สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กับ คำถามที่ถามบ่อย

31 พ.ค. 2558 เวลา 09:57 | อ่าน 70,959
แชร์ไปยัง
L
 
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ


คำถาม ? บุตรสาวอายุ 19 ปี ตั้งครรภ์ ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมารดาเป็นข้าราชการ จะเบิกค่าคลอดบุตรของลูกสาวได้หรือไม่
คำตอบ ได้ เพราะบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ค่าคลอดบุตรสามารถนำมาเบิกได้


คำถาม ? ใบเสร็จรับเงินของรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้ระบุชื่อโรค "วางแผนครอบครัว"แต่เป็นค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ อยากเรียนถามว่า " การวางแผนครอบครัว"จะสามารถเบิกได้หรือไม่
คำตอบ การวางแผนครอบครัวไม่สามารถเบิกได้


คำถาม ? บรรจุรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 1 ธค 54 ต่อมาได้โอนไปรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาซึ่งหน่วยงานไม่ได้จัดที่พักให้ สามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ เนื่องจากได้เช่าซื้อบ้านที่อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาไว้ก่อนที่จะโอนไปรับราชการในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งระยะทางจากที่ทำงานถึงบ้านพักมีระยะถึงกันประมาณ 30 กิโลเมตร จึงไม่สามารถเดินทางไป - กลับได้
คำตอบ มีสิทธิเบิกเฉพาะบ้านที่อยู่ในท้องที่อำเภอเมือง จะนำค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่อยู่ในต่างอำเภอมาเบิกไม่ได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 17 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน


คำถาม ? ข้าราชการขอเบิกค่าผ่อนชำระค่าบ้านซึ่งผ่อนชำระกับธนาคาร โยได้ใช้ใบเสร็รับเงิน ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เบิกค่าเช่าบ้านประจำเดือนสิงหาคม 2556 แล้วต่อมาใช้ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ขอเบิกค่าเช่าบ้านประจำเดือนกันยายน 2556 อีกจะได้หรือไม่
คำตอบ ให้พิจารณาว่าใบเสร็จรับค่าเช่าบ้านสำหรับเดือนใดเบิกสำหรับเดือนนั้นโดยใบเสร็จสำหรับเดือนที่จะนำมายื่นขอเบิกได้จะต้องได้เข้าอยู่อาศัยจริงสำหรับเดือนนั้นมาแล้ว ทั้งนี้ตามมาตรา 14 ประกอบมาตรา 17 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน


คำถาม ? ดิฉันได้คลอดบุตรที่ รพ. ซึ่งได้ทำการจ่ายตรงเรียบร้อยแล้ว แต่บุตรที่พึ่งคลอดมีอาการตัวเหลืองจำเป็นต้องอยู่ตู้อบ และ อยู่ในความดูแลของแพทย์บุตรนอน รพ. 7 วันพร้อมกันดิฉัน บุตรของดิฉันไม่ได้ทำการจ่ายตรงที่ และไม่ได้ทำหนังสือส่งตัวบุตรเข้ารับการรักษาพยาบาล ดิฉันได้ทำการจ่ายเงินสดไปก่อนที่รพ.นั้น และได้ทำหนังสือส่งตัวบุตรเข้ารับการรักษาพยาบาล เพื่อขอเงินจำนวนดังกล่าวคืน แต่จนท.การเงินของโรงพยาบาลบอกว่าขอเงินจำนวนดังกล่าวคืนไม่ได้ (1วันหลังจากออกจาก รพ ดิฉันได้หำหนังสือส่งตัวบุตรนอน รพ) ขอถามว่า ดิฉํนจะนำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของบุตร ซึ่งเป็นผู้ป่วยใน มีค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ายา อุปกรณ์การรักษา มาเบิกกับทางราชการได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้จะต้องดำเนินการอย่างไร ช่วยแนะนำที

คำตอบ กรณีใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของเด็กแรกคลอด ให้ถือปฎิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 327 ลว 13 กย 56


คำถาม ? โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี คุณหมอได้ออกใบสั่งยาให้กับข้าราชการในสังกัดของข้าพเจ้า และออกหนังสือรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล โดยไม่ได้บอกว่าเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งขาติหรือไม่ และไม่ได้ให้เหตุผลในการใช้ยา แต่บอกว่ายาไม่มีจำหน่ายที่โรงพยาบาล ให้ไปซื้อยาจากร้านขายยาและบอกว่าให้มาเบิกค่ายาได้ที่ต้นสังกัด ชื่อยา พรีมาริน 0.624 mg จำนวน 180 เม็ด เป็นเงิน 1,800 บาท โดยมีใบเสร็จรับเงินจากร้านขายยา จึงขอเรียนถามว่าสามารถเบิกเงินจากต้นสังกัดได้หรือไม่
คำตอบ หนังสือรับรองแพทย์จะต้องระบุว่ายาที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาลนั้นเป็นยาในหรือยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ กรณีเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติต้องมีรับรองการระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายด้วย


คำถาม ? กรณีที่ปฎิบัติงานอยู่ในเขต กทม.และปัจจุบันใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยบ้านที่เช่าอยู่ในท้องที่ จ. นนทบุรี ถ้าหากจะซื้อบ้านในท้องที่ จ.สมุทรปราการ (ยังไม่เคยเบิกเช่าซื้อมาก่อน)จะสามารถเปลี่ยนเป็นเบิกเช่าซื้อได้หรือไม่เพราะถามการเงินจังหวัดแล้วบอกว่าเบิกเช่าซื้อไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในเขต กทม.
คำตอบ ไม่มีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้ที่ซืท้อบ้านนอกท้องที่ที่รับราชการประจำมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ ตามมาตรา 17 แห่ง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


คำถาม ? ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นข้าราชการสังกัด กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ปัจจุบันประจำอยู่ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 ได้ยื่นคำร้องขอย้ายไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดนธานี และได้ย้ายตามความประสงค์ ยังไม่ได้เดินทางไปรายงานตัวแต่อย่างใด ต่อมากรมสรรพามีคำสั่งให้ช่วยราชการต่อที่เดิม คือที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 เดิมมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านด้วย คำสั่งให้ช่วยราชการต่อที่เดิมดังกล่าวอยากทราบว่ายังมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่หรือไม่ เพราะไม่มีบ้านเป็นของตนเอง และส่วนราชการที่ให้ช่วยราชการก็ม่มีบ้านพักสวัสดิการให้อยู่ หรือไม่
คำตอบ หากในท้องที่เดิมที่รับราชการอยู่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน สิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม


คำถาม ? ใบเร็จเบิกค่ารถนั่งคนพิการ 6,000 บาทมีใบรับรองยาและอวัยวะเทียมไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาลมีลายมือเขียนระบุคนพิการรหัส 8901 แต่ไม่มีใบรับรองแพทย์ใบเสร็จนี้เบิกได้6,000 บาทหรือไม่ เพราะตาม ว 77 มีข้อบ่งชี้ว่าให้ระบุคคลพิการที่จำเป็นต้องนั่งรถโดยมีใบรับรองแพทย์
คำตอบ การเบิกรถนั่งคนพิการต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุความพิการที่จำเป็นต้องนั่งรถเพื่อประกอบการเบิกจ่าย ให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 77 ลว 15 กพ 56


คำถาม ? ข้าราชการนำใบเสร็จรับเงินที่ระบุโรคในใบเสร็จว่าโรคซึมเศร้า สามารถเบิกค่ารักษาได้หรือไม่อย่างไร และใบเสร็จของข้าราชการอีกท่าน ก็ระบุโรคว่า โรค อ่อนเพลีย สามารถเบิกค่ารักษาได้หรือไม่อย่างไร
คำตอบ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยทางจิต มีเงื่อนไขว่าแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้ป่วยมีหนังสือรับรองว่า "ในระดับต้องบำบัดรักษาพยาบาล" และหากว่ามีขั้นตอนการตรวจใดๆ ที่อาจไม่อยู่ในข่ายการรักษาพยาบาลในกรณีการรักษาทั่วไป เช่น การทดสอบเชาว์ปัญญาผู้ป่วยทางจิตเวชก็สามารถนำมาเบิกได้ โดยแพทย์ผู้รักษารับรองว่าขั้นตอนการตรวจดังกล่าวเป็น "ขั้นตอนของการรักษาพยาบาล"ผู้ป่วยกรณีของโรคอ่อนเพลียสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้


คำถาม ? เป็นข้าราชการพลเรือน สามีเป็นชาวอเมริกัน จดทะเบียนสมรถในประทศไทย สามีอาศัยอยู่ในประเทศไทย สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของดิฉันได้หรือไม่
คำตอบ ข้าราชการสมรสกับชาวต่างชาติและจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ข้าราชการสามารถนำค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสชาวต่างชาติมาเบิกจากทางราชการได้


คำถาม ? เคยงดเบิกค่าเช่าบ้านเนื่องจากย้ายไปอยู่บ้านญาติซึ่งไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านเป็ยเวลาปีกว่า ต่อมาญาติมีความจำเป็นแจ้งให้ย้ายออก จึงไปเช่าบ้าน จะสามารถขอเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ สิทธจะหมดไปหรือไม่
คำตอบ หากเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก็สามารถใช้สิทธิได้และกรณีที่ไม่ได้ใช้สิทธิเบิก ก็ไม่ทำให้สิทธินั้นหมดไป


คำถาม ? กรณีเบิกค่าเช่าซื้อทุกเดือน เดือนละ 3,000 บาท (เดิม อยู่ระดับ ซี 7) ต่อมา มีการปรับเงินเดือนเป็นระบบแท่งอยากทราบว่าต้องดูจากอะไร (ระเบียบ หรือ หนังสือเวียน) จึงจะรู้ เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นมา ถึงระดับที่จะปรับค่าเช่าบ้าน จาก 3,000 เป็น 3,500 ในการขอเบิกเพิ่ม
คำตอบ หากเป็นข้าราชการพลเรือน ดูบัญชีอัตรา ค่าเช่าบ้าน หมายเลข 7 ท้ายพระรราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552


คำถาม ? กรณีได้เลื่อนขั้นเงินเดือน เมย 55 โดยมีคำสั่งเมื่อวันที่ 1 สค 55 ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ เมย 55 ทำให้ได้รับค่าเช่าบ้านเพิ่มขึ้น ตาม พรฎ.ค่าเช่าบ้านฯ จึงได้สอบถามการเงินของหน่วยงานที่สังกัดเพื่อขอเบิกค่าเช่าบ้านย้อนหลังในส่วนที่มีสิทธิเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถเบิกย้อนหลังได้ตั้งแต่ ตค 55 ขอหารือว่าสามารถเบิกค่าเช่าบ้านส่วนที่มีสิทธิเพิ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไรและมีแนวปฎิบัติอ้างอิงหรือไม่
คำตอบ ค่าเช่าบ้านสามารถเบิกจ่ายย้อนหลังได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 12 ดังนั้นกรณีที่หารือสามารถขอเบิกส่วนต่างที่ยังขาดอยู่ได้

คำถาม ? ตามระเบียบให้ใช้สิทธิเบิกเงินภายใน 1 ปี นับถัดจากวันที่ในใบเสร็จ ถ้าใบเสร็จลงวันที่ 4 ม.ค. 2555 สามารถเบิกได้จนถึงวันที่ 4 ม.ค .2556 เนื่องจากผู้เบิกเงินนำใบเสร็จรับเงินลงวันที่ 4 ม.ค .2555 มาเขียนใบเบิกเงินในวันที่ 4 ม.ค .2556

คำตอบ ใบเสร็จรับเงินลงวันที่ 4 มค 2555 นับอายุใบเสร็จครบ 1 ปี ถึงวันที่ 4 มค 56 โดยจะต้องยื่นเบิกภายในวันที่ดังกล่าว


คำถาม ? หนังสือรับรองยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติลงวันที่หลังจากวันที่ในใบเสร็จรับเงินใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินกับราชการได้ไหม 2 หนังสือรับรองยานอกระบุเหตุผลว่า "ใช้ยาในบัญชีแล้วคุมไว้ไม่ดีมีผลข้างเคียงจากยา"โดยไม่ได้ระบุอักษร A - Z แต่ดูเหมือนมีความหมายใกล้เคียงกับ A ใช้หนังสือรับรองฉบับนี้ประกอบการเบิกจ่ายเงินได้ไหม เนื่องจากรพ. อยู่ตรว.ผู้เบิกไม่สะดวกไปให้รพ.แก้ไข
คำตอบ หนังสือรับรองยานอกฯลงวันที่หลังจากวันที่ในใบเสร็จรับเงินใช้ประกอบการเบิกจ่ายกับราชการได้ค่ะ 2. หนังสือรับรองยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่แพทย์ระบุว่าใช้ยาในบัญชีแล้วคุมไว้ไม่ดี มีผลข้างเคียงจากยา คือ A จึงสามารถนำมาประกอบการเบิกเงินจากทางราชการได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 111 ลว 24 กย 55 ค่ะ


คำถาม ? กรณีลูกจ้างชั่วคราวประสบอุบัติเหตุในระหว่างปฎิบัติหน้าที่ราชการ ประกันสังคมแจ้งว่าไม่สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพย่าบาลจากประกันสังคมได้เนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะปฎิบัติงาน แต่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลซึ่งได้จ่ายไปแล้ว ขอสอบถามว่า กรณีค่ารักษาพยาบาลที่ลูกจ้างชั่วคราวจ่ายไปนั้น สามารถนำมาเบิกกับส่วนราชการได้หรือไม่ หากเบิกได้จะต้องดำเนินการอย่างไร และใครเป็นผู้อนุมัติให้เบิก
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราวของทางราชการที่ประสบอันตรายเนื่องจากการปฎิบัติงานให้แก่ทางราชการ มติ ครม. กำหนดให้เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฎิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกปะทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่โดยอนุโลม ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0403/ว 128 ลว 30 พย 2510 ซึ่งปัจจุบันใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฎิบัติราชการ พ.ศ.2547


คำถาม ? ขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านกรณีมีบ้านเป็นของตนเองโดยมีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินแต่เอกสารที่นำมาประกอบการเบิกเป็นสัญญาการต่อเติมบ้านไม่ใช่สัญญาซื้อขายหรือสร้างบ้าน จะสามารถใช้สิทธิในการขอเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่
คำตอบ ไม่สามารถเบิกได้ เนื่องจาก สัญญากู้เพื่อต่อเติมบ้าน ไม่ใช่สัญญาที่ก่อให้เกิดวงเงินกู้เพื่อจ่ายเป็นราคาการซื้อขายเพื่อให้ได้มาซึ่งเคหสถานของตนะเอง แต่สัญญากู้เพื่อต่อเติมเป็นสัญญาทำขึ้นภายหลังจากมีเคหสถานตามสัญญาแรกอยู่ก่อนแล้ว


คำถาม ? ปัจจุบันย้ายมารับราชการที่ จ. นครนายก ต่อมาย้ายกลับไปรับราชการที่ จ นครราชสีมา จะเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่ (ซื้อบ้านที่โคราชในขณะที่รับราชการอยู่ จ นครนายก) (บรรจุครั้งแรกที่ จ. สงขลา) แต่ว่าจะซื้อบ้านที่ จ.นครราชสีมาจะเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่ (ซื้อบ้านที่โคราชในขณะที่รับราชการอยู่ จ.นครนายก)
คำตอบ ถ้าไม่ใช่กรณีเป็นการย้ายตามคำร้องขอของตนเองและไม่ถูกจัดเข้าบ้านพักของราชการย่อมมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน


คำถาม ? กรณีที่ขณะนี้ใช้สิทธิเช่าชื้อบ้านอยู่ต่อมาหน่วนงานที่ได้มีการสร้างบ้านพักของทางราชการและจัดให้เข้าพักในบ้านพักของราชการสิทธิการเช่าซื้อจะหมดไปหรือไม่
คำตอบ หากเป็ยข้าราชการระดับชำนาญการลงมาส่วนราชการไม่ต้องจัดบ้านพักให้ถ้าจัดก็ถือว่าจัดไม่ถูกต้อง สามารถเบิกค่าเช่าซื้อต่อได้แต่ถ้าดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษขึ้นไปย่อมถูกจัดเข้าบ้านพักได้ และไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าซื้อ


คำถาม ? ขอเรียนสอบถามครับ ภรรยาผมมีประกันสังคมแต่ผมเป็นข้าราชการ ไปฝากครรภ์ที่ รพ. พระมงกุฎ ทางเจ้าหน้าที่การเงินของ รพ.ไม่ยอมเซ็นรับรองในใบเสร็จรับเงินว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝากครรภ์ในช่วง7 เดือนก่อนคลอดให้ ตามหนังสือเวียน ที่ กค 0417/ว402 ลว 19 พย 50 โดยแจ้งกับทางผมว่าไม่มีระเบียบและอำนาจในการเซ็นรับรอง ซึ่งภรรยาผมจะทำการผ่าคลอด เฉพาะค่าผ่าคลอดก็เกิน 13,000 อยู่แล้ว ผมจะควรทำอย่างไร จึงจะสามารถนำใบเสร็จค่าฝากครรภ์ในช่วง 7 เดือนก่อนการคลอดมาเบิกกับทางต้นสังกัดผมได้ใบเสร็จค่าฝากครรภ์ที่จะนำมาเบิกได้นั้นต้องเป็นใบเสร็จของโรงพยาบาลของทางราชการเท่านั้น และใบเสร็จดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝากครรภ์
คำตอบ กรณีที่ยังไม่คลอดบุตรและยังไม่ได้รับเงินทดแทนค่าคลอดบุตรจากสำนักงานประกันสังคมให้เก็บใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาลของทางราชการในช่วง 7 เดือนไว้ก่อน จนกว่าจะได้รับเงินทดแทนค่าคลอดบุตรจากสำนักงานประกันสังคมแล้วจึงจะนำใบเสร็จดังกล่าวแนบพร้อมเอกสารที่แสดงว่าได้รับเงินจากสำนักงานประกันสังคมให้การเงินสถานพยาบาลเซ็นรับรองใบเสร็จ กรณ๊เจ้าหน้าที่การเงินไม่เซ็นให้ ขอให้ติดต่อ กรมบัญชีกลางที่ 02 127 7000 ต่อ 4441 ในขณะนั้นเพื่อกรมบัญชีกลางจะได้ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบและถือปฎิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว402 ลว 19 พย 50


คำถาม ? สามีเป็นข้าราชการอยู่กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคม ภรรยาเป็นข้าราชการท้องถิ่น(อบต.) อยุ่กระทรวงมหาดไทย อยากทราบว่าใครมีสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลบุตร และมีหลักเกณฑ์หรือกฎหมาย ข้อใดมาเป็นหลักฐานในการยืนยัน ให่หน่วยงานทั้งสองฝ่ายรับทราบและถือปฎิบัติ เพราะขนาดนี้ยังตกลงไม่ได้ว่าในหน่วยงานใดสามารถเบิกค่ารักษาบุตรได้กันแน่ ตอนนี้หน่วยงานทั้งสองหน่วยยังไม่ยอมเบิกค่ารักษาพยาบาลให้
คำตอบ การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นผู้อาศัยสิทธิของผู้อื่นซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวจากหน่วยงานอื่นในขณะเดียวกันผู้มีสิทธิตาม พรฎ เงินสวัสดิการฯ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวตาม พรฎ ดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตาม พรฎ มาตรา 10 วรรค 3 และหลักเกณฑ์ ข้อ 7 วรรคาอง รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/379 ลว 30 กย 53


คำถาม ? ได้เข้ารับการรักษาเป็นคนไข้นอกที่ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก ม. มหิดล แพทย์มีความเห็นว่าต้องรักษาด้วยการฝั่งเข็ม และนวดอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ใบเสร็จรับเงิน มีรายการเบิกไม่ได้และเบิกได้ รายการที่เบิกได้คือค่าบริการฝังเข็ม รหัส 5800 เมื่อนำมาเบิกจากทางต้นสังกัด แจ้งว่าเบิกไม่ได้เนื่องจากในใบเสร็จมีการประทับว่า "แพทย์จีน" จึงใคร่ขอทราบว่าใบเสร็จดังกล่าวสามารถเบิกจากทางราชการได้หรือไม่ เพราะอะไร
คำตอบ ค่าบริการฝังเข็มให้เบิกได้เฉพาะกรณีการฝั่งเข็มเพื่อการรักษาผู้ป่วย โดยแพทย์แผนปัจจุบันที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้รับการอบรมด้านฝั่งเข็มเพิ่มเติม และการเบิกนั้นต้องมีใบรับรองซึ่งออกโดยแพทย์ข้างต้นว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องฝั่งเข็มเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/ว 33 ลว 11 เม.ย 54 หมวด 15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริหการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น


คำถาม ? กรณีข้าราชการรับราชการประจำในประเทศได้ส่งบุตรไปศึกษาระดับปริญญาตรีของสถานศึกษาในต่างประเทศข้าราชการรายนี้จะสามารถนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของสถานศึกษาในต่างประเทศมายื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้หรือไม่
คำตอบ กรณีข้าราชการรับราชการประจำในประเทศ ได้ส่งบุตรไปศึกษาในสถานศึกษาในต่างประเทศ ไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาดังกล่าวมายื่นขอเบิกเงินสวัสดิการจากทางราชการได้ หากกรณีเป็นข้าราชการมีตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.2535


คำถาม ? กรณีเช่าซื้อบ้าน มีผู้กู้ร่วม 3 คน (พ่อ ข้าราชการและ น้องชาย)จากสภาบันการเงินแห่งหนึ่งโดยข้าราชการมีทธิเบิกค่าเช่าซื้อตามกฎหมายได้เพียงคนเดียวและเป็นผู้ถือกรรมสิทธิในที่ดินและบ้านที่เช่าซื้อเพียงคนเดียว หากข้าราชการมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ 3,000บาท/เดือน จะเบิกได้เต็มตามจำนวนหรือไม่อย่างไร
คำตอบ กรณีบ้านหลังดังกล่าวข้าราชการมีกรรมสิทธิ์เพียงคนเดียว จึงเบิกได้เต็มสัดส่วนของกรรมสิทธิ์อย่างไรก็ตาม ควรหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า พ่อกับน้องไม่ต้องการกรรมสิทธิ์บ้านหลังดังกล่าวจริงใช่หรือไม่หากใช่ข้าราชการก็จะเบิกได้เต็มวงเงินของสัญญาซื้อขาย หรือสัญญากู้เงินอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตำกว่าเพราะพ่อกับน้องเป็นเพียงลูกหนี้ที่อาจถูกบังคับชำระหนึ้ร่วมได้เท่านั้น ไม่มีกรรมสิทธิ์


คำถาม ? ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐแล้วนำใบเสร็จมาเบิกได้ไห

คำตอบ ไม่สามารถนำใบเสร็จไปเบิกกับต้นสังกัดได้ ต้องทำหนังสือขอตกลงกับกรมบัญชีกลางโดยผ่ายส่วนราชการในระดับกรมหรือเทียบเท่า เพื่ออนุมัติให้นำใบเสร็จรับเงิน ณ ส่วนราชการต้นสังกัดได้


คำถาม ? บุตรภายใน 3 ลำดับเสียชีวิต สามารถเลื่อนบุตรลำดับต่อไปขึ้นมาแทนได้ไหม
คำตอบ ในเรื่องการแทนที่จำนวนบุตร กำหนดไว้ในมาตรา 6 -7 แห่งพระราชกฤฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 ซึ่งกรณ๊บุตรภายใน 3 ลำดับ ณ วันที่เสียชีวิตบรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่สามารถเลื่อนบุตรลำดับถัดไปมาแทนที่ได้ เว้นแต่วันที่เสียชีวิตยังไม่บรรลุนิติภาวะ จึงจะสามารถเลื่อนบุตรลำดับถัดไปมาแทนที่ได้


คำถาม ? บุตรอายุ 17 ตั้งครรภ์โดยไม่จดทะเบียนสมรส ค่าตรวจและค่าคลอดบุตรสามารถอาศัยสิทธิเบิกได้หรือไม่
คำตอบ ตามกฎหมายถือเป็นบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ค่าตรวจและค่าคลอดบุตรสามารถเบิกได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด


คำถาม ? ส่วนเกินสิทธิประกันสังคมสามารถนำมาเบิกสิทธิข้าราชการได้ไหม
คำตอบ
1.ตามมาตรา 10 วรรคะสอง แห่งพราะราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 ตสมหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 402 ลว 19 พย 50 และ ที่ กค 0422.2/ว 277 ลง 14 สิงหาคม 2552

2.มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคมกำหนดชัดเจนว่าไม่จ่าย เช่น ค่าคลอดบุตร คนที่ 3 หรือกรณีที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดอัตราเบิกจ่ายไว้ชัดเจน เช่น ค่าคลอดบุตร ค่าทำฟัน ค่าฟอกไต ทั้งนี้ ต้องเป็นใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลของทางราชการ สำหรับกรณีผู้ปนะกันตนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกันตนจ่ายเพิ่มมาเบิกจากทางราชการได้ เนื่องจากผู้ป่วยในเป็นการให้สิทธิประโยชน์แบบเหมาจ่าย


ตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง http://welcgd.cgd.go.th/wel/login.jsp

31 พ.ค. 2558 เวลา 09:57 | อ่าน 70,959


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
เพิ่มเบี้ยหวัดบำนาญ 11,000 บาท พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2567
228 22 เม.ย. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 21-27 เมษายน 2567
230 21 เม.ย. 2567
เงื่อนไข คุณสมบัติ ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ มีสิทธิได้รับเงินเดือนละ 3,000 บาท เริ่มยื่นเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป
524 19 เม.ย. 2567
ก.พ. เพิ่มอัตราเงินข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการเก่า ตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่นี่
1,280 15 เม.ย. 2567
รถไม่ค่อยวิ่ง ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตอนไหนดี ?
68 13 เม.ย. 2567
นายกฯ ย้ำโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ถึงพี่น้องประชาชนระดับท้องถิ่นและชุมชน
80 12 เม.ย. 2567
สุริยะ รับข้อสั่งการนายกฯ อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนช่วงสงกรานต์ 2567 “สะดวก-รวดเร็ว-ปลอดภัย เผยการเดินทางวันแรก (11 เม.ย. 2567) พบการเดินทางคึกคัก อุบัติเหตุลดลง
622 12 เม.ย. 2567
แจ้งข่าวดี กองทุนหมู่บ้าน จับมือ ทิพยประกันภัย แจกประกันภัยอุบัติเหตุฟรีช่วงสงกรานต์ ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
818 12 เม.ย. 2567
ธอส. ลดอัตราดอกเบี้ย MRR 0.105% ต่อปี มอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ไทย​ เริ่ม 14 เมษายนนี้
419 12 เม.ย. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 7-13 เมษายน 2567
543 8 เม.ย. 2567
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC Online GED CU-TEP SAT
 
บทความกลุ่มเดียวกัน