่องต่างๆ ได้หมดสิ้น เพียงแต่ผู้ใดสามารถตอบได้ว่า ปัญหาเรื่องใดสามารถค้นตำตอบได้จากหนังสือเล่มไหนของใคร ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์ ห้องสมุดจึงทำหน้าที่ตอบคำถามต่างๆ แทนนักปราชญ์ ทั้งยังสามารถตอบคำถามแต่ละคำถามได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและตอบคำถามได้หลายคำถามในเวลาเดียวกัน”


ข้อ 89 ในสมัยโบราณ ความรอบรู้เปรียบได้กับสิ่งใด
ก. นักปราชญ์ ข. ห้องสมุด
ค. การตอบคำถาม ง. การค้นหาคำตอบ


ข้อ 90 สาระสำคัญของข้อความนี้คือข้อใด
ก. ผู้ที่ตอบคำถามได้คือนักปราชญ์
ข. ความเจริญก้าวหน้าทำให้การตอบคำถามยากขึ้น
ค. การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทำให้มนุษย์จดจำสิ่งต่าง ๆ ได้ยากขึ้น
ง. ห้องสมุดทำหน้าที่แทนนักปราชญ์ เพราะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้สำหรับ ค้นคว้าของคนที่ต้องการคำตอบ


ข้อ 91 “ผู้ที่เป็นข้าราชการนั้น ต้องมีความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมประจำใจ และ ยินดีบริการประชาชนด้วยความจริงใจ รวมทั้งทำงานเพื่อส่วนรวมและ ประเทศชาติ จึงจะนับว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติของข้าราชการที่ดี”
ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
ก. คุณสมบัติของข้าราชการ ข. การทำงานเพื่อส่วนรวม
ค. ข้าราชการที่ทำความดี ง. ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานของข้าราชการ


ข้อ 92 “ถ้ามีคนนินทาว่าร้ายเรา เราต้องคิดให้ได้ว่า เหมือนคนจุดไฟเผาฟ้า แม้กองไฟใหญ่มหึมาเพียงใด แต่ฟ้านั้นว่างเปล่าไม่มีเชื้อที่จะติดไฟได้ กองไฟจะลุกโชติช่วงเพียงใดก็จะไหม้และมอดไปข้างเดียวในที่สุด”

ข้อความข้างต้นให้คติสอนใจเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. การให้อภัย ข. การระงับความโกรธ
ค. การต่อสู้ ง. การไม่ผูกพยาบาทมาดร้ายใคร


จงอ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามข้อ 93 - 95

“ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีการสร้างอย่างมากมายกันทั่วโลก สามารถฆ่ามนุษย์ทุกคนบนโลกที่มีอยู่มากมายได้ ตราบใดที่มนุษย์กระหายอยากได้และอยากครอบครองอาวุธร้ายนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดที่จะสรรหามาอ้างให้ชาวโลกได้รับรู้ก็ตาม แต่โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุทางสงคราม หรือเรียกว่า สงครามที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ย่อมมีแนวโน้มที่สูงขึ้น แต่ก็รู้สึกว่ายังมีประชาชนอีกมากมายในโลก ที่หลงเข้าใจผิดเชื่อตามเหตุผลของประเทศที่พัฒนาแล้ว นำมาอ้างว่าเพื่อพัฒนาประเทศ ตลอดจนเชื่อว่าการรู้จักเอาพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ก็ดี หรือการมีอาวุธนิวเคลียร์ก็ดี จะสามารถเป็นแรงต้านและเป็นอาวุธต่อรองกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆ ได้”


ข้อ 93 จากข้อความข้างต้น ผู้เขียนมีจุดประสงค์ในการเขียนอย่างไร
ก. ชี้แจงและอธิบายเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ ข. ต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์
ค. ไม่สนใจการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ ง. ยอมรับการสร้างอาวุธนิวเคลียร์


ข้อ 94 ข้อความข้างต้น ตีความได้ว่าอย่างไร
ก. การตายของมนุษย์ในโลกเกิดจากอาวุธนิวเคลียร์
ข. อาวุธนิวเคลียร์ทำให้ประเทศพัฒนาและได้รับการยอมรับ
ค. อาวุธนิวเคลียร์ไม่มีอันตราย
ง. ผู้ที่สนใจอาวุธนิวเคลียร์มีแต่ผู้นำประเทศ


ข้อ 95 ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในบทความข้างต้น
ก. ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างอาวุธนิวเคลียร์
ข. ความเข้าใจผิดของคนที่ต้องการให้ประเทศมีอาวุธนิวเคลียร์
ค. ประวัติและความเป็นมาของอาวุธนิวเคลียร์ ง. ไม่มีข้อใดถูก


อ่านบทความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามข้อ 96 – 97

“เมื่อสื่อสามารถเข้าไปมีอิทธิพลต่อกระบวนทัศน์ของเด็กและเยาวชนได้แล้ว สิ่งที่ตามมาคือ ปรากฏการณ์ของการรับเอาสื่อเป็นเสมือนพ่อแบบ แม่แบบ ที่กำหนดภาวะความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม่เหล่านี้ เด็กจะแสดงความเป็นตัวตนการการกำหนดของสื่อเข้าไปในโรงเรียนด้วย ซึ่งปรัชญาการเรียนการสอนเพื่อสร้างให้คนมีจิตสำนึกและแยกแยะ กลับไม่สามารถทำหน้าที่ของตนเองได้ เช่น เด็กนักเรียนที่ใช้อุปกรณ์การเรียนที่มียี่ห้อจากต่างประเทศ เพียงเพื่อจะแสดงถึงความน่ารัก สดใส มากกว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยของอุปกรณ์เหล่านั้น หรือของใช้บางประเภทที่สะท้อนถึงฐานะของครอบครัวตนเอง การเลือกบริโภคตามโฆษณาที่ปรากฏในจอทีวีหรือตามป้ายโฆษณาใหญ่ๆ เช่น ดื่มนมประเภทนี้แล้วจะทำให้ผอม กลายเป็นอิทธิพลที่สำคัญต่อการลอกเลียนแบบของเด็ก ในขณะที่วัยเด็ก กำลังเป็นวัยที่ต้องการอาหารครบสมบูรณ์ เพื่อความเจริญเติบโตของร่างกาย”

ข้อ 96 สิ่งสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของเด็กและเยาวชน คือ
ก. พ่อ แม่ ข. โรงเรียน
ค. เพื่อน ง. สื่อ


ข้อ 97 การรับเอาสื่อเป็นเสมือนพ่อแบบ แม่แบบ หมายถึง
ก. สิ่งที่เด็กและเยาวชนต้องการ ข. พฤติกรรมของพ่อและแม่
ค. ต้นแบบ หรือ สิ่งที่กำหนดภาวะความเป็นตัวตน
ง. การยึดมั่น ถือมั่นในสิ่งนั้น


ข้อ 98 “สังคมปัจจุบันหวังพึ่งโรงเรียนเป็นอย่างมากในการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันของครอบครัวที่แตกแยก กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยมที่รุนแรง ตลอดจนที่พึ่งทางด้านจิตใจ ทำให้ความหวังอยู่ที่โรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็นที่รวมของผู้ใหญ่ที่มุ่งอุทิศตนเพื่อให้การศึกษาอบรม”
สรุปสาระสำคัญจากบทความนี้ได้อย่างไร
ก. พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก
ข. กระแสบริโภคนิยมส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก
ค. ครูเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคน
ง. โรงเรียนเป็นสถาบันที่สำคัญในการพัฒนาคนทั้งด้านความรู้และที่พึ่งทางจิตใจ


ข้อ 99 เขายังเด็กมากจึงทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จากคำที่ขีดเส้นใต้ ข้อใดเป็นคำ ที่มีความหมายตรงกันข้าม
ก. รอบคอบ
ข. ประณีต
ค. ละเอียดลออ
ง. เลินเล่อ


ข้อ 100 จากใจรวงใจแรงเป็นล้านล้าน ถึงใจด้านใจดำน้ำใจหิน
ว่าเลือดเล็ดเม็ดข้าวที่เจ้ากิน จงถวิลทุกข์เทวษทุเรศร้าว
จากคำประพันธ์ข้างต้น ผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไร
ก. ปลูกจิตสำนึกให้เราเห็นถึงคุณค่าของชาวนาที่ทุกข์ยากลำบากทำนาเพื่อให้เราได้มี ข้าวกิน
ข. ให้คิดถึงเทวดาประจำต้นข้าวที่คุ้มครองให้ผืนดินมีความชุ่มชื่นและพืชผลงอกงาม
ค. เพื่อเตือนสติให้เห็นถึงน้ำใจคนไทยด้วยกัน
ง. ว่ากล่าวตักเตือนคนที่ใจดำเหมือนหิน ที่ไม่เห็นคุณค่าของข้าวเฉลยแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ชุดที่ 2ข้อ 1 ง
แนวคิด เป็นแบบอนุกรมแนวเดียว ระบบเดียว
จะเห็นว่ามีการบวกเพิ่มเป็นลำดับ คือ +1 , +2, +3...
2 + 1 = 3 ,3 + 2 = 5, 5+3 = 8, 8 + 4 = 12, ดังนั้น 12 + 5 = 17

ข้อ 2 ข
แนวคิด 119 + 1 = 120,
120 + 2 = 122
122 + 1 = 123
123 + 3 = 126
126 + 1 = 127
ดังนั้น จำนวนต่อไปต้องบวก 4 จะได้ 127 + 4 = 131

ข้อ 3 ง
แนวคิด อนุกรมชุดนี้อยู่ในระบบ n3 + 3 เมื่อ n = 1, 2, 3, 4, .......
จะได้ 13 + 3 = 4
23 + 3 = 11
33 + 3 = 30
43 + 3 = 67
53 + 3 = 128
ดังนั้นจำนวนต่อไปคือ 63 + 3 = 219

ข้อ 4 ข
แนวคิด เป็นเลขอนุกรม 3 ชุด ชุดแรก เพิ่มทีละ 2 คือ 3, 5, 7, 9 ดังนั้นตัวต่อไปคือ 11
ชุดสองเรียงลำดับ คือ H, I, J, K ดังนั้นตัวต่อไปคือ L
ชุดที่สามบวกเพิ่มตามลำดับ 0, 1, 2, 3, จะได้ 8+0 = 8, 8+1 = 9, 9+2 =11, ดังนั้นตัวต่อไปให้บวก 4 11+3 = 14
นำมาเรียงจำนวนได้ดังนี้ 11L14

ข้อ 5 ก
แนวคิด อนุกรมชุดที่ 1 ที่ถูกต้อง คือ 2 +1 3 +2 5 +3 8 +4 12 +5 17
อนุกรมชุดที่ 2 ที่ถูกต้อง คือ 10 +5 15 +1 16 +5 21 +1 22 +5 27
ดังนั้นที่ถูกต้องคือ 12 และ 21 ไม่ใช่ ก. 11, 20

ข้อ 6 ง
แนวคิด ซื้อของสองชิ้น คือ X และ Y ดังนั้นของสองชิ้นจะมีราคารวมกันคือ X+Y
ให้ธนบัตรใบละ 1,000 ซื้อของ จะได้ 1,000-( X+Y)

ข้อ 7 ค
แนวคิด 21 = 3 x 7
84 = 3 x 7 x 2 x 2
105 = 3 x 7 x 5
การหา ค.ร.น. คือ ให้ยกตัวที่เหมือนกันลงมา อย่างละ 1 ตัว และตัวที่ไม่เหมือนกันให้ยก
มาหมด จะได้ = 3 x 7 x5 x 2 x 2 = 420

ข้อ 8 ก
แนวคิด ให้ 5 % ของ X คือ 200
ดังนั้น 5/100 x X = 200
X = (200 x 100)/5
X = 4,000

ข้อ 9 ข
แนวคิด ด้านยาว 100 พื้นที่จะได้เท่ากับ 10,000 ตารางหน่วย
ถ้าด้านยาว 120 พื้นที่จะได้เท่ากับ 14,400 ตารางหน่วย
ดังนั้น พื้นที่เพิ่มขึ้น 14,400 – 10,000 = 4,400
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ คือ (4,400x100)/10,000 = 44 %

ข้อ 10 ก
แนวคิด เงินเดือน 15,000 บาท ได้รับจริง 14,775 บาท
ถูกหักเข้าประกันสังคม 15,000 – 14,775 = 225 บาท
ดังนั้น (225x100)/15,000 = 1.5%

ข้อ 11 ค
แนวคิด ถ้าเงินเดือน 100 บาท จะโดนหักเข้ากองทุน 1.5 บาท
ถ้าเงินเดือน 16,800 บาท จะโดนหักเข้ากองทุน = (16,800 x 1.5)/100
= 252
ดังนั้น 16,800 – 252 = 16,548 บาท

ข้อ 12 ง
แนวคิด แรงงาน 15 คน สร้างบ้านเสร็จ 20 วัน ถ้าแรงงาน 10 คน จะสร้างบ้านเสร็จ
จะได้ (15 x 20)/10 = 30 วัน
เวลาที่ต้องใช้เพิ่มในการสร้างบ้าน 30-20 = 10 วัน
ดังนั้นเพิ่มขึ้น (10 x 100)/20 =50 %
ตอบ 50 %

ข้อ 13 ข
แนวคิด หากราคาทุน 100 บาท ติดป้ายราคาไว้ 150 บาท
ลดให้ผู้ซื้อ 20 % จากราคาป้าย
ถ้าราคาป้าย 100 บาท จะขายเพียง 80 บาท
ดังนั้น ราคาป้าย 150 บาท จะขายให้ผู้ซื้อ (150 x 80)/100 = 120
ดังนั้น (ขายไป)120-100 (ราคาทุน) =20
ตอบ ได้กำไร 20 บาท

ข้อ 14 ข
แนวคิด ( 3 x 5) + 10 = 25
( 6 x 5) + 12 = 42
( 9 x 5) + 14 = 59
ดังนั้น ( 12 x 5) + 16 = 76

ข้อ 15 ก
แนวคิด เมื่อ 4 ปีก่อน ละมุดอายุมากกว่าส้มโอ 8 ปี ปัจจุบันส้มโอมีอายุเป็น 3 เท่าของมะนาว อีก 15 ปีข้างหน้า มะนาวจะมีอายุ 30 ปี อยากทราบว่าปัจจุบันละมุดอายุเท่าใด
อีก 15 ปี มะนาวจะมีอายุ 30 ปี ดังนั้นปัจจุบันมะนาวอายุ 30-15 = 15 ปี
ส้มโอมีอายุเป็น 3 เท่าของมะนาว ดังนั้น 3 x 15 = 45
ละมุดอายุมากกว่าส้มโอ 8 ปี ดังนั้น 45 + 8 = 53

ข้อ 16 ข
แนวคิด มุม เข็มยาว หรือเข็มนาที 60 ช่อง เท่ากับ 1 รอบหน้าปัดนาฬิกา
60 ช่องนาที = 360 องศา
ดังนั้น 1 ช่องนาที = 360/60 = 6 องศา
12 ช่องชั่วโมง = 360 องศา
1 ช่องชั่วโมง = 360/12 = 30 องศา
ดังนั้น เวลา 08.00 เข็มสั้นอยู่ห่างจากเข็มยาวคือ
ช่องนาทีจะห่างกัน 20 ช่อง = 20 x 6 = 120 องศา

ข้อ 17 ง
แนวคิด รถไฟฟ้าบีทีเอส 1 นาที จะแล่นได้ระยะทาง 40 + 60 = 100 เมตร
1 ชั่วโมงแล่นได้ระยะทาง = (100 x 60)/1,000
= 6 กิโลเมตร/ชั่วโมง
จากข้อ 18 -20 จงตอบคำถามโดยมีเงื่อนไขคือ
เรียงลำดับส่วนสูงได้ดังนี้ 132 137 144 145 145 148 149 151 154

ข้อ 18 ค
แนวคิด หาค่าเฉลี่ยโดย (132+137+144+145+145+148+149+151+154)/9
= 1,305/9 1313
= 145
ข้อ 19 ข
แนวคิด ฐานนิยมคือข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุด คือ 145 ซึ่งซ้ำกัน 2 ครั้ง

ข้อ 20 ง
แนวคิด มัธยฐาน คือ ข้อมูลที่อยู่ตรงกลาง
จากการเรียงข้อมูล 132 137 144 145 145 148 149 151 154
ข้อ 21 ค ข้อสรุป 1 ไม่แน่
ข้อสรุป 2 ไม่แน่

ข้อ 22 ก ข้อสรุป 1 จริง
ข้อสรุป 2 จริง

ข้อ 23 ข ข้อสรุป 1 เท็จ
ข้อสรุป 2 เท็จ

ข้อ 24 ง ข้อสรุป 1 ไม่แน่
ข้อสรุป 2 จริง

ข้อ 25 ง ข้อสรุป 1 ไม่แน่
ข้อสรุป 2 จริง

ข้อ 26 ค
แนวคิด X แทนค่าเลขจำนวนน้อย
ดังนั้น เลขจำนวนมากเท่ากับ X+6
และ X + (X +6) = 30
2X = 30 – 6 = 24
X = 24/2 = 12
ตอบ 12

ข้อ 27 ก แขกที่มาในงานมีจำนวนทั้งหมด 30 คน แต่ละคนต้องเตรียมของขวัญให้แก่ คนอื่นๆ ยกเว้นให้ตัวเอง ดังนั้น จำนวน 30-1 = 29 ชิ้น
ดังนั้น แขกจำนวน 30 คน จะมีของขวัญทั้งหมด = 30 x 29
= 870 ชิ้น

ข้อ 28 ก
แนวคิด ระยะทางจากสนามโรงเรียนจากต้นที่ 1 – 15 จะมี 14 ระยะ (ไม่นับต้นแรก)
แต่ละระยะห่างกัน 100 เมตร
ดังนั้น 14 x100 = 1,400
ตอบ 1 กิโลเมตร 400 เมตร

ข้อ 29 ข
แนวคิด จากสูตร n x (n-1)/2 = 32 x (32-1)/2
= (32 x 31)/2 = 496

ข้อ 30 ข
แนวคิด ปริมาตรของดินที่ต้องใช้ถม กว้าง x ยาว x สูง
จะได้ = 40 x 100 x 30/100
= 1,200 ลูกบาศก์เมตร
จำนวนเที่ยวของรถบรรทุกดิน = ปริมาตรของดินที่ใช้ถม/ปริมาตรของรถบรรทุกดิน
= 1,200/15 = 80

ข้อ 31 ข้อ ง
แนวคิด 45% ของ 1,000 = (45/100 ) x 1,000 = 450

ข้อ 32 ค
แนวคิด ด้านยาวเป็น 5 เท่าของด้านกว้าง ดังนั้น 5X หน่วย คือด้านความยาว
ผลบวกของด้านทั้งสี่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะได้ X + X + 5 X + 5 X = 12 X
ตอบ 12 X หน่วย

ข้อ 33 ก ความสัมพันธ์คือ คำหน้าไม่ระบุเพศ ส่วนคำหลังเป็นเพศหญิง

ข้อ 34 ข ความสัมพันธ์คือ คำหน้าเป็นเครื่องดนตรีสำหรับใช้ตี คำหลังใช้เป่า

ข้อ 35 ง ความสัมพันธ์คือ ตำรวจมีหน้าที่กำจัดหรือป้องกันโจร ส่วนคำหลัง หมอมีหน้าที่กำจัดเชื้อโรคของผู้ป่วย

ข้อ 36 ก ความสัมพันธ์คือ คำหน้าคือเหยื่อ ส่วนคำหลังคือผู้ล่าเหยื่อ

ข้อ 37 ค ความสัมพันธ์คือ ลักษณะของผลไม้ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อ 38 ค ความสัมพันธ์คือ เมืองหลวงในยุโรป : เมืองหลวงในเอเชีย

ข้อ 39 ง ความสัมพันธ์คือ 1 ศอก เท่ากับ 2 คืบ ตรงกับ เส้นผ่าศูนย์กลาง เท่ากับ 2 เท่าของรัศมี

ข้อ 40 ง วันสำคัญในเดือนนั้น

ข้อ 41 ง สรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อ 42 ข จากสูตร ถ้าเกิด 1 แล้วเกิด 2 วันนี้เกิด 1 ก็ต้องเกิด 2

ข้อ 43 ง สรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อ 44 ง สรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อ 45 ก เงื่อนไขกำหนดไว้แล้วว่า ถ้ามะตูมไม่ใช่น้าก็ต้องเป็นอาของรวงข้าว พ่อของรวงข้าวเป็นน้องของมะตูม แสดงว่า มะตูมเป็นน้าของรวงข้าว ไม่ใช่อา

ข้อ 46 ค บุหรี่เป็นสิ่งไม่ดี

ข้อ 47 ง ข้อสรุปที่ 1 ไม่แน่ชัด, ข้อสรุปที่ 2 จริง

ข้อ 48 ก ข้อสรุปที่ 1 จริง, ข้อสรุปที่ 2 จริง

ข้อ 49 ง ข้อสรุปที่ 1 จริง, ข้อสรุปที่ 2 เท็จ

ข้อ 50 ข ข้อสรุปที่ 1 เท็จ, ข้อสรุปที่ 2 เท็จ

ข้อ 51 ค เรียงลำดับได้ดังนี้ ข ก ง ค
สิทธิมนุษยชน คือสิทธิของความเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด การกระทำต่อกันอย่างหยามเกียรติและละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นคน ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ข้อ 52 ก เรียงได้ดังนี้ ค ก ข ง
บุคคลธรรมดามีหน้าที่ต้องเสียภาษีเมื่อมีเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม โดยคิดจากรายได้สุทธิของบุคคล และคิดอัตราภาษีตามจำนวนรายได้สุทธิที่สูงขึ้น

ข้อ 53 ง เรียงได้ดังนี้ ง ค ข ก
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกโดยชาวกรีกในปี 776 ก่อนคริสตกาล แต่เดิมเชื่อว่าเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อบูชาเทพเจ้าซีอุสทุกๆ 4 ปี

ข้อ 54 ก เรียงได้ดังนี้คือ ง ข ก ค
ถ้าเด็กเกิดต้องแจ้งเกิดพร้อมชื่อและนามสกุลของเด็กต่อนายทะเบียนท้องถิ่นภายใน 15 วัน เพื่อขอรับใบสูติบัตร ถ้าแจ้งเกิดเกินกำหนดจะถูกปรับไม่เกิน 200 บาท

ข้อ 55 ข เรียงได้ดังนี้คือ 3 4 1 2
อาเซียนก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่งเสริมสันติภาพ เมื่อมีการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศในโลก อาเซียนจึงต้องหันมาขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกระหว่างกันมากขึ้น

ข้อ 56 ง เรียงได้ดังนี้คือ 4 1 3 2
ความพอประมาณ คือความพอดี ไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

ข้อ 57 ค ไม่เอาถ่าน หมายถึง ไม่เอาการเอางาน

ข้อ 58 ก เนื่องจากลักษณะของการจราจรที่คับคั่ง คือการที่มีรถเบียดเสียดกันบนถนนมกา ทำให้ไม่คล่องตัวในการเดินทาง

ข้อ 59 ข เสือซ่อนเล็บ หมายถึง มีอาวุธสำคัญหรือความรู้ความฉลาด แต่ไม่แสดงออกมา

ข้อ 60 ง ถือหาง คือเข้าข้างฝ่ายตน

ข้อ 61 ค ข้ออื่นเป็นคำถาม

ข้อ 62 ข ผลัด หมายถึง เปลี่ยน, แทน, ผัด หมายถึง ขอเลื่อนเวลาไป ย้ายไปมา

ข้อ 63 ค มีความหมายตรงกับร้อยกรองที่สุดคือ ผจญคนมักโกรธด้วยไมตรีให้รู้จักระงับอารมณ์ ไม่โต้ตอบ

ข้อ 64 ก การสังเคราะห์ คือแยกเป็นส่วนๆ การแยกความสัมพันธ์หรือองค์ประกอบ
การวิเคราะห์ คือ การรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์

ข้อ 65 ง กล่าวถึงความอดทน

ข้อ 66 ข ที่ถูกต้องคือ อีสาน

ข้อ 67 ง ที่ถูกต้องคือ ปรารมภ์

ข้อ 68 ก ที่ถูกต้องคือ ปรัมปรา

ข้อ 69 ง ที่ถูกต้องคือ รัสสระ

ข้อ 70 ก ที่ถูกต้องคือ ขมักเขม้น

ข้อ 71 ก ที่ถูกต้องคือ เขาคัดค้านการเลือกตั้งเพราะไม่พอใจการทำงานของฝ่ายบริหาร

ข้อ 72 ค ที่ถูกต้องคือ รัฐบาลมีหน้าที่แถลงนโยบายต่อสภา

ข้อ 73 ข ที่ถูกต้องคือ ระบอบประชาธิไตยมี 2 รูปแบบ คือ ประชาธิปไตยทางตรง
และประชาธิปไตยทางอ้อม

ข้อ 74 ง ที่ถูกต้องคือ กีฬารักบี้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ

ข้อ 75 ง ที่ถูกต้องคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการจำเป็นที่จะต้องยึดถือแบบแผนอย่าง เคร่งครัด

ข้อ 76 ก ที่ถูกคือ อ่านว่า คะ-นะ-นา

ข้อ 77 ค ที่ถูกคือ อ่านว่า สะ-หวี

ข้อ 78 ข ที่ถูกคือ อ่านว่า คุน-นะ-พาบ

ข้อ 79 ค หมาเห่าใบตองแห้ง หมายถึง คนที่ได้แต่โวยวายไม่กล้าจริง

ข้อ 80 ข หัวเหาเต่าเล็น หมายความว่า เป็นเด็กตัวเล็กๆ

ข้อ 81 ง ก่ำ แปลว่า สุกใส เข้มจัด จึงมักใช้กับสีแดง

ข้อ 82 ก กิ่ง เป็นลักษณะนามของงาช้าง

ข้อ 83 ค อุปสมบท ใช้กับคนที่จะบวชพระ

ข้อ 84 ง เพื่อนของเขาขอผัดไปเป็นพรุ่งนี้ จึงจะมาผลัดเวรกับเขา (ผัด คือ เลื่อน, ผลัด คือ เปลี่ยน)

ข้อ 85 ข ที่เหมาะสมคือ ใช้คำว่าสืบสวน

ข้อ 86 ง ดวงสมรแปลว่า หญิงที่รัก , ส่วนคำอื่น แปลว่าหญิงงาม

ข้อ 87 ค บรรพชา คือ บวชเณร, อุปสมบทคือ บวชพระ

ข้อ 88 ค คำอธิบายหรือข้ออ้างอิง

ข้อ 89 ก นักปราชญ์

ข้อ 90 ง ห้องสมุดทำหน้าที่แทนนักปราชญ์ เพราะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้สำหรับค้นคว้าของ คนที่ต้องการคำตอบ

ข้อ 91 ก คุณสมบัติของข้าราชการ

ข้อ 92 ก การให้อภัย

ข้อ 93 ข จุดประสงค์ของผู้เขียน คือ ต่อต้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์

ข้อ 94 ข อาวุธนิวเคลียร์ทำให้ประเทศพัฒนาและได้รับการยอมรับ

ข้อ 95 ค ในบทความไม่มีการกล่าวถึง ประวัติและความเป็นมาของอาวุธนิวเคลียร์

ข้อ 96 ง จากบทความ สื่อมีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนมากที่สุด

ข้อ 97 ค ต้นแบบ หรือ สิ่งที่กำหนดภาวะความเป็นตัวตน

ข้อ 98 ง โรงเรียนเป็นสถาบันที่สำคัญในการพัฒนาคนทั้งด้านความรู้และที่พึ่งทางจิตใจ

ข้อ 99 ก รอบคอบ

ข้อ 100 ก จุดประสงค์ของผู้เขียนคือ ปลูกจิตสำนึกให้เราเห็นถึงคุณค่าของชาวนาที่ทุกข์ ยากลำบากทำนาเพื่อให้เราได้มีข้าวกิน


ขอบคุณข้อมูลจาก เพจแนวข้อสอบภาค ก
2 ก.พ. 2562 เวลา 11:20 | อ่าน 201,831


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
ดวงกับดาวประจำวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2567
25 14 พ.ค. 2567
คารม เผยข่าวดีแรงงานไทย เปิด รับสมัครคนทำงานมาเก๊า 46 ตำแหน่ง สวัสดิการดี เงินเดือนสูง สมัครด่วนถึง 22 พ.ค 67
487 12 พ.ค. 2567
ลงทะเบียนบริการล้างแอร์ฟรี รัฐบาลเชิญชวน ปชช. ลงทะเบียนบริการล้างแอร์ฟรี ผ่านโครงการ อาชีวะล้างแอร์
53 11 พ.ค. 2567
นายกฯ สั่งการก.คลัง ดีเดย์ด่านOne stop service หนองคายทดลอง1ก.ย.นี้ลดขั้นตอนส่งสินค้าไปลาวและจีนพร้อมสั่งกรมโรงงานเร่งพิจารณาออกใบอนุญาต รง.4
65 8 พ.ค. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2567)
212 5 พ.ค. 2567
จอดพักรถ เปิดฝากระโปรงหน้า ไว้ ดีจริงเหรอ?
73 4 พ.ค. 2567
​พรุ่งนี้ดีเดย์!! 1 พฤษภาคม วันขึ้นเงินเดือนข้าราชการและ ขึ้นเงินบำนาญขั้นต่ำ
1,598 30 เม.ย. 2567
นายกฯ ชื่นชมมาตรการสถาบันการเงินของรัฐ ขานรับนโยบายประกาศลดดอกเบี้ย 0.25% ช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย และกลุ่มเปราะบาง เป็นระยะเวลานาน 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567
215 27 เม.ย. 2567
นายกฯ ขอบคุณสมาคมธนาคารไทย หั่นดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลง 0.25% เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยให้กลุ่มเปราะบาง ทั้งลูกค้าบุคคล และ SME
420 25 เม.ย. 2567
รัฐบาลเชิญชวน ผู้กู้ยืม กยศ. ถูกดำเนินคดีในปี 2557 ที่ยังมีภาระหนี้ค้าง เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อขยายระยะเวลาชำระหนี้ ปลดภาระผู้ค้ำประกัน
1,573 25 เม.ย. 2567
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC Online GED CU-TEP SAT
 
บทความกลุ่มเดียวกัน